"Zdá sa, že najlepšia ochrana je chrániť sa pred očkovaním."

Dokument NEOČKUJEME / German documentary Wir nicht impfen (We don't vax)

"The best protection is to be protected from vaccination."

 
 

ŽIVOT: Nádych...Výdych. Medzitým niekedy uplynie aj sto rokov.

LIFE: Breath in...Breath out. Sometimes could be found 100 years between that.
Biblik

 

"Bída tkví jen v našich vlastních myšlenkách."

Dr. Eduard Tomáš

"Misery is always a product of our thinking."

 
 

"Katzinsky tvrdí, že vzdelanie oblbuje. A čo Katzinsky tvrdí, to má vždy premyslené."

Kniha Erich Maria Remarque - Na západe nič nové

"Katzinsky claims, that education causes stupidity. And what he claims, it's always well-elaborated."

Remarque - book IN THE WEST NOTHING NEW

 

"Pri vážnom hľadaní Boha jeden musí ísť preč. Buď pôjde preč hľadajúci, alebo Boh. V pozemskom vzťahu je miesto pre dvoch, vo vzťahu človek-Boh je miesto iba pre jedného - Boha."

Biblik
(12.12.2018 06:08)

 

"V stave ohrozenia pre bežné právne postupy nie je miesto" Maximilien Robespierre, tyran

 

"THE POWER IS IN THE APPEARANCE OF POWER."

Film NAPOLEON

"SILA SA SKRÝVA V DEMONŠTRÁCII SILY."

 

"Great food fuels great life. We believe that clean, nutritious and tasty food should be affordable for everyone. That is why we work hand-in-hand with local farmers to ensure you get the best quality organic products at a fair price." The team - DRAGON SUPERFOODS

 

Rimania otrokov nepovažovali za ľudí. Svoj majetok delili na tri druhy:

1.) mlčiace nástroje (napr. pluh)

2.) polohovoriace nástroje (napr. dobytok)

3.) hovoriace nástroje (otroci)

učebnica dejepisu pre základné školy "1 Od praveku k novoveku" str. 29
 
 

The slave was for an ancient Roman his property. They had 3 kinds of properties:

1.) silent tools (plow, etc.)

2) semi-silent tools (livestock, etc.)

3.) speaking tools (slaves)

elemetary school - book of history
 
 

"Veľmi efektívne fungujú mechanizmy, ktoré z médií, univerzít i politiky vytláčajú kohokoľvek, kto by chcel o veciach vážne premýšľať. Dovolené je len opakovanie korektných sloganov. Ako v najhorších komunistických rokoch." Peter Hampl, sociológ

 
 

"Viac odvahy si niekedy vyžaduje ustúpiť a nie postúpiť."

"Sometimes we need more courage to retreat instead of attack."

"Stačí, aby ľudia vedeli, že prebehli nejaké voľby. Ľudia čo prídu voliť, nerozhodujú o ničom. Voľby nerozhodujú tí, čo počítajú hlasy."

Josif V. Stalin (18.12.1978 - 5.3.1953)

"It is enough that the people know there was an election. The people who cast the votes decide nothing. The people who count the votes decide everything."

It is enough that the people know there was an election. The people who cast the votes decide nothing. The people who count the votes decide everything.
Read more at: https://www.brainyquote.com/quotes/joseph_stalin_109571
It is enough that the people know there was an election. The people who cast the votes decide nothing. The people who count the votes decide everything.
Read more at: https://www.brainyquote.com/quotes/joseph_stalin_109571
 
 

"V našom svete i osobnom žití je toľko rozmazaného, počmáraneho, smutného....Vianoce sú svedectvom, že navzdory našim machuliam Pán Boh nikoho neodpísal. Vďaka Jeho láske, darovanej nám v svojom Synovi, môžeme písať na čistý list - začínať nanovo. Netrápme sa preto pre chyby z minulosti, nemajme strach z toho, čo príde, tešme sa tu a teraz a šírme toto šťastie do celého sveta. Lebo to je našou úlohou na tejto Zemi.  Krásny nový rok 2019 !!!!

(SMS v kamarátkinom mobile)
 

"Gravitation cannot be held responsible for people falling in love. How on earth can you explain in terms of chemistry and physics so important a biological phenomenon as first love? Put your hand on a stove for a minute and it seems like an hour. Sit with that special girl for an hour and it seems like a minute. That's relativity." Albert Einstein

 

"Žiadna pomoc nesmie mať dopad na to, že človek duchovne upadá. Kôli človeku, ktorému pomáhame, by sme mali od neho niečo duchovne a morálne požadovať." RNDr. Emil Páleš

 

"Deadly five: Lust, Anger, Greed, Attachment and Vanity."

"Victory over the mind is victory over the world."

"AS YOU THINK, SO YOU BECOME."

"God is immanent in every form and whoever loves God, must love God's Creation. To love God is to love all humanity." Kirpal Singh  (6.2. 1894 - 21.8.1974)

 

"Všechno uspokojení kromě v Bohu je jen dočasné, přechodné a nestálé a většinou to ani skutečné uspokojení není." Dr. Eduard Tomáš

 

"Človeka nemôžete naučiť ničomu, môžete mu len pomôcť, aby to v sebe objavil."

Galileo Galilei

(15.2 1564 - 8.1. 1642)

"We cannot teach people anything. We can only help them to discover it within themselves."

Galileo Galilei

(15.2 1564- 8.1. 1642)

 

VINCIT QUI PATITUR

ZVÍŤAZÍ KTO VYTRVÁ

HE WHO ENDURES WILL CONQUER / SUCCEED

or
WHO ENDURES, WINS
 
 

"VELIKOST ČINŮ NEZÁLEŽÍ NA OSOBNÍM POTENCIÁLU ČLOVĚKA, ALE NA VELIKOSTI JEHO MYŠLENÍ."

"Ze všeho nejlepší je žít podle zásady, že dnes je lepší než včera."

Anatolij Nekrasov, kniha Přijmout Bohatství Života

 

"The best is to live according to principle:

TODAY IS BETTER THAN YESTERDAY."

"Influence of acts has to do with a magnificence of man's thinking, not with his talent or his position."

Anatoly Nekrasov, Book "Přijmout Bohatství Života" (Embrace a Wealth of Life) ISBN: 978-80-800-276-2
 
 

"Lidský život je drahocennou příležitostí k duchovní cestě a neměli bychom ho promarnit v čemsi méně důležitém, ať je to cokoli." Dr. Eduard Tomáš, 999 Otázek a Odpovědí na Cestě Poznání

"Our life is a great and unique opportunity to find our Spiritual path and we shouldn't to waste our time with anything less important, I repeat - anything." Dr. Eduard Tomas (1908-2002) czech mystic, master of spiritual teachings of the East

 

"A nyní k otázce ženění: Jen se chlapče klidně ožeň; budeš-li žít pravdivě, to znamená poctivě a bděle, jak se shora doporučuje, naprosto Ti sňatek neublíží, spíše pomůže k odosobnění. Hledáš-li však k sobě bytost čistou a duchovní (jak mi řekli) musíš být nejprve sám bytostí čistou a duchovní, neboť právě zde platí staré české přísloví: "Jakový byl, takovou potkal." Zdůrazňuji, že není třeba se lidem vyhýbat, abys došel svatosti nebo moudrosti. Zevní svět je už teď s duchovním v naprosté jednotě. To je to, co svazuje lidi i věci v Univerzu." Dr. Eduard Tomáš, kniha 999 Otázek a Odpovědí na Cestě Poznání

 

"Na to, aby sa človek stal dobrým hudobníkom a v umení niečo dokázal, musí sa odpútať od vedomia ako takého a to je možné len skrze obrátenie sa k Bohu."

S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 5

"If you want to be a good musician or if you want to achieve something in art, you have to unbend yourself from your mind (orig. detach from consciousness as it is) and that's possible only by turning to God."

Sergey Nikolayevich Lazarev, DIAGNOSTICS OF KARMA 5

 

 

"Kvalita človeka súvisí s duchovnom."

RNDr. Peter Čalovka,

independent geopolitical analyst (29.12.2017)

"The quality of man meets with spiritual."

 

 

"If you give me the chance, I'll destroy America for you."

Johnny Rotten, Sex Pistols leader

"Ak mi dáte šancu, pre vaše dobro zničím Ameriku."

 

"Keď si neveríte, nemôžete byť dobrým obchodníkom."

"If you don't believe in yourself, you cannot be a good businessman."

 

"FASHION HAS THE POWER TO SHAPE PEOPLE'S MIND."

"Móda - to je sila, pomocou ktorej je možné ovládať ľudskú myseľ."

Celine Dion - New satanic clothing for babies / Celine Dion - nové satanské oblečenie pre deti:
 
 

"Štedrá večera u milionárov: Výborný šalát miláčik! Kupovala si ho sama?"

"A billionaire's christmas dinner: What a delicious salad my dear! Did you buy it alone?"

 

"Myslím - teda som konšpirátor!"

Ľubomír Huďo, redaktor www.infovojna.sk

"I think, therefore I am a conspiracy theorist!"

 

 

"Do what you can, with what you have, where you are."

Theodore Roosevelt

"Rob, čo môžeš, s tým čo máš, tam kde si."

 

"Prvým pravidlom úspechu je sústredenie - sústredenie všetkých energií do jedného bodu; nasmerujte sa priamo na ten bod a neobzerajte sa doprava ani doľava."

William Matthews (*5.11.1983) American christian musician / hudobník a kresťan

"The first law of success is concentration — to bend all the energies to one point, and to go directly to that point, looking neither to the right or to the left."

https://www.williammatthewsmusic.com/

-    -    -

"Božské ticho je najkrajšia hudba."

Biblik

 

ZÁVISLOSŤ = PASIVITA DUCHA

RNDr. Emil Páleš
K SLOBODE PATRÍ POZNANIE A MRAVNÉ ÚSILIE

 

-    -    -

Nepripodobňovať sa svetu.

"Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svätoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!"

Epištola sv. Pavla Rimanom 12:1-2

 

Be not comformed to this world

"I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.

And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God."

Epistle of st. Paul to Romans 12:1-2

 

-    -    -

 

"AKO PREKONAŤ LENIVOSŤ? KAŽDÝ DEŇ UROBTE TRI VECI, DO KTORÝCH SA VÁM NECHCE."

"How to overthrow your own laziness? Simply do everyday at least three things what you don't want to do."

Dr. Eduard Tomas (1908-2002) czech mystic, master of spiritual teachings of the East

 

"V snahe stať sa pánmi sa politici tvária ako sluhovia"

gen. Charles de Gaulle (1890-1970) prezident Francúzska

"In order to become the master, the politician poses as the servant."

gen. Charles de Gaulle (1890-1970) president of France

 

"It's accelerating. You have no more time for games."

STAR TREK - NEMESIS

"Zrýchľuje sa to. Už nemáte čas na hry!"

 

"I saw angel in the marble and I carved until i set her free."

MICHELANGELO

"Videl som anjela v kuse mramoru a tesal som až dovtedy, kým som ho oslobodil."

 

"They say time is the fire in which we burn."

STAR TREK - GENERATIONS

"Hovorí sa, že čas je oheň, v ktorom horíme."

 

"Call me crazy... But it's my philosophy that in order to be successfull unless projecting images of success in all time"

Movie AMERICAN BEAUTY

"Možno, že som bláznivá, ale moja filozofia spočíva v tom, že na to, aby si bola úspešná, musíš zo seba vyžarovať obraz úspechu neustále."

Film AMERICKÁ KRÁSA

 

"Je veľkou tragédiou prísť o lásku. Ešte väčšou je prísť aj o ilúzie o nej" 

"It's a big tragedy to lose your love. Even a bigger tragedy is to lose your illusions about her."

Vlado Javorský

 

"Sám pre seba som si opakoval: nech môjmu pacientovi nezmizne choroba, pokiaľ vyliečenie uškodí jeho duši a láske k Bohu."

Sergej Nikolajevič Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 7

 

"I was speaking for myself: when recovery will harm his soul and shift him away from love to God, better for my patient to stay sick"

Sergey Nikolayevich Lazarev DIAGNOSTICS OF KARMA 7

 
 

"V okamihu príjmu pacientov musíte zabudnúť na svoje diplomy, kancelárie, profesionalizmus a dokonca i na prianie pomôcť pacientovi." Sergej Nikolajevič Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 7

 
"In the moment of admiting patients you have to forget your diplom, your office, your profesionalism and you have to forget even a wish to help your patient."
Sergey Nikolayevich Lazarev DIAGNOSTICS OF KARMA 7

 

"Emócie veľkých skupín ľudí ovplyvňujú i počasie a všetko čo sa deje."

Sergej Nikolajevič Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 7

"Emotions of large groups of people directly affects weather and everything what's happening."

Sergey Nikolayevich Lazarev, DIAGNOSTICS OF KARMA 7

 

"Človek si musí jasne stanoviť, čo v živote chce, ináč mu život ukáže, čo nechce."

"You have to know what exactly do you want, otherwise your life will show you what you don't want."
 

"K ŽIVOTU, NE K SMRTI NÁS MANITOU STVOŘIL! Film Winnetou II.

"MANITOU HAS CREATED OURSELVES TO LIVE, NOT TO DIE!" Movie Winnetou II.

 

"Jedině společnost, která k zevním potřebám člověka přidá vnitřní duchovní soulad, má dnes šanci na opravdové štěstí a také - na přežití."

Dr. Eduard Tomáš (1908-2002)

"Only such kind of society, which develops the ability of inner spiritual harmony along with their outer needs, has got a chance to be really happy and... a chance to survive."

Dr. Eduard Tomas (1908-2002) czech mystic, master of the ancient spiritual learnings of the East

 

"Kto sa stane baránkom, začne vidieť, že ešte nie sú všetci vlci mŕtvi."                

  Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

"Who becomes a lamb, he can suddenly see the wolf is not dead."

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

 

"Celý život človeka je jedna malá pomlčka na náhrobnom kameni"

Wilhelm Busch (1897-1966)

"The whole life of a man is a little dash - on his tomb stone"

Wilhelm Busch (1897-1966)

 

"Väčšina očkovaných žien najskôr nervovo ochorela, potom sa príroda snažila odstrániť otrávenú krv a dochádzalo k nepretržitému krvácaniu. Nič nepomohlo a mnohé ženy zomreli, čo malo za následok hromadné procesy." Elisabeth Haichová (1897-1994), kniha ZASVÄTENIE

"Most of vaxed women get some psychical disease. After vaccination the nature tried to get rid of the poisoned blood, and they started bleeding massively. It hadn't helped and many of them died. And therefore a mass judging and trials started." Elisabeth Haich (1897-1994) book INITIATION

-    -    -

Dr. Archivides Kalokerinos: "He also believed that vaccination schemes have been used for deliberate genocide (among indigenous Australians, and in spreading HIV in Africa); and that the US government systematically planned to get rid of undesirables" https://en.wikipedia.org/wiki/Archie_Kalokerinos

"Zistil som, že celý ten biznis s vakcínami je jeden gigantický podvod. Väčšina doktorov je stále presvedčená, že vakcíny sú potrebné, ale keď sa pozriete na skutočné štúdie a skutočné štatistiky vývoja chorôb, zistíte, že vakcíny na znížení chorobnosti nemajú podiel, skôr naopak." Dr. Kalokerinos je presvedčený, že celý vakcinačný program je systematicky plánovaná genocída slúžiaca predovšetkým na zníženie populácie. Prostredníctvom vakcín sa do zdravého tela vpravujú geneticky modifikované vírusy a v Afrike prostredníctvom vakcín cielene šíria HIV."

 

-  -  -

"Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími." Rimanom 8:14

"For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." Romans 8:14

-  -  -

 

"Pri jednej spoločenskej udalosti cisárovna Mária Terézia vyhlásila, že dôstojníci, ktorí nebudú žiť sporiadaným životom, nebudú povyšovaní. Na to vstal poľný maršál Daun a celkom vážne vyhlásil: "Veličenstvo, som rád, že už nie som poručík!"

 

"KDO ŘÍDÍ ČLUN PŘÍMO VPŘED, NAKONEC DOPLUJE DO PŘÍSTAVU, TŘEBA BYL SEBEVÍCE VZDÁLEN."

"WHO SAILS STRAIGHT AHEAD, HE WILL SAIL INTO THE HAVEN, IT DOESN'T MATTER HOW FAR HE WAS FROM THE HAVEN."

Paul Brunton, book The Inner Reality (1937)

"Človek, ktorý sa nehodí k tomu, aby sa úplne vzdal sveta a je pohlavne nenasýtený, sústredí svoje myšlienky skôr na pohlavie a na to, ako získať ukojenie svojich pohlavných inštinktov než na duchovné povznesenie."

Paul Brunton, kniha Vnitřní skutečnost

 

"Anton LaVey, zakladatel Satanovy církve, jednou řekl: "Jsem rád, že křesťanští rodiče nechávají své děti uctívat ďábla aspoň jeden večer v roce. Ať žije Halloween!"

https://karolinaloskotova.blog.cz/1811/byvaly-satanista-je-sokovan-ze-krestansti-rodice-nechavaji-sve-deti-slavit-halloween

"I am glad that Christian parents let their children worship the devil at least one night out of the year," he said. "Welcome to Halloween." A.S. LaVey - founder Church of Satan

-   -   -

 

Viktor E. Frankl, book Man's Search For Meaning

"Štastie je ako motýľ. Čím viac sa ho snažíte chytiť, tým viac ho plašíte a odlieta preč. Ale keď sa s láskou sústredíte na správne veci, zrazu príde a posadí sa Vám na rameno."               

Viktor E. Frankl, kniha HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA

-  -  -

BRITAIN EU EXIT =  BREXIT                       

FRANCE EU EXIT = Le FREXIT

ITALY EU EXIT  = I EXIT !

SLOVAKIA EU EXIT  =  SEX IT !

 

-  -  -

"Mnohí ľudia sa domnievajú, že sú nadaní a múdri, dokonca že sú duchovne vysoko vyvinutí, ak dokážu svoje cítenie a skutočné chcenie i pri horlivých rozhovoroch skryť za svoje slová a nikdy neukázať svoju pravú tvár blížnym. Tento spôsob sa nazýva diplomatický. Je to upokojujúci výraz pre zvláštnu zmes obratnosti v klamaní, v pokrytectve a falošnosti; stále číhajúca chtivosť získať triumfujúce výhody na úkor iných."

Abd-ru-shin,  POSOLSTVO GRÁLU

"Many people consider themselves as talented and wise. Some of them think they are spiritually higly developed, when they can hide their real desires and feelings. They're hiding their real face even during an intimate talk with fellows. This manners are known as diplomatic. It's an easeful term for a special blend of lying, hypocricy and double-face; a stalking avidity for advantages at the expense of the others."

Abd-ru-shin, IN THE LIGHT OF TRUTH

-  -  -

 

"Happiness is here and now, it doesn't depend on anything, only your mind can prevent you from feeling it."

Rami Bleckt www.ramibleckt.com

 

"ŠTASTIE JE TU A TERAZ, JE NEZÁVISLÉ OD VŠETKÉHO, IBA VAŠA MYSEĽ VÁM MÔŽE BRÁNIŤ HO POCIŤOVAŤ."

Rami Bleckt www.ramibleckt.com

 

"Lebo kto má, tomu bude dané, a kto nemá, od toho sa vezme i to, čo nemá."

