"Človek prichádza nevie odkiaľ, je na svete a nevie prečo, a odchádza a nevie kam. Pobehuje sem a tam a myslí si, že svet je tu len tak pre zábavu. Na Zemi sme preto, aby sme odhalili ten skrytý charakter a napravili ho." 

"KAŽDÝ MÁME SVOJU ŽIVOTNÚ ÚLOHU."

"Vyššie musí vychovávať a riadiť nižšie."

"DUŠA MUSÍ VLÁDNUŤ TELU."

Bořivoj Šubrt


Viac tu: https://www.biblik.sk/news/borivoj-subrt-poznanie-dobra-a-lasky/

Miluj Boha, seba a ľudí preto, že sú, nie preto čo sú a akí sú podľa Teba)

„You must worship the Self in Krishna, not Krishna as Krishna.“
https://citaty-slavnych.sk/autori/swami-vivekananda/Viac tu: https://www.biblik.sk/news/homeopatia-a-krestanstvo/

 

"Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky."

 ŽALM 118:1Viac tu: https://www.biblik.sk/news/co-moze-pomoct-prezit/
A ten ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. A riekol mi: Píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé.

"Vždy keď sa človek bez príčiny cíti mizerne a nesvoj, je to podľa mňa signál z akoby poslaný z budúcnosti, že treba TERAZ začať vážne na sebe pracovať." "If you feel misery and discomfort without any objective reason (you have to develop the discrimination "I" vs "not I") in my opinion that's a signal, like a gift from the future - Hey, be awake, you have too much to do NOW, you cannot sleep now, do your duty and fight!"

(23.11.2017 0:44)

- - -

"Nie je možné vytvoriť novú realitu so starými zvykmi."

"You cannot create the new reality with old habits."

22.11.2017 (11:38)

-   -   -

"Udržujte mysl bez hnutí - žádné myšlenky, žádny hněv, žádná přání - ponechte věci jít svým vlastním chodem. Potom všechny Univerzální zákony proniknou Vámi skrz-naskrz, Vaše reakce na jevy oslábnou a Vy dosáhnete Osvícení. To je krásna cesta." Dr. Eduard Tomáš - Čtyři překážky na Cestě Poznání

"Keep your mind without any movement - no imaginations, no anger, no wishes - keep all things running by it's own movement. Afterwards, all Universal laws will flow inside you without any obstacles, your reactions to outer events will mute and you can reach The Enlightment. That's so beautiful way! Dr. Eduard Tomas, lecture Four obstacles on The Way of Knowledge

-   -   -

"Je dôležité vnímať zmeny, ktoré pociťujeme."

Prednáška inštruktora Tai-čchi / A short lecture of the Tai-Qi instructor

"It's important to notice all changes what you're feeling."

-   -   -

"A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás shodnú na zemi o jakejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som ja v ich strede." Matúš 18:19-20

"Again I say unto you, That if two of you shall agree on earth as touching any thing that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them."

Matthew 18:19-20

-   -   -

"Uvidíme, čo spravia, jaké počasie nám naordinujú."
dôchodkyňa znalá chemtrails pri pohľade na počmáranú oblohu
"Let's see what they are doing again! Which weather they want us to prescribe today?!"
old woman seeing chemtrails in window and speaking for herself

-   -   -

"VLÁDNITE! POLITICI VÁM MUSIA SLÚŽIŤ, NIE PORÚČAŤ!"

Jules Mazarin (14.7.1602 - 9.3.1661)
"Let's rule! Politicians they must to serve you, not to command you!

-  -  -

 

"Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života matky: Ja Hospodin činím všetko: sám rozprestieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlastnej moci; marím znamenia márnotlachov a z veštcov robím bláznov; zavraciam múdrych zpät a ich vedu obraciam na bláznovstvo;" Izaiáš 44:24-25

(Biblia o dnešných vedcoch / Bible about the modern scientists)

"Thus saith the LORD, thy redeemer, and he that formed thee from the womb, I am the LORD that maketh all things; that stretcheth forth the heavens alone; that spreadeth abroad the earth by myself; That frustrateth the tokens of the liars, and maketh diviners mad; that turneth wise men backward, and maketh their knowledge foolish;" Isaiah 44:24-25

-  -  -

 

"Mor ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom."

Samo Chalupka - Mor ho!

-   -   -

"Po rannom nálete posýpacích lietadiel vzduch zmiešaný s chemickou hmlou páchne ako spálené vlasy." / After the morning attack of the chemical planes the air smells like a burnt hair." 8.9.2019 10:38

 

-   -   -

"Po zaplatení výdavkov na byt mi ostane 12 € na mesiac!"

