"Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prijde váš Pán."

Matúš 24:42

"Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come."

Matthew 24:42

(Pán predpovedá skazu Jeruzalema, ráz budúceho veku a svoj príchod v sláve. - je dobre si prečítať celú túto 24. kapitolu / The Lord about the destruction of Jerusalem and future, and about His return in Glory - it'ts good to read Matthew 24th chapter, maybe this chapter is about our age too)

-   -   -

"Podľa milosti Božej, ktorá mi je daná, jako múdry staviteľ položil som základ, a iný stavia naň. Ale každý nech hľadí, jako naň stavia. Lebo iný základ nemôže nikto položiť mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu - jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, jaké ktoré je, sám ten oheň zkúsi. Ak ostane niečie dielo, ktoré postavil na základ, dostane mzdu; ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude zachránený, ale tak ako skrze oheň." 1. Korintským 3:10-15

-   -   -

"V Ríme ľudia radi vidia veci nie tak ako sú, ale tak ako sa im zdá, že by mohli byť." Giacomo Casanova

"In Roma the people don't like to see things as it is, they like to see things as they think it should be." Giacomo Casanova

-   -   -

"Ako správne pomáhať? Ako odhadnúť mieru pomoci a nenechať sa zneužívať?"

1.) nepomáhať tomu, kto nechce - tým ušetríte veľa síl

2.) sledovať, či pomoc dopadá na úrodnú pôdu - sledovať a vnímať

3.) Stručnosť - žiadne dlhé rozhovory, pár viet stačí. Keď sa človek nechá zatiahnuť do rozhovoru, ten čo chce pomoc vlastne ožíva a to nám ukazuje, že svoje sily márnime zbytočne. NEDAŤ SA ZATIAHNUŤ DO DLHÉHO ROZHOVORU. Nie je ťažké prenikať k podstate duše človeka, závisí to od stavu našej vlastnej duše. Teda o svoju dušu sa máme starať najprv! "Vždy je pre mňa dôležité, aby človek, ktorému pomáham mal v živote nejaký plán." pozn. k prednáške MUDr. Jan Palouček - JAK SPRÁVNĚ POMÁHAT

https://www.youtube.com/watch?v=TgcikjoDdTo

(poznámka Biblik - človek by mal vedieť zadefinovať svoj problém, ak to nevie, spravidla je v roli obete, ktorá mu vyhovuje)

-   -   -

"Lebo ak Bôh neušetril prirodzených vetví, mohol by snáď neušetriť ani teba. Vidz tedy dobrotu i prísnosť Božiu! Na tých, ktorí padli, prísnosť, a na teba dobrota Božia, keď zostaneš v dobrote, ináče budeš aj ty vyťatý." Rimanom 11:21-22

"For if God spared not the natural branches, lest he also spare not thee. Behold therefore the goodness and severity of God: on them which fell, severity; but toward thee, goodness, if thou continue in goodness: otherwise thou also shalt be cut off." take heedhisRomans 11:21-22

-   -   -

"Náš život je ako džbán. Aby sa nám do neho zmestilo všetko, čo je dôležité, nesmieme ho zaplniť nepodstatnými vecami."

Lucie Ernestová, 16 obrázkov pre malých i veľkých

-   -   -

"SÚ DVE CESTY: CESTA TÚŽBY A CESTA SLUŽBY. SKUTOČNÉ VOĽBY, Z KTORÝCH ZOSTAVUJETE VLÁDU PREBIEHAJÚ KAŽDÝ DEŇ. / THERE ARE TWO WAYS: WAY OF DESIRE vs. WAY OF SERVICE. WHICH ONE YOU CHOOSE? REMEMBER YOUR CHOICE WIHTIN EVERY DECISION!

-   -   -

"Príde maskovaný muž s guľometom do kostola a reve: "všetci, čo sú ochotní za Krista zomrieť, nech ostanú stáť, ostaní rýchlo vypadnite von!" Kostol sa takmer vyprázdni, ostane stáť len farár a pár ľudí...  Muž sa odmaskuje, zloží zbraň a povie: "Prepáčte otče, chcel som Vás len oslobodiť od všetkých farizejov!"

"Modlitba je prejav lásky a dôvery k Bohu. Boh chce, aby sme si aj navzájom preukazovali lásku. Báť sa Boha a dodržiavať Prikázania. (Milovať a ostríhať)" Kazateľ Karol

-  -  -

"Varovať alebo zastaviť hlupáka niekedy znamená oddialiť alebo obrať ho o šancu zožať čo sial, za čo môžete byť zhora potrestaní. Hlupák hlúposť urobí aj tak a ešte vás za to nájde vinným (napr. že vy ste mu to naprogramovali, tým, že ste ho varovali a kľudne si nájde aj oveľa hlúpejšie dôvody) Pán Ježiš Kristus ľudí jasne varuje:

"Nehádžte perly sviniam!"

-  -  -

"Depresia je hnev bez elánu."

"Depression is an anger without enthusiasm."

-  -  -

"Všetko čo robíš, rob to rád."

"Love everything you do."

-  -  -

"Štatistika nie je náhradou úsudku."

"Statistics is no substitute for judgement."

Henry Clay sr., U.S. attorney and statesmant / americký obhajca a štátnik

-  -  -

"Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch síce je hotový, ale telo je krehké." Matúš 26:41

"Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak." Matthew 26:41

-  -  -

"Don't look back, shape the future / Neobzeraj sa späť, vytvráraj budúcnosť."

(nápis na tričku / girl's T-shirt)

-  -  -

"Je len jediný spôsob a cesta ako vydržať život: stále mať úlohu na plnenie." Percival Bailey, 112. výročie americkej psychiatrickej spoločnosti / "There's only one way and one manner how to carry the life: always have some task to perform." Percival Bailey, 112. anniversary of the American psychiatric association

 

"JE ŤAŽKÉ MILOVAŤ ŽENU A SÚČASNE ROBIŤ NIEČO ROZUMNÉ."

Lev Nikolajevič Tolstoj

"IT'S HARD TO DO SOMETHING WISE WHEN YOU LOVE A WOMAN."

-  -  -

"Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám." Ján 15:7

"If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you." John 15:7

-  -  -

"Obrana spočíva v intuícii, v odhade, kedy a ako sa súper chystá zaútočiť, a  schopnosti predbehnúť ho vlastným útokom." ZEMAVEK sept. 2019 str. 105

https://zemavek.sk/

-  -  -

"Chaos stojí veľa peňazí aj energie, a nakoniec na to nemá nikto. Preto každý, hoci aj najbohatší a najmocnejší diabol, ktorému sa kôli túžbe po moci podarí do chaosu uvrhnúť hoci aj celý svet, vždy musí padnúť."  12.11.2019 12:09

-  -  -

"Oltárom človeka je jeho vlastné srdce, kňazom jeho vlastná duša, ktorá sa má starať o to, aby oheň na oltári nikdy nevyhasol." časopis Sophia (18, jeseň 1998)

https://www.sophia.sk/sk/casopis-sophia?title=18.+jese%C5%88+%C2%B498

-  -  -

"A Ježiš odpovedal a začal im hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol! Lebo mnohí prijdú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus, a zvedú mnohých. A keď počujete o vojnách a chýry o vojnách, nestrachujte sa, lebo to musí byť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a budú zemetrasenia miestami, a bude bývať hlad a nepokoj." Marek 13:5-8

"And Jesus answering them began to say, Take heed lest any man deceive you: For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many. And when ye shall hear of wars and rumours of wars, be ye not troubled: for such things must needs be; but the end shall not be yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be earthquakes in divers places, and there shall be famines and troubles: these are the beginnings of sorrows." Mark 13:5-8

-  -  -

"Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne; nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných."  Žalm 91:5-8

BIBLICKÉ VAROVANIE PRED OČKOVANÍM  / BIBLICAL WARNING BEFORE ANY VACCINATION

"Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day; Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday. A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked." Psalm 91:5-8

-  -  -

Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day; 6Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday. 7A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee. 8Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked.

"A človek odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, ktorý ho uzdravil. A preto prenasledovali Židia Ježiša a hľadali ho zabiť, že to učinil v sobotu. A Ježiš im odpovedal: Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. Preto ho Židia ešte viacej hľadali zabiť, že nie len že rušil sobotu, ale že aj Boha volal svojím Otcom robiac sa rovným Bohu." Ján 5:15-18

"The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole. And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day. But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work. Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God." John 5:15-18

-  -  -

"Výchova človeka je jedna z hlavných úloh našeho života. Ten, kto sa nedokáže vychovávať sám, nemôže nikdy vychovávať svoje deti. Akákoľvek výchova znamená zásadnú zmenu charakteru a duše človeka." S.N. LAZAREV - Človek Budúcnosti 2 https://www.biblik.sk/lazarev-clovek-buducnosti/

-  -  -

"preto som priložil svoje srdce poznať múdrosť a poznať nerozum a bláznovstvo, ale som poznal, že aj to je shon po vetre; lebo kde je mnoho múdrosti, tam i mnoho hnevu, a ten, kto rozmnožuje vedomosť, rozmnožuje bolesť." Kazateľ 1:17-18

And I gave my heart to know wisdom, and to know madness and folly: I perceived that this also is vexation of spirit. For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow." Ecclesiastes 1:17-18

-  -  -

"Nenávisť, urážka, odsudzovanie - to všetko je snaha obrany, ale tej najhoršej. Energia nemá byť vydávaná na tieto samovražedné spôsoby obrany, ale na utváranie efektívnejších metód."

S.N. LAZAREV - Diagnostika Karmy 8

-  -  -

"Ak sa niekam ponáhľate, už ste sa omeškali. Omeškali ste sta v tom hlavnom. Oneskorenie má ten, kto sa ponáhľa. Je možné urobiť všetko rýchle, ale pri tom sa neponáhľať. Po ceste je možné jazdiť rýchlo, ale pokiaľ sa vnútorne začínate ponáhľať, môžu z toho byť vážne problémy. Akonáhle sa u vás objaví pocit prevahy nad ostatnými v okamihu jazdy, čakajte za krátku dobu havarijné situácie. Na ceste sú ambície oveľa nebezpečnejšie než v obyčajnom živote." S.N. LAZAREV - Diagnostika Karmy 8

-  -  -

"90% ľudí trpí komplexom menejcennosti, 90% ľudí nemá čas. A to je to najcennejšie - hodnota v sebe a usporiadanie času." Dr. Raymond Moody

https://www.youtube.com/watch?v=4ByPdSNYrCs

"90% people have inferiority complex, 90% people say they don't have time. And the most valuable thing - value yourself and the organization of your time." Dr. Raymond Moody

-  -  -

"Najvyššia filozofia je držať hubu. / The highest philosophy means shut up." František Drtikol

-  -  -

"Národ, ktorý už dvetisíc rokov všetci kritizujú, možno niekde robí chybu."

The nation being critised over two thousand years maybe something doing wrong." Henry Kissinger

-  -  -

Vtip z praxe: Príde elektrikár opraviť vedenie a na rebríku si nad tým tak krúti hlavou: "V tom bude určite nejaké huncútstvo!" Zrazu sa ozve rana, od drôtov sa blysne elektrický výbuch a elektrikár sa skydal z rebríka na zem. Pri zisťovaní, či je ešte živý sa zrazu posadí a hovorí: "Tak bolo tam to huncútstvo!"