Marek 4:25

"For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath."

Mark 4:25

"Ak máš palicu, dám Ti ju, ak nemáš palicu, zoberiem Ti ju!"

Majster k svojmu žiakovi v kláštore

"If  you have that staff, I shall give it to you, if you don't have that staff, I shall take it from you!"

Word of a Master to his disciple in cloister

 

ŠTASTIE NIE JE CIEĽ, JE TO VEDĽAJŠÍ PRODUKT

"Nesústreďte sa na úspech - čím viac sa naň sústredíte a robíte si z neho cieľ, tým viac sa vám vzďaľuje. Úspech a šťastie nemôžete prenasledovať; musí vyplynúť ako nezaujatý vedľajší efekt oddanosti človeka k veci, ktorá ho presahuje, alebo z osobnej oddanosti človeka k človeku. Z toho vyplýva šťastie a rovnako aj úspech: skrátka, nechali ste ich, aby sa stali a nestarali ste sa o to. Chcem, aby ste vždy počúvali svoje svedomie a robili podľa svojho najlepšieho vedomia. Potom sa dožijete toho, že na tej dlhej ceste - zdôrazňujem na dlhej ceste - úspech bude prenasledovať vás, pretože ste naň zabudli myslieť."

Viktor E. Frankl, kniha HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA

 

 

HAPPINES ISN'T A GOAL, IT IS A SIDE-EFFECT

"Don't aim at success - the more you aim at it and make it a target, the more you are going to miss it. For success, like happiness, cannot be pursued; it must ensue, and it only does so as the unintended side-effect of one's personal dedication to a cause greater than oneself or as the by-product of one's surrender to a person other than oneself. Happiness must happen, and the same holds for success: you have to let it happen by not caring about it. I want you to listen to what your conscience commands you to do and go on to carry it out to the best of your knowledge. Then you will live to see that in the long run - in the long run, I say! - success will follow you precisely because you had forgotten to think of it."

Viktor E. Frankl, book Man's Search For Meaning

HAPPINES ISN'T A GOAL, HAPPINES IS A SIDE-EFFECT

 

"There's no true leader without self-control."

"Žiadnym skutočným lídrom nie si, kto neovládaš sám seba."

 

"Prečo štátne inštitúcie odmietajú vyšetrovať chemtrails a vlastne sa spolupodieľajú na vyvraždení ľudstva? Na najvyšších miestach sú štátne inštitúcie dokonca aj vrátane Vatikánu infiltrované, ovládané diablom a jeho prisluhovačmi, ktorí zatratili svoju dušu. Oni už nemajú viac čo stratiť."

"Why are the states and their representatives refusing to investigate chemtrails? Aren't they commiting suicide? The highest places of state, even the Vatican was inflitrated by satanic entities and their minions. They have lost their own soul, and there's nothing else to lose."

 

Biblik

 

 

"Napriek všetkému treba povedať životu áno."

"SAY YES TO LIFE IN SPITE OF EVERYTHING"

Viktor Emil Frankl

kniha HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA  / His Book "MAN's SEARCH for MEANING"

 

 

"Základná bezpečnostná otázka pri návšteve liečiteľa je, či za ním stojí Duch Kristov.

Našim hlavným cieľom nie je uzdravenie, ale za každú cenu získať Večný život."

Dr. Eliáš Dohnal (*1946) gréckokatolícky kňaz↓

https://www.youtube.com/watch?v=FEmeO_B7fow

"Are you going to visit a healer? Remember the basic security question: Is the Holy Spirit of our Lord Jesus Christ standing behind that practice?

Our primary goal isn't to be cured, but to enter into our Eternal life at all cost."

 Dr. Elias A. Dohnal, high priest of The Greek Catholic Church

 

"Ako hore tak, aj dolu"

(ako vo vnútri, tak aj vonku)

Smaragdová tabuľa Hermesa Trismegista

"As above, so below"

(as inside, so outside)

Smaragdine Table of Hermes Trismegistos (aka emerald tables)

(As within, so without)

https://healingandlove.com/2013/04/25/the-universal-law-of-as-within-so-without/

 

"Čo na vonkajšej úrovni pozorujeme ako príčinu, je v jemnej úrovni následok." Sergej Nikolajevič Lazarev

(Zákon Príčiny a Následku)

"What we can see in the external level as the cause, is the effect in ethereal level."

Sergey Nikolayevich Lazarev

(Law of Cause and Effect)

 

"Jeden arabský šejk vyhlásil: "Nejako sa nám tu rozmohla kriminalita. Myslím si, že by jej nemalo byť." A za týždeň bolo po kriminalite."

Z rozprávania pacienta na návšteve Sergeja Nikolajeviča Lazareva

"An Arab sheikh once made a public contribution: "I know we have some criminality here. I think we shouln't have it anymore." And in one week there was no criminality."

A true story of Sergey Nikolayevich Lazarev's patient

 

"S drogami vo svete je to ako s alkoholom v arabských štátoch. Viete, kto v tom ide, a keď by neposlúchal, tak ho potrestáte."

Biblik

"Illegality of drugs in the world is probably the same as the illegality of alcohol in Arab states. Intelligence and sheikhs knows, who is selling and distributing it, but the top distributors and big dealers must obey the "king", because they're risking a huge and nasty "fire at will"."

 

"Človek je utvorený k niečomu, čo ho presahuje."

"A man is created to achieve something, what is beyond him and his possibilities."

 RNDr. Emil Páleš

"Vôľa k zmysluplnosti je tá sila, ktorá nás utvára najhlbšie, to čo robí človeka človekom. Túžba po nájdení zmyslu života je primárnou motivačnou silou človeka. Hlavným záujmom človeka nie je užívať si rozkoš alebo sa vyhýbať bolesti, ale skôr vidieť zmysel života. To preto je človek ochotný dokonca aj trpieť, ale len pod podmienkou, že jeho utrpenie má zmysel."

Viktor E. Frankl, kniha HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA 

https://www.preskoly.sk/p/145215-hladanie-zmyslu-zivota/

Informácia od / Thanks to:

RNDr. Emil Páleš, Ariadnina Niť 72

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/ariadnina-nit-72-2018-09-21/

ĎAKUJEME!

"Will to advisability - that's the power, that is creating us in our deepest level, and it's shaping human being to a human being! The true desire to find meaning of life - that's the primary motivation force of every human being! General purpose of human being isn't some feeling of pleasure, nor avoiding pain, but to see the real meaning of life. That's why a man can even suffer, but he must understand, why his suffering makes the sense."

↓ Viktor E. Frankl ↓ Book "Man's search for meaning"

↓ Please see the link bellow ↓

https://exploringyourmind.com/the-meaning-of-life-according-to-viktor-frankl/

 

"Je lepšie milovať a stratiť, ako nikdy nemilovať." žena, ktorá prišla o adoptované dieťa (dokument youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fiB_Yz6erZI)

 

"It's better to have love and have lost than to never have loved at all." Suzan Haglof, Documentary Locked up Abroad S07E17

https://www.youtube.com/watch?v=vFdAOGOWT4M

 

"To be addicted - it's like to be in your own prison." A man selling and using drugs after his release from prison

"Byť závislý, to je ako byť vo svojom vlastnom väzení." Väzeň po prepustení z basy kôli predaju a užívaniu drog

 

"Ukazuje sa, že našu biológiu neriadia gény a DNA. Naopak, DNA je riadená signálmi mimo bunky, vrátane energetických odkazov, ktoré vychádzajú z našich pozitívnych aj negatívnych myšlienok." Dr. Bruce H. Lipton, kniha BIOLÓGIA PRESVEDČENIA

https://www.najlacnejsie-knihy.sk/kniha/biologia-presvedcenia-ako-mozeme-ovplyvnit-vedomie-buniek.html

"A person’s perception, not genetic programming, is what spurs all action in the body: It’s actually our beliefs that select our genes, that select our behavior. The human body is comprised of 50 to 65 trillion cells. Cell functions independent of DNA and its perceptions of environmental stimuli affect DNA. This also applies the same principles to the human body as a whole, showing the power our perceptions, our beliefs, have over DNA." Dr. Bruce H. Lipton

https://www.brucelipton.com/blog/how-our-thoughts-control-our-dna

 

"Neboj sa a dôveruj svojmu Stvoriteľovi! Všetko, čo sa stane, je Božia Vôľa!

Tisíc a jedna noc

"Don't be afraid and trust your Creator. Everything what's happening, is God's Will.

One thousand and one nights

"Nežeň sa za veľkými vecami, ale povedz svoje "áno" k tomu kam Ťa postavil Pán." Wilhelm Busch, kniha Pokušenia Božích služobníkov

"Don't seek big things, just say "yes" for your place where your God wants you."

(be happy where you are, that's first thing to make a successful change)

Wilhelm Busch, evangelical pastor

 

"Krása, to je jasná tvár, čistá pleť, ušľachtilý nos, láskavý pohľad, pekné ústa, výrečný jazyk, štíhla postava a súzvuk všetkých ušľachtilých čŕt. A ku kráse nesmú chýbať vlasy ľahké ako hodváb. Chvála Alahovi, ktorý stvoril takú jemnú a ušľachtilú krásu." Rozprávky Tisíc a jedna noc

"Beauty, that means a bright face, clean skin, elegant nose, tender glance, nice mouth, smart tongue, slender figure and a harmony of all noble characteristics. And beauty means hair smooth as silk as well. Praise be to Allah, He has created such incredible and noble beauty."

One thousand and one nights

 

 

"Prepych môže potešiť iba chudobného, aj to len ako novota, na okamih, dokiaľ si na ňu nezvykne." Puškin

"Luxury gladdnes only the poor, and even them for only a short time, while they are still not used to it." A.S. Pushkin

 

"Podíváme-li se zblízka na dnešní lidstvo, na kteréhokoliv člověka této planety, s výjimkou několika málo osvícených, shledáme s hrůzou, že se stali oběti sami sebe." Dr. Eduard Tomáš, predn. Bhaktijoga - Joga Lásky

"Take a closer look at modern humanity, observe any single person except those few enlightened - and you will see they've become victims of themselves." Dr. Eduard Tomas, czech spiritual teacher and mystic

 

"Loneliness he is thankful for and comes to regard as a blessing,

not as the misfortune."

Paul Brunton (1898-1981)

PAUL BRUNTON ENGLISH QUOTES: https://paulbrunton.org/notebooks/3/5

 "Považujeme osamotenosť za kliatbu, ale keď dosiahneme múdrosť, pozeráme sa na ňu ako na požehnanie." Paul Brunton (1898-1981)

 

"Nič nie je tak ťažké, že by sa nedalo zmeniť pri úprimnom chcení k dobrému" Abd-ru-shin

"It is no difficult task, it all depends on the will-power that animates your thoughts."

Abd-ru-shin

 

"Aj v biznise aj vo všetkom svojom úsilí, musíte si vedieť predstaviť konečný výsledok." Ján Guldán, kresťan a úspešný obchodník

"In business and in everything what are you fighting for, you have to imagine your final goal."

Jan Guldan, christian and successful businessman

 

"Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. Blázon hovorí vo svojom srdci: Niet Boha. - Porušení sú a páchajú ohavný skutok. Neni toho, kto by činil dobré."

Žalm 14:1

(Biblia o ateizme)

"(To the chief Musician, A Psalm of David.) The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good."

Psalms 14:1

(The Holy Bible about atheism)

 

 

"Každý deň sa dá objaviť niečo krásne, užitočné, nádherné."

relácia GENERÁCIA

"Everyday we can find something nice, useful, good and beautiful."

Slovak TV show GENERATIONS

 

 

Seeking love and cannot find?

You have it already, nevermind.

"Hľadáte lásku a nenašli ste? Najskôr musíte uveriť, že už ju máte."

 

 

"Nuda je čakaním na smrť."

"Boredom is like waiting for death."

Hebel

 

"Pretože mal v sebe málo skutočnej viery, bol neskutočne poverčivý." Puškin, poviedka Piková dáma

"He doesn't have the real faith, he believes everything." A.S. Pushkin, Pique Dame

 

"Položme si otázku: Čo skutočne má cenu?"

"Let's ask yourself a question: What is really worth?"

 

"Predávať drogy je návykovejšie než ich brať." Pieter Tritton, drogový díler, dokument youtube "Britský perníkový táta" (podľa kritérií modernej psychiatrie by sme teda drogových dílerov mali liečiť a nie zatvárať do väzenia :-)

"To sell drugs is more addictable than to take it." Pieter Tritton, drug dealer, documentary youtube https://www.youtube.com/watch?v=fXPT88vZIWY

(according to criteria of the modern psychiatry we shall to cure drug dealers in some kind of resocialization centre instead of jail :-)

 

"NEŽIJETE PRETO, ABY STE ZÍSKAVALI A BOLI MILOVANÍ, ALE PRETO, ABY STE DÁVALI A SAMI MILOVALI." Dr. Eduard Tomáš, predn. Prozření

"You don't live to acquire something and to be loved,

 you live to love and to give."

 Dr. Eduard Tomas, lect. Awakening

 

 

"AK NEBUDETE BOHA MILOVAŤ, NIKDY SA S NÍM NESTOTOŽNÍTE."

"IF YOU WON'T LOVE GOD, YOU WON'T BE ONE. YOU WILL NEVER REACH HIM."

"Without loving God you cannot be yourself."

 

"We are capable of controlling ourselves, so we must do it! When we can control ourselves, we can change gradually. By adjusting our behaviour or our actions we are changing our karma. Action is karma. It depends wich path you want to choose. Good or bad karma. It depends on our actions."

Phra Kia

OUR THOUGHTS ARE IN SOME KIND OF LEVEL ACTS

 

Documentary The Junkie monastery, CZ: https://www.youtube.com/watch?v=GrZxwZr7SMA

"Sme schopní sa kontrolovať, tak to musíme neustále robiť! Ak sa vieme kontrolovať, môžeme sa postupne meniť. Kontrolovaním svojho správania a činov meníme svoju karmu. Skutky sú karma. Závisí to od vás, akou cestu si vyberiete - buď si vyberiete dobrú, alebo zlú karmu. Závisí to od vašich skutkov." Mních Kia

 MYŠLIENKY SÚ V JEMNEJ ROVINE SKUTKY

"The possitive energy of this place comes from the practice of all monks and nuns"

Phra Khongsak

"Pozitívna energia tohoto miesta vychádza z (duchovnej) praxe všetkých mníchov a sestier."

 

 

"Nápravu zla nemôžeme očakávať od zmeny foriem nášho života, ale iba od rozšírenia dobra a rozumnosti." L.N. Tolstoj

 

"Netreba sa učiť viac ako nevyhnutne potrebujeme vzhľadom na život" Kraus, Kniha o Živote

 

"Bohatý panuje nad chudobnými, a ten, kto si vypožičiava, je sluhom tomu, kto mu požičiava." Príslovia 22:7

"The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender." Proverbs 22:7

(Biblia o úveroch a hypotékach /  The Holy Bible about loan and mortgage)

-   -   -

 

"Skončil v pekle? Neslýchané! Veď celý život len hovoril o pravde a láske!"

"Why he has gone to hell? What an astonishment! And he was always just speaking about truth and love!"

-   -   -

 

“That deep silence has a melody of its own, a sweetness unknown amid the harsh discords of the world's sounds.” Paul Brunton

"Bádanie znamená neustále hľadanie skutočnosti prenikaním ilúziami."

"Pokora znamená mať najvyššiu vieru a dôveru v Učiteľa i v Jeho Slová."

"Ak je vo vnútri človeka krásne, bude krásne všade."

"Akú romantiku hľadá človek na rôznych miestach sveta, keď ju nenosí v sebe?"

Paul Brunton, mystik, spisovateľ a cestovateľ

 

"Môj synu, ak bude tvoje srdce múdre, i moje srdce sa bude radovať." Príslovia 23:15

"My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine." Proverbs 23:15

 

"Buď múdry, môj synu, a obveseľuj moje srdce, aby som mal čo odpovedať tomu, kto ma potupuje." Príslovia 27:11

 

"My son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me." Proverbs 27:11

 

"Židovskí učenci čítali Tóru ako milostný dopis." Harold Kushner, rabín

 

"Jewish scholars are reading Torah as a love letter."

Harold Kushner, rabbi

Buď múdry, môj synu, a obveseľuj moje srdce, aby som mal čo odpovedať tomu, kto ma potupuje.

 

"V prázdnom priestore medzi vašou kávou a okrajom šálky je množstvo energie, ktorá môže odpariť oceány." Nikola Tesla o voľnej energii

"In such little empty space between coffee and the top of your cup is so much energy, that can vaporize all oceans" Nikola Tesla about free energy

 

"V utíšení a dúfaní bude vaša sila." Izaiáš

"Your strength will be in hope and silence." Isaiah

"Som v rukách môjho Pána a chcem v nich zostať navždy." Wilhelm Busch - kniha Pokušenia Božích služobníkov

"I am in Holy hands of my Lord and I want to stay forever." Wilhelm Busch - book Temptations of God's servants

"Urážlivosť a zvýšené nároky voči druhým - to sú príznaky nedostatku energie." S.N. LAZAREV, Diagnostika Karmy 9

"Snappishness and raising claims agaist the others = signs low energy, lacking of energy."

S.N. LAZAREV, Diagnostics of Karma 9

 

"STRACH=ZÁVISLOSŤ NA BUDÚCNOSTI"

(resp. prílišné pripútavanie sa, lipnutie na budúcnosti)

"FEAR=ADHERENCE TO THE FUTURE"

S.N. LAZAREV

"V každej, spočiatku nepríjemnej situácii je možné nájsť nové, nečakané riešenie". "In every unexpected situation we can find a new, unexpected solution."

S.N. Lazarev

 

"Čo je to mágia? Náboženstvo, ktoré stratilo vieru v Boha. Namiesto lásky tam panuje uctievanie túžob." "What is it magic? A religion, which has lost it's faith in God. Magic is worshipping desires, instead of love." S.N. Lazarev

 

"Rakovina sa lieči citom lásky, ktorá nemá svoj objekt na Zemi."

"Every cancer can be cured by the feeling of love, which has it's object outside of the Earth."

S.N. Lazarev

 

"Pokiaľ vnútorne nemiluješ sám seba, nebudeš milovať ani Boha ani druhých ľudí. Preto musíme milovať najprv seba." S.N. Lazarev

"If you don't love yourself in your heart, you won't love God, neither other people. At first you have to love yourself." S.N. LAZAREV

 

"Ak uveríte, že to najlepšie ešte máte pred sebou, to najhoršie je za vami."

"When you believe the best is waiting for you, the worst is no more."

 Billboard o rakovinovom ochorení - reklama na poisťovňu Dôvera

 

"Všetko podstatné sa odohráva v "Teraz". Ani sa nič neodohráva v budúcnosti ani nič v minulosti."

"Everything real is getting to be NOW. Nothing is real in the future, nothing real in past."

Biblik

 

"Duchovní praxe musí být prováděna na všech úrovních života."

"The spiritual practice must be done in all spheres of our life." Míla Tomášová

 

"Daňové zaťaženie bohatí ľudia vždy môžu obísť."

"THE TAX BURDEN COULD BE ALWAYS REMOVED BY THE RICH."

Thomas Piketti, fr. ekonóm / french economist, book Capital in 21st Century / kniha Kapitál v 21. storočí

 

"Čau kámo, všimol som si, že máš nové hodinky.