Starobný dôchodca Trenčín / common reality of pensioners in Slovakia
"After I pay my bills I have only 12 € per month!"

-   -   -

"Niktorý nástroj, utvorený proti tebe, sa nepodarí, a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe na súde, odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov Hospodinových a ich spravedlivosť odo mňa, hovorí Hospodin." Iz 54:17

"No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the LORD, and their righteousness is of me, saith the LORD." Isaiah 54:17

-   -   -

"Pokiaľ človek bude brať Boha ako od seba oddelenú entitu, takto vždy bude Božia vôľa niečo cudzie a druhoradé, a vlastne prečo by mal niekto brať najprv ohľad na niekoho cudzieho? Zásadný omyl ľudstva a náboženský blud sa učí už na náboženstve, a to tak, že Boh je v predstavách ľudí (pohanov) oddelená bytosť od človeka. Boha by si ľudia nemali predstavovať nijako! Boh JE. Teda Boh JE vlastne životom človeka, jeho dych, Duch - Život ako taký, Ktorý nepodlieha vzniku a zániku foriem - JE! Boh JE to je jediná "Vec" čo vo Vesmíre vôbec skutočne existuje, preto hovorí:

"JA SOM - Alfa i Omega, počiatok i koniec."

(Pozri Zj 21:6 a  Ján 14 )

-   -   -

"A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni, z prameňa vody života zadarmo. Kto víťazí, zdedí všetko, a budem mu Bohom, a on mi bude synom. Ale bojazlivým a neverným a ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť." Zjavenie 21:6-8

"And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death." Revelation 21:6-8

-   -   -

 "Bohatý je Ten, Ktorý má Čistú vodu a môže z nej nalievať aj Dobré víno.  Bohatý je Ten, Ktorý má 5 Chlebov a 2 Ryby a nasýti aj 5 tisíc mužov."

"Wealthy man Who has got the Pure water and could give a  Good wine ! Wealthy man with 5 Loaves and 2 Fishes could feed 5 thousand hungry men!"
(Je dobré byť Jeho priateľom. / It's good to be His friend. He's the Beginning and the End)

-   -   -

"Ako hore, tak aj dolu.

Ako vo vnútri, tak aj vonku"

"As above so bellow. As within, so without"

 Staroveké smaragdové tabule Hermesa Trismegista

The ancient Emerald tables of Hermes Trimesgistos, a.k.a. Messenger of Gods

-   -   -

"Ktorý muž je skutočne bohatý? Vo vonkajšom viditeľnom svete iba ten muž, ktorý je schopný vybudovať a dlhodobo financovať svoju vlastnú armádu. Vo vnútornom neviditeľnom svete iba ten muž, ktorý miluje Boha! Bohatý môže byť takmer každý, bohatstva je dosť pre každého, pretože vnútorný svet sa zrkadlí do vonkajšieho."

"Ktorá žena je naozaj bohatá? , ktorá miluje Boha!"

"Which lady is truly rich? Only lady loving God is truly rich."

"Which man is truly rich? In the outer visible world only a man what can build and support his own army! In the inner invisible world only a man loving God! Rich could be almost everyone, fortune is for many, because the inner world is mirroring to the outer world."

-   -   -

"Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, a to v pôste, plači a v náreku. A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milostivý a ľútostivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé. Kto vie? Možno, že sa obráti a bude ľutovať a tak zanechá po sebe požehnanie, obilný dar obetný a liatu obeť Hospodinovi, vášmu Bohu." Joel 2:12-14

"Therefore also now, saith the LORD, turn ye to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning: And rend your heart, and not your garments, and turn unto the LORD your God: for he gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. Who knoweth he will return and repent, and leave a blessing behind him; a meat offering and a drink offering unto the LORD your God?" evenisifevenJoel 2:12-14

-   -   -

"A dom Izraelov hovoria: Nie je pravá cesta Pánova. Ale či moje cesty nie sú pravé, dome Izraelov? Či azda nie sú to vaše cesty, ktoré nie sú pravé? Preto vás budem súdiť, každého podľa jeho ciest, dome Izraelov, hovorí Pán Hospodin. Navráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich prestúpení, a nebude vám neprávosť na závadu, klesnúť. Odvrhnite od seba všetky svoje prestúpenia, ktorými ste prestupovali, a zadovážte si nové srdce a nového ducha! Lebo veď načo máte zomrieť, dome Izraelov? Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí Pán Hospodin. Obráťte sa tedy a žite!" Ezechiel 18:29-32

"Yet saith the house of Israel, The way of the Lord is not equal. O house of Israel, are not my ways equal? are not your ways unequal? Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord GOD. Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin. Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord GOD: wherefore turn yourselves, and live ye." Ezekiel 18:29-32

-   -   -

"Rozdiel medzi chudobným a bohatým je v tom, ako využívajú čas.

