AK ČLOVEK ZMÝŠLA ZLE ALEBO NÍZKO, ŠKODÍ TAK NESMIERNE SÁM SEBE

28.05.2021 09:53

 

"A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa." Ján 14:6

- - -

 

Ak človek zmýšľa zle alebo nízko, škodí tak nesmierne sám sebe. Hlavná náplň jeho chcenia prúdi potom ako vyslaný magnetický lúč v ústrety nízkemu. Tam priťahuje jemnohmotné, ktoré v dôsledku svojej tiaže je hutnejšie a touto hutnosťou aj temnejšie. Ľudský duch, z ktorého chcenie vychádza, zahaľuje týmto hutným druhom hmotnosti. Takýmto spôsobom sa duch človeka zahaľuje viac alebo menej do hutného obalu aj vtedy, keď je jeho myseľ zemeraná prevažne na pozemské, keď je v moci nejakej náruživosti. Nemusí to byť len nemravnosť, hazardné hry a pitie, ale tiež vyhranená záľuba pre niečo pozemské.

Tento hutný a teda aj temný obal zdržuje ducha od každej možnosti vzostupu a pretrváva tak dlho, dokiaľ tento duch nezmení spôsob svojho chcenia.

Len vážne chcenie a vážne úsilie po vysokom duchovnom môže narušiť a nakoniec celkom odstrániť taký obal. Keďže sa obalu potom nedostáva prílivu rovnorodej sily, pomaly stráca oporu a nakoniec rozložený odpadne. Tým sa duchu uvoľňuje cesta k vzostupu.

Kristus každou svojou vetou vysvetľuje vždy obrazne nejaké prirodzené dianie vo stvorení. - -

Ak teda povedal: “Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom môjho posolstva” alebo “prostredníctvom môjho Slova” alebo “prostredníctvom mňa”, je to to isté. Znamená to toľko ako: “Nikto nenájde cestu, iba tým, čo hlásam.” Jedno znamená to isté ako druhé. Podobne, ak povie: “Prinášam vám svojim posolstvom možnosť vzkriesenia z hmotnosti a tým aj život” alebo: “Svojím Slovom som pre vás vzkriesenie i život.”

Ľudia majú pochopiť zmysel slov a neprivádzať do zmätku samých seba vždy nanovo slovičkárstvom. - - Abd-ru-shin, kniha VO SVETLE PRAVDY POSOLSTVO GRÁLU, tento článok je cit. z Abd-ru-shinovej prednášky “JA SOM VZKRIESENIE I ŽIVOT, NIKTO NEPRICHÁDZA K OTCOVI IBA SKRZE MŇA!”