-Hej, otec mi lacno predal, keď bol na smrteľnej posteli."

 

"Hi, bro. I see you have a new gold watch.

-Yeah! Dad sold me, when he was lying on his death-bed."

 

-  -  -

 

"NA OBCHOD UŽ NIE JE ČAS, JE ČAS NA LÁSKU."

"THERE IS NO TIME TO DO BUSINESS, IT'S TIME TO LOVE."

-     -     -

"TIME TO CHOOSE. IT'S TIME TO CHOOSE."

"ČAS NA TVOJU VOĽBU! - JE ČAS SI VYBRAŤ!"

Half-Life, last words of the mysterious G-Man

počítačová hra Half-Life, posledné slová tajomného G-Mana

 

 

"Aby ste od Pána prijímali, musíte sami niečo dať."

Krajné Medze S06E16 - Probuzení

"Do you want to receive from God? You have to give something!" Outer Limits S06E16 - Revival

 

"NEEXISTUJE LÁSKA BEZ OBETE."

"THERE IS NO LOVE WITHOUT SACRIFICE." S.N. LAZAREV, kniha Človek budúcnosti - Výchova rodičov

 

 

"V Japonsku prišiel vysokopostavený štátny úradník za Zenovým majstrom:

- Majstre, čo je to vlastne to ego?

- No to je ale hlúpa otázka! Prečo mi dávate tak hlúpe otázky?

- Dovoľte, ako sa to so mnou rozprávate? Vy neviete kto som ja?

- No a to je to ego!"

 

-    -    -

 

 

"Chmúrne časy vyžadujú odvážnych a obetavých ľudí."

Viktor Orbán - Projev k pohraničníkům, magyar, cz tit:

https://rutube.ru/video/2f9bf7e58561692048f69f832bcd429d/

 

 

"Pokud budeme udržovat lásku, bolest postupně zmizí."

"Hlavně když se dělíte o problémy a emoce, nesmíte počítat s lítostí, soucitem a neproměňovat se v upíra." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 8

 

 

"GOD SAVE US FROM RELIGION!" "BOŽE OCHRAŇUJ NÁS OD NÁBOŽENSTVA!" David Icke - Superprednáška Cesty k sobě, 10.diel

 

 

"Vedieť hrať na hudobný nástroj znamená osvojiť si určitý typ myslenia."

 

 

"Vždycky jsem věřil, že umíni jsi-li člověk opravdu, že něco provede, a nestará se o nic jiného, musí se mu to nakonec přes všechny překážky podařit."

"Puštení žilou jsem ostatně potřeboval: Vrátilo mi spánek a zbavilo mě křečí, které mě lekali."

"Doznat nevědomost je větší částí moudrosti."

"Rozumný človek sa v šírom kraji nesmie dať vysliediť ani keby ho hľadalo 400.000 chlapov. Ak sa nevie schovať, je hlupák." Giacomo Casanova (1725-1798) Pamäte

 

"Trvalé šťastie znamená obetovanie celého života pre skutočný cieľ."

 

"Ja nepijem, ale musím sa opiť..." násťročné dievča v piatok

 

"Ešte nikdy sa nestalo, že by liberálna kultúra dokázala obstáť, že by jej eón nebol ukončený nejakým súdom alebo katastrofou." Sándor Németh, pastor, predn. youtube "Predmanželský sex" https://www.youtube.com/watch?v=SaTMlR2m61s

 

"Říká se, že když neděláte nic, dosáhnete všeho. A tak tomu paradoxně, po počátečním úsilí opravdu je." Dr. Eduard Tomáš, predn. "Završení"

 

"Kvapka po kvapke vyhĺbi aj kameň." latinské príslovie

"Dripping water hollows out stone, not through force but through persistence." latin proverb

 

"ČLOVĚK MÁ V SOBĚ MOŽNOST NEJVYŠŠÍ." Míla Tomášová, Společne za čas a prostor

 

"Najprv Ťa ignorujú, potom sa Ti smejú, potom na Teba útočia a nakoniec vyhráš." Gándhí

 

"DEMOKRACIA JE VLÁDA TYRANOV KORIGOVANÁ NOVINÁRMI."

 

"Musíme opustiť nízke materialistické motívy, na ktoré sme boli zvyknutí." Dr. Eduard Tomáš, Promluvy o integrální józe

 

"Saints believe in salvation during one's lifetime and not in salvation after death." "Svätí veria v spásu počas života a nie v spásu po smrti." Kirpal Sing Ji, book Man Know Thyself

 

"Rabín hovorí chlapcovi: Povedz mi, kde je Pán Boh a dám Ti dukát! Chlapec hovorí: Povedzte mi, kde nie je a dám Vám desať." Dr. Eduard Tomáš, predn. O dvou rovinách Pravdy

 

"To, čo ľudia nazývajú šťastím, je okamih, kedy ľudia prestanú mať strach." Gilbert Cesbron, spisovateľ (1913-1979)

 

"U fotografa: Povedal som Vám, že sa máte tváriť prirodzene a nie ako prirodzenie." :-)

 

"Láska je začiatok všetkých veľkých činov." Boris Kollár

 

"Človek častokrát živí chorobu svojimi myšlienkami. Choroba môže mať podobu bytosti."

 

"Zrelým človekom sa staneme vo chvíli, keď sa rozhodneme nežiadať o to, čo máme radi, ale začneme mať radi veci, ktoré sa dejú." Osho,  youtube: Ako môžeš milovať človeka, ktorý Ťa vlastní: https://www.youtube.com/watch?v=zzKVbOiqmjY

 

 

"Vo svojom živote všetko, čo som mohol, som aj dokončil." Nikola Tesla, youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tk-uvOPYjPc

 

 

"FREEDOM COMES WITH WISDOM"

"Sloboda prichádza s Poznaním." Osho

 

 

"Väčšina trápenia podobne ako väčšina radosti je bez príčiny."

 

 

"Zůstal inteligentní, přěstože absolvoval vysokou školu"

 

 

"Človek mravne neusporiadaný je pre mňa nevyliečiteľný." S.N. Lazarev, Diagnostika Karmy II., časť 2.

 

"TETOVANIE: ANI NA FERRARI SA NEDÁVAJÚ NÁLEPKY."

"Keby záležalo na veľkosti, kráľom džungle by bol slon."

"Život je veľmi krátky, rob preto to, čo Ťa baví."

"Život treba žiť a nie prežívať."

"Pokiaľ chceš byť levom, musíš s levmi trénovať"

"Je jediný spôsob ako zachádzať so ženami. Bohužiaľ nikto ho nepozná."

"Už nemám sny. Mám ciele." Alexander Moskalina, kniha Dobrodruh Saša

 

"Byť vašou manželkou, nasypem vám do čaju jed!"

"-Byť vašim manželom, ten čaj by som vypil!"

britská sufražetka sa v parlamente snažila kritizovať Winstona Churchilla

 

"What's the point of having arms and legs for 90 years? When you don't even know where you going after this?" "Aký má zmysel mať ruky a nohy povedzme 90 rokov, keď ani nevieš, kam ideš?" Nick Vujicic, man without arms and legs / muž bez rúk a nôh

 

"Ty že veríš, že je jeden Bôh? Dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa. Ale či chceš zvedieť, ó, prázdny človeče, že viera bez skutkov je mŕtva?" Jakob 2:19, 20

 

 

"Dobre hovoria ľudia: "Nemám čas", lebo ho naozaj nemajú."

 

 

"KRISTUS JE PRÍTOMNÝ VO SVÄTOSTI, NIE VO SVIATOSTI." Walter Veith

 

 

 

"Strach - to je oheň. Pokiaľ ho ovládame, hreje, ak mu podľahneme - spáli nás, ale ak nie je vôbec, môžeme zamrznúť."

"Najlepší prostriedok proti lupinám je gilotína." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 10

 

 

"Kto nepozná Boha, je ako ryba, ktorá nevie, čo je to voda."

 

 

"Smrť nie je smutná, smutné je to, že väčšina ľudí vôbec nežije."

 

 

"BOJOVNÍK ROBÍ TO, ČO MILUJE."

"Keď nedostaneš, čo chceš, trpíš. Keď dostaneš čo chceš, aj tak trpíš, pretože si to nemôžeš udržať večne." Film Pokojný Bojovník

 

-     -     -

 

"A Ježiš im povedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu, ale teraz hovoríte: Vidíme, a preto váš hriech zostáva." Ján 9. kapitola

 

-     -     -

 

"KTO SA NA GRAJCIARI NARODIL, MÁLOKEDY PRÍDE K ZLATKE."

Slovenská ľudová múdrosť

 

 

"Jedna z najzaujímavejších vecí Biblie, ktorá každým písmenom presahuje čas a priestor - Ján 9. kapitola. Kto ju aspoň 9 krát premedituje, môže pochopiť to, čo sa nedá vypovedať ani napísať. Ján 9. kapitola - je zároveň vhodná aj pre ľudí, ktorí majú suché oči."

 

"Čo mňa teší? Mňa teší všetko, čo pochádza od Spasiteľa." Každý kvietok, každé vtáčatko a každé nové utrpenie, ale najväčšiu radosť mám zo Spasiteľa Samotného." Terézia z Konnersreuthu (1898-1962), brethariánka, preukázateľne žila bez jedla a vody (kniha Dar Kristových rán)

 

"Výchova detí začína okamihom narodenia ich rodičov." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 10

 

"Lidé, když mají klid, oni se neuvědomují, a když mají strach, okamžitě se uvědomí." Rumen Ivanov https://www.cestyksobe.cz/rumen-ivanov-vhledy-na-rok-2017/15846

"Nejkrásnější droga je láska." prvý komentár pod videom https://www.mojevideo.sk/video/16fb6/chodievate_na_huby.html

 "Mimochodom, podľa štatistiky, tí, ktorí dosiahli skutočných úspechov v biznise, majú za manželky mrchy. T.j. tým, že otravujú osobný život manželom, očisťujú ich duše a nútia ich prieviesť všetku energiu na prácu." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 10

"DEMOKRACIA = ZDOKONALENÉ OTROCTVO, KORPORÁTNY FAŠIZMUS." Marek Baláž

"Bez pochopenia toho, ako vzniká choroba, ako duša pôsobí na telo, sa bude akékoľvek liečenie obmedzovať na bombardovanie liekmi a operácie." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 12

 

"Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith." Steve Jobs (2005) "Niekedy to vyzerá, ako keby Ti život hodil do hlavy tehlu. Nestrácaj vieru!" Steve Jobs (2005)

 

"Životné skúsenosti a cenné informácie získavame vďaka okruhu priateľov, ale koľkokrát aj cez okruh nepriateľov. Aj preto je potreba naučiť sa milovať priateľov i nepriateľov rovnako."

 

"I tú najhoršiu časť Tvojho života môže Boh použiť k dobrému."

 

"FIND COMFORT IN PAIN." "Nájdite radosť aj v bolesti" James Blunt, song Tears and Rain

 

"Stvoriteľ chce mať ľudí vo Stvorení vidiacich. Ale vidiaci znamená vediaci! A k vedeniu sa nehodí slepá viera. V takej viere je len pohodlnosť, lenivosť myslenia, ale žiadna veľkosť! Výsada myslenia prináša človeku aj povinnosť skúmania." Abd-ru-shin

 

"GOD WANT US FREE." "BOH CHCE, ABY SME BOLI SLOBODNÍ." youtube, video "Daughter of satanist hight priest tells of her experiences!!" https://www.youtube.com/watch?v=ZOj76xrG62k

 

"Každý pochybovač vyslovuje celkom nevedomky to, čo si praje, a tým odkrýva svoje vnútro zrakom skúmajúceho." Abd-ru-shin

 

"Keď príde tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehršťami brať, i keby tma ti každú stopu skryla, ty musíš brat môj čisté ruky mať! Mária Rázusová-Martáková

 

"Minulosť je história, budúcnosť je fantázia, prítomnosť je dar. Budúcnosť zmeníš len prítomnosťou." Ján Guldán, kresťan

 

"Dnešní školství je horší než bylo za komunismu." MVDr. Josef Staněk, prednáška "O smyslu života" 2. díl https://www.youtube.com/watch?v=5JMGkae6vvQ

 

"Hovoria, čo máš robiť, čo je pre Teba dobré. Nechcú, aby si sám našiel odpoveď, chcú, aby si im veril." Film Pokojný Bojovník

 

"Najväčšie víťazstvá sa niekedy rodia vtedy, keď nepriateľ začína mať pocit, že dosiahol svoje."

 

"Komu je súdené, aby ostal žiť, nemôže mať vraha... a ak by ho aj mal, nezabije ho. No treba byť opatrný. Najlepšie bude, ak sa pred nepriateľmi niekam utiahneme. A Boh si už urobí po Svojom." Tisíc a jedna noc, kniha II.

 

"Základom mysle je radosť."

 

"Každá, aj tá najbezvýznamnejšia práca povznáša, keď je vykonávaná s radosťou."

"Máme tu jednu povinnosť - byť šťastní." Peter Starec, bretharián

 

"Pani sa začína obliekať, aby mohla ísť spať." Abd-ru-shin o moderných ženách

 

"Maybe she loved mysteries too much. She became one."

"Tak milovala tajomstvá, že sa jedným stala."

 

"Comfort makes more prisoners than all the jails combined."

"Pohodlnosť vyrába viac väzňov než všetky väzenia dohromady." Grant Cardone

 

"Štedrý veľmož si má protiviť a zakázať rozhadzovanie peňazí." Giacomo Casanova

 

"Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň." 2. Timoteovi 3:1-5

 

"Kedy človek nebude klesať na mysli? Keď si nájde cieľ, ktorý mu nikto nemôže vziať." S.N. Lazarev, seminár Praha, 2. deň

 

"Láska nemá protiklady a tí, ktorí hovoria, že nenávisť je protikladom lásky, skrátka nevedia rozmýšľať." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 12

 

"Vy ste nad strachom." Dr. Eduard Tomáš

 

"Živé obecenstvo s Bohom sa nedá ničím na svete nahradiť."

"Pán Ježiš seba neobhajoval - ani pred Pilátom."

"Uraziť môžno iba pýchu." R. Knap, kresťan

 

"Je treba neustálne vnímať Prítomnosť Boha. Nie je prípustné ľutovať toho, čo sa v minulosti stalo. Povedzme, že chápeme, že program sebazničenia=nespokojnosť so sebou, a to je neprípustné." S.N. Lazarev

 

"Vaše pocity teraz, to je telo a osud vášho dieťaťa v budúcnosti." S.N. Lazarev, Diagnostika Karmy 12

 

"Pravda stále činí ľudí slobodnými." Stephen Hill, názov kapitoly z jeho knihy "Srdce studené ako kameň"

 

"Môj život nesmeroval nikam. Moji druhovia (nejde ich nazvať kamarátmi, pretože v skutočnosti sme sa kamarátili iba s drogou a s našimi úletmi, a nikdy sme sa moc nezaujímali o to, čo by sme mohli urobiť jeden pre druhého) sa prepadali stále nižšie k smrti. Mnohí z nich čoskoro začali používať injekčné ihly a drogy si začali pichať. Iba obyčajným pohľadom som mohol pozorovať Ničiteľa pri práci. Teoreticky ma to malo od nich odpudiť. Ale to nepomohlo, jednoducho preto, že som nemal kam ísť." Stephen Hill, vynikajúca kniha Srdce studené ako kameň https://abstinujsrdcom.weebly.com/literatuacutera---beletria.html

 

"Nothing real can be threaten. Nothing unreal exists. Here lies piece of God."

"Nič skutočné nemôže byť ohrozené. Nič neskutočné neexistuje. Všetko je súčasť Boha."

Eckhart Tolle "What is after death" "Co sa deje po smrti" CZ, ENG:

https://www.biblik.sk/news/co-sa-deje-po-smrti/

 

"Mnohé vecí, ktoré sa vo vašom živote vyvíjajú "zle" sú v skutočnosti tie najlepšie veci. Do veľkej miery je tu svet pre vás preto, aby ste zakúsili veci, ako idú zle." Eckart Tolle

 

"They were killing themselves, because they couldn't adapt to society." youtube, Suicide forrest in Japan https://www.youtube.com/watch?v=4FDSdg09df8

"Spáchali samovraždu, pretože sa nevedeli adaptovať do spoločnosti." Dokument youtube - Les samovrahov v Japonsku: https://www.youtube.com/watch?v=4FDSdg09df8

 

"FDA-Fraud and Death Administration" Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv Food and Drugs Administration, pre Američanov známy ako Úrad podvodu a smrti

 

"Čím viac spoznávam ľudí, tým viac milujem svoje psy." Adolf Hitler, prototyp moderného filantropa. Snáď najbližšie k Hitlerovi má známy filantrop Bill Gates so svojim potratovým a vakcinacistickým programom. Bill Gates hovorí, že ak budú dobre pracovať na nových vakcínach, svetovú populáciu by mohli znížiť až o 15%

https://www.youtube.com/watch?v=6WQtRI7A064

 

"Uctievanie svojich túžob, svojho živočíšneho princípu - to je v podstate celá psychoanalýza, návod k premene človeka na zviera."

"Skutočnosťou nazývame to, čoho sa naše emócie dotýkajú niekoľkokrát za sekundu."

"Čím vyššie city potlačujeme, tým na nižších miestach sa objavujú choroby."

"V akomkoľvek nahromadení sa skrýva budúca strata, v akejkoľvek radosti - budúce rozhorčenie. Čím silnejšie sa klaniame dobru, tým rýchlejšie sa stáva zlom."

"Pochopil som, ako ľudia dosahujú v živote úspech. Je potreba správne sa chovať v kritických situáciách." S.N. LAZAREV

 

"Nájdite si kňaza, čo vie po anglicky a nevyzerá ako Rasputin."

"Bohatstvo prichádza s poznaním toho, čo nikto iný nevie."

"Tajomstvo biznisu je poznať niečo, čo nepozná nikto."

"Ak by neexistovali ženy, peniaze by na svete nemali žiadny význam."