(v myslení a v tom, ako chápu hodnotu času)

"The difference between poor and rich is in thinking and understanding the value of the time."

-   -   -

"What are you shouts so loud out of you, I don't hear what you say."

"To, co jste z vás křičí tak silně, že neslyším, co říkáte."

MUDr. Jan Palouček

https://www.biblik.sk/mudr-jan-paloucek/

-   -   -

"Neustávaj sa o to, aby si zbohatnul; od takej svojej rozumnosti upusť." Príslovia 23:4

"Labour not to be rich: cease from thine own wisdom. Wilt thou set thine eyes upon that which is not? for riches certainly make themselves wings; they fly away as an eagle toward heaven." Proverbs 23:4-5

-   -   -

"Prečo činíme pokánie? Aby sme neopakovali svoj hriech. A aby sme ho neopakovali, musíme sa zmeniť. A aby sme sa zmenili, musíme sa zamerať na lásku, spájajúcu nás s Bohom." S.N. LAZAREV, Diagnostika Karmy 12

https://www.biblik.sk/news/s-n-lazarev-co-je-to-pokanie-slovensky-cesky-english/

"Why we have to do repetance? To never repeat our sin. To never repeat our sin anymore, we have to change ourselves. To change ourselves we have to focus on the love connecting us with God." S.N. LAZAREV, Dg. of Karma 12

-   -   -

"Aby sa nepovyšovaly vo svojom vzraste niktoré stromy, majúce hojnosť vody, a nedávaly svojho vrchola hore medzi oblaky, ani aby sa nepostavovali ich silní vo svojej vysokosti, niktorí pijúci vodu, lebo všetci sú vydaní smrti do spodku zeme, medzi synov človeka, k tým, ktorí sostupujú do jamy." Ezechiel 31:14

"To the end that none of all the trees by the waters exalt themselves for their height, neither shoot up their top among the thick boughs, neither their trees stand up in their height, all that drink water: for they are all delivered unto death, to the nether parts of the earth, in the midst of the children of men, with them that go down to the pit." Ezekiel 31:14

-   -   -

"But they that wait upon the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint." Isaiah 40:31

"Ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú." Izaiáš 40:31

-   -   -

"Nezmenená myseľ patrí k najväčším problémom človeka."

"Mind (man) what doesn't want to change is the biggest problem of humanity."

Alexander Barkóci, kazateľ / preacher

https://www.youtube.com/watch?v=FqfE9qcA2E8

-   -   -

"My nie sme ako jednotlivci, my sa musíme správať ako celok." Ľudovít XIV.

"We are not as a single person is, we have to be and act like a hive." Louis XIV.

(Be(e)Hive)

-   -   -

"One man with a creative spirit can be more like a million."

The Protocols of the elders of Zion (something looks interesting here)

https://ulozto.net/file/L5sJ1Vos4ZZG/protocols-of-the-elders-of-zion-pdf

"Jeden človek dokáže viac ako milión, ak má tvorivého ducha." (a toto si aj vďaka prašivým vakcínam ľudia neuvedomujú. Pýtajú sa: "Čo ja s tým spravím?" namiesto toho, aby sa pustili do práce." cit. Protokoly sionských mudrcov

-   -   -

"Ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu." Robert Fico

https://www.hlavnespravy.sk/fico-sa-zastal-mazureka-ved-povedal-len-co-si-vsetci-myslia-policia-nech-teraz-nabehne-krciem-na-slovensku-vsetkych-pozatvara-aj-leziacich-psov/1877168

"If you'll execute someone for truth, you will create a national hero." Robert Fico, prime minister of Slovakia

-   -   -

"A tak nech je celé vaše srdce s Hospodinom, naším Bohom, aby ste chodili v jeho ustanoveniach a aby ste ostríhali jeho prikázania jako tohoto dňa." 1. Kráľov 8:61

"Let your heart therefore be perfect with the LORD our God, to walk in his statutes, and to keep his commandments, as at this day." 1Kings 8:61

-   -   -

"A ten, kto pácha neprávosť, odnesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Bôh nehľadí na osobu." Kološanom 3:25

"But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done: and there is no respect of persons." Colossians 3:25

 -   -   -

"Dejte Boha na své místo!"