-  -  -

"Niektorí keď ľudia niečo povedia, musíte to buď vydeliť tromi, alebo niekedy aj vynásobiť tromi." / Some people when they say something, you have to divide it by three, or sometimes multiply by three :-)

-  -  -

"Náboženské vyznania, sú putá slobodného ľudského ducha, sú zotročením božskej iskry, ktorá prebýva v človeku." cit. z knihy Abd-ru-shin POSOLSTVO GRÁLU

https://www.abdrushin.szm.com/ars1.html

-  -  -

"Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboly obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň. Lebo prijde jako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári celej zeme. Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka" Lukáš 21:33-36

"Heaven and earth shall pass away: but my words shall not pass away. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Watch ye therefore, and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of man." Luke 21:33-36

-  -  -

"A že mŕtvi vstávajú z mŕtvych, to aj Mojžiš ukázal pri onom kri, keď nazýva Pána Bohom Abrahámovým, Bohom Izákovým a Bohom Jakobovým. Nuž a Bôh nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo jemu všetci žijú." Lukáš 20:37-38

(Ľudia by lepšie urobili, keby sa pri tých hroboch modlili za živých a nie za mŕtvych. 1.11.2019)

"Now that the dead are raised, even Moses shewed at the bush, when he calleth the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. For he is not a God of the dead, but of the living: for all live unto him." Luke 20:37-38

-  -  -

"Chcete aby veci išli hladko a samé od seba? (alebo aspoň aby vôbec išli?)

Musíte sa sprítomniť."

You wanna keep things going light and smoothly? You have know, how to living in "NOW".  31.10.2019 11:59

-  -  -

"Ktokoľvek by hľadal zachrániť svoju dušu, ztratí ju; a ktokoľvek by ju ztratil, splodí ju k životu." Pán Ježiš Kristus (Luk 17:33)

"Nebo kdož by koli hledal život svůj zachovati, ztratíť jej; a kdož by jej koli ztratil, obživíť jej." (Luk 17:33 - český kralický preklad)

"Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it." (Luke 17:33)

-  -  -

"Keď sa delíte o svoje problémy a emócie, nesmiete rátať s ľútosťou, súcitom a nepremeňovať sa na upíra." S.N. Lazarev, Diagnostika Karmy 8

"When you share your problems and emotions, don't wait others feeling sorry for you, nor compassion - please do not make yourself a vampire." S.N. LAZAREV, Diagnostics of Karma 8

-  -  -

"Nemôžete učiť ľudí ako odolať droge, lebo "droga" je ilúzia v ich hlave."

"You cannot teach people how to resist the drug temptation, because "drug" is an illusion in their head." (modern therapy and psychiatry is making illusions as real, that's completely wrong thinking, because they're teaching people considering unreal as real)

-  -  -

"ZDROJE DEPRESIE SPOČÍVAJÚ V KONCENTRÁCII LEN NA SAMÉHO SEBA, SVOJE TÚŽBY, V STAROSTIACH IBA O SVOJU OSOBU." "ČÍM VIAC VYDÁVAME ENERGIU, TÝM VIAC JEJ K NÁM PRICHÁDZA. TEDA, O KOĽKO VIAC ENERGIE LÁSKY, VRELOSTI, STAROSTLIVOSTI A TVORIVOSTI DÁVAME, O TOĽKO ZDRAVŠIA JE DUŠA A TELO." - - - S.N. LAZAREV, Diagnostika Karmy 9 https://www.biblik.sk/products/diagnostika-karmy-9/

-  -  -

"Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu." Rimanom 14:17

"For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost." Romans 14:17

-  -  -

"Keby tvoj zákon nebol mojou rozkošou, už by som bol dávno zahynul vo svojom trápení. Nikdy nezabudnem tvojich nariadení, lebo nimi si ma obživil. Tvoj som ja; zachráň ma, lebo zpytujem tvoje nariadenia." Žalm 119:92-94

"Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction.

I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me.

I am thine, save me; for I have sought thy precepts.

The wicked have waited for me to destroy me: but I will consider thy testimonies."

Psalms 119:92-95

-  -  -

Nehovorte len že ste čítali knihy. Ukážte, že ste sa skrze nenaučili lepšie myslieť, rozlišovať veci a uvažovať. Knihy sú tréningovými závažiami pre našu myseľ. Sú veľmi nápomocné, ale bolo by veľkou chybou predpokladať, že ste urobili pokrok len tým, že ste jej obsah prijali za svoj.“ – Epictetus

Svet je stvorený zo slov a keď poznáte slová, z ktorých je vytvorený, môžete z neho urobiť čokoľvek chcete.“ – Terence McKenna

Posledných 33 rokov som sa pozeral každé ráno do zrkadla a pýtal sa: ‘Ak by bol dnešný deň mojím posledným, robil by som to, čo dnes budem robiť?‘ A keď bola odpoveď nie nasledovala príliš často po sebe, vedel som, že niečo musím zmeniť. “ – Steve Jobs

 

"A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska."

1.Korinťanom 13:13

A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.

"And now, those three: faith, hope and love is all that remains! But the greatest of all is love."

 1. Corinthians 13:13  (interpretation by Biblik)

-  -  -

"Nespokojnosť so sebou samým, neprijatie svojho osudu, sebaužieranie, skľúčenosť - to všetko sú zárodky budúcich vážnych chorôb a nešťastia." S.N. LAZAREV, UZDRAVENIE DUŠE

_____________________________________

"Končí sa deň, čo žil som preň,

zajtra príde ďalší,

dúfam, že bude krajší." Miro 25.10.2019

-  -  -

"Dôležité je strážiť si pevné psychické zdravie, jednostaj o sebe rozmýšľať, hľadať sa, zistiť, kto som, v čom je moja sila, ktorou pôsobím na okolie. Vedieť presne čo chcem, či práca, ktorú vykonávam, je odrazom mojej sebaralizácie. Pochopiť svoje umelecké i ľudské poslanie. Speváci, ktorí vystupujú pred publikom, sa musia zaujímať o okolitý svet, ktorý síce netvorí podstatu ich profesie, ale pomáha im orientovať sa v nej."

"Myslím si, že najdôležitejšie je chytiť svetlo slnečného dňa a dobre si ho držať pri srdci pre časy, keď práve nebude svietiť Slnko." Karel Gott

-   -   -

"Jedna z najhorších vecí je, keď sa sedliak stane pánom! Vidíme rýchlokvasených miliardárov, čo sa stane, keď sa niekto na grajciari narodí a zrazu príde k zlatke. Buď hneď všetko rozfláka, alebo si pomyslí, že s trochou sebazaprenia by mohol aj on, nejaký Tono z Pereslavy ovládnuť svet! Obykle zostane v duši sedliakom a hrubým primitívom aj tak, ale na vonok sa radšej naučí pre mrzký zisk tváriť ako pán! A oni chcú teraz vládnuť a pred takýmito ich ambíciami nech Boh ochraňuje Slovensko! Lebo je zlá vec pre takéhoto človeka, keď príde k peniazom a ešte horšia, keď chce prevziať moc." 24.10.2019 17:07

-   -   -

"Učinil si to, aby sme boli svojim súsedom za potupu, za posmech a za útržku tým, ktorí bývajú vôkol nás. Učinil si nás porekadlom medzi pohanmi a spôsobil si to, aby medzi národami krútili hlavou nad nami. Každý deň je môj stud predo mnou, a hanba mojej tvári ma pokrýva pre hlas potupujúceho a rúhajúceho sa, pre zlostnú tvár nepriateľa a pomstiaceho sa." Žalm 44:14-17

"Thou makest us a reproach to our neighbours, a scorn and a derision to them that are round about us. Thou makest us a byword among the heathen, a shaking of the head among the people. My confusion is continually before me, and the shame of my face hath covered me, For the voice of him that reproacheth and blasphemeth; by reason of the enemy and avenger."

Psalms 44:13-16

-   -   -

Abd-ru-shin, Posolstvo Grálu

https://www.abdrushin.szm.com/ars1.html

"Poctivé chcenie k dobrému, lepšiemu, ktorému sa dostáva väčšej sily hlboko precítenou modlidbou, prináša spásu!"

Abd-ru-shin, Posolstvo Grálu, úryvok z kapitoly Vzostup

"Therefore free yourselves! Do not delay a single hour in setting a limit to this enforced atonement! The honest volition for what is good, for something better, reinforced by a truly heartfelt prayer, will bring redemption!" Abd-ru-shin, In the Light of the Truth, Ascent

https://www.abdrushin.us/in-the-light-of-truth/grail-message-by-abdrushin-004.php

- - -

"Najhorší kúsok, aký môže nadanému mladíkovy osud vykonať, je učiniť ho závislým na hlupákovi." "The worst job what can the fate do for a young man is some kind of addiction to a dumb one." Giacomo Casanova

"Každý deň nám nejaký jav dokazuje našu nevedomosť." "Everyday some situation will proove our unawareness." Giacomo Casanova

- - -

"To vyžaduje inteligenci nezbohatnout. Dnes dokáže peníze vydělat každý blb a většinou je také vydělá. Ale co lidé, kterí mají talent a intelekt? Jmenujte mi například jedného básníka, který vyděláva peníze." Joseph Heller, Hlava XXII / Catch XXII "Not to get rich - that requires intelligence! Today every idiot can make money and mostly he will make a lot! But what such people with talent and intelligence? For example tell me at least one name of a poet, what makes money!

- - -

"Zarábajte čo najviac, sporte čo najviac, investujte čo najviac, ale nikdy nie na úkor svojho vlastného svedomia." John Wesley

"Make money as much as possible, save and invest as much as possible, but never deny your conscience." John Wesley - christian hero

- - -

"Ak sa Kristus nezrodí v Tebe, potom by sa mohol narodiť v Betleheme aj tisíc krát a aj tak by si bol stratený na veky!" Angelus Silesius

"If Christ were born in Bethlehem a thousand times and not in thee thyself; then art thou lost eternally." Angelus Silesius

"Pokiaľ sa učíš s láskou a si človek činorodý, Zem sa stáva krásnou a vo hviezdu sa zrodí." Angelus Silesius nemecký farár, mystik a básnik 17. stor. (planéty podobne ako všetky živé bytosti majú svoj vývoj, aj zo Zeme ak nám bude dovolené takto vyrásť, jedného dňa bude skutočne hviezda)

- - -

"K väčšine chronických chorôb (poruchy správania, psych. poruchy, alergie) a najmä k potravinovým alergiám a ku skleróze multiplex prispieva v prvomrade očkovanie. Ak vám lekár bude chcieť podať čo i len tetanovku, dobre si to rozmyslite a môžete vo svojom najlepšom záujme každé očkovanie odmietnuť.

Ani psa by som nedal zaočkovať!