"Hovoria o mne, že nemám úroveň. Našťastie ľudia, ktorí úroveň majú, sú ochotní tento môj nedostatok prehliadnuť, pretože som poriadne bohatý. Úroveň si nemôžem kúpiť, ale ich toleranciu pre absenciu úrovne už áno." Aristoteles Sokrates Onassis (1906-1975)

Quotes of Onassis, english:

https://www.azquotes.com/author/11107-Aristotle_Onassis

https://www.quoteswise.com/aristotle-onassis-quotes.html

 

"Hodina intenzívnej modlitby je účinnejšia než celé mesiace práce psychológa." Sergej Nikolajevič Lazarev, ruský psychológ, vedec, spisovateľ, bádateľ a jeden z najúspešnejších liečiteľov na svete. Výskumy pána Sergeja Nikolajeviča Lazareva sú už dnes na najprestížnejších svetových univerzitách vyučované a publikované v najmodernejších učebniciach psychológie

 

"Lepšie je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu." Konfúcius

 

"Netúžim ani žiť v pohodlí, ani nebažím po bohatstve. Šťastie je lepšie než bohatstvo a tulák, ktorý nemá, o čo by sa musel starať, je šťastný. Kto chce študovať z knihy prírody, musí nohami šliapať po jej listoch."  Paracelsus (1493-1541)

 

"Hľaďte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista;" Kološanom 2:8

 Hľaďte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista;

 

"Cieľom všetkej filozofie je učiť človeka ako umrieť." Sokrates

 

 

"...Pochopiť hodnotu mlčania." Peter Starec, bretharián, rozhovor s Adelou Banášovou, youtube https://www.youtube.com/watch?v=_svhwHwJrIk

 

"Kto pozná vyššie pravdy, ťažko dokáže brať vážne "vážné" hodnosti spoločnosti." Plutarchos

 

 

"Pravá láska nesie so sebou aj schopnosť nechať milovaného človeka odísť." Jonathan Black - Tajné dejiny sveta

 

 

"Keď je človek nešťastný v osobnom živote, jeho tvorivý potenciál sa posilňuje." Sergej Nikolajevič Lazarev, Láska a Žiarlivosť

 

 

"Čo znamená usilovný?" (pýta sa dieťa)

"Je to výkon vyžadujúci silu!" krásny film Barry Lyndon

 

"Nesmúť duša premilá, nebuď smutný, duch môj, miesto plaču hlasno prespevuj! Ver, ešte sa život zmení, - Pán miluje toho, kto Jemu dôveruje." Kniha N.P. Chrapov - Štastie stratených duší, II. diel

 

"Religion is what keeps the poor from murdering the rich."

"Náboženstvo je to, čo pomáha chudobným aby nepozabíjali bohatých."

"Každá stratená hodina v mladosti je zárodkom nešťastia v budúcnosti."

"Stádo baranov pod vedením leva je silnejšie ako stádo levov pod vedením barana."

"Aj život aj smrť je iba sen."

"Vláda chránená cudzincami nikdy nebude prijatá ľuďmi."

"Slabosi čakajú na príležitosť. Silní si ju vytvárajú."

"Ak robí súper chybu, netreba ho rušiť."

"Silné individuality sa vyhýbajú rozkošiam."

"Človek je ako ovca, pripojí sa vždy k prvému okoloidúcemu."

"Ability is nothing without opportunity."

"Schopnosti sú ničím bez príležitosti."

"Predtým, než dvaja ľudia uzavrú manželstvo, mali by si vyskúšať najmenej 6 mesiacov spoločne bývať."

"A true man hates no one." "Skutočný muž je prostý nenávisti." Napoleon Bonaparte

english quotes: https://www.brainyquote.com/authors/napoleon_bonaparte

 

 

"Dieťa, pokiaľ ide niečo robiť, je na to pripravené. Ide o to, či to vydržia rodičia. Dieťa je kompetentné, vie čo robí, iba to nevie vysvetliť." Jaroslav DušeK, youtube "JAK KOMUNIKOVAT S DĚTMI https://www.youtube.com/watch?v=swGkhRpYVfw

 

"Slovanom len vodku a tabak." Adolf Hitler, fašista, okupant a nepriateľ Slovanov

 

Vtip: "Kto bol prvým kozmonautom na svete? Jan Hus. Lenže zhorel na štarte... :-)"

 

"V okamihu, keď sa vzdáte svojich zásad, svojej kultúry, ste mŕtvy." Infovojna 15.12.2017

 

"Slováci majú platy ako v Nemecku. Mesačný plat Slováka je týždenný." Norbert Lichtner

 

 

"Človek bez Pána Ježiša Krista väčšinou nevidí ani na krok dopredu." Biblik

 

"Kto sa snaží o čistotu svojich myšlienok, uzdraví sa na tele i na duši." MUDr. Ivan Rusnák https://www.youtube.com/results?search_query=ivan+rusn%C3%A1k

 

"Zbabelosť a nerozhodnosť nám prinesie len porážku a istú smrť." Hannibal

 

 

"Víťazstvo sa nedá vybojovať štítom, k tomu je za potreby meč!" Hannibal

 

 

"Když se zastavíte, zemřete, děte pořád dál!" "If you stop, you will die, walk forward!" Film Hannibal (Hannibal svojim bojovníkom, pri prechode cez Alpy / Hannibal to his warriors crossing Alps)

 

 

"Indiáni hovoria, že svet je to, čo si myslí väčšina." youtube, DušeK-Šula

 

 

"Musím vlastniť to, čo chcem ponúknuť." posolstvo svätej ženy

 

 

"Akoby Boh z lásky ku mne všetky hviezdy zažal." úvaha kresťana pri pohľade na nočnú oblohu

 

"Dúfajte, JA SOM, nebojte sa!" PÁN JEŽIŠ KRISTUS

Svätá Biblia, prekl. Roháček, Marek 6:50

(Tento verš mi prišiel pre kamarátku, ktorá v ten deň bola 6. týždeň v detskom domove a celkovo 50 dní preč)

 

 

"Človek sám v sebe musí byť spokojný, to je najdôležitejšie."

Miroslav Nedoma, hudobník

 

 

"ČÍM BLIŽŠIE K CIRKVI, TÝM ĎALEJ OD BOHA. AK CHCE ČLOVEK SKUTOČNE POCHOPIŤ, ČO JE SVET, MUSÍ TO HĽADAŤ MIMO CIRKEV." V.A. JEFIMOV, predn. V.A. JEFIMOV O BOHU: https://www.biblik.sk/news/v-a-jefimov-o-bohu/

 

"Nadprirodzené pravdy sú svojou podstatou nevysloviteľné, a ak môžeme pomocou lásky podať ústami aspoň ich odblesk, prijímajú ich len tí, v ktorých tento tieň už spočíva, a aj im sa dostáva skôr tušením srdca, ako klamlivou a nedostatočnou rečou." Giovanni Papini, kniha ŽIVOT KRISTA 

 

"Musíš mať upevnené ciele, musíš ísť životom, aby si vybojoval šťastie pre seba aj svoju rodinu." Juraj Sedláček, katolícky kňaz, kniha OTCOVSKÉ RANY

 

"Inteligencia sama nestačí. Treba premeniť dušu, aby sme dosiahli šťastie. Šťastie nie je nezmyselným snom, ale je to sen večne uskutočniteľný a nám všetkým na dosah ruky. Inteligencia má nám pomáhať pri jeho dosiahnutí." Giovanni Papini

 

"ČLOVEK BEZ PÁNA JEŽIŠA KRISTA JE AKO HOROLEZEC BEZ LANA." Biblik

 

"Vačšina nábožensky založených ľudí sa chce zbaviť iba následkov hriechu, nie hriechu samotného. Mainstreamové náboženstvá im to žiaľ umožňujú." Biblik

 

"I AM IS THE FIRST PERSON SINGULAR OF THE VERB TO BE." "JA SOM JE PRVÁ OSOBA JEDNOTNÉHO ČÍSLA BYŤ." Prosím počúvajte pozorne / please listen carefully: https://ulozto.sk/live/!eRUpitgt7/eckharttolle-co-je-to-meditace-cz-avi

 

"The problem cannot survive in present moment. That's an amazing realization." Problém nemôže pretrvať v prítomnom okamihu. To je až ohromujúce uvedomenie." Eckart Tolle

 

"MEDITATION=REALIZATION THAT YOU ARE, A REALIZATION OF BEING." "MEDITÁCIA JE UVEDOMENIE SI, ŽE STE." Eckart Tolle

 

"So starými zvykmi kresťan ťažko dostane novú budúcnosť." Biblik

 

"Každá myšlienka je objekt vznikajúci vo vedomí." Eckart Tolle, prednáška ulozto.sk - Co je to meditace

 

"Přiznat omyl slouží člověku ke cti." čínsky seriál "Opičí Král"

 

"Aby Ti byla rodná půda vždycky drahší než všechno zlato světa." Opičí Král

 

"Umělecká díla předků našich dodávají sílu činům dnešním." Seriál "Opičí král"

 

"Biblia je oproti iným knihám ako Slnko v porovnaní s každým iným svetlom." nápis na pamätníku Martina Luthera pri evanjelickom kostole v Trenčíne

 

"ZLO - to je výsledok pripútanosti k dobru." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 9

 

"I believe the mindset is the number one sucessfactor." Verím, že nastavenie mysle je ako faktor úspechu číslo jedna." Saygin Yalcin,  https://www.youtube.com/watch?v=PFj67IkfurQ

 

"Levity is an irresistible temptation. But levity is also a perversion." Ľahkovážnosť je neodolateľné pokušenie. Ale ľahkovážnosť je taktiež zvhrlosť." Film Youth

 

"SKRZE LÁSKU K BOHU JE MOŽNÉ UVIDIEŤ JEDNOTU AKÝCHKOĽVEK PROTIKLADOV." S.N. LAZAREV

 

"Verím, že na poli nespravodlivosti sa musí vždy bojovať. Otázka je, či bojujete pre to, že chcete meniť alebo trestať? Myslím, že všetci sme takí hriešnici, že by sme trestanie mali prenechať Bohu." Film Gandhi

 

 

"SOMETIMES, IT IS WHEN YOU'RE QUITE WITHOUT HOPE AND IN OUTER DARKNESS, THAT GOD COMES TO THE RESCUE." "Niekedy, keď si celkom bez nádeje a ponorený do vonkajšej tmy, Boh prichádza na pomoc." Film Gandhi

 

 

"Keď chcete v živote niečo zmeniť, tak proste za tým bežte." David Icke, CESTY K SOBĚ diel 11. (www.cestyksobe.cz)

 

"Ľudia, ktorých je najťažšie mať rád, sú tí, ktorí to obvykle najviac potrebujú." Biblik

 

"TO, ŽE VÁS NEJAKÝ IDIOT NAZVE BLÁZNOM, TO JE POCHVALA!" David Icke, CESTY K SOBĚ diel 11. (www.cestyksobe.cz)

 

"Kde končia slová, tam začína hudba." Laura, gitaristka

 

"Keď je v žene agresivita voči manželovi, potom už u detí netrpí telo, ale duša." S.N. LAZAREV, kniha DIAGNOSTIKA KARMY 10

 

"Bavia sa dvaja pozemšťania:

- Ty, môže, byť na Slnku život?

- Čo Ti šibe, veď je tam 5 miliónov stupňov!

Bavia sa dve slnečné bytosti:

- Môže byť podľa Teba na Zemi nejaký život?

- To ťažko, veď je tam 500 euro v hrubom!"

 

 

"YOU ARE ALL CAPTIVED!" "MÁME VÁS VŠETKÝCH PODCHYTENÝCH!" e-bay

 

"Liberate tute me ex inferis." "Zachráňte sa pred peklom." "Save yourself from Hell." film Event Horizon

 

"MATRIX NIE JE FILM. MATRIX JE DOKUMENT." 

MATRIX IS NOT JUST A MOVIE. MATRIX IS A DOCUMENTARY!"

 

"Bol to taký chlapíček..." babka o mužovi útlej postavy

 

 

"ZMYSEL UMENIA - NAUČIŤ MILOVAŤ." S.N. LAZAREV

 

"Výška dolárovej bankovky je 6,66mm." S.N. LAZAREV, Kniha Dg. Karmy 11

 

"KEDY ČLOVEK NEBUDE KLESAŤ NA MYSLI? KEĎ SI NÁJDE CIEĽ, KTORÝ MU NIKTO NEMÔŽE VZIAŤ." S.N. LAZAREV

 

"Akýkoľvek problém, to je úloha, ktorú treba riešiť. Keď máme stres, vydávame energiu - musíme ju vydávať správne, obzvlášť pri problémoch. Niekto ju smeruje na depresiu, iný na to, aby našiel východisko." S.N. LAZAREV

 

"TEMPUS VERITATEM PARIT." "TIME BREEDS TRUTH." "ČAS RODÍ PRAVDU."

 

"VÔĽA=schopnosť koncentrovať energiu a dlho ju vyrábať."

"SCHOPNOSŤ MYSLIEŤ=schopnosť zmeniť svet." S.N. LAZAREV

 

 

"POKÁNIE= gr. METANOIA=ZMENA (zmena myslenia, správania, konania)

 

 

"Hovorí sa, že najväčšia diablova finta na ľudstvo je vytvorenie dojmu, že neexistuje." Dokument youtube "Po stopách satana" https://www.youtube.com/watch?v=HQD9DdNr-ss

 

"Ak rodič za priestupok prísne potrestá svoje dieťa a bude mu tak zároveň demonštrovať svoju lásku, bude to omnoho lepšie ako neochota pôsobiť mu fyzickú a duševnú bolesť. Dobrota bez disciplíny nie je o nič menej nebezpečná než násilie a krutosť." S.N. LAZAREV - LÁSKA A ŽIARLIVOSŤ

 

"Viera v očkovanie to je náboženstvo." Biblik

 

"Zistenia odborníkov bývajú brané do úvahy iba vtedy, ak podporujú ciele priemyslu." Biblik

 

" FAJČENIE SPÔSOBUJE ŠPAKOVINU :-) "   Biblik

 

"Hovorí papier kohttps://www.youtube.com/watch?v=PtAWao00oIM" target="_blank">MUDr. Jarmila Klímová

 

"Nedokážem žiť kľudne a bezstarostne. Niečo vo mne ma núti všetko pekné zničiť." Rocco Siffredi, pornoherec

 

"Spoločnosť je tak silná, ako sa dokáže postarať o svojich najslabších členov." Biblik

 

"Ráno je múdrejšie večera. Len my nie sme ráno o nič múdrejší." Biblik

 

"Načo mať ruky a nohy, keď ani nevieš kam ideš?" Nick Vujicic, muž bez rúk a nôh

 

"Občas zájdem k lekárovi a nechám si predpísať lieky, veď aj doktor musí z niečoho žiť. Potom zájdem k lekárnikovi a tie lieky si vyzdvihnem, lebo aj lekárnik musí z niečoho žiť. A keď prídem domov, tie lieky zahodím do koša, pretože aj ja chcem žiť." Mark Twain

 

"Melanchólia a depresia je vlastne neochota k životu, nenávisť k sebe." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY II. časť. 1.

 

"Nemyslíš? Zaplatíš!" internet

 

"Niekedy sa musíš najskôr zblázniť, aby si prišiel k rozumu."

"Keď sa naučíš žiť v prítomnosti, budeš prekvapený, čo všetko dokážeš a ako dobre to budeš robiť." Film Pokojný Bojovník

 

"Zdravie akéhokoľvek človeka - to je v prvom rade jeho duševné zdravie, naplnenie láskou." Sergej Nikolajevič Lazarev

 

"LÁSKA K BOHU JE NAJVYŠŠÍM CIEĽOM A ZMYSLOM ŽIVOTA.

VŠETKO OSTATNÉ SÚ IBA PROSTRIEDKY K LÁSKE - K BOHU."         Sergej Nikolajevič Lazarev

 

"Hľadajte svoju vnútornú slobodu!" Míla Tomášová, manželka Dr. Eduarda Tomáša

 

"Poruč Pánovi svoje cesty a dúfaj v Neho, On všetko dobre učiní."

"Kto opustil Boha, stratil aj seba samého" Nikolaj Petrovič Chrapov - kniha Šťastie stratených duší, www.msejk.sk

 

"Čo znamená usilovný? pýta sa dieťa

"Je to výkon vyžadujúci silu!" krásny film Barry Lyndon

 

"Nehovorte všetkému sprisahanie, čomu hovorí tento ľud sprisahanie, a toho, čoho sa on bojí, sa nebojte ani sa nestrachujte." Izaiáš 8:12 (podľa nášho chápania Biblia hovorí, že nemáme nazývať všetko konšpiráciami, ani sa nemáme báť sa toho, že bez prašivých vakcín ochorieme; pozn. Biblik)

 

"Čo by ste spravili, keby ste u vašich detí našli kokaín?

-Vyšňupal by som ho sám!" Ozzy Osbourne odpovedá na otázky novinárov

 

"Dobrý hudobník má do istej miery možnosť kontrolovať myšlienky ľudí." gitarista

 

"Prečo, keď oficiálna propaganda označuje prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa za prenasledovateľa židov, má Dr. Jozef Tiso vysadený strom v Aleji spravodlivých v Izraeli?" 3.8.2018 e-mail poslucháča rádia INFOVOJNA, www.infovojna.sk

 

"Zmysel modlitby spočíva v tom, aby sme pocítili lásku."

"Pokiaľ človek nemá vieru v Boha, chýbajú mu vysoké ciele a kolektívne vedomie, stáva sa bojazlivým a chamtivým."

"Modlitba je vyznanie lásky k Bohu." Sergej Nikolajevič Lazarev

 

"Človek sa stáva tým, na čo hľadí." David Shin, video youtube: Koniec doby Milosti: https://www.youtube.com/watch?v=9KNocsqebjQ

 

"Kódex samuraja hovorí: učiň netrpezlivosť svojim nepriateľom." Nesmrteľní bojovníci - Šógun

 

"Stupid is as stupid does." "Mama hovorí: pre hlupáka je každý hlúpy." Film Forrest Gump

 

"Vždy, keď mi je najhoršie, spomeniem si, že naprieč celou históriou cesta pravdy a láska vždy zvíťazila. Vždy tu boli tyrani a vrahovia, a niekedy sa zdali nepremožiteľní, ale nakoniec vždy padli. Pamätaj na to. Vždy." Záver filmu Gandhi

“When I despair, I remember that all through history the way of truth and love have always won. There have been tyrants and murderers, and for a time, they can seem invincible, but in the end, they always fall. Think of it. Always.” Mahatma Gandhi (1869-1948)

 

"Prestaňteže čakať pomoc od človeka, ktorého dych je v jeho nozdre, lebo veď za čo má byť povážený?!" Izaiáš 2:22

"Najväčšie straty sú straty premárnených príležitostí." Robert Toru Kiyosaki, podnikateľ

 

"Povedzte spravedlivému, že bude dobre, lebo budú jesť ovocie svojich skutkov. Ale beda bezbožnému, zle bude; lebo mu bude daná odplata jeho rúk." Izaiáš 3:10-11

 

"Nie je ťažké dávať, ale vedieť dávať." Giacomo Casanova (1725-1798)

 

"Rádioaktivita=vlastnosť Ducha. Pri jadrovom štiepení dochádza k oddeleniu duchovnej podstaty od hmoty." MUDr. Jan Palouček, Malé príčiny, velké následky

 

"Americká vojenská loď za čias nepokojov na Ukrajine išla obsadiť ruskú vojenskú základňu na Kryme. Priletelo jedno SU-čko a na celej americkej lodi vyplo prúd. Američania ani nevedeli, ako doplávali do prístavu. V tom momente 50 amerických námorníkov požiadalo o uvoľnenie z funkcie." telefonát poslucháča do Rádia INFOVOJNA, 1.8.2018. www.infovojna.sk

 

"Nech je požehnaný Hospodin Bôh, Bôh Izraelov, ktorý sám jediný činí divy. A nech je požehnané meno jeho slávy na veky! A nech je celá zem naplnená jeho slávou! Ameň, ameň." Žalm 72:18-19

 

"Čiň čertu dobře, peklem se Ti odmění." české príslovie

 

"KNOWLEDGE=PROFIT." "ZNALOSŤ=ZISK." Heslo rasy Ferengi, Star Trek Voyager 07x06

 

"Bol to človek plný vrelosti a súcitu a ani na okamih neprestával sám seba ľutovať."

"Clevinger vášnivo veril v celý rad zásadných vecí. Bol to proste cvok." Kniha Hlava XXII

 

"Dokiaľ žijete, máte nádej." kapitán Kathryn Janeway, Star Trek Voyager 04x26

 

"Trápenie je ďalší priestupok." MUDr. Ivan Rusnák

 

"Neobrátite sa k veštcom, vyvolávajúcim duchov, ani sa nepojdete pýtať k vedomcom zanečisťovať sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh." Leviticus 19:31

 

"Žiadna stoka nie je taká hlboká, aby z nej človek nevyliezol." Krížovka EXTRAPLUS

 

 

"Osobne neverím na beznádejné prípady. Kde je odhodlanie, tam sa nájde aj cesta." Dr. Natasha Campbell-McBride, autorka knihy SYNDRÓM TRÁVENIA A PSYCHOLÓGIE

 

"Očkovanie? Špinavý biznis!" Mahátmá Gándhí (1869-1948)

 

"Očkovanie je preventívne opatrenie mocných pre spodinu, aby sa im nestavali do cesty." Biblik

 

"Otec mi ako malému chalanovi vravel: "Nedovoľ, aby sa Ti strach a pochybnosti stavali do cesty!"

"Keď strach klope na dvere a viera otvorí, tak zistíš, že tam skutočne nikto nie je!" Steve Yager, syn Dextera Yagera

 

"KRESŤANOV SPÁJA VZŤAH K PÁNU BOHU A K BOŽIEMU SYNOVI - NÁŠMU PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI." Biblik

 

"Ak ste nič nespravili, nemáte sa čoho báť." Reakcia Polície na otázku kamaráta, sa pýtal na dôvody nečakanej návštevy Polície

 

"CASTIGANS CASTIGAVIT ME DEUS, ET MORTI NON TRADIDIT ME." "Potrestať bol ma potrestal Hospodin, ale ma nevydal smrti." Žalm 118:18

 

"Nestavajte sa na odpor protivníkovej sile. Poddajte sa a zvíťazíte." Múdrosť východných bojových umení

 

"Calamitosus est animus futuri anxius." "Nešťastná je myseľ, ktorá sa znepokojuje budúcnosťou."

"Vo veľkej knihe skúseností som sa dočítal, že o rozhodujúcich podnikoch sa nemá premietať, ale sa do nich pustiť a pritom neuprierať šťastene vládu nad všetkým, čo ľudia podnikajú." 

"Pri veľkých podnikoch úspech závisí na niektorých predmetoch a najskôr ho získa ten, kto na nikoho nespolieha a všetko si sám overí." Giacomo Casanova

 

"Vašu budúcnosť tvorí to, čo robíte dnes, nie to, čo robíte zajtra." Robert Toru Kiyosaki

 

"NOBODY CAN DIE, BECAUSE NOBODY IS BORN, NOTHING CAN DIE, BECAUSE NOTHING IS BORN." Zomrieť nemôže nikto, pretože nikto sa nenarodil, a ani nič nemôže zomrieť, pretože nič skutočné sa nenarodilo."

 

"She believied she could and than she did." "Verila, že to dokáže a nakoniec to dokázala." Nápis na tričku dievčaťa v autobuse

 

"Existuje tisíce spôsobov, ako zabiť čas, ale žiadny, ako ho vzkriesiť." Albert Einstein

 

"Ak nebudem pracovať na svojom sne, zamestná ma niekto iný, aby som pracoval na tom jeho." Alexander Moskalina - kniha DOBRODRUH SAŠA

 

Nové európske testy na vodičák:

Pod vplyvom alkoholu môžte:

1.) riadiť auto

2.) riadiť bicykel

3.) riadiť Európsku Úniu

 

Načo žijeme? Aby sme od srdca s radosťou volali:

"HalleluJaHVH - Jedinému Bohu Sláva!"

 

"Aj karhanie je kliatba." Ján Guldán, kresťan

 

“Diet, injections and injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible.” – Bertrand Russel – The Impact of Science on Society"

"Strava, nariadenia a očkovania sa budú kombinovať už od veľmi útleho detstva, na to, aby u ľudí vytvorili určitý typ charakteru, určitý typ presvedčenia, ktorý autority považujú za žiadúci. Takto sa akákoľvek objektívna kritika záležitostí mocných stane psychologicky nemožná." Bertrand Russel - dielo Vplyv Vedy na Spoločnosť

Globálne zločiny ako očkovanie, chemtrails, či glukózový sirup pridávaný do stravy sú naďalej vykonávané, a ľudia, ktorí na tieto zločiny poukazujú, bývajú nálepkovaní ako konšpirační teoretici, odporcovia vedy a pokroku, či dokonca teroristi ; pozn. Biblik. Viac v článku GLOBÁLNE ZLOČINY: https://www.biblik.sk/news/globalne-zlociny/

"Tabak=zotročovateľ národov." 25.7.2018 22:35

 

"Nosiť masku sa u mnohých ľudí stalo profesiou. Keď im ju strhnete, zistíte, že za ňou vôbec nič nie je." Christopher Morley (1890-1957) novinár, spisovateľ a básnik

 

"Najväčšie kúzlo satana je to, že ľudia nevedia, že existuje." Vynikajúci Dokument "SATANIZMUS A ROZPAD SR, ČR" https://www.youtube.com/watch?v=VKtik20Jl_U

 

"Múdry človek nikomu nehovorí o svojich záležitostiach." Giacomo Casanova

 

"Človeku, ktorý dokáže vládnuť sám sebe, nemusí nikto vládnuť."

"Keď nerozlúštite písmo nejakej kultúry, tá kultúra je vyššie než vy." 

POVSTANIE=POVSTANIE Z PÚT SVOJEJ VLASTNEJ MYSLI" Pjér la Šé'z

 

"Zlý človek hľadá iba spúru; ale ukrutný posol býva poslaný na neho. Nech nadíde osirelá medvedica na človeka, ale nie blázon vo svojom bláznovstve. Kto odpláca zlým za dobré, z domu toho človeka neuhne zlé. Počiatok zvady je, ako keď pretŕha voda hať; preto prv, ako by sa rozmohol, nechaj spor. Ten, kto ospravedlňuje bezbožného, jako i ten, kto odsudzuje spravedlivého, obidvaja ohavnosťou Hospodinovi." Svätá Biblia-Príslovia 17:11-15

 

"Neni múdrosti ani umnosti ani rady proti Hospodinovi."

"Lživý svedok zahynie, ale človek, ktorý čuje, bude hovoriť vždycky."

"Pyšný človek nadutý, ktorého meno je posmievač, robí všetko v drzej pýche."

"Lepšie je bývať v pustej zemi ako so svárlivou ženou a mrzutou." Svätá Biblia-Príslovia 21.kapitola

 

"NAUČIL SOM SA PREŽÍVAŤ KAŽDÉ SLOVO BIBLIE. V KAŽDOM SLOVE JE SPÁSA." Ján Guldán, kresťan

 

"Aby člověk mohl žit šťastně, potřebuje pochopit zákony vesmíru - toto hlásá a učí známý psychoterapeut, spisovatel S.N. Lazarev" Ruda Špaček, farár: https://www.youtube.com/watch?v=K4SPohPnaMw

"Utrpenie je odtrhnutie od toho, k čomu sme pripútaní." S.N. LAZAREV https://www.youtube.com/watch?v=51gLNzV862w

 

"PŘÍČINOU NAŠI BÍDY JE JEN A JEDINĚ EGO." Dr. Eduard Tomáš, vynikajúca prednáška Bhaktijoga-Joga Lásky

 

"Šach je všetko: umenie, veda i šport." Anatolij Karpov

 

"LIVE LONG AND PROSPER." "ŽI DLHO A ŠŤASTNE." Star Trek - The Vulcan Greeting / Pozdrav Vulkáncov

 

"Žiadať a vyžadovať pomoc od ostatných je nevyhnutné, preto hovoril Kristus-Klepte a otvorí sa vám." S.N. Lazarev, ČLOVEK BUDÚCNOSTI

 

"Ak sa spisovateľ neocitol blízko smrti, ťažko môže popísať pocit radosti zo života." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 6

 

"To, či civilizácia alebo štát prežije, závisí na tom, čo si myslí každý jednotlivý človek." S.N. LAZAREV, ČLOVEK BUDÚCNOSTI

 

 

"Tak poď sem s tou hlavou, nech to máme z krku." Kat upokojuje odsúdeného

 

"Nebojte sa, ide Vám len o život." právnik radí zločincovi, ktorému hrozí trest smrti

 

 

"Ak nežiješ to, čo kážeš, sám sa tým vyradíš z práce na Božej Vinici." 9.7.2018 21:24

"If you don't live what you're preaching, you will be fired from God's Vineyard." 9.7.2018, 21:24

 

"Nežiješ-li to, co kážeš, sám se tím vyradíš z Božího Povolání." 9.7.2018, 21:24

 

"Psychiatrická liečba je obvykle žatvou toho, čo človek sial."

"Na obchod už neni čas, je čas na lásku." úvaha podnikateľa

"Premeňte svoj život v sen a svoje sny na skutočnosť." Neobyčejná letadla AN-225 Mrija: https://www.youtube.com/watch?v=epC_OZTeUUY

"V žádnem okamžiku života nezapomínejte, že Království Nebeské JE ve Vás."František Drtikol

"Protože pokud si člověk ponechá sebemenší závislost na čemkoli, i když se nakonec dotkne Pravdy, jeho vásany ho z Ní vyženou. Teprve úplná nepřipoutanost ho učiní schopným Pravdu dokonale realizovat." Dr. Eduard Tomáš, Aštavakragíta

"Člověk má být velmi opatrní v posuzování charakteru jiných lidí - On říkal, že se tím vnitřne aniž by to vědel spojí a přenáší ten charakter na sebe." Dr. Eduard Tomáš, o výrokoch Františka Drtikola, Pamäti Mystika 13

"Remember, death penalty is a murder." "Pamätajte si, trest smrti je vražda." Robert Drew, vrah, posledné slová pred popravou: https://www.youtube.com/watch?v=tNtRBTbQMkU&t=0m3s

"Cit sa vo mne prebudil skôr než myšlienka. Nič som nechápal rozumom, všetko som cítil." L.V. Beethoven (1770-1827)

"Žiadny človek sa nemôže považovať za bohatého, pokiaľ nie je schopný financovať vlastnú armádu." Marcus Crassus, dokument Odhalený Rím: https://ulozto.sk/!pEFXV6VANjAa/1-6-odhaleny-rim-caesar-mp4

"Aj ďaleké cesty začínajú prvým krokom." Lao-c' (604-517 pred Kristom) čínsky filozof, zakladateľ taoizmu

"Iba hlupák, keď robí to isté, očakáva iný výsledok." N.N.

"Aby sme porozumeli duševne chorým, je nutné sa hlboko vcítiť do psychológie a duší chorých." Břetislav Kafka

"Človek, ktorý sa osmelí propagovať myšlienky, o ktorých ľudia doposiaľ nepočuli, je považovaný za blázna." Břetislav Kafka

"Kresťan=živý medzi mŕtvymi." úvaha kresťana po návšteve McDonaldu. Ľudia, ktorí jedia mŕtve jedlo, najprv musia zabiť v sebe cit, aby voľačo také dokázali zjesť. Bohužiaľ, aj pizza v talianskej reštaurácii bola naposledy úplne mŕtvym jedlom. Ako hlboko spadol človek, ak tieto veci vyhľadáva? Chceli by sme teraz napísať stručný článok o vplyve stravy na myšlienky človeka: Hamburgery, pizza, cola - hneď z človeka máme vola!

"Hádanka: - Čo môže byť čierne ako uhol a zároveň biele ako sneh? Černoch v nočnej košeli" :-)

"Všetko slabé a bezbranné poráža tvrdé a silné." Lao-c'

"Povedať pravdu je povstalecký čin: nebol by som spisovateľom, keby som klamal alebo mlčal. Písať znamená vidieť, počúvať, dýchať, pomenúvať, svedčiť, preniknúť ku skutočnému a všeobecné povzdvihnúť v pôvodnosti štýlu." Richard Millet, časopis EXTRAPLUS, febr. 2015, str. 23 "Partizáni Pravdy." www.extraplus.sk

"Hledat Pravdu znamená žít Pravdu." Dr. Eduard Tomáš

"Pěstujte charakter." Dr. Eduard Tomáš

"Bez Boží Milosti jsem nevědel ani hříchy litovat, litoval jsem jen sebe, že mě opustila manželka,..." Matěj Nový

"Nechtěl jsem se dostat na psychiatrii, toho jsem se bál, protože odtud se lidi nevrací normální." Matěj Nový, evanjelista, ktorého vo väzení kôli radosti v Pánovi podozrievali z užívania drog a chceli ho dať na psychiatriu

"Meditácia je našou pravou prirodzenosťou." Mahariši z Arunáčaly

"Ach, Pane Ježišu Kriste, nepoznal SOM Tvoju Lásku, dokiaľ SOM nepochopil Význam Tvojej Smrti."

"Najväčšou radosťou kresťana je robiť radosť Pánovi Ježišovi Kristovi."

"Boh pomáha tým, ktorí si nemôžu pomôcť sami."

"Dôsledkom slabej viery je silný strach."

"Boh dáva mnoho v mále."

"Nezastavuj pluh kôli tomu, aby si chytil myš."

"Ten, kto chce ísť dvomi smermi súčasne, nebude nikdy napredovať." Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

"NENECHÁM ŤA BEZ POMOCI, ANI ŤA NEOPUSTÍM." Jozua 1. kap.

"Vy tedy buďte dokonalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach je dokonalý." Matúš 5:48

"Dúfajte, JA SOM, Nebojte sa!" Pán Ježiš Kristus, Marek 6. Kap.

"Čo urobil Gándhí, keď mu začali vylievať splašky pod nohy? Vyzul si topánky!" Biblik

"DEMOKRACIA=HRIECH. Najdemokratickejšie mesto na svete bola Sodoma a Gomora" Sergej Nikolajevič Lazarev

 

"Čím viac je muž, ktorého žena miluje, talentovanejší, duchovnejší a mnohostrannejší, tým nebezpečnejšie je to pre ženu a jej potomkov." Sergej Nikolajevič Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 5

 

"Je treba raz a navždy pochopiť jednu vec: Neexistujú nevyliečiteľné choroby." Sergej Nikolajevič Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 5

 

"Základom zdravej výživy je Božie Slovo." Biblik

 

"Človek vo svojom vnútri vždy vie, čo chce. Člověk chce lásku a jednotu s Bohom. A keď sa človek stará o svoju dušu, má lásku, vieru a mravnosť, tak uskutočňuje svoje želania bez problémov, pretože sú jeho priania harmonické" Sergej Nikolajevič Lazarev

"Jaký je podle vás úkol člověka, jeho cíl zde na Zemi, proč jme tady? Úkolem lidské bytosti je nabrat kapacitu, ne se učiť. Kapacita znamená úroveň vědomí, vlastně toho, jak moc jsme si vědomi, kým jsme." Jiří Ledvinka, liečiteľ. Jeho motto: "Dělám vše, co třeba k uzdravení a navrácení lidské bytosti do Božího řádu." rozhovor Jiří Ledvinka, Časopis Sféra (nepôsobí na nás dobre iba tento symbol Diochi)

 

"Zo starých vyše 90-ročných čo poznám, snáď ani jeden nebol nikdy očkovaný. Oni ľuďom dávajú v tých očkovaniach niečo, čo telo nemôže zniesť." Rozhovor babky s dcérou, ktorá ťažko ochorela na chrípku po očkovaní proti chrípke, rovnako ako jej dcéra. Podľa slov tej babky, očkovanie, ktoré bolo pre dôchodcov zadarmo, jej lekári vtedy nielen odporúčali, ale až nútili! Ešte aj ľudí v strednom veku podobne "zadarmo" očkovali v robote, mnohí ťažko ochoreli a majú poškodené zdravie, veru dobre za ich špinavú vakcínu zaplatili! Očkovaní ľudia majú pocit, že im vakcína poškodila telo. Obidve na niekoľko dní po očkovaní veľmi ťažko ochoreli. Napr. dcéra spomínala, že odvtedy už pri chorobe nemáva horúčky. Babka tiež hovorí, že ona sama po štyroch absolvovaných očkovaniach odvtedy nie je celkom v poriadku! Obidve ženy majú pocit, že im vakcíny strašne ublížili, vakcíny sú nebezpečné a poškodzujú telo aj mozog. Tak to je. Každá vakcína je špinavosť, a tento zákrok by mal byť trestný aj pre lekárov! Ak by som bol zdravotnícky pracovník, odmietol by som zdravému človeku podať akúkoľvek vakcínu! Miroslav Raninec, Biblik.sk

"You were created to love and  to be loved. Living unloved is like to clipping a bird's wings." Bol si stvorený, aby si miloval a bol milovaný. Život bez lásky je ako odstrihnúť vtáčikovi krídla." Film "The Shack" (Chatrč)

"Považovať za svätého a dokonalého by sme nemali ani Bibliu ani Krista. Každá ľudská predstava je obmedzená a nedokonalá, iba Boh je dokonalý, preto Kristus hovorí: "Nikto nie je dokonalý iba Boh" pozr.  Marek 10:17-31, zvlášť verše Marek 10:18, Matúš 19:17, Lukáš 18:19 (z toho vyplýva, že ani Pán Ježiš Kristus nechcel byť nazývaný dobrým a svätým, teda dokonalé a sväté nie je možné poňať mysľou, ako to robil ten bohatý mládenec v biblických veršoch. Ak povieme, že Pán Ježiš Kristus bol dobrý a svätý lebo... už sme mimo, pretože Božia Láska sa nedá pochopiť mysľou a Láska nepotrebuje dôvody. Pán Ježiš Kristus JE, On JE Syn Boží, a teda JE odvekou súčasťou Pána Boha, pri myšlienke na Neho by sme teda nemali myslieť osobu, v tomto prípade by sme teda nemali hľadať oporu v myšlienkach, ale priamo v srdci, v našom Bytí, ktoré JE)

"What's the point of having arms and legs for 90 years, when you don't even know where are you going after this?" "Načo mať ruky a nohy celých 90 rokov, keď ani neviete kam v živote idete?" Nick Vujicic, man without arms and legs (KTO SOM?, ODKIAĽ SOM?, KAM IDEM? - kľúčové otázky života. Nick Vujicic hovorí, že je zbytočné mať ruky a nohy ľuďom, ktorých tieto otázky nezaujímajú. "WHO I AM? WHERE I AM FROM? WHERE DO I GO?" - the key questions of life. Nick Vujicic said, it is useless to have arms and legs, if you don't ask yourself these questions)

"To, čo máme robiť, je milovať svet a zdieľať túto lásku čo najviac to ide" Nick Vujicic

"Nemôžete povedať 17-ročnému chlapcovi umierajúcemu na rakovinu v nemocnici - "Maj pozitívny postoj!" Pozitívny postoj je následkom zmeneného srdca! Nick Vujicic, muž, ktorý nemá ruky ani nohy

"Nepotrebujem ruky ani nohy, potrebujem Boha" Nick Vujicic

"Nezarobíš, zasmeješ sa" koment chlapca ku profilovej fotografii

"We know for a fact today, that Cold Fusion (low energy nuclear reactions) are real." "Dnes vieme s istotou, že Studená fúzia (nízkoenergetické nukleárne reakcie) sú skutočnosťou." Eugene Mallowe; video tu: https://www.youtube.com/watch?v=6y98YwJ2GEE

"Je pravda, že len nevedomý človek sa pokúša využiť iných alebo manipulovať s nimi, ale rovnako je pravdou aj to, že len nevedomý človek môže byť využívaný a manipulovaný." Eckhart Tolle

"Kňazi skôr vyvolávali povery a nevedomosť, než aby sa snažili ich vykoreniť." "FILOZOFIA PRIKAZUJE: NOSCE TE IPSUM. POZNAJ SÁM SEBA." "Jediné obete, ktoré môžu Bohu vyhovovať sú vlastné vášne." Giacomo Casanova

 

"Slnko mi svieti na hlavu, aby som žil, písal a tvoril Bohu na slávu." Ivan Milý

"AK NIE SI VO VZŤAHU SO ŽIVÝM BOHOM A PÁNOM JEŽIŠOM KRISTOM, TVOJE NÁBOŽENSTVO JE DAROMNÉ" Posolstvo (11.7.2018 21:12)

"Dievčatá nepáchajú samovraždu preto, že ich chlapci nemilujú, ale preto, že rodinu postavili vyššie než Pána Boha, a absolutizácia rodiny je jedným z najsilnejších článkov závislosti na pozemskom." S.N. LAZAREV: https://www.youtube.com/watch?v=-G-jx_Tb1oo

(podľa nášho názoru absolutizácia jedného z rodičov môže byť u dieťaťa príčinou porúch príjmu potravy v prípade smrti rodiča. Je úplne jedno, akého ste náboženstva, pokiaľ nemáte Vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Ak Vedomie o Vzťahu so Živým Bohom a Pánom Ježišom Kristom neodovzdáte dieťaťu, prakticky mu nemáte v takejto situácii čo ponúknuť)

 

"ZMYSEL MODLITBY SPOČÍVA V TOM, ABY SME POCÍTILI LÁSKU." S.N. LAZAREV - DIAGNOSTIKA KARMY 10

 

"Obeť má právo vidieť len svojich vrahov!" (nariadenie psychiatra, že dieťa smie vidieť len svojich rodičov, ktorí hrubou absenciou citov a uprednosťnovaním nízkych pudov vyše 15 rokov mrzačili svoju dcéru)

 

"Aj choroba má svoju hrdosť!" (matka, na adresu svojej dcéry, ktorá jediná v rodine neochorela na chrípku)

 

"Šťastie, to nie je cieľ, ale vedľajší produkt."