- Okrem iného sú dnes prakticky všetky vakcíny geneticky modifikované. Vakcína je cudzia geneticky modifikovaná DNA, o ktorej experimentálne krysy (väčšina detí gójov) nemôže ani tušiť čo spôsobí v ich organizme." 17.10.2019 10:39-10:44

- - -

"Režiséri ázijských filmov hovoria: želám vám do nového roka veľa správnych rozhodnutí."

"The directors of the asian movies say: I wish for you in the New year a lot of right decisions!"

(In all your decisions may wisdom be)

https://www.wow4u.com/newyearwishes/

- - -

"Človek bez Boha? Ako keby si tieň myslel, že môže existovať bez svetla!"

"A man without God? Like a shaddow living in an illusion he can exist without the light!"

29.12.2017 06:02

- - -

"Dokud žijete, máte naději."

"You have always a hope until you're alive."

cpt. Kathryn Janeway, Star Trek - Voyager

- - -

"Lenivosť a ničomnosť sú sestry: kde jedna mrzkosť páše, tam sa jej druhá ponad plece díva, a jedna druhú nezaprie." Rozprávka o Abú Kírovi a Abú Sírovi

- - -

"Vždy keď sa človek bez príčiny cíti mizerne a nesvoj, je to podľa mňa signál z akoby poslaný z budúcnosti, že treba TERAZ začať vážne na sebe pracovať." "If you feel misery and discomfort without any objective reason (you have to develop the discrimination "I" vs "not I") in my opinion that's a signal, like a gift from the future - Hey, be awake, you have too much to do NOW, you cannot sleep now, do your duty and fight!"

(23.11.2017 0:44)

- - -

"Nie je možné vytvoriť novú realitu so starými zvykmi."

"You cannot create the new reality with old habits."

22.11.2017 (11:38)

-   -   -

"Udržujte mysl bez hnutí - žádné myšlenky, žádny hněv, žádná přání - ponechte věci jít svým vlastním chodem. Potom všechny Univerzální zákony proniknou Vámi skrz-naskrz, Vaše reakce na jevy oslábnou a Vy dosáhnete Osvícení. To je krásna cesta." Dr. Eduard Tomáš - Čtyři překážky na Cestě Poznání

https://www.biblik.sk/news/dr-eduard-tomas-4-prekazky-na-ceste-poznani/

"Keep your mind without any movement - no imaginations, no anger, no wishes - keep all things running by it's own movement. Afterwards, all Universal laws will flow inside you without any obstacles, your reactions to outer events will mute and you can reach The Enlightment. That's so beautiful way! Dr. Eduard Tomas, lecture Four obstacles on The Way of Knowledge

-   -   -

"Je dôležité vnímať zmeny, ktoré pociťujeme."

Prednáška inštruktora Tai-čchi / A short lecture of the Tai-Qi instructor

"It's important to notice all changes what you're feeling."

-   -   -

"A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás shodnú na zemi o jakejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som ja v ich strede." Matúš 18:19-20

"Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them."

Matthew 18:19-20

-   -   -

"Uvidíme, čo spravia, jaké počasie nám naordinujú."

dôchodkyňa znalá chemtrails pri pohľade na počmáranú oblohu

"Let's see what they are doing again! Which weather they want us to prescribe today?!"

old woman seeing chemtrails in window and speaking for herself

-   -   -

"VLÁDNITE! POLITICI VÁM MUSIA SLÚŽIŤ, NIE PORÚČAŤ!"

Jules Mazarin (14.7.1602 - 9.3.1661)

"Let's rule! Politicians they must to serve you, not to command you!

-  -  -

 

"Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života matky: Ja Hospodin činím všetko: sám rozprestieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlastnej moci; marím znamenia márnotlachov a z veštcov robím bláznov; zavraciam múdrych zpät a ich vedu obraciam na bláznovstvo;" Izaiáš 44:24-25

(Biblia o dnešných vedcoch / Bible about the modern scientists)

"Thus saith the LORD, thy redeemer, and he that formed thee from the womb, I am the LORD that maketh all things; that stretcheth forth the heavens alone; that spreadeth abroad the earth by myself; That frustrateth the tokens of the liars, and maketh diviners mad; that turneth wise men backward, and maketh their knowledge foolish;" Isaiah 44:24-25

-  -  -

 

"Mor ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom."

Samo Chalupka - Mor ho!

-   -   -

"Po rannom nálete posýpacích lietadiel vzduch zmiešaný s chemickou hmlou páchne ako spálené vlasy." / After the morning attack of the chemical planes the air smells like a burnt hair." 8.9.2019 10:38

https://www.youtube.com/watch?v=2q-BZxl-Zxk

 

-   -   -

"Po zaplatení výdavkov na byt mi ostane 12 € na mesiac!"

Starobný dôchodca Trenčín / common reality of pensioners in Slovakia

"After I pay my bills I have only 12 € per month!"

-   -   -

"Niktorý nástroj, utvorený proti tebe, sa nepodarí, a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov Hospodinových a ich spravedlivosť odo mňa, hovorí Hospodin." Iz 54:17

"No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the LORD, and their righteousness is of me, saith the LORD." Isaiah 54:17

-   -   -

"Pokiaľ človek bude brať Boha ako od seba oddelenú entitu, takto vždy bude Božia vôľa niečo cudzie a druhoradé, a vlastne prečo by mal niekto brať najprv ohľad na niekoho cudzieho? Zásadný omyl ľudstva a náboženský blud sa učí už na náboženstve, a to tak, že Boh je v predstavách ľudí (pohanov) oddelená bytosť od človeka. Boha by si ľudia nemali predstavovať nijako! Boh JE. Teda Boh JE vlastne životom človeka, jeho dych, Duch - Život ako taký, Ktorý nepodlieha vzniku a zániku foriem - JE! Boh JE to je jediná "Vec" čo vo Vesmíre vôbec skutočne existuje, preto hovorí:

"JA SOM - Alfa i Omega, počiatok i koniec."

(Pozri Zj 21:6 a Ján 14)

-   -   -

"A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni, z prameňa vody života zadarmo. Kto víťazí, zdedí všetko, a budem mu Bohom, a on mi bude synom. Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť." Zjavenie 21:6-8

"And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death." Revelation 21:6-8

-   -   -

 "Bohatý je Ten, Ktorý má Čistú vodu a môže z nej nalievať aj Dobré víno.  Bohatý je Ten, Ktorý má 5 Chlebov a 2 Ryby a nasýti aj 5 tisíc mužov."

"Wealthy man Who has got the Pure water and could give a Good wine! Wealthy man with 5 Loaves and 2 Fishes could feed 5 thousand hungry men!"

(Je dobré byť Jeho priateľom. / It's good to be His friend. He's the Beginning and the End)

-   -   -

"Ako hore, tak aj dolu.

Ako vo vnútri, tak aj vonku"

"As above so bellow. As within, so without"

 Staroveké smaragdové tabule Hermesa Trismegista

The ancient Emerald tables of Hermes Trimesgistos, a.k.a. Messenger of Gods

-   -   -

"Ktorý muž je skutočne bohatý? Vo vonkajšom viditeľnom svete iba ten muž, ktorý je schopný vybudovať a dlhodobo financovať svoju vlastnú armádu. Vo vnútornom neviditeľnom svete iba ten muž, ktorý miluje Boha! Bohatý môže byť takmer každý, bohatstva je dosť pre každého, pretože vnútorný svet sa zrkadlí do vonkajšieho."

"Ktorá žena je naozaj bohatá? , ktorá miluje Boha!"

"Which lady is truly rich? Only lady loving God is truly rich."

"Which man is truly rich? In the outer visible world only a man what can build and support his own army! In the inner invisible world only a man loving God! Rich could be almost everyone, fortune is for many, because the inner world is mirroring to the outer world."

-   -   -

"Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, a to v pôste, plači a v náreku. A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milostivý a ľútostivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé. Kto vie? Možno, že sa obráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požehnanie, obilný dar obetný a liatu obeť Hospodinovi, vášmu Bohu." Joel 2:12-14

"Therefore also now, saith the LORD, turn ye to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning: And rend your heart, and not your garments, and turn unto the LORD your God: for he gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. Who knoweth he will return and repent, and leave a blessing behind him; a meat offering and a drink offering unto the LORD your God?" evenisifevenJoel 2:12-14

-   -   -

"A dom Izraelov hovoria: Nie je pravá cesta Pánova. Ale či moje cesty nie sú pravé, dome Izraelov? Či azda nie sú to vaše cesty, ktoré nie sú pravé? Preto vás budem súdiť, každého podľa jeho ciest, dome Izraelov, hovorí Pán Hospodin. Navráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich prestúpení, a nebude vám neprávosť na závadu, klesnúť. Odvrhnite od seba všetky svoje prestúpenia, ktorými ste prestupovali, a zadovážte si nové srdce a nového ducha! Lebo veď načo máte zomrieť, dome Izraelov? Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí Pán Hospodin. Obráťte sa tedy a žite!" Ezechiel 18:29-32

"Yet saith the house of Israel, The way of the Lord is not equal. O house of Israel, are not my ways equal? are not your ways unequal? Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord GOD. Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin. Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord GOD: wherefore turn yourselves, and live ye." Ezekiel 18:29-32

-   -   -

"Rozdiel medzi chudobným a bohatým je v tom, ako využívajú čas.

(v myslení a v tom, ako chápu hodnotu času)

"The difference between poor and rich is in thinking and understanding the value of the time."

-   -   -

"What are you shouts so loud out of you, I don't hear what you say."

"To, co jste z vás křičí tak silně, že neslyším, co říkáte."

MUDr. Jan Palouček

https://www.biblik.sk/mudr-jan-paloucek/

-   -   -

"Neustávaj sa o to, aby si zbohatnul; od takej svojej rozumnosti upusť." Príslovia 23:4

"Labour not to be rich: cease from thine own wisdom. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven." Proverbs 23:4-5

-   -   -

"Prečo činíme pokánie? Aby sme neopakovali svoj hriech. A aby sme ho neopakovali, musíme sa zmeniť. A aby sme sa zmenili, musíme sa zamerať na lásku, spájajúcu nás s Bohom." S.N. LAZAREV, Diagnostika Karmy 12

https://www.biblik.sk/news/s-n-lazarev-co-je-to-pokanie-slovensky-cesky-english/

"Why we have to do repetance? To never repeat our sin. To never repeat our sin anymore, we have to change ourselves. To change ourselves we have to focus on the love connecting us with God." S.N. LAZAREV, Dg. of Karma 12

-   -   -

"Aby sa nepovyšovaly vo svojom vzraste niktoré stromy, majúce hojnosť vody, a nedávaly svojho vrchola hore medzi oblaky, ani aby sa nepostavovali ich silní vo svojej vysokosti, niktorí pijúci vodu, lebo všetci sú vydaní smrti do spodku zeme, medzi synov človeka, k tým, ktorí sostupujú do jamy." Ezechiel 31:14

"To the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height, all that drink water: for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit." Ezekiel 31:14

-   -   -

"But they that wait upon the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint." Isaiah 40:31

"Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú." Izaiáš 40:31

-   -   -

"Nezmenená myseľ patrí k najväčším problémom človeka."

"Mind (man) what doesn't want to change is the biggest problem of humanity."