"Takže ten, kto činí svojim cieľom potešenie, bude vždy ich otrokom. A zdravie si zachová, iba ak bude týchto potešení málo." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 12

 

"You never know, how strong you are, until being strong is your only choice" Nikdy nevieš, aký si silný, pokiaľ byť silným nie je tvoja jediná voľba" Bob Marley

 

 

"Pýcha sa objavuje vtedy, keď už je všetko preplnené žiarlivosťou" S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 8

 

 

"STÁVAME SA TÝM, O ČOM PREMÝŠĽAME" Randy Alcorn, kniha Princíp čistoty

 

"Peklo to jest lačnosť po neukojených vášních" Dr. Eduard Tomáš, prednáška Znovuzrozování a Znovuzrození

 

"Nikoho nemôžeš vytiahnuť z bahna, keď doňho práve vchádzaš."

"Nechaj vec zajtrajška na zajtra. Náš Boh bude Bohom aj zajtra."

"Úspech či neúspech veľmi často spočíva v tom, či cieľ stojí za to."

"Samozrejme, že mám veľa chýb, keď ty máš málo lásky!"

"Každé obrátenie, ktoré nie je obrátením ku Kristovi potrebuje nové obrátenie."

"Ten, kto zažil, čo sú reťaze hriechu, ten si vie vážiť slobodu, ktorú mu vydobil Pán Ježiš Kristus."

"JE LEPŠIE BYŤ KRISTOVÝM PACIENTOM AKO DOKTOROM TEOLÓGIE." Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

 

"Kto miluje nejakého človeka opravdivou láskou, miluje všetkých, miluje svet, miluje život." Erich Fromm

 

"Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac Ti zostáva."

"Miluješ preto, že miluješ. Láska nemá dôvodu." Exupéry

 

"Najväčšie víťazstvo, ktoré si človek vydobil od prírody, je láska na celý život.

"Kto naozaj miloval a je sklamaný, je ochotný skôr nežiť než nenávidieť."

"Bozkávanie je neodstrániteľný sklon človeka k človeku." Auguste-Marseille Barthélemy

 

"Aj, zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím, někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj noho! posvátná místa jsou kamkoli kráčíš, k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled, neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům. Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou v těchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil. Horší nežli divé války, hromů, ohně divější, zaslepenec na své když zlobu plémě kydá." Ján Kollár, Slávy Dcéra

 

 

"Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou." Buddha

 

"WITHOUT GOD WE HAVE AN EMPTY SPOT. Bez Pána Boha máme v srdci prázdno." Biblik

 

"Niektorí ľudia nič nemajú preto, že všetko vedia." Biblik

 

"NOVÝ ŽIVOT VO VIERE A SLUŽBE - A NEW LIFE THROUGH FAITH AND SERVICE." Krajné medze S7E03, bod 3.) Nový Život

 

"Čistota-pol života, stráveného umývaním"  :-) N.N.

 

"Aj zo siriek sa dá postaviť pontónový most." N.N.

 

"Na vojenských školách sa učí: ak si vydal zlý rozkaz, neruš ho, inak Ťa potom prestanú Tvoji podriadení poslúchať. Vojenská psychológia je zo svojej podstaty do určitej miery závadná" S.N. Lazarev DIAGNOSTIKA KARMY 8

(v súvislosti s týmto nás napadlo: čo môže byť horšie ako vojak? Jedine americký vojak! :-) pozn. Biblik

 

"I believe the mindset is the number one successfactor" Verím, že myšlienkové nastavenie je hlavným faktorom úspechu." Saygin Yalcin

 

"Neúspech je matkou geniality." Napoleon Bonaparte

 

"Odvaha umožňuje rozvoj všetkých ďalších kvalít" Viktor Orbán

 

"You don't fight for peace. You peace for peace. Nebojujte za mier. Milujte za mier!" (you peace for peace dosl. mierujete za mier) Davick Icke

 

"Za starých čias (keď neexistovala tlač) Bibliu smeli prepisovať iba v pravom zasvätení a rituálnej čistote." Bible - dokument o nejčtenější knize světa: https://www.youtube.com/watch?v=gPe9KC3eR8g

 

"Strach - to je oheň. Pokiaľ ho ovládame, hreje, ak mu podľahneme - spáli nás, ale ak nie je vôbec, môžeme zamrznúť."  S.N. Lazarev Diagnostika Karmy 10

 

"Najlepší prostriedok proti lupinám je - gilotína." S.N. Lazarev Diagnostika Karmy 10

 

"Dar duševnej sily pochádza od Boha, Božskej bytosti, a ak sústredíme svoje myslenie na túto pravdu, naladíme sa na túto veľkú silu. Moja matka ma naučila hľadať všetku pravdu v Biblii" Nikola Tesla ; https://citaty-slavnych.sk/autori/nikola-tesla/

 

"Vedomosti ešte neprinášajú rozum!" Herakleitos

 

"Zo všetkých vecí som mal najradšej knihy!" Nikola Tesla

 

"Peniaze sú vec, ktorú môžete použiť ako univerzálny pas, s ktorým sa dostanete všade okrem Neba, a môžete si za ne kúpiť všetko, okrem šťastia." The Wall Street Journal

 

"Láska nevyčíta!" R. Knap, kresťan, inšp. 13. kap. Korinťanom

 

"Keď sa človek priatelí s Bohom, má sklon byť prísny k sebe a nenáročný k druhým. Keď sa s Ním však nepriatelí, je nenáročný k sebe a prísny k druhým." John Newton

 

"DILIGO ERGO SUM. MILUJEM, TEDA SOM."

 

 

"Králik pri pohľade na gazdu tiež neverí tomu, že ho chcú zjesť." I. Milý

 

 

"Trojdimenzionálni ľudia nepochopia multidimenzionálne veci." N.N.

 

"Živil sa afrodiziakami a čudoval sa, že na neho prichádzajú pokušenia." N.N.

 

"Život bez viery v Boha stráca istotu a silu." T.G. Masaryk

 

"Jediným spoľahlivým dôkazom, že sme pravými kresťanmi je náš skutočný život. V Božích očiach je aj zlo nástrojom dobra. Život využijeme najlepšie vtedy, keď ho venujeme niečomu, čo trvá dlhšie ako život sám." James

 

"Keď sa človek dlho neumýva, veľmi to škodí mydlu." Anglické príslovie

 

"Len život, ktorý žijeme pre ostatných stojí za to." Albert Einstein

 

"To, čo dáva Boh, je vždy lepšie než to, čo prosí človek." N.N.

 

"Lám si hlavu nad tým, čo máš naozaj rád." Sabina, FB

 

"Umeniu vnímať nešťastie pocitovo ako čosi zoslané zhora sa v kresťanstve hovorí pokora." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 2, časť II.

 

"Keď človek vyjde z hriechov na svetlo - pred Pána Ježiša Krista, hriech skôr či neskôr zahynie, ako pleseň vystavovaná slnku." Biblik

 

"Pôžitky by sme si nemali ani odopierať, ani ich uspokojovať."                                       Dr. Eduard Tomáš, mystik

 

"Keď Boh dlho mlčí, chystá sa prehovoriť."  Gertrúda von Le Fort

 

"Musíš sa veľa učiť, aby si spoznal, ako málo vieš." Montaigne

 

"Boh rozdáva, ale človek musí otvoriť dlaň." N.N.

 

"Peniaze sú skvelá vec, ale niekedy za ne zaplatíte príliš vysokú cenu!" Mark Hambourg

 

"Žijem aby som ďakoval Bohu, že nevypočul všetky moje prosby." Jean Ingelow

 

"Bodaj by sa Ti splnili všetky Tvoje priania." staré čínske prekliatie

 

"Človek má predsa len svoje hranice a bude ich mať vždy" Einstein

 

"Najvyššou odmenou tu na Zemi je poznať Boha - a tú môže získať každý." Dave Johnson

 

"Zo seba nemám nič." úvaha kresťana

 

"Prečítal som mnoho múdrych a dobrých kníh. Ani v jednej som nenašiel nič, čo by ma tak uspokojilo aa potešilo moje srdce, ako slová 23. Žalmu: "Ty Pane, si so mnou!" Immanuel Kant (1724-1804)

 

"Najdôležitejšie je, aby každý zúročil to, čo má." Schweitzer

 

"Človek, ktorý mal zbožnú matku, nemôže byť chudobný." Abraham Lincoln

 

"Nevieš, kto je Tvojim priateľom, kým sa pod Tebou neprelomí ľad." Eskimácke príslovie

 

"Často zabúdame, že ľudia, s ktorými musíme žiť, musia tiež žiť s nami" Ricarda Huchová

 

"Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale chvíle." Art Buchwald

 

"Tak sa snažíme dať svojim deťom to, čo sme nemali, že im zabúdame dať to, čo sme mali." James Dobson

 

"Pracujme, ako by sme mali žiť naveky, a žime, ako by sme mali zomrieť dnes" Don Bosco

 

"Keď ráno vstaneš, poďakuj za svetlo, za svoj život a silu, poďakuj za jedlo a za radosť zo života. Ak nevidíš dôvod, prečo by si mal ďakovať, dávaj vinu sám sebe." Tecumseh

 

"Mozog je obdivuhodný orgán: začne pracovať, len čo ráno vstaneme a neprestane, kým neprídeme do práce." Robert Frost (1874-1963) americký básnik

 

"Lekárska veda dosiahla taký pokrok, že nikto na svete už nie je zdravý." A. Huxley

 

"Ak sa dobre darí Tvojim nohám, chrbtici a bruchu, viac Ti už nemôže dať ani bohatstvo kráľov." Horácius

 

"Až keď Ty sám budeš mať dieťa, pochopíš, koľko dlhuješ svojim rodičom." Japonské príslovie

 

"Srdce básnika rozumie prírode lepšie než hlava učenca." Novalis

 

"Každý básnik musí byť zamilovaný, ináč - načo by žil?" Ivan Milý

 

"Najlepšími lekármi na svete sú MUDr. Pokojný, MUDr. Striedmy a MUDr. Veselý." J. Swift

 

"Kto má rozum, nespolieha sa na seba" Lao-C'

 

"Čím je telo slabšie, tým viac rozkazuje, čím je telo silnejšie, tým viac poslúcha." J.J. Rousseau

 

"Pre zdravý, šťastný a bohatý život je dodržiavanie Božích prikázaní nevyhnutné." Biblik

 

"Na to, aby sa chlapec stal mužom, potrebuje ženu." N.N.

 

"Závislosť od Boha nie je známkou slabosti. Svedčí o tom, akí silní v skutočnosti ste." N.N.

 

"Starajúc sa o šťastne iných nachádzame svoje vlastné." Platón

 

"Úsmev má hodnotu milión korún, a pritom nestojí ani halier." N.N.

 

"Všetci sme spoluvinníci, ale iba niektorí majú výčitky svedomia" Michal Patarák, píše na blogu Denníka N (výstižný citát, najmä pre všetkých presstitútov)

 

"Všetkým, čo rozprávaš, hovoríš o sebe, aj keď hovoríš o iných." Victor Hugo

 

"Manželstvo sa môže stať ostrovom lásky a slobody, rovnako ako peklom vzájomnej nenávisti a zotročenia" Daniel Kroupa, český politik

 

"Prvých sto rokov života je najťažších." Addison Mizner, architekt

 

"Človek sa nemôže nepretržite smiať, ale nech ho stretne čokoľvek, nemá právo na smiech zabudnúť." Adolf Branald (1910-2008) český spisovateľ

 

"Ľudská bezbožnosť Bohu neuškodí, pobožnosť neprospeje. On sám dáva rozum a múdrosť. Káže Jobovi dúfať v neho." Svätá Biblia - Roháček, názov 35. kapitoly knihy Job

 

"Neni tmy a neni tône smrti, kde by sa skryli činitelia neprávosti. Lebo ani nevzkladá viacej na človeka, aby išiel k silnému Bohu. Láme mocných bez vyšetrovania a stavia iných na ich miesto. Pretože on zná ich skutky, a len čo sa obráti noc, bývajú zdrtení." Job 34:22-25

 

"Prekonať zlé zvyky je možné len dnes, zajtra už nie." Konfucius

 

"Prívetivosť je signál, ktorí môžu počuť aj hluchí a prečítať aj slepí." Mark Twain

 

"Venuj pozornosť svojim nepriateľom, pretože prví objavia Tvoje nedostatky." Antisthenes

 

"Kto sa opil vínom, vytriezvie, ale kto sa opil bohatstvom, ten nikdy triezvy nebude." Africké príslovie

 

"Úspešní ľudia nemali o nič menej problémov než my. Iba sa rozhodli, že nedovolia, aby im niečo bránilo v postupe vpred." Ben Carson

 

"Ľudia často dôstojnejšie znášajú chudobu než bohatstvo."  Miloš Horanský

 

"Život je ako cibuľa: šúpeš šupku za šupkou a občas si aj poplačeš." N.N.

 

"Není na světe človek ten, aby vyhověl lidem všem." Božena Němcová

 

 

"Ten, ktorý Ťa stvoril, Ťa aj ponesie  - dokonca i ponad priepasť." Johanna von Bismarck

 

"Bohatstvo nespočíva v tom, že niečo vlastníme, ale v tom, ako s tým nakladáme." Napoleon Bonaparte

 

"Milovať, veriť, dúfať - to sú piliere života" N.N.

(VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ - M.R. Štefánik)

 

"Ak Ti leží na srdci blaho Tvojich detí, daj im zakúsiť trochu zimy a hladu" Čínske príslovie

 

"Dokonalosť spočíva v maličkostiach, ale dokonalosť nie je maličkosť." Michelangelo Buonarotti

 

"Jeden deň života má väčšiu cenu než hora zlata."                     Kenko Yoshida (1284-1350) japonský budhistický mních, autor diela Tsurezuregusa

 

"Najväčším šťastím života je istota, že sme milovaní." Victor Hugo

 

"Čas letí, ale pamätaj, že Ty si jeho navigátor." N.N.

 

"Ak chceš mať na niečo čas, musíš si ho urobiť" Charles Burton

 

"Šťastie nepramení z toho, že máš z čoho žiť, ale že máš pre čo žiť." William Arthur Ward

 

"Žiadny človek nie je taký múdry, aby vedel o všetkom zle, ktoré koná." Robert de la Rochefoucauld

 

"Problémom našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka." Albert Einstein

 

"Ľuďom, ktorí pijú, aby utopili svoj žiaľ, by ste mali pripomenúť, že žiaľ vie dobre plávať." Ann Landersová

 

"VIERA SA ZAČÍNA TAM, KDE KONČIA MOŽNOSTI ČLOVEKA" George Müller

 

"Existujú pokusy vytvoriť z človeka ľahko nahraditeľný článok reťaze, ktorú niekto cudzí používa na spútavanie sveta!" https://www.biblik.sk/news/drogy-policia-vodicak/

Existujú pokusy vytvoriť z človeka ľahko nahraditeľný článok reťaze, ktorú niekto cudzí používa na spútavanie sveta!

Viac tu:
https://www.biblik.sk/news/drogy-policia-vodicak/

 

"Najdôležitejšia hodina je tá prítomná. Najdôležitejším človekom je vždy ten, ktorý práve stojí predo mnou. Najnevyhnutnejším činom je vždy láska." Majster Eckhart z Hochheimu

 

"Daniel sa rozhodol radšej stráviť noc v jame s levmi, než prežiť jeden deň bez modlitby" (N.N.)

 

 "Keď rozmýšľame o živote, najväčší údiv by u nás malo vyvolať to, že žijeme." Shneider

 

Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s Tebou odchádzali vždy trochu šťastnejší." Matka Tereza

 

"Celý život je ustavičnou príležitosťou na stretnutie sa s Pánom Ježišom Kristom"  Romano Guardini, taliansky kňaz a filozof

-   -   -

 

"Time is                                       Čas plynie...

Too Slow for those who Wait,  prílíš pomaly, tomu, kto čaká,

Too Swift for those who Fear, príliš rýchlo, tomu, kto má strach,

Too Long for those who Grieve, smutnému sa každá chvíľa zdá príliš dlhá,

Too Short for those who Rejoice; radujúcim sa všetko ubehne rýchlo,

But for those who Love, Time is not."

Ale Tí, ktorí milujú, nepoznajú čas.  Henry van Dyke

 

-    -    -

 

"Buďte radi, že žijete, pretože život vám dáva príležitosť milovať, pracovať, hrať sa a hľadieť na oblohu plnú hviezd." Henry van Dyke, americký pastor, spisovateľ, básnik

 

"Niektorí ľudia sa tak boja smrti, že ani nezačnú žiť" Henry van Dyke (1852-1933)

 

"Šťastie nie je cieľ, je to vedľajší produkt." https://www.biblik.sk/news/stastie-nie-je-ciel-stastie-je-vedlajsi-produkt/

 

ŠŤASTNÝMI ALEBO NEŠŤASTNÝMI SA NESTÁVAME ŽIVOTNÝMI OKOLNOSŤAMI, ALE SVOJIM POSTOJOM K ŽIVOTU." Inayat Khan

 

"Oveľa ťažšie ako povedať pravdu je povedať ju v pravej chvíli." Kurt Tackmann

 

"Keď vyrábaš rebrík, nesmieš počúvať, čo Ti hovorí kdejaká opica. Opice totiž lezú na strom bez rebríka." Sinhalské príslovie

 

"Hvezdár, ktorý nie je zbožný, musí byť blázon" William Herschel, hudobník, astronóm, objaviteľ planéty Urán

 

"Ten, kto má trpezlivosť môže dosiahnuť všetko, čo chce." Benjamin Franklin

 

"Milovať Boha znamená potiť sa pre človeka." Vicent z Paula

 

"Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo čo najviac počuť je záhubou každého orchestra." Adam Miczkiewicz

 

"Dajte mi moc vydávať a ovládať peniaze národa, a potom mi bude jedno, kto robí zákony." Mayer Amschel Rothschild, bankár https://afinabul.blog.cz/0912/vyroky

 

"Pre Slovanov žiadnu hygienu, len vodku a tabak." Adolf Hitler https://www.youtube.com/watch?v=ABjE8hcZeEg

 

"Sme povinní využiť svoj talent z úcty k ľuďom, ktorý nám veria" Theiss

 

"Len ten, kto vie niesť porážky, vie niesť aj úspechy" Karel Čapek

 

"Umenie života spočíva v tom, že sa učíme trpieť a usmievať sa" Hermann Hesse

 

"GENIALITA sa skladá z 1% INŠPIRÁCIE a 99% POTU" Edison

 

"Rečník, ktorý chce zapáliť svojich poslucháčov musí sám horieť." Quintilianus

 

"Podľa činov je treba posudzovať každého človeka, nie podľa jeho slov." Valerij Pjakin https://www.youtube.com/watch?v=QycPDPmYsts

 

"Každá pravda prechádza troma fázami: Najprv je zosmiešňovaná. Potom je násilne odmietaná, nakoniec je akceptovaná ako samozrejmosť." Arthur Schopenhauer

 

"Jediným mužom, ktorý nemôže žiť bez žien je gynekológ" Arthur Schopenhauer

 

"Oženiť sa znamená zdvojnásobiť svoje povinnosti a napoly obmedziť svoje práva." Arthur Schopenhauer

 

"Mýliť sa je ľudské. Odpúšťať je Božské." Alexander Pope, anglický básnik

 

"Keby s deťmi neboli nijaké starosti, čo by sme robili?" J.W. Goethe

 

"Človek poznáva sám seba, keď zápasí s prekážkami" Exupéry

 

"Ľudský život je ako železo. Ak ho používaš, opotrebováva sa, ale ak ho nežiješ, ničí ho hrdza." Marcus Porcius Cato


"I feel that the most important step in any major accomplishment is setting a specific goal. This enables you to keep your mind focused on your goal and off the many obstacles that will arise when you're striving to do your best." "Cítim, že najdôležitejším krokom k akémukoľvek výsledku je určiť si konkrétny cieľ. To vám umožňuje sústrediť myseľ na tento cieľ, a nie na prekážky, ktoré sa vyskytnú, kým človek bojuje o najlepší výkon." Kurt Thomas

 

 -     -     -

 

"A Ježiš mu povedal: JA SOM CESTA I PRAVDA I ŽIVOT, NIKTO NEPRIJDE K OTCOVI LEN SKRZE MŇA." Pán Ježiš Kristus, Svätá Biblia-Roháček, Ján 14:6

 

"Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja." Pán Ježiš Kristus, Svätá Biblia-Roháček, Ján 8:48 (všimnite si, že Pán Ježiš nehovorí "ja som bol", hovorí "JA SOM")

 

"VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ." Milan Rastislav Štefánik

 

"ĽUDIA NETRPIA TÝM, ČO SA DEJE, ALE SVOJIM VZŤAHOM K TOMU ČO SA DEJE." Montaigne (cit. z knihy Mirzakarim Norbekov-Tréning tela a ducha)

 

"TRÁPENIE JE ĎALŠÍ PRIESTUPOK." MUDr. Ivan Rusnák, CSc.

 

"KTO SA SNAŽÍ O DOBRO A ČISTOTU SVOJICH MYŠLIENOK, TEN UŽ NAŠIEL CESTU K NAJVYŠŠIEMU. VŠETKO OSTATNÉ MU BUDE PRIDANÉ. ON SA UZDRAVÍ NA TELE AJ NA DUŠI." MUDr. Ivan Rusnák, CSc.

 

"ČO ZASEJEŠ TO ZOŽNEŠ. SEJBA TO SÚ NAŠE ROZHODNUTIA. ŽATVA SÚ NÁSLEDKY NAŠICH ROZHODNUTÍ." MUDr. Ivan Rusnák, CSc.

 

"REALITU SI TVORÍME TÝM, ČO MÁME V SEBE, ČO VYŽARUJEME. A KEĎ TO ZMENÍME, TAK SA ZAČNE MENIŤ AJ NAŠA REALITA." Hani Růžičková, Cesta ke štastnému bytí - Terapie pocitu  ← cit čas videa 8:50

 

"PRAVDIVÉ SLOVÁ NEBÝVAJÚ PRÍJEMNÉ. PRÍJEMNÉ SLOVÁ NEBÝVAJÚ PRAVDIVÉ. VŠETCI MAJÚ KRÁSNE ZA KRÁSNE, A V TOM JE JEHO OŠKLIVOSŤ, VŠETCI MAJÚ DOBRÉ ZA DOBRÉ, A V TOM JE JEHO ZLO."     Lao 'C   (6. stor. pred Kristom)

 

"Bůh povolal člověka do svobody a obecenství lásky se svým Synem Ježíšem Kristem." Matěj Nový, kazateľ (Kol 3:14-16)

 

"Věríme, že všichni lidi jsou bratři a že by se měli snažit porozumět jeden druhému." Old Shatterhand  (Film Winnetou III.)

 

"Lačnému je milšia ryba na stole ako trón o rok." Giovanni Papini, kniha ŽIVOT KRISTA str. 346

"Kto má málo chce mnoho. Kto má mnoho, chce viac. Komu sa dostalo najviac, ten chce všetko.“ Giovanni Papini, kniha ŽIVOT KRISTA str. 357

 

"NOMEN EST OMEN." "V MENE JE OSUD." latinské príslovie


"Přijetím Pána Ježíše, začíná cesta do Nebe. On podstoupil oběť, která uspokojila Boží spravedlivý soud. Všechen trest za naše provinění Bůh uvalil na Něj , tím vymazal náš dlužní úpis a zrušil soud nad člověkem který uvěří a činí pokání." Matěj Nový, kazateľ

 

"NIE JE MOŽNÉ DUŠEVNE ALEBO SOCIÁLNE ZOTROČIŤ ĽUDÍ, KTORÍ ČÍTAJÚ BIBLIU" Horace Greeley (1811-1872), publicista, novinár a zakladateľ New York Tribune

"NENÍ MOŽNÉ DUŠEVNĚ NEBO SOCIÁLNĚ ZOTROČIT LIDI, KTERÍ ČTOU BIBLI" Horace Greeley (1811-1872)

BIBLE KNIHA KNIH - dokument o nejčtenější knize světa - CZ https://www.youtube.com/watch?v=gPe9KC3eR8g

 

"Všechno dobré od Spasitele světa přijímáme prostředníctvím Bible" Abraham Lincoln (1809-1865)

BIBLE KNIHA KNIH - dokument o nejčtenější knize světa - CZ

https://www.youtube.com/watch?v=gPe9KC3eR8g

 

"Kdo prokáže milosrdenství chudému, půjčuje Hospodinu." Matěj Nový, (pozr. Príslovia 19:17; ale nemali by sme očakávať odmenu ani od Pána Boha ani od ľudí, pretože z najvyššieho hľadiska my nie sme činiteľmi, mali by sme pochopiť, že sme iba nástroj v Božích rukách)

 

"KTO SA SÁM NEOPÚŠŤA, NEBÝVA OPUSTENÝ." ĽUDOVÍT ŠTÚR

 

"KTO ŽIJE DUCHOM, V TOM ŽIJE CELÝ SVET A ON V CELOM SVETE." ĽUDOVÍT ŠTÚR (reč k ústave v r. 1842)

 

"MY CHYTILI SME SA DO SLUŽBY DUCHA A PRETO PREJSŤ MUSÍME CESTU ŽIVOTA TŔNISTÚ."                   ĽUDOVÍT ŠTÚR (list Hurbanovi)

 

"KAŽDÁ VAŠA MEDITÁCIA ALEBO MODLITBA BY MALA BYŤ PREDÝCHNUTÁ LÁSKOU A ZBOŽNOU ODDANOSŤOU" Mahariši z Arunáčaly

 

"NENÍ TRVALÉHO ŠTĚSTÍ V ŽÁDNÉM Z PRĚDMĚTŮ SVĚTA" Dr. EDUARD TOMÁŠ, PAMĚTI MYSTIKA https://www.youtube.com/watch?v=e8rpQ8I6qG0&list=PLm1DMYkC7tQQNT94KQKhjZ3nXG1Mtx1R8

 

"MILUJEM PÁNA BOHA A ĽUDÍ A SOM TU AJ PRE TEBA!" Ján Guldán, priateľ

 

"AK BOHA NEBUDETE MILOVAŤ, NIKDY SA S NÍM NESTOTOŽNÍTE" Dr. Eduard Tomáš

 

"PLYTKÝ ČLOVEK NEMÔŽE VYORAŤ HLBOKÚ BRÁZDU." Pani Anna, aktívny evanjelista na dôchodku

 

"Umeniu vnímať nešťastie pocitovo ako čosi zoslané zhora sa v kresťanstve hovorí pokora." Sergej Nikolajevič LAZAREV, Diagnostika Karmy 2, časť II.

 

"Na to, aby jeden mohol siať, orať a žať, musí sa druhý modliť, čítať sväté knihy a meditovať." S.N. Lazarev, Diagnostika Karmy 2

 

"Existuje veľmi jednoduché pravidlo: vnútorne nešťastný človek nikdy nemôže byť šťastný na vonkajšej úrovni. Vonkajšie citové, duchovné a fyzické šťastie je odrazom vnútorného stavu." Sergej Nikolajevič LAZAREV

 

"KEĎ SA BUDEME ĽÚBIŤ HOSPODINOVI, VOVEDIE NÁS DO TEJ ZEME A DÁ NÁM JU, ZEM KTORÁ TEČIE MLIEKOM A MEDOM." Svätá Biblia-Roháček, Numeri 14:8

 

"DÔKLADNÁ ZNALOSŤ BIBLIE MÁ VÄČŠIU CENU NEŽ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE" Theodore Roosevelt, americký prezident

 

"DILIGO ERGO SUM. MILUJEM TEDA SOM." Biblik

"DILIGO ERGO SUM. I LOVE THEREFORE I AM" Biblik

 

"MUSÍ BYŤ CÍTIŤ, ŽE SA VO MNE VARÍ KRISTOVA POLIEVKA" Alexander Barkóci, evanjelista

 

"UDRŽUJTE KRB SVOJICH MYŠLIENOK ČISTÝ" Abd-ru-shin

 

"IBA MÁLO MYSLE JE V TELE, ALE CELÉ TELO JE V MYSLI" Hira Ratan Manek, bretharián (článok o ňom tu a tu)

 

"TENTO KAMEŇ VÁS OCHRÁNI PRED LEVMI! -A AKO VIETE, ŽE TO FUNGUJE?  VIDÍTE TU NEJAKÉ LEVY?" CITÁT O GLOBÁLNOM PODVODE A ŠPINAVOM ZLOČINE S NÁZVOM OČKOVANIE (aby sme mohli informácie o zločine očkovania bezplatne šíriť medzi ľudí v tlačenej a digitálnej podobe potrebujeme vašu podporu)

 

"OČKOVANIE? ŠPINAVÝ BIZNIS!" Mahátmá Gándhí

 

"Nezriadenosť v ekonomike je rovnako nebezpečná ako absolútne plánovanie" Theodore Roosevelt, americký prezident (kapitalizmus a voľný trh bez jasne daných pravidiel je rovnako nebezpečný ako ten najtvrdší komunizmus s jeho päťročnicami, pozn. Biblik)

 

"Ani tá najmúdrejšie napísaná ústava, ani tie najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú určitým spôsobom správania skorumpovaní. (Samuel Addams najskôr myslí úroveň duše, manners je možné preložiť aj ako mravy, v tomto prípade uvoľnenie mravov, napr. bezbožnosť, homosexualita, egoizmus a  úpadok morálky, pozn. Biblik) Neither the wistest constitution, nor the wisest laws will secure the liberty and happiness of a people whose manners are universally corrupt." Samuel Adams (patrí medzi Otcov-zakladateľov Spojených štátov)

 

"Keď človek vyjde so svojim hriechom na Svetlo-pred Pána Ježiša Krista, hriech skôr či neskôr zahynie, ako pleseň vystavovaná Slnku." Ivan Milý

 

"It is easier to find men who will volunteer to die, than to find those who are willing to endure pain with patience." Je ľahšie nájsť mužov, ktorí dobrovoľne zomrú, ako nájsť ľudí, ktorí sú odhodlaní niesť bolesť s trpezlivosťou." Iulius Caesar, rímsky cisár

 

"JE PRAVDA, ŽE NAPR. ZNEUŽÍVANIE OMAMNÝCH LÁTOK SA MNOHOKRÁT SPÁJA S MASKOVANÍM BOLESTI, KTORÁ PRICHÁDZA S REÁLNYM ŽIVOTOM. KEĎ TRÁVITE ČAS S PÁNOM JEŽIŠOM, ZISTÍTE, ŽE SA MU ZAČÍNATE STÁLE VIAC PODOBAŤ. BIBLIA HOVORÍ, ŽE ON VŽDY ÚSPEŠNE ZVÍTAZIL NAD KAŽDÝM POKUŠENÍM" SHAWN BOONSTRA-VÍŤAZSTVO NAD POKUŠENÍM: https://www.youtube.com/watch?v=LsOh_PCoDmI

 

"NESTÁVATE SA NIČÍM, ČÍM NIE STE UŽ TERAZ! (!)

You're not becoming something that you are not now!" Majster Eckhart Tolle: https://www.biblik.sk/news/majster-eckhart-tolle-co-je-to-osvietenie-cz/

 

"Pán Ježiš učí: Hľadajte pravdu a pravda vás oslobodí. Ak nasledujete učenie vašej cirkvi, ťažko sa dostanete do Neba. Ak celým srdcom nasledujete učenie Pána Ježiša Krista, Inša-Alláh-ak Boh dá, pôjdete do Neba." Dr. Zakir Naik-moslim https://www.youtube.com/watch?v=cdj33GuY-h8

Dr. Zakir Naik in his video said there is not a single statement in Bible that Lord Jesus Christ is a God. Follow verses: John 8:58 (!!!!!!) - "Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am." He said I am, not is was before something, he said I AM! John 12:28 (!), John 10:30 "I and my Father are one." John 10:8-9, John 14:20 (!), John 14:6 - "Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me." John 15:5, Luke 11:20-23 "He that is not with me is against me: and he that gathereth not with me scattereth." Acts 2:22-which God did by Him!, John 5:23 (!) - "That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him." His own verses (and many other verses from the same chapter) judging him and all muslims! Lord Jesus Christ shall be forever worshiped as Almighty God!

 

"BOH DAJ ABY SA TI SPLNILI VŠETKY TVOJE PRIANIA" (staré čínske prekliatie)

 

"AGRESIA=PRESADZOVANIE SAMÉHO SEBA" (Dr. Eduard Tomáš, prednáška Bhaktijoga-Joga Lásky)

 

"LEVA NEZAUJÍMA, ČO SI O ŇOM MYSLIA OVCE" (facebook)

 

"ODPORÚČA SA VETRAŤ A KEFOVAŤ" (kvalitný návod od paplóna:-)

 

NEPOCHOPENIE PRÍTOMNOSTI PRAMENÍ Z OSUDNEJ NEZNALOSTI MINULOSTI" MISUNDERSTANDING OF THE PRESENT GROWS FATALLY FROM THE IGNORANCE OF PAST" Marc Bloch (z filmu Bitka pri Viedni)

 

"MODLITE SA K BOHU AJ KEĎ STE ŠŤASTNÍ AJ KEĎ TRPÍTE NO PREDOVŠETKÝM SA MODLITE K BOHU ABY NAPLNIL VAŠE SRDCIA LÁSKOU." Film Bitka pri Viedni https://www.csfd.cz/film/320597-bitva-u-vidne-1683/prehled/

 

"-PREČO SI SA TAM VONKU NEBRÁNIL ABUL?" "-NAČO? ALLÁH ROZHODUJE O NAŠOM OSUDE!" (z filmu Bitka pri Viedni)

"V Koráne sa píše, že pred zničením treba dať neveriacim šancu sa vykúpiť" (z filmu Bitka pri Viedni)

 

"JE NIEČO NEZRODENÉ, NEPOČATÉ, NESTVORENÉ  A NEZLOŽENÉ. A KEBY TOHO NEBOLO, NEBOLO BY ANI NIČ ZRODENÉ, POČATÉ, STVORENÉ A ZLOŽENÉ. A KEBY TOHTO NEBOLO, NEBOLO BY ÚNIKU ZO STRASTÍ." Budha

Buddha řekl: Mniši, je něco nezrozeného, nepočatého, nestvořeného, nesloženého, a kdyby toho nebylo, nebylo by ani nic zrozeného, počatého, stvořeného a složeného. A kdyby tohoto nebylo, nebylo by úniku ze strasti. Tím nám Buddha říká, že je tu něco, co ani nemůžeme pojmenovat. Kdybychom totiž řekli „něco“, tak už z toho vlastně vystupujeme a už bychom to chtěli nějak posuzovat. Přesto pro naši potřebu musíme říci, že tu „něco je“. Nic jiného se nedá říci, než že „něco je“, a dokonce i to je vystoupení do jakési dvojnosti. https://www.lampa.cz/prednasky/vedomi.html

 

Jeden mocný šľachtic raz napísal opátovi stručný list:
"Cede!" (odstúp)
Opát odpísal:
"Kým som sa stal tým, čo znamenajú prvé dve písmenká v abecede (Abbé-Otec) trvalo mi to štyridsať rokov. Prosím Vás, dajte mi na Cede rovnaký čas!"
 

"DON'T TALK JUST KISS WE'RE BEYOND WORDS AND SOUND."