Alexander Barkóci, kazateľ / preacher

https://www.youtube.com/watch?v=FqfE9qcA2E8

-   -   -

"My nie sme ako jednotlivci, my sa musíme správať ako celok." Ľudovít XIV.

"We are not as a single person is, we have to be and act like a hive." Louis XIV.

(Be(e)Hive)

-   -   -

"One man with a creative spirit can be more like a million."

The Protocols of the elders of Zion (something looks interesting here)

https://ulozto.net/file/L5sJ1Vos4ZZG/protocols-of-the-elders-of-zion-pdf

"Jeden človek dokáže viac ako milión, ak má tvorivého ducha." (a toto si aj vďaka prašivým vakcínam ľudia neuvedomujú. Pýtajú sa: "Čo ja s tým spravím?" namiesto toho, aby sa pustili do práce." cit. Protokoly sionských mudrcov

-   -   -

"Ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu." Robert Fico

https://www.hlavnespravy.sk/fico-sa-zastal-mazureka-ved-povedal-len-co-si-vsetci-myslia-policia-nech-teraz-nabehne-krciem-na-slovensku-vsetkych-pozatvara-aj-leziacich-psov/1877168

"If you'll execute someone for truth, you will create a national hero." Robert Fico, prime minister of Slovakia

-   -   -

"A tak nech je celé vaše srdce s Hospodinom, naším Bohom, aby ste chodili v jeho ustanoveniach a aby ste ostríhali jeho prikázania jako tohoto dňa." 1. Kráľov 8:61

"Let your heart therefore be perfect with the LORD our God, to walk in his statutes, and to keep his commandments, as at this day." 1Kings 8:61

-   -   -

"A ten, kto pácha neprávosť, odnesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Bôh nehľadí na osobu." Kološanom 3:25

"But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done: and there is no respect of persons." Colossians 3:25

-   -   -

"Dejte Boha na své místo!"

Dr. Eduard Tomáš, predn. Čtyři překážky na Cestě Poznání

"Give God His place!"

-   -   -

"Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed." Hebrews 12:12-13

"Preto posilnite opustené ruky a zomdlené kolená vzpriamte a robte priamu drahu svojimi nohami, aby to, čo je kuľhavé, nevybočilo, ale radšej bolo uzdravené." Židom 12:12-13

-   -   -

"Ľudia by občas potrebovali deň voľna od života." Lec, Kniha o živote

"Sometimes would people gladly take a one day off from life." Lec, Book about life

-   -   -

"Večer života prináša so sebou i svoju lampu." Joubert, Kniha o živote

"The evening of the life brings a lantern too." Joubert, Book about life

-   -   -

"Priorita ľudských túžob a plánov je v porovnaní s Božou vôľou druhotná. V modlitbe "Otče náš" keď sa modlíme "zbav nás zlého", rozumieme "zbav nás toho, čo Ty považuješ za zlé". Teda nejedná sa o okamžité zbavenie sa chorôb či utrpenia, niekedy to môže byť aj ochranná funkcia." "Every Christian must understand the God's priorities are above all human desires and plans. When we pray Lord's prayer "lead us not into temptation" means lead us to fulfill your Will. We are tempted to have something, achieve something, or simply get rid of our sickness and problems. Sickness means sometimes a protective function."

1.9.2019, 18:52-19:04 (EVIL means backwards LIVE. God Moves in a Mysterious Way. Some kind of evil (sickness, troubles, etc.) could be sometimes necessary to live)

-   -   -

And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.” Matthew 18:3 (verse of the day 1.9.2019 kingjamesbibleonline.org)

"A Ježiš privolajúc si dieťa postavil ho do prostredku medzi nich a povedal: Ameň vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete jako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva." Matúš 18:2-3

-   -   -

"There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.
We love him, because he first loved us.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also." 1st epistle of John 4:18-21

"Bázne nieto v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, pretože bázeň má trápenie, a ten, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske. My milujeme jeho, preto že on prvý miloval nás. Keby niekto povedal: Milujem Boha, a svojho brata by nenávidel, je lhár; lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel?! A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svojho brata." 1. Jánov 4:18-21

"Ak chcete ľuďom pomáhať, zamilujte sa. V prvom rade pomáhate tým, že ste.

P.S. Ďakujem Ti T.....y :-)
"If you want to help people, fall in love. At first you're helping because you are.

P.S.: nobody in your range? fall in love with yourself! How you could love God without loving yourself?

-   -   -

"Preukázali pevnú vôľu zvíťaziť."
Nápis na letáku ku cti padlým vojakom
Honor and glory to fallen soldiers - newsletter:

"They have proven to be strong in their will to victory!"
Our Lord Jesus Christ is the strongest soldier ever, HalleluJaHVH!

"Lebo som sa hanbil žiadať od kráľa vojsko a jazdcov, aby nám pomáhali
brániť sa proti nejakému nepriateľovi na ceste, lebo sme boli povedali kráľovi, že ruka nášho Boha je nad všetkými tými, ktorí ho hľadajú, na ich dobré, a že jeho moc a jeho hnev je proti všetkým tým, ktorí ho opúšťajú. A tak sme sa postili a hľadali sme o to svojho Boha, a vyslyšal nás." Ezdráš 8:22-23
"For I was ashamed to require of the king a band of soldiers and horsemen to help us against the enemy in the way: because we had spoken unto the king, saying,
The hand of our God is upon all them for good that seek him; but his power and his wrath is against all them that forsake him. So we fasted and besought our God for this: and he was intreated of us." Ezra 8:22-23

-   -   -

"Biblia je mojim najvzácnejším pokladom, bez nej by som bol úbožiak."
 
Immanuel Kant, filozof / philosopher
"The Bible is my most precious treasure, without her I would be a beggar."

-   -   -

VŠETKO MÁŠ PRED SEBOU!
> Nezabudni na svoje zdravie.

citát na letáku VŠZP
EVERYTHING AHEAD OF YOU!
> Don't forget to take care of your health."

national health-insurance bulletin

-   -   -

"Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané." Matúš 6:33
(jasné nariadenie pre všetkých kresťanov za čo máme modliť)
"But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you." Matthew 6:33
(clear instructions what all christians should praying for)

-   -   -

"A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal:

Daná mi  je každá moc na nebi aj na zemi." Matúš 28:18


Bible KJV 26.8.2019 Verse of the day https://www.kingjamesbibleonline.org/

-   -   -

"Dnes žijeme v kritické době lidstva. A lidstvo má jen dvě možnosti: buďto bude pokračovat ve hmotářství a v egoismu jako dosud, s nezbytným pádem ve velmi krátkem čase, nebo se zvedne k božské evoluci. Nesmí však vybírat příliš dlouho; čas spěchá. Jsem optimista, proto myslím, že si lidstvo vybere s pomocí boží správně."
Dr. Eduard Tomáš, záver knihy CESTAMI SEBEPOZNÁNÍ
"We are living in critical age of the mankind. And the mankind has got only two options: The mankind will either continue in materialism and egoism, like they did until now, and inevitably fall down in a short time, or they will rise up into the divine evolution. They shouldn't consider their choice for a long time; because the time is running out. I am an optimist, that's why I think the mankind will make with God's help that good choice." Dr. Eduard Tomas

-   -   -

NEZASTAVOVAŤ SA, POKRAČOVAŤ PRED!

https://www.biblik.sk/news/nezastavovat-sa-pokracovat-pred/

"WHATEVER HAPPENS, KEEP MOVING FORWARD!"

-   -   -

"By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter; Choosing rather to suffer affliction with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season" Hebrews 11:24-25

(this is a very important chapter, you can read full chapter by clicking to a red sign "Hebrews")

"Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom dcéry faraonovej a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešny." Svätá Biblia-Roháček, List Židom 11:24-25

(je to dôležitá kapitola, môžete si ju prečítať celú, pri kliknutí na červené písmena ju nájdete)

-   -   -

"Be bold!"

"Buď odvážny, smelý!

(v zmysle ako stoj pevne, neohýbaj sa pri každom závane vetra, buď pevný)

slová kazateľa Andyho, evanjelizácia TN, 22.8.2019

-   -   -

"Did you ever realize: LIVE=backwards EVIL... interesting!

Evil is everything what's pushing the life down.

But some opposing force is necessary to develop strong muscles."

(21.8.2019 22:26)

"V angl. LIVE (život) je odzadu EVIL (zlo), všimli ste si to?

Zlo je všetko, čo vytvára protitlak životu, dosl. to, čo utláča život.

Ale nejaký druh protismernej sily je vždy potrebný na vývoj silného svalstva.

Teda je každé zlo skutočne zlo?"

-   -   -

"PRAVDIVÉ SLOVÁ NEBÝVAJÚ PRÍJEMNÉ. PRÍJEMNÉ SLOVÁ NEBÝVAJÚ PRAVDIVÉ. VŠETCI MAJÚ KRÁSNE ZA KRÁSNE, A V TOM JE JEHO OŠKLIVOSŤ, VŠETCI MAJÚ DOBRÉ ZA DOBRÉ, A V TOM JE JEHO ZLO." Lao 'C   (6. stor. pred Kristom)

-   -   -

"Prekonať zlé zvyky je možné len dnes, zajtra už nie."

Konfucius

"To overcome bad manners is possible only today, never tomorrow."

-   -   -

"Life starts every single day."

https://slobodnyvysielac.sk/2019/08/22/zivot-zacina-kazdy-den/

-   -   -

"V jóge nezáleží ani tak na tom, co děláte, ale na tom, co přestávate dělat."

Dr. Eduard Tomáš

"In yoga it doesn't matters so much what you will to do,

primary it matters what you will not to do anymore."

(yoga=an effort for love and unity with the Absolute)

(joga=snaha o lásku a jednotu s Bohom)

-    -    -

"Ľudia neváhajú obetovať zdravie, aby získali peniaze a potom neváhajú obetovať peniaze, aby získali zdravie. / People don't hesitate to sacrifice health for money, afterwards they don't hesitate to sacrifice money for health."

-  -  -

"A o odev prečože sa staráte? Povážte poľné ľalie, ako rastú: nepracujú ani nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiaty jako jedna z nich." Matúš 6:28-29

"And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these." Matthew 6:28-29

-  -  -

"Kvet oslavuje Boha tým, že je!"

"A bloom praises Lord as it is!"

-  -  -

Univerzita Osvietenia

Len čo Ti otvorili dvere, správca si Ťa pozrel od hlavy až po päty:

"Nemáš ani dobrú povesť a si netaktný, nevieš byť za každých okolností diplomatický, skrátka čistota Tvojho charakteru nie je dostačujúca, aby si mohol vstúpiť do 1. ročníka na Univerzitu Osvietenia."

a ten správca ešte aj ohrnul nad Tebou nos a dodal:

"Vráť sa až potom, keď si takýto charakter odmyslíš, čiň sa byť Osvietenia hoden."

počítačová hra Heroes III (In the Wake of Gods)

-  -  -

   PC game Heroes III (In the Wake of Gods)

-  -  -

"A jako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba." Skutky sv. apoštolov 1:10-12

-  -  -

"Ľudia pod vplyvom elektromagnetického žiarenia jedia aby jedli, nakupujú aby nakupovali... Sú ako zhypnotizovaní, mnohí o tom ani nevedia. Málo je tých, ktorí si to uvedomujú, ešte menej je však tých, ktorí dokážu napriek "programu" jednať bdele. Nečudujme tendenciám stavať vysielače na obytné budovy, na strechy univerzít, každému do ruky mobil a Wi-fi ešte aj po stĺpoch v oddychových zónach a v meste. Človek zElektroMagnetizovaný sa ťažko môže diablom stavať do cesty."