"UŽ NEHOVOR, LEN MA POBOZKAJ, SME ZA HRANICOU SLOV A ZVUKU."

refrén piesne DON'T TALK JUST KISS od skupiny RIGHT SAID FRED

 

"KAŽDÉMU, KTO MÁ ASPOŇ JEDNU MOZGOVÚ BUNKU MUSÍ BYŤ JASNÉ, ŽE KATOLÍCKA CIRKEV BOLA INFILTROVANÁ." Norbert Lichtner, Infovojna 23.10.2017 https://www.infovojna.sk/ 

 

"ARGUMENT NEMÁM ČO SKRÝVAŤ, NECH MA SLEDUJÚ JE PRIMITÍVNY ARGUMENT, KAŽDÝ MÁ ČO SKRÝVAŤ!" Edward Snowden, film SNOWDEN (2016)

 

"OBCHODOVANIE JE NEBEZPEČNÝ ŠPORT." film SNOWDEN (2016)

 

"Being a good soldier comes down to one thing. To one single question: What are you prepared to sacrifice?" ...... "BYŤ DOBRÝM VOJAKOM ZNAMENÁ ZODPOVEDAŤ SI JEDINÚ OTÁZKU: ČO VŠETKO SOM OCHOTNÝ OBETOVAŤ?" Počítačová hra CRYSIS 3

 

"Hlavným cieľom masívneho prílivu migrantov do Európy bolo zničenie jej kresťanskej a národnej identity. Nikdy by sme nemali podceňovať silu temnej strany." Viktor Orbán https://www.infovojna.sk/article/viktor-orban-varoval-nepodcenujme-temne-sily

 

"NAJVIAC ŤA MILUJE TEN, KTORÉMU SI SPÔSOBIL NAJVÄČŠIU BOLESŤ." Ivan Milý

 

"LÁSKU A PRAVDU V ÚCTĚ MĚJ." (CESTY K SOBĚ)

https://www.cestyksobe.cz/mandala-na-43-tyden-ivana-stonjekova-lasku-a-pravdu-v-ucte-mej/22464

https://www.mandala-cz.com/

 

"VO SVOJEJ PRAXI PSYCHIATRA SOM SI UVEDOMIL JEDNU VEC: VŠETCI MOJI PACIENTI SA ZA NIEČÍM NAHÁŇAJÚ. (moc, sláva, peniaze, atď.) Dr. Raymond Moody, Život po živote https://www.cestyksobe.cz/raymond-moody-zivot-po-zivote-3/22335

 

"MYŠLIENKOVÉ NASTAVENIE, tzv. MINDSET PSYCHIATRICKÝCH PACIENTOV JE NEZLUČITEĽNÝ SO ŽIVOTOM. MUSELI OCHORIEŤ, ABY SI TO UVEDOMILI." Biblik

 

"Get a grip. People hate sissies. No one's ever gonna shag you if you cry all the time!"

"-Yeah. Absolutelly. Helpful!" Film Love Actually

"VZCHOP SA! ĽUDIA NEMAJÚ RADI MÄKCOV! ŽIADNA SA S TEBOU ANI NEVYSPÍ KEĎ BUDEŠ FURT LEN PLAKAŤ!"

"-Hej! Máš pravdu! Naozaj mi to pomohlo!"

 

"V TEJTO DOBE NEJDE O TO AKÝ SI, ALE ČO MÁŠ." správa od kamarátky, 14r. S takýmto myslením mladí ľudia nemajú príliš veľké šance na prežitie...

 

"SOM RÁD, ŽE SOM ROBIL V TEPLE." bezdomovec, ktorý v zime nastúpil do práce

-     -     -

 

Zopár vtipov:

Pýtajú sa americkej pornohviezdy v čase prezidentských volieb:

"Čo by ste ako prvé spravili, keby ste sa práve vy dnes stali prezidentom Spojených štátov?"

"-Uzákonila by som povinnú súlož!" (angl. a mandatory fuck - bolo by to pravdepodobne prvé skutočne verejno-prospešné nariadenie od novodobého politika:-)

 

"VAROVANIE MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA:

- FAJČENIE SPÔSOBUJE ŠPAKOVINU."

 

"Anketní otázka:

-Jak se díváte na lesbičky?

-Většinou v HD rozlišení..."

 

"Prečo Nemci prehrali bitku pri Stalingrade?

- Lebo Rusi pri -40°C skonštatovali: akosi sa ochladilo!"

 

"Pán doktor, koľko života mi ešte ostáva?

- To neviem, ale trvanlivé mlieko si už nekupujte!"

 

"Kedy sa začal koniec sveta? Keď ženy začali nosiť nohavice!"

 

"Cigáň, kde robíš?

- v elektrárni.

A čo tam robíš?

- kladiem odpor."

 

"Aký je rozdiel medzi koňom a dôchodcom? Kôn je obrok a dôchodca obdeň."

 

"Ako sa zdravia nemeckí počítačoví technici?  Zip - File! "

 

"Prosím vás, nevošiel dnu taký s kozou briadkou? Vošiel, ale mal svoju!"

 

"Pán doktor, ja strašne zabúdam!

- a ako často sa Vám to stáva?

- Čo ako často sa mi stáva?"

 

"Miláčik, keby som tu teraz skočila do tejto dravej rieky, skočil by si za mnou?

- A keď poviem áno, skočila by si?"

 

"V noci z kríkov sa ozývajú hlasy: Milujem Ťa... Ja Teba tiež! Chcem sa s Tebou milovať... Ja tiež! Mňa volajú Janko... Mňa tiež!-)"

 

"Dôchodca hovorí predavačke: Prosím Vás odvážte mi tu dve deká syra.

- Si robíte zo mňa sradu?

- keby som si robil srandu, tak Vám ho dám nakrájať..."

 

Telefonát na linku dôvery:

"Dobrý deň, tu je Vol pri telefóne, inžinier Vol!"

 

"Letia dve stíhačky a jedna nestíha..."

 

"Pilot hlási kontrolnej veži: Zlyhali nám všetky prístroje, motory nereagujú, lietadlo je neovládateľné, rútime sa kolmo k zemi, prosím pomôžte nám!

- z mikrofónu sa ozve: Opakujte po mne: Otčenáš, ktorý si na Nebesiach..."

 

"Pilot vybehne z kabíny a reve:

Hó-rí nám lietadlóó!

a cestujúci:

Šáá-la-la-la-la

 

- Mladý muž, hádajte, koľko ja mám rokov?

- Teda pani, rozhodne na toľko nevyzeráte!

:-)

-    -    -

 

"Ak je učiteľ v hmle, deti budú v tme" (Sam Doherty, kniha Ako učiť deti Biblické doktríny)

 

"Hlavnou chybou neskúsených poradcov je, že príliš veľa rozprávajú a málo pučúvajú." (Sam Doherty, kniha Ako viesť dieťa k Pánu Ježišovi)

 

"Keď čas nemá hranice, a vesmír je nekonečný, každá situácia je nevyhnutná a každé prianie sa raz splní." N.N.

 

"I keď to znie ako kúzlo, vy si tvoríte budúcnosť. Človek môže zmeniť svoj život, keď zmení svoju myseľ. Ste to, na čo celý deň myslíte." Film THE FOUNDER (2016)

 

"Úlohou kresťana je dobojovať deň." R. Knap, kresťan

 

V lietadle nastal neobvyklý hluk. Pilot lietadla vstal a išiel skontrolovať pasažierov. Pilot povedal: "Všetci boli na pravej strane lietadla a dívali sa pod krídlo. Bol tam lietajúci tanier, ale nepozeral som sa naň, neverím na také veci!"

 

"Kto pije ohnivú vodu, nedrží sľuby." Winnetou o ľuďoch požívajúcich alkohol (film Winnetou III)

 

"POLOVIČNÝ KRESŤAN JE CELÝ PODVODNÍK" Wilhelm Busch, farár

 

"PENIAZE ODHAĽUJÚ CHARAKTER." Ján Guldán, kresťan

 

"KTO JE CELÝM SRDCOM ODOVZDANÝ V RUKÁCH PÁNOVÝCH, UVAŽUJE V "RÁMCI" NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ. SVETLO, KTORÉ PRENIKÁ RUKAMI ŽIVÉHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA SKRZE DIERY PO KLINCOCH JE TOHO JASNÝM DÔKAZOM"

 

"Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zotročení, pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť." John Hancock (1737-1793), obchodník, guvernér a patriot, signatár Deklarácie nezávislosti USA

 

"CHCETE VYRIEŠIŤ PROBLÉMY? MUSÍTE SI ICH PRIZNAŤ, DISKUTOVAŤ O NICH A HĽADAŤ RIEŠENIE." Ľubomír Huďo, Rádio Infovojna, relácia Infovojna 17.1.2018, 20:00 www.infovojna.sk

 

"Je to ale smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm než zničiť predsudky." Albert Einstein https://youtu.be/QQNwigVE52g

 

"Neexistuje jiná rozumná forma výchovy než být príkladem - nelze-li jinak, tedy odstrašujícim. " Albert Einstein https://youtu.be/QQNwigVE52g

 

"MAJSTRE, NEODCHÁDZAJTE!

- A KAM BY SOM IŠIEL?" Mahariši z Arunačály na smrteľnej posteli

 

 

"ŽIŤ PÁNU BOHU NA SLÁVU ZNAMENÁ ŽIŤ V PRÍTOMNOSTI." Biblik

 

"MEDICÍNA JE DRUH NÁBOŽENSTVA" MUDr. Tomáš Lebenhart

 

"NAUČTE ĽUDÍ SPRÁVNE MYSLIEŤ A NEBUDETE ICH MUSIEŤ UČIŤ SPRÁVNE ŽIŤ" Mahátmá Gándhí

 

"ĽUĎOM JE POTREBA DÔVEROVAŤ, ALE TREBA SA K NIM SPRÁVAŤ AKO K NAJVÄČŠÍM PODVODNÍKOM" kardinál Mazarin

 

"JEDNA Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH VECÍ V HRE ALEBO V BOJI JE ZACHOVAŤ K SÚPEROVI LÁSKU A VZDAŤ SA TÚŽBY VYHRAŤ" Biblik

 

"Hlboko s vami nesúhlasím, ale urobím všetko preto, aby ste svoj názor mohli slobodne hlásať." Voltaire

 

"Homosexualita to je ako ľavorukosť!" povedal doktor-psychiater, s ktorého názorom hlboko nesúhlasíme! Tiež to svedčí o žalostnom stave, v ktorom je súčasná mainstreamová veda a psychiatria...

 

"Sudičství přivází na mizinu mnohem víc rodin, než kolik jich uživí, a lidí, které lékaři zabíjejí, je mnohem víc než vyléčených. Z toho následuje, že bez toho dvojího plemene by svět byl mnohem méne nešťastný." Giacomo Casanova (Benátky 1725-1798)

 

"Liek v rukách človeka nerozvážneho sa stane jedom, kdežto jed v rukách múdreho je liekom." Giacomo Casanova

 

"Nenávisť nakoniec zabíja nešťastníka, ktorý ju dlho živil." Giacomo Casanova


Posledné slová pred smrťou: "Mama, ja zomieram."  "Mom, I'm dying." Brittany Murphy, krásna mladá americká herečka (1977-2009)

 

"Dva najdôležitejšie dni v Tvojom živote sú deň kedy si sa narodil a deň, keď prídeš na to prečo." Mark Twain

 

"Kresťan je človek, ktorý pochopil, že na nebi sú aj cez deň hviezdy." Ivan Milý, kresťan

 

"BE STRONG. BUĎ SILNÝ." Kofi Botchway, uvítacia obrazovka nového mobilu

 

"Think and act big! Mysli vo veľkom a podľa toho sa správaj!" Udoji Nze

 

"Človek v skutočnosti nikdy nie je sám. A je to tak správne. Niekedy sa vám možno zdá, že sme úplne sami, no nie je to pravda. Som rád, že to tak je a vždy bude." Matej Valuch - Univerzita Samoty

 

"Ani nie som tak ohyzdný: nedávno som sa na brehu videl, keď more bolo kľudné." Vergílius, Eclog II. 25-26

 

"VZŤAHY NIE SÚ NA TO, ABY VÁS UROBILI ŠŤASTNÝMI, VZŤAHY SÚ NA TO, ABY VÁS UROBILI VEDOMÝMI." Eckhart Tolle (dokonca aj každý vzťah aj každé ľudské šťastie je na to, aby nás priblížilo k Pánu Bohu, pozn. Biblik)

 

"NENÍ HODEN BÝT U MOCI TEN, KDO TÉTO MOCI ZNEUŽÍVÁ" "Nie jest godzien sprawowania władzy ten, kto tej władzy nadużywa" Wincenty Kadłubek (1150-1223), Krakovský biskup XIII. stor. (cit. z filmu Keď Slnko Bolo Bohom)

 

"NOSIŤ MASKU SA U MNOHÝCH ĽUDÍ STALO PROFESIOU. KEĎ IM JU STRHNETE, ZISTÍTE, ŽE ZA ŇOU VÔBEC NIČ NIE JE." Christopher Morley (1890-1957) novinár, románopisec, esejista a básnik. Zdroj cit.: https://www.youtube.com/watch?v=zraBi9q3lyk Ďalšie citáty Morleya: https://citaty.net/autori/christopher-morley/

 

"KEBY MÔJ OTEC BOL KACÍR, IDEM ZBIERAŤ DREVO ABY SOM HO UPÁLIL." "Kdyby byl kacířem můj otec, šel bych sbírat dřevo abych ho upálil." Pavel IV. (1476-1559) pápež a inkvizítor

 

"Človek ako taký je nepriateľom filozofie, pretože filozofia prikazuje Nosce te ipsum: (poznaj sám seba) Jeho vlastné chyby, ktoré má rád, sú príčinou jeho nechuti ich odhaliť; odtiaľ pochádza jeho sklon nemyslieť: lenivým duchom spôsobuje myslenie úplné muky: privykli si na temnotu a paprsky svetla ich zraňujú: dokonca sa vyhýbajú tým, ktorí sa k nim chcejú priblížiť s pochodňami, ktoré ich oslepujú. Všetok pôvab, ktorý filozof nachádza v pravde, lenivec nachádza v omyle: z toho vyplýva, že dôverčivosť (orig. lehkověrnost) umožňuje vládu podvodu, ktorý si  časom medzi ľuďmi privlastnil práva, ktoré náležia pravde." Giacomo Casanova (1725-1798) o ateizme a pôvode náboženstva

 

"Pre človeka je tak nevyhnutné spojiť sa so sebe podobnými a vytvoriť spoločenský útvar, ako je pre včely nevyhnutné spojiť sa v roj." Giacomo Casanova (1725-1798)

 

"TAM, KDE MUŽ NIE JE SCHOPNÝ VZHLIADNUŤ NA ŽENU V JEJ PRAVEJ ŽENSKOSTI, TAM NEMÔŽE ROZKVITAŤ ANI NÁROD, ANI ĽUĎ!" Abd-ru-shin

 

"ŽIADNA STOKA NIE JE TAK HLBOKÁ, ABY Z NEJ ČLOVEK NEVYLIEZOL." tajnička časopisu EXTRAPLUS www.extraplus.sk

 

"AKÝ JE DÔKAZ, ŽE BOH EXISTUJE? PODÁVAŤ VEDECKÝ DÔKAZ O EXISTENCII LÁSKY BY BOLO ÚBOHÉ." Biblik

 

"KOHO ZABIJÚ, NEBOL NEVINNÝ A KOHO OKRADNÚ, TEN SI O TO KOLEDOVAL" CHALÍL DŽIBRÁN, arabský básnik, spisovateľ, autor diela PROROK

"TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE MILOVAŤ, ROVNAKO AKO TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE BYŤ MILOVANÉ. INDE AKO V BOHU NEMÔŽE BYŤ SKUTOČNÁ LÁSKA." Vivékánda (1863-1902)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vivekananda-o-laske-a-tajnych-spolkoch/

 

"TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE MILOVAŤ, ROVNAKO AKO TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE BYŤ MILOVANÉ. INDE AKO V BOHU NEMÔŽE BYŤ SKUTOČNÁ LÁSKA." Vivékánda (1863-1902)

 

"Buďte prostými obyčajnými dobrými ľuďmi."  Vivékánda (1863-1902)

 

"ŤAŽKO NA CVIČISKU, ĽAHKO NA BOJISKU." generál Suvorov, výnimočný a geniálny vojvodca, ktorý vyhral všetkých 60. bitiek ktoré viedol! Študujte životopisy, knihy a myšlienky výnimočných ľudí.

 

"Predstava, na ktorú sme dobre sústredení má tendenciu realizovať sa" N.N.

 

"Pevná vôla a predstavivosť dokážu premôcť akúkoľvek realitu, pretvoriť svet na svoj obraz." Ignác z Loyoly (1491-1556). Člen Rádu jezuitov, ktorých tendencie ovládať svet sú pokusom o nadvládu nad Bohom (pokus o vládu nad svetom=pokus o vládu nad Bohom) Takéto tendencie mnohých rádov a tajných spoločností môžeme právom nazvať satanské.

 

"Som hrdý, že budem vo svete známy ako zakladateľ Iluminátov" Adam Weishaupt (1748-1830), jezuita. (pozn.: Jezuita je aj pápež František, argentínsky žid) zdroj citátu: Lucifers Temple inside the Vatican (Luciferove Zámky vo Vatikáne) https://www.youtube.com/watch?v=GQhW9vAwCqM Je pozoruhodné, že autor videa zrovna hovorí o tom, že tam pália kadidlo Baalovi a v čase videa 11:58 je počuť hlas démona.

 

"TEN, KTO MÁ TAKÚ VNÚTORNÚ SILU, KTORÁ HO ČINÍ NEZÁVISLÝM NA JEHO PROSTREDÍ, MÔŽE NÁJSŤ SLOBODU AJ V ŽALÁRNEJ KOBKE." Paul Brunton (1898-1981), mystik, cestovateľ a duchovný učiteľ Dr. Eduarda Tomáša

 

"COMFORT MAKES MORE PRISONERS THAN ALL THE JAILS COMBINED. POHODLNOSŤ VYRÁBA VIAC VÄZŇOV NEŽ VŠETKY VÄZENIA DOHROMADY" Grant Cardone, milionár

"JED V RUKÁCH MÚDREHO MÔŽE BYŤ LIEKOM. LIEK V RUKÁCH HLUPÁKA MÔŽE BYŤ JEDOM." Sergej Nikolajevič Lazarev

 

"Že spravedlnost neexistuje křičí nejvíc ten, koho právě dostihla." Patricie Holečková

 

"Vašu budúcnosť tvorí to, čo robíte dnes, a nie to, čo robíte zajtra." Robert T. Kyiosaki

 

"Aké myšlienky máš večer keď zaspávaš, také máš aj ráno keď vstávaš."  J.G.

 

"Na hodinu matematiky chodil s Malým slovníkom cudzích slov a čudoval sa, že jeho žiaci nevedia narátať do tri!" Biblik

 

"Zvíťazí len ten, kto bojuje." Robo Knap, kresťan

"Daj na prvé miesto Pána, a financie nie sú problém!" Robo Knap, kresťan, podnikateľ a otec šiestich detí

 

"Božie Slovo - Svätá Biblia to je pre človeka možnosť spoznať, za akých podmienok môže žiť s  Oceánom Bytia v pokoji a v mieri." Biblik

 

"Hovorí sa, že nikdy nie je neskoro. Poznal som však ľudí, ktorí boli v ťažkých stavoch, zomierali a plakali, veľmi chceli aby im niekto pomohol. Vedeli, že Boh je, vedeli, že im modlitba môže pomôcť, no už sa nedokázali ani modliť a preto nad sebou plakali. Na povrchných ľudí náhle príde moment, kedy už je neskoro!" Biblik

 

"Človek, ktorý hľadá Boha, študuje a vzdeláva sa, a to v Božích veciach" Joyce Meyer https://www.biblik.sk/news/joyce-meyer-dajte-boha-na-prve-miesto-kratke-video/Viac tu: https://www.biblik.sk/citaty