-  -  -

Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.” Acts 1:11

-  -  -

"Today people are not mesmerized, they are EMsmerized. They cannot realize they are under some kind of mind control program. Some people could detect changes in consciousness around sources of strong EM signals, but only few of them can act after "daily dose" like they really want. Intensive smart-dust spraying with all those chemicals (chemtrails) from planes making situation like a total loose of free will. I think the God's intervention would be necessary, every christian has at least a hope."

-  -  -

"Pochopil som, prečo svieti Slnko. Získava pôžitok z poskytovania energie."

S.N. Lazarev, Dg. Karmy 9

"Now I understand why the sun is shining. It enjoys giving the energy."

Sergey Nikolayevich Lazarev, book Diagnostics of Karma 9

- - -

"Neúspech je matkou geniality."

Napoleon Bonaparte

"Unsuccessfulness the mother of geniality."

- - -

"Bohužel, tam kde se dosud silno angažuje ego, nedá se zatím mluvit o skutečné duchovní cestě." 

"Unfortunatelly, where the ego is strongly present, we cannot speak about the real spritual way."

Dr. Eduard Tomáš

- - -

"Whatever happens, we trust God."

Film War Room / Válečný kabinet

https://www.biblik.sk/news/tip-na-film-valecny-kabinet/

"Nech sa deje čokoľvek, veríme v Boha."

"The exact goal for our life will lead us to the point where we want to be."

"Jasný zámer v živote nás privedie tam, kam sa chceme dostať."

Mgr. Vladimír Červenák, etikoterapeut/ethicotherapy (healing by morality)

https://www.advaita.sk/etikoterapia

- - -

"WHOEVER CONTROLS THE FOOD, CONTROLS THE BLOOD QUALITY. WHO CONTROLS THE BLOOD QUALITY, CONTROLS THE BODY - FEELINGS, EMOTIONS, HOW DO WE THINK, WHAT WE BELIEVE IN..."

ROY LITTLESUN, video CZ/ENG

https://www.youtube.com/watch?v=vbxaiTZQs0o&t=14m09s

"Ktokoľvek kontroluje jedlo, kontroluje kvalitu krvi. Kto kontroluje kvalitu krvi, kontroluje telo - pocity, emócie, spôsob ako myslíte, ako sa správate, čomu veríte..." Roy LITTLESUN

https://www.youtube.com/watch?v=vbxaiTZQs0o&t=14m09s

Poznámka Biblik: spoločným faktorom snáď všetkých matrixovo zmýšľajúcich je supermarketová strava, myslia si, že môžu zjesť hocičo a všetko v obchodoch je podľa nich ok, ak by nebolo, bola by to konšpirácia :D

- - -

"Ak by každý deň každý Slovák vykonal aspoň 1 dobrý skutok, bolo by to okolo 5 miliónov dobrých skutkov a na tom štáte by to muselo byť vidieť." inšp. citátom Ľ Štúra: 

"Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň, obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestaňte sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov."

https://www.stur.sk/citaty.htm

"Nazdáva sa katolícka cirkev, že sa svet uspokojí s formou kresťanstva namiesto jeho obsahu? A myslí si ešte, opierajúc sa o svoju neomylnosť, že bude môcť zostať orákulom národov, keď bude potierať akýkoľvek výskum v duchovnej oblasti...?" Ľudovít Štúr

"Nech by sa akokoľvek komunizmus (neoliberalizmus, pozn. red.) namáhal a predstieral, že chce ľuďom dopomôcť k ich právam, nič nevie o ľudstve, žalostne ho ponižuje, a keďže lipne na ustanovizniach, ktoré sú nepraktické a neuskutočniteľné, patrí k najdivším výplodom, aké vôbec vzišli z ľudského mozgu." Ľudovít Štúr

https://www.stur.sk/citaty.htm

-   -   -
"Lež beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch. Ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime ani v sobotu. Lebo vtedy bude veliké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude. A keby neboly zkrátené tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo; ale pre vyvolených budú zkrátené tie dni." Matúš 24:19-22

Please read Matthew 24:19-22

(to be a mom or dad in this crazy times means a very high probability the parents will see their child suffering or death)

https://www.youtube.com/watch?v=2q-BZxl-Zxk

(Priatelia aj nepriatelia, ak toto neskončí aké sú šance na prežitie? Keď v Monsante povedia, že nepotrebujú včely, lebo majú na opeľovanie robotov, možnože akcie chemtrails sú určené na vyhladenie celého ľudstva - keď diabli nepotrebujú včely, ani ľudí nepotrebujú, v princípe musia nenávidieť celú ľudskú rasu. Môžu si narobiť androidov alebo požadovaný typ človeka naklonovať, ale tí, čo ste videli Ninja-Korytnačky, tých mutantov, ktorým spadol akýsi mutagén do kanála, tak mutagén je vidieť na niektorých ľuďoch už veľmi silno. Sú to poloľudia, depresívni apatickí polomutanti, neschopní odporu, neschopní spraviť zásadné rozhodnutie - napríklad len zistiť, aká je v skutočnosti situácia)

-   -   -

"Neprestajne hovoria tým, ktorí mnou pohŕdajú, Hospodin vraj hovoril: Budete mať pokoj. A každému, kto chodí v umienenosti svojho srdca, hovoria: Neprijde na vás zlé. Lebo kto stál v rade Hospodinovej, aby bol videl a počul jeho slovo? Kto pozoroval moje slovo ušima a počul ho? Hľa, víchrica Hospodinova, prchlivosť vyšla a víriaci víchor búrlivý, zvalí sa na hlavu bezbožníkov. Neobráti sa nazpät hnev Hospodinov, dokiaľ neučiní Hospodin a dokiaľ nevykoná úmyslov svojho srdca. V posledných dňoch porozumiete tomu docela.Jeremiáš 23:17-20

"They say still unto them that despise me, The LORD hath said, Ye shall have peace; and they say unto every one that walketh after the imagination of his own heart, No evil shall come upon you. For who hath stood in the counsel of the LORD, and hath perceived and heard his word? who hath marked his word, and heard it? Behold, a whirlwind of the LORD is gone forth in fury, even a grievous whirlwind: it shall fall grievously upon the head of the wicked. The anger of the LORD shall not return, until he have executed, and till he have performed the thoughts of his heart: in the latter days ye shall consider it perfectly." Jeremiah 23:17-20

-   -   -

ZAPAMÄTAJ SI PROSÍM ŤA, PLEASE REMEMBER:

                          "S BOHOM JE MOŽNÉ VŠETKO." (Svätá Biblia - Matúš 19:26)

"...BUT WITH GOD ALL THINGS ARE POSSIBLE."

Matthew 19:26

"S BOHOM JE MOŽNÉ VŠETKO."

Matúš 19:26 - voľný preklad anglickej biblie KJV, inšp. filmom FACING THE GIANTS / VZEPŘÍT SE OBRŮM

VZEPŘÍT SE OBRŮM - CZ: https://ulozto.sk/!Dp6xnEd6jl8M/vzeprit-se-obrum-cz-avi

FACING THE GIANTS - ENGLISH: https://thepiratebay3.org/?url=https://thepiratebay10.org/torrent/8328484/Facing_The_Giants_(2006)_BluRay_720p_700MB_Ganool

cz subs for torrent file / české titutlky pre torrent here

-    -    -

"Neovládaná mysl je zlodějem štěstí." "Neovládaná myseľ je zlodejom šťastia." "Uncontrolled mind is a killer of the luck."              Dr. Eduard Tomáš

https://www.youtube.com/watch?v=XPxVTohnKxU&list=PLdmEXWsqoILmVbcETQUMH73TWpSlnpMLS&index=5

-    -    -

Čo má kresťan podnikať najprv:

"Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané." Matúš 6:33

 

Sebaodovzdanie života Pánovi Ježišovi nie je iba jednorazová záležitosť, je to záležitosť každého prítomného okamihu:

"Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života." Ján 8:12

 

O kresťankých kazateľoch hlásajúcich prosperitu:

"Strašná vec a ohavná sa deje v zemi. Proroci prorokujú falošne, a kňazi panujú pomocou nich. A môj ľud to tak miluje! Ale čo urobíte na koniec toho?!" Jeremiáš 5:30-31

-    -    -

"Svoj strach a neschopnosť učiniť zásadné rozhodnutie a prevziať zaň zodpovednosť (napr. neočkovať) mnohí kresťania schovávajú za vieru v Ježiša Krista. Vraj On ich ochrání od jedov aj od tých vo vakcínach... Je zaujímavé, že tomu kresťan verí, ale neverí, že Boh nás ochráni pred chorobami aj bez vakcíny. Viera bez rozumu je blaznovstvo, zrejme preto židia prosperujú, lebo vždy kombinovali bystrý rozum s vierou."

"Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne; nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži." Žalm 91:5-7

-    -    -

Kornelius Novak

https://www.biblik.sk/news/kornelius-novak-principy-vypocutych-modlitieb/

"Dôvera v Boha je základom vypočutých modlitieb. Dôverujem Bohu tak, že Mu zverím svoj život vo všetkých oblastiach?" "Trusting God is a base for all prayers to be heard. Do I trust God so much I will give Him my life in every single area? (job, hobbies, marriage, physical, spiritual, sexual, financial, etc.)

-    -    -

MUDr. Ivan Rusnák

"Ak neviem zmeniť názor, mení sa to v nádor. Ako sa neutrápiť k smrti: ↓ ↓ ↓

https://www.youtube.com/watch?v=0rfR5JxY-AA&list=PLjqIyOxZPxE_xndOehnwnNFm8as8C6jY6&index=3&t=1h03m14s

(poznámka Biblik:

- na tele to môže byť nádor, na duši aj démon, v psychiatrii obvykle Dg. F60-F69, ak je to náhle, niekedy aj F99. Videá pána doktora Ivana Rusnáka sú zaujímavé, mnohé veci vysvetľujú a môžu vás pomôcť "naštartovať". Po kliknutí na odkaz máte vpravo na youtube playlist a môžete začať študovať pravidlá života. Nečudo, že ak v starovekej Číne lekár ochorel, nesmel sa ani ukázať medzi ľuďmi, každému bolo jasné, že "hreší". Ok, namiesto kulisy TV môžete skúsiť pri počítači alebo aj pri vypnutej obrazovke počúvať sympatického pána doktora Rusnáka. Lepšie si pustiť aspoň nejakú formu evanjelizácie, než žiadnu, MUDr. Rusnák je evanjelista! Ďakujeme!)

-    -    -

"Ak nás má niekto rád a my jeho, tak sa máme zo všetkých síl snažiť byť taký, ako nás ten druhý vidí cez ružové okuliare."

"Pokiaľ pacient užíva viac ako 3 druhy liekov, ich účinok je neistý." MUDr. Ivan Rusnák

https://www.youtube.com/watch?v=0rfR5JxY-AA&list=PLjqIyOxZPxE_xndOehnwnNFm8as8C6jY6&index=3

"When pacient takes more than 3 kind of medicaments, their effectiveness is unsure/unpredictable."

(nobody knows it wouldn't kill him, nobody knows how it works, because it wasn't tested, every sort of medicaments causes multiple reactions in body. One sort of medicaments affects another)

Ivan Rusnak, M.D.

https://www.youtube.com/watch?v=0rfR5JxY-AA&list=PLjqIyOxZPxE_xndOehnwnNFm8as8C6jY6&index=3

-    -    -

"Nenávidíme neduhy preto, že prekážajú životu, a keď teda život stratíme, nemôže nám samovražda už od ničoho pomôcť." Giacomo Casanova

"We hate troubles, because they make our life hard, but when we lose our life, suicide cannot help us from that." Giacomo Casanova (2.4.1725 - 4.6.1798)

-    -    -

"Jako mŕtva mucha nasmradí a nakvasí masť apotekára, tak i vzácneho človeka pre múdrosť a slávu potupí máličko bláznovstva. Srdce múdreho je po jeho pravici, ale srdce blázna po jeho ľavici. Ešte i na ceste, keď ide blázon, trpí jeho srdce nedostatkom, a hovorí všetkým, že je blázon." Kazateľ 10:1-3

"Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour. A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left. Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool." Ecclesiastes 10:1-3

-    -    -

"Samotná existencia nezamestnanosti je odsúdenia hodný nemorálny stav, jeden zo zdrojov demoralizácie." Časopis Sophia 4 Zima '94 (str. 6)

https://www.sophia.sk/sk/casopis-sophia?title=4.+zima+%C2%B494

-    -    -

Za otázkou "Prečo to Boh dopustí?" sa obvykle skrýva drzosť a agresivita namiesto skutočnej túžby poznať odpoveď.

-    -    -

"Nájdem si lenivca keď treba spraviť ťažkú robotu. Pretože lenivec si už nájde nejakú ľahkú cestu ako to urobiť." Bill Gates (Príbeh o založení Microsoftu? Alebo príbeh o šírení vakcín, ktoré znížia svetovú populáciu o 10-15% aby ľudia viac nedýchali a neprodukovali CO2?)

-    -    -

-    -    -

H E N R Y   F O R D

-    -    -

"If you won't lift any weights you won't get stronger!"

Dan Millman

https://www.youtube.com/watch?v=TUPJZbwF_DI

"Keď nezdvíhate žiadne závažie, nezosilniete."

-    -    -

"Veľký čínsky filozof Konfucius mal sen, že je motýľom. Lietal si z kvetu na kvet a bol pri tom neuveriteľne šťastný. Potom sa zobudil a hovorí: Snívalo sa mi, že som motýľ, alebo v skutočnosti som motýľ, ktorý teraz sníva, že je čínsky filozof?"

"The great chinese philosopher Konfucius had a dream. In his dream he looked like a butterfly and he flew from one bloom to another. He woke up and said: Did I dream I was a butterfly? Or in fact I am a butterfly dreaming I am human?"

"Once upon a time, I, Zhuangzi, dreamt I was a butterfly, fluttering hither and thither, to all intents and purposes a butterfly. I was conscious only of my happiness as a butterfly, unaware that I was Zhuangzi. Soon I awakened, and there I was, veritably myself again. Now I do not know whether I was then a man dreaming I was a butterfly, or whether I am now a butterfly, dreaming I am a man. Between a man and a butterfly there is necessarily a distinction. The transition is called the transformation of material things."

https://www.learnreligions.com/butterflies-great-sages-and-valid-cognition-3182587

-    -    -

"Normálne mám sviatok, keď jeden deň nesypú!" suseda-dôchodkyňa

"I nearly celebrate when I see one day without spraying!" granny - neigbour

-    -    -

Možnože aj Gábor Gál je slovensko-maďarský homosexuál.

(Nebyť tej cigary a ružovučkej košieľky vyzeral by skoro ako Old Shatterhand)

"Prečo na pochod homosexuálov prispelo ministerstvo skrivodlivosti a nie ministerstvo zdravotníctva?

- Lebo by každému bolo jasné, že je to choré.

Ale keď je Maďar slovenským ministrom, môže sa mu to zdať spravodlivé."

-    -    -

"Mnoho ráz ich vytrhol, ale oni len predsa popudzovali k hnevu svojou radou a upádali do biedy pre svoju neprávosť." Žalm 106:43

"Many times did he deliver them; but they provoked him with their counsel, and were brought low for their iniquity." Psalms 106:43

-    -    -

Cit. z knihy Matka Basilea Schlink - Duchovný úspech? : "V ťažkej dobe, ktorá príde, obstoja iba tí, ktorí budú silní, áno "ohňovzdorní" z utrpenia, ktorým si museli predtým prejsť. Nie je to iba pre nič za nič, že apoštol Pavel vypočítava svoje utrpenia. Zvestuje, čo bolo tým najdôležitejším v jeho živote a čo ho priviedlo k víťazstvu a k splnomocneniu v službe. Píše:

"Ale vo všetkom sa odporúčame jako služobníci Boží, v mnohej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v úderoch, v žalároch, v nepokojoch, v prácach, v bdeniach, v pôstoch, v mravnej čistote, v známosti, v zhovievaní, v dobrote, v Svätom Duchu, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej, zbraňami spravedlivosti, pravými aj ľavými. Cez slávu i pohanu, cez zlú i dobrú povesť; ako bludári, a predsa pravdiví; jako neznámi, a dobre známi; jako zomierajúci, a hľa, žijeme; jako káznení, no, nie usmrcovaní; jako smutní, avšak vždycky sa radujúci; jako chudobní, ale mnohých obohacujúci; jako ničoho nemajúci, a všetko v moci majúci." II. Korintským 6:4-10

-    -    -

“Hovoril som o tom s množstvom inteligentných ľudí, tiež so psychológmi. Verím tomu, že som dokázal zaujať srdce žien. Na väčšine mojich koncertov boli prevažne ženy. Často predstierajú, že chcú drsňáka so svalmi, ale pravda je taká, že hľadajú nežného muža. Takého, ktorý sa o ne bude starať.” Karel Gott

https://www.hlavnespravy.sk/gott-prehovoril-strachu-manzelstva-rakovine-tom-ziskat-zenske-srdce/1816214

-    -    -

"Dajte mi jednu generáciu mladých a ja zmením celý svet."

 V.I. Lenin

"Give me just one generation of youth and I'll transfrom the whole world."

-    -    -

"Len som si to predstavoval a stalo sa to. Netušil som, akú mám silu." svedectvo bývalého okultistu (youtube)

"I was just imaginating something and it was realizing instantly! I didn't know how powerful in fact I am." The testimony of the ex-occultist (youtube)

-    -    -

"MAL SOM V ŽIVOTE VEĽA PROBLÉMOV, AKURÁT VÄČŠINA Z NICH SA NIKDY NESTALA!"

Mark Twain (1835-1910)

"I've had a lot of worries in my life, most of which never happened."

"I've had a lot of troubles in my life, actually most of them never happened."

ĎAKUJEME / Thanks to: Dan Millmann & CESTY K SOBE, zdroj / source: https://vimeo.com/301192643

-    -    -

"Keď zlyháte, neznamená to ešte porážku. Až keď sa vzdáte, prijmete prehru a odmietnete sa o to znova posúdiť, vtedy ste porazení." Richard Exely

orig: "Porażka nie czyni Cię przegranym. Czyni za to poddawanie się, godzenie się z nią i odmowa ponownego próbowania."

https://www.cytat.eu/category/autorzy/richard-exely/

"A single defeat doesn't mean you lose. Lose is your capitulation, lose is giving up and lose is to refuse fight again."

-    -    -

"Národe český, vrať se ke Kristu!" Jan Amos Komenský

https://www.youtube.com/watch?v=4AdKOR33zdU

"Czech Nation, return to Christ!

Jan Amos Komensky, aka "The teacher of nations"

-    -    -

"Nejvíce lidí umírá v posteli, když se přestali hýbat. Zastavíte-li se, jste mrtvým. A když se zpomalíte, jste mrtvým napolo. Svět byl, je a bude nebezpečným vždy. Život je pohyb, nehybnost je smrt." Tomáš Baťa

-    -    -

"Každý ať se snaží, aby se vedlo dobře celé společnosti, nikdo, aby jen jemu samotnému. Je znakem pošetilosti chtít raději léčit jednotlivý úd než celé tělo." Jan Amos Komenský

"Niekedy si dcéra svojim správaním kope hrob a matka jej dohovára, aby si kúpila väčšiu lopatu."

-    -    -

"Neexistuje nič také ako polovičný kresťan - človek buď smeruje k Bohu alebo od Neho." Tomáš Kempenský

-    -    -

"Využil som každú možnú príležitosť na to, aby som konal dobro a zabránil zlu?" John Wesley, z knihy KRESŤANSKÍ HRDINOVIA (John Wesley bol takým kazateľom, že ak si myslel, že podmienky sú pre koňa príliš drsné, nechal zviera v stodole a dal sa na cestu peši. Nevadilo mu nič, ani zima, ani dážď, ani nepohoda, hľadel s dobrou mysľou na svoj cieľ a o ostatné veci sa príliš nestaral)

-    -    -

"Keď človek vyrastá v zábavnom parku, môže si myslieť, že celý svet je cirkus." 2.7.2019 23:53

"If you grow in an amusement park, you can be sure whole world is your circus!" (you consider as "normal" everything: circus behavior, circus thinking, circus beliefs, circus science, you f*cking clown...)

Now clowns would like to kill billions of people with chemtrails, because most of people don't like their show! They had to put clowns to bureaus and government to tell you this is normal, according to them an attempt to kill you is normal and you have obey and pay taxes and wait until you die?

-    -    -

"Lepší nějaká forma evangelizace než žádná!"

pouličný kazateľ Pavel:

https://www.youtube.com/watch?v=CEKBVNR9MxY

-    -    -

"Psychiater, alebo človek, ktorý pracuje s psychicky ťažko chorými ľuďmi by mal mať nárok na minimálne 3 mesiace dovolenky každý rok."

-    -    -

"Neshromažďujte si pokladov na zemi, kde moľ a hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú; ale si shromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú; lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Sviecou tela je oko. Keby tedy bolo tvoje oko prosté, celé tvoje telo bude svetlé; ale keby bolo tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude tmavé. Ak tedy svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, jaká veľká bude sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridŕžať a druhým pohŕdať - nemôžete slúžiť Bohu i mamonu." Matúš 6:19-24

-    -    -

"Žvot sú len rozhodnutia a prežívanie následkov." MUDr. Ivan Rusnák

https://www.youtube.com/watch?v=0rfR5JxY-AA

"Life is only decisions and experiencing consequences of our decisions." Dr. Ivan Rusnák, M.D.

-    -    -

Heslo kapitalistov: "LEN HLUPÁK BY PODNIKAL S VLASTNÝMI PENIAZMI."

motto of capitalists: "ONLY IDIOT WILL DO BUSINESS WITH HIS OWN MONEY."

-    -    -

"Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním, ktorý sýti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol." Žalm 103:2-5 / PSALMS 103:2-5

"Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits: Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases; Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies; Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's."

-    -    -

"To, čo je konečné, nemôže milovať, rovnako ako to, čo je konečné, nemôže byť milované. Inde ako v Bohu nemôže byť skutočná láska." Vivékánanda, kniha SLOVÁ O CESTE LÁSKY

-    -    -

"God waits for you to communicate with Him. You have instant, direct access to God. God loves mankind so much, and in a very special sense His children, that He has made Himself available to you at all times." Wesley L. Duewel

"Boh čaká, aby si s Ním začal komunikovať. K Bohu máš priamy prístup. Boh tak miluje ľudstvo a zvlášť Jeho deti, že sa im urobil prístupným v každom okamihu."

(učenia rôznych cirkví, že k tomu aby Vás Boh počul musíte mať sprostredkovateľa či farára sú náboženským bludom. Aj spovedať sa môžete priamo Bohu a Boh Vás počuje, k tomu nepotrebujete okrem Boha Samého a Pána Ježiša Krista a Vás nikoho iného)

-    -    -

"Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky." Židom 13:8

"Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever." Hebrews 13:8

-    -    -

"Consider what you owe to His immutability. Though you have changed a thousand times, He has not changed once." "Zvážte, čo všetko ste dlžní tej Jeho nemennosti. V živote ste (sa/niečo)  zmenili tisíce krát, zatiaľ čo On (sa) nezmenil ani raz." C.H. SPURGEON

-    -    -

 

"Kto pozná do hĺbky Bibliu má širšie možnosti ako s kvalitným vzdelaním."

"Knowing Bible is worth more like a perfect college education."

orig. by Theodore Roosevelt: 

"A thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education."

-    -    -

 

"Vždy si predstavujem Hospodina pred sebou, lebo je po mojej pravici, aby som sa nepohnul. Preto sa raduje moje srdce, a moja sláva plesá, áno, ešte i moje telo bude bývať bezpečne. Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti; nedáš svojmu svätému, aby videl porušenie. Dáš mi znať cestu života. Radosti do sýtosti je pred tvojou tvárou, rozmanitého blaženstva v tvojej pravici na večnosť." Žalm 16:8-11

"I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore." Psalms 16:8-11

-    -    -

"IL N'EST DE BONHEUR QUE DANS LES VOIES COMMUNES"

"ŠŤASTIE MOŽNO NÁJSŤ LEN NA VYCHODENÝCH CESTÁCH"

Alexander Sergejevič Puškin, kniha Kapitánova Dcéra (pravdepodobne cit. Chateubriand)

(A.S. PUSHKIN - book Captain's Daughter)

-    -    -

"Mohol by byť Kristus obchodník?"

(12.6.2019 21:51)

"Could be Christ a businessman?

-    -    -

"Ať se v této mysli odehráva to, co se odehrát má, já budu pouhým pozorovatelem."

"Nech sa v tejto mysli odohráva to, čo sa odohrať má, ja budem vždy iba nezaujatým pozorovateľom."

"Let it happen in this mind what it should happen, i'll be just watching like a witness."

"Já jsem svědek... / I am a witness..."

Dr. Eduard Tomáš, český mystik / czech spiritual teacher

-    -    -

"Aké veľké sú tvoje skutky, Hospodine! Preveľmi hlboké sú tvoje myšlienky. Hovädný človek toho nezná, a blázon tomu nerozumie. Keď aj rastú bezbožníci jako bylina, a kvitnú všetci činitelia neprávosti, je to nato, aby boli vyhladení na večné veky. Ale ty, Hospodine, si najvyšší na veky! Lebo hľa, tvoji nepriatelia, Hospodine, lebo hľa, tvoji nepriatelia zahynú. Rozpŕchnu sa všetci činitelia neprávosti." Žalm 92:6-10

"O LORD, how great are thy works! and thy thoughts are very deep. A brutish man knoweth not; neither doth a fool understand this. When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish; it is that they shall be destroyed for ever: But thou, LORD, art most high for evermore. For, lo, thine enemies, O LORD, for, lo, thine enemies shall perish; all the workers of iniquity shall be scattered." Psalms 92:5-9

-    -    -

"Ale ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám neodpustí vašich pokleskov." Marek 11:26

But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses.”  Mark 11:26 (KJV) (Verse of the day 12.6.2019)

-    -    -

"Chráňte sa pred ženským zlom a majte sa pred ženami na pozore. V ničom sa s nimi neraďte, no v primeranej miere si ich všímajte, aby vám neuškodili." Tisíc a jedna noc

-    -    -

"Kráľ! Vychovaný človek nesmie byť zvedavý, ale má sa ozdobiť cnosťami. Má zachovávať náboženské prikázania a vyhýbať sa ťažkým hriechom. Ak zíde z priamej cesty, bude zatratený." Tisíc a jedna noc

-    -    -

"Ak zadržia malého mafiána, má problém malý mafián, ak zadržia veľkého mafiána, majú problém sudcovia a policajti!" If a little mafiosi is in custody, he's got a problem. If a big mafiosi is in custody, there's a problem for the police and judges."

https://www.biblik.sk/news/vor-v-zakone/

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/andranik-soghojan-odsouzeny-v-cesku-na-22-let-je-na-svobode_331787.html

-    -    -

"Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Bôh! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravedlivosti. Hľa, budú sa hanbiť a stydieť všetci, ktorí horia zlosťou na teba; budú jako nič a zahynú tí, ktorí sa s tebou pravotia." Izaiáš 41:10-11

"Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded: they shall be as nothing; and they that strive with thee shall perish." Isaiah 41:10-11

-    -    -

 

"Cholesterolová teória je od začiatku mylná." (prosím čítajte celý nižšieuvedený text aj pod fotografiou)

"The theory about good and bad chlolesterol is wrong in it's base." Dr. Joseph M. Price

(lieky na cholesterol už ani normálny obvodný lekár nebude predpisovať, sú to svinstvá, ktoré príčinu neriešia, už to vedia aj mnohí lekári. Cholesterol je dobrý a potrebný!)

"Keď ukradnete myšlienku jednomu autorovi, je to ujma duševného vlastníctva; ak ju však ukradnete sto autorom, jedná sa o výskum." "If you steal idea from one autor, it is break of the copyright, if you steal idea from hundred of autors, it's research."

Dr. Joseph M. Price,

perfektná kniha SRDEČNÉ CHOROBY CHOLESTEROL CHLOR - dostupné na obj. na našom maily alebo tel.

 

(top príčina arteriosklerózy, infarktov a srdcovo-cievnych chorôb je chlór vo vode. Ak aj do vašej vody sypú jedovatý chlór, je dobre mať aspoň základný filter na báze aktívneho uhlíka ktorý prefiltruje tento jed (na Slovensku a v CZ napríklad filter DIONELA) If your water is poisoned by chlorine, you have to use at least basic activated carbon water filter to clean it from chlorine / the top cause of coronaries and heart-attacks is chlorine in the water - Dr. Joseph M. Price, book CORONARIES CHOLESTEROL CHLORINE)

 

-    -    -

1.) Nezištné a rozhodné nasledovanie Krista,

2.) Nesenie svojho kríža (držať hubu, nereptať)

3.) Duchovné znovuzrodenie sú tri základné podmienky spasenia

-    -    -

"SOM JEDINÝ, KOMU SA TO ŠKRIEKANIE VTÁKOV NEZDÁ NORMÁLNE?"

"AM I THE ONLY ONE, WHO CONSIDERS THAT SCREAMING OF THE BIRDS AS NOT NORMAL???"

-    -    -

"Čapkove ovce: Třeba na jatka, ale hlavně, že nás vedou!"

"Dve tretiny ľudí neunesú slobodu!" Radkin Honzák, psychiater

https://www.biblik.sk/news/relacie-ktore-stoji-za-to-si-vypocut/

-    -    -

POZOR! NEPRIATEĽ POČÚVA! 

(Nápis na vojenských telefónoch / sign at military phones)

BEWARE! THE ENEMY IS LISTENING!

-    -    -

"Lebo veď ani Syn človeka neprišiel nato, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu jako výkupné za mnohých." Marek 10:45

For even the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.”  Mark 10:45 (KJV) [6.6.2019 - verse of the day]

-    -    -

"Konať svoje povinnosti bez pripútanosti k výsledku." 

(keď čokoľvek robíme, hoci tomu hovoríme aj dobré skutky, nemáme čakať odmenu ani od ľudí ani od Boha)

"Do your duties and don't wait any reward from people nor from God."

Dr. Eduard Tomáš, predn.  "4 Překážky na Cestě Poznání"

https://www.biblik.sk/news/dr-eduard-tomas-4-prekazky-na-ceste-poznani/

-    -    -

"VIĎTE A ČUJTE!"

"SEE AND HEAR!"

-    -    -

"Na vnútorný život človeka vplýva všetko, čo vidí, číta a počúva." Wiliam E. McCauley, kniha Súčasná kresťanská hudba

-    -    -

"Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, a to v pôste, plači a v náreku. A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milosrdný a ľútostivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé." Joel 2:12-13

"Therefore also now, saith the LORD, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning: And rend your heart, and not your garments, and turn unto the LORD your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil."

Joel 2:12-13

-    -    -

"Někdy se stává, že se lidé identififují se sociální a psychologickou roli nemocného, a i když připouštějí, že by se rádi uzdravili, podvědomě se tomu brání." Mgr. Jiří Čehovský, kniha AUTOPATICKÁ SVÉPOMOC

https://www.autopatie.cz/

"People sometimes indentify themselves as sick and poor, and they are just telling around they want to be cured, but they are only defending their status of a patient." Mgr. Jiri Cehovsky, AUTOPATHY HANDBOOK

 

-    -    -

"Keď človek vstupuje do manželstva, aj skúma, či je pre partnera vhodný, alebo si zas len ide presadiť svoju vôľu? (5.6.2019 17:10nc)

https://www.biblik.sk/news/o-m-aivanhov-o-manzelstve/

"Wanna just marry and fulfill your own will, or do you ask yourself questions if God wants you to be married? In all aspects - are you compatible with your partner? Spiritual, social, intellectual, interests...etc. In your life, are you walking towards yourself or away from yourself?"

-    -    -

"Uvrhni na Hospodina svoje bremä, a on ťa bude opatrovať. Nedopustí na veky, aby sa pohnul spravedlivý. Ale ty, Bože, spôsobíš to, aby sostúpili do jamy zkazy, krvaví ľudia a ľstiví, ktorí nedožijú polovice svojich dní; ale ja sa budem nadejať na teba." Žalm 55:23-24

"Cast thy burden upon the LORD, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved. But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction: bloody and deceitful men shall not live out half their days; but I will trust in thee." Psalms 55:22-23

-    -    -

"Thou shalt be perfect with the LORD thy God."

"Dokonalý budeš před Hospodinem Bohem svým."

"Dokonalý budeš s Hospodinom, svojím Bohom,"

5M 18:13

Dokonalý budeš s Hospodinom, svojím Bohom,

-    -    -

"Čo sa správne pridržiava svojej cesty, to je obrusované a očisťované, posúvané a pozdvihované, ale vždy iba úmerne podľa svojej sily, čistého chcenia a schopnosti. Avšak čo zablúdi z pravej cesty a postaví sa vedľa do tohoto súkolesia buď ľahkomyseľne alebo dokonca rúhavo, to je odsúvané a zraňované, pokiaľ sa opäť nepostaví na správnu cestu a potom sa môže spoluzachvievať bez ťažkostí, alebo je až rozomleté a rozdrtené medzi nikdy nestojacimi kolesami.

Ľudia, vpravte sa preto do neohnuteľného súkolesia, vám nepochopiteľne veľkého majstrovského diela tohoto stvorenia a v rovnomernom zachvievaní budete šťastní po celú večnosť!"

Abd-ru-shin, kniha POSOLSTVO GRÁLU

-    -    -

"Sme tu na to, aby sme sa naučili žiť. Keď to zvládneme, potom môžeme pokojne umrieť a žiť v mieri." (je možná existencia bez formy - Život ako Čisté Bytie)

"We are born to teach ourselves what's the best path for our life. Finding this path we shall die and live in peace."

(life without any form is possible - The Life as a Pure Being)

-    -    -

"Najvyšší šľachtický titul je Boží Syn. The highest noble rank is Son of God."

-    -    -

"Láska nepotrebuje subjekt a objekt. JE Zvrchovaná, Samožiariaca."

"Love doesn't need subject and object. He IS Supreme and Self-enlighting."

-    -    -

"NEČINNOSŤ BOLA POVAŽOVANÁ ZA KLIATBU." Časopis Sophia zima 1994 str. 24

https://www.sophia.sk/casopis-sophia

"Idleness was cosidered as curse."

The slovak spiritual magazine Sophia

-    -    -

"Ľudia sa nechávajú očkovať, ľudia sa nechávajú čipovať a pritom nemajú ani poňatia čo tie vakcíny a čipy obsahujú. V dobe používania nanotechnológií okrem výrobcu vám nikto presne nepovie čo nosíte pri sebe, či dnes už v sebe. Odkiaľ sa berie tá dôvera vo výrobcu, ktorého vlastne v dobe korporátneho fašizmu nikto ani presne nepozná? Povinne vnucovať človeku tieto technológie je ako vnucovať povinnosť jazdiť v MHD kôli bezpečnosti cestnej premávky. Ešte v tridsiatych rokoch minulého storočia v USA nesmel ísť legálne beloch zarovno s černochom v tej istej električke a ani nemohli spolu sedieť v autobuse! To je Amerika! A Ešte v roku 2018 ste mohli všetko bez hrozby trestov vybaviť aj bez čipu a bez počítača... To je Európa?"

-    -    -

"EU JE MODRÝ MRAK A VEČNÁ SMRŤ, EU NIE JE EURÓPA!" Václav Klaus

"THE EU IS A DARK BLUE CLOUD, AND AN ARM OF DEATH,       EU IS NOT EUROPE!"

-    -    -

"Čo je to vlastne rodová rovnosť? On, ona, ono, hovädo :-)

"What is gender equality? He, she, it, shit...:-)

-    -    -

Na vrchole svojej moci príde Alexander Veľký za Diogenom, ktorý bol známy tým, že žil v sude.

"Hej Diogenes, vážim si ťa, čo ti mám učiniť?"

- Odstúp, zacláňaš Slnko!

"In all his pride came Alexander the Great to the well-know philosopher Diogenes sitting in his barrel:

"Hey Diogenes, I honor you, what should I do for you?"

- Stand away, you're shading the sun!

 

-    -    -

"Kdyby cokoliv bylo pouze dobré, aniž by to bylo i zlé, potlesk jednou rukou by byl na místě. Ale jen když se protiklady doplňují, zanikají ve skutečnost." Milan Calábek

https://www.youtube.com/watch?v=xd2b6OPVFSI

"Contraria sunt complementa."

Opposites are complementary

Protiklady samých seba dopĺňajú

-    -    -

"Európska únia (EU) v súčasnej podobe je obnovením fašizmu v Európe."

"The European union as we see her right now is a fascism revival in Europe."

-    -    -

"Keby sme vedeli čo vie Boh, chceli by sme to, čo chce On."                     pani de Maintenon, Film Kráľova Aleja

https://uloz.to/hledej?q=L%27all%C3%A9e+du+roi

"If we knew what God knows, we would ask exactly for what he gives." Mdm de Maintenon

(from a great movie L' Allée du Roi , link ulozto above, FR, SK dual sound)

-    -    -

 "Ruka Pánova je mocná; neprávosti príčinou rôznej kliatby a tmy." Izaiáš 59. kap.

"Behold, the LORD'S hand is not shortened, that it cannot save; neither his ear heavy, that it cannot hear: But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear." Isaiah chapter 59

-    -    -

"Všimnite si, dnes už na nebi takmer nemávame normálne oblaky. Hneď ako príde prirodzená oblačnosť, objavia sa lietadlá, rozsypú chemikálie do mrakov a buď mraky rozbijú na jemný opar hmly, ktorý odráža slnečné žiarenie, alebo vytvoria špongiu tmavých mrakov (ako dnes v pondelok 27.5.2019), z ktorých prší a prší. Alebo je len tma kôli hustým mrakom, z ktorých neprší vôbec - indigová nebeská hradba. Skrátka tak, ako diabol chce! To je geoinžinierstvo - zabiť oblaky, zabiť stromy, zabiť ľudí. Kto verí tým sračkám o globálnom otepľovaní? Nájdu sa aj takí, čo veria, že chemtrails sú záchrana planéty - volili Čaputovú, podporujú LGBTI, sú za EU a za NATO! Čo sú to zač? No niektorí slúžia diablovi vedome, niektorí nevedome. Mňa by vo sne nenapadlo, že niekto, kto má vôbec oči by sa na Čaputovú dokázal pozerať, ale tu sa dokážu ľudia pozerať aj na počmárané nebo a tvrdiť, že je to normálne, či dokonca pekné!"

"There is almost no natural clouds in our heaven! Do you see sometimes normal clouds? Yes, but the chemplanes will come to crush them immediately and the natural clouds will become soon a milky-hazy stuff. Our sky is either a light-reflexting solar shield, or a big spunge of clouds with rain and rain. Sometimes a total dark without rain - indigo skyfold. As the devil wants! That's a geoengineering - killing clouds, killing trees, killing people! Saving planet from warming? Who believes those bullshits about global warming? Only devil's servants - some of them know they serve the devil, some of them don't know."

-    -    -

"A Hospodin bude vysokým útočišťom potlačenému, vysokým útočišťom v časoch súženia. A budú v teba dúfať tí, ktorí znajú tvoje meno; lebo ty neopustíš tých, ktorí ťa hľadajú, ó, Hospodine."          Žalm 9 : 10, 11

"But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.

And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.

The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble." Psalms 9 : 7, 8, 9

-    -    -

"NIET HLUCHŠIEHO AKO TEN, ČO NEPOČUJE A NIET SLEPŠIEHO AKO TEN, ČO NEVIDÍ."  Giorgio Pattera, biológ

https://www.youtube.com/watch?v=7jZf70dnxDI

 

-    -    -

" Na lúke sú tri stromy. Koľko je tam ľudí? Šesť! (???) Tri s tromi :-) "

-    -    -

"Nestačí mať dobrú myseľ, hlavné je používať ju." René Descartes

"It's not enough to have a good mind. You have to know how to use her." René Descartes

-    -    -

"Kto miluje nepriateľov, alebo sa o to aspoň snaží, obvykle zistí, kto je to vlastne ten nepriateľ."

"Who loves his enemies, he knows who really the enemy is."

-    -    -

"Pokiaľ nejde o život, človek by mal veľmi dobre zvážiť podanie akejkoľvek injekcie či infúzie, samozrejme treba dobre zvážiť akékoľvek očkovanie, príp. aj kontrastnú látku pred CT vyšetrením. V podstate pokiaľ sa nerobí nejaké vyšetrenie reakcie na danú látku, je to metóda pokus-omyl. Vieme, čo môže spôsobiť obyčajné podanie vitamínu ústne, tak nech tu nikto nehovorí, aké je očkovanie - podávanie injekcie nízko rizikové. To, ako zľahčujú zástancovia očkovania nežiadúce účinky vakcín je skôr menšie klamstvo v záujme "vyššieho cieľa" ako nejaká odbornosť."

 Biblik

"If there isn't an accute life threat, a man should consider any injection or infusion. Of course a man should consider importance of any vaccine at first, but as well you should consider contrast agents, contrast mediums or any other injections, infusions etc. A great risk represents sipmle peroral use of vitamins, even bigger risk represents any vaccine or injection. In hospital (for example before CT SCAN) they are prepared for everything what could cause their injection, but vaccines are mysteriously considered as safe. And there is no double-blind study what could proof efectiveness  nor safety of vaccines, they simply believe it works... Vaccination business is simply a religion, not a science!"

-    -    -

 

"Ukážte mi jediný dôkaz, jedinú dvojitú slepú štúdiu, ktorá dokazuje, že očkovanie je efektívne a pomáha ľudstvu. Budete veľmi prekvapený, ale neexistuje ani jedna. Naopak existuje už veľmi veľa štúdií, ktoré potvrdzujú toxické účinky vakcín." MUDr. Vladimir Petroci https://www.facebook.com/629274327163355/photos/a.630271463730308/2198217200269052/

(Poznámka Biblik: vraj takéto štúdie nie je treba, lebo je jasné, že očkovanie funguje. S očkovaním je to tak ako s peniazmi. Ak by ľudí neočkovali, mali by zdravých ľudí a populačnú explóziu, čo je pre satanskú svetovládu problém. Vakcíny urobia svoju prácu, udržia nad vodou sprivatizované zdravotníctvo, a zároveň držia väčšinu dojnej/dobytčej/gójskej populácie s poškodeným mozgom - preto aspoň raz za desať rokov by všetkým chceli pichnúť človeku aspoň jednu injekciu, ale čo nespravíš v detstve, to nedoženieš! Proste ak by ľudia prestali veriť očkovaniu, je to ako keby prestali veriť nekrytým peniazom - pre svetovú vládu a globálnych otrokárov je to problém! Očkovanie je aj ekonomický problém - bez očkovania by bolo príliš nákladné nechať ľudí prirodzene sa vyvíjať. Oveľa viac ako príjmy z vakcín či nejakú eradikáciu chorôb potrebuje globálna ekonomika "vyspelých" štátov stabilný príjem z chronických ochorení - niečo ako plánované zastarávanie, tentokrát na ľudskom tele)

https://www.hlavnespravy.sk/vladny-navrh-len-krok-od-nasilneho-ockovania-aj-anton-chromik-v-obrane-prav-rodicov-fb-za-cenzuru/1763633

-    -    -

"Ak ste na pochybách, hovorte pravdu."