Dr. Eduard Tomáš, predn. Čtyři překážky na Cestě Poznání

"Give God His place!"

-   -   -

"Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; And make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed." Hebrews 12:12-13

"Preto posilnite opustené ruky a zomdlené kolená vzpriamte a robte priamu drahu svojimi nohami, aby to, čo je kuľhavé, nevybočilo, ale radšej bolo uzdravené." Židom 12:12-13

-   -   -

"Ľudia by občas potrebovali deň voľna od života." Lec, Kniha o živote

"Sometimes would people gladly take a one day off from life." Lec, Book about life

-   -   -

"Večer života prináša so sebou i svoju lampu." Joubert, Kniha o živote

"The evening of the life brings a lantern too." Joubert, Book about life

-   -   -

"Priorita ľudských túžob a plánov je v porovnaní s Božou vôľou druhotná. V modlitbe "Otče náš" keď sa modlíme "zbav nás zlého", rozumieme "zbav nás toho, čo Ty považuješ za zlé". Teda nejedná sa o okamžité zbavenie sa chorôb či utrpenia, niekedy to môže byť aj ochranná funkcia." "Every Christian must understand the God's priorities are above all human desires and plans. When we pray Lord's prayer "lead us not into temptation" means lead us to fulfill your Will. We are tempted to have something, achieve something, or simply get rid of our sickness and problems. Sickness means sometimes a protective function."

1.9.2019, 18:52-19:04 (EVIL means backwards LIVE. God Moves in a Mysterious Way. Some kind of evil (sickness, troubles, etc.) could be sometimes necessary to live)

-   -   -

“And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.” Matthew 18:3 (verse of the day 1.9.2019 kingjamesbibleonline.org)

"A Ježiš privolajúc si dieťa postavil ho do prostredku medzi nich a povedal: Ameň vám hovorím, keď sa neobrátite a nebudete jako deti, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva." Matúš 18:2-3

-   -   -

"There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.
We love him, because he first loved us.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also." 1st epistle of John 4:18-21

"Bázne nieto v láske, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, pretože bázeň má trápenie, a ten, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske. My milujeme jeho, preto že on prvý miloval nás. Keby niekto povedal: Milujem Boha, a svojho brata by nenávidel, je lhár; lebo ten, kto nemiluje svojho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel?! A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svojho brata." 1. Jánov 4:18-21

"Ak chcete ľuďom pomáhať, zamilujte sa. V prvom rade pomáhate tým, že ste.
P.S. Ďakujem Ti T.....y :-)
"If you want to help people, fall in love. At first you're helping because you are.
P.S.: nobody in your range? fall in love with yourself! How you could love God without loving yourself?

-   -   -

"Preukázali pevnú vôľu zvíťaziť."
Nápis na letáku ku cti padlým vojakom
Honor and glory to fallen soldiers - newsletter:
"They have proven to be strong in their will to victory!"
Our Lord Jesus Christ is the strongest soldier ever, HalleluJaHVH!
 
"Lebo som sa hanbil žiadať od kráľa vojsko a jazdcov, aby nám pomáhali brániť sa proti nejakému nepriateľovi na ceste, lebo sme boli povedali kráľovi, že ruka nášho Boha je nad všetkými tými, ktorí ho hľadajú, na ich dobré, a že jeho moc a jeho hnev je proti všetkým tým, ktorí ho opúšťajú. A tak sme sa postili a hľadali sme o to svojho Boha, a vyslyšal nás." Ezdráš 8:22-23
"For I was ashamed to require of the king a band of soldiers and horsemen to help us against the enemy in the way: because we had spoken unto the king, saying, The hand of our God is upon all them for good that seek him; but his power and his wrath is against all them that forsake him. So we fasted and besought our God for this: and he was intreated of us." Ezra 8:22-23

-   -   -

"Biblia je mojim najvzácnejším pokladom, bez nej by som bol úbožiak."
 
Immanuel Kant, filozof / philosopher
"The Bible is my most precious treasure, without her I would be a beggar."

-   -   -

VŠETKO MÁŠ PRED SEBOU!
> Nezabudni na svoje zdravie.

citát na letáku VŠZP
EVERYTHING AHEAD OF YOU!
> Don't forget to take care of your health."

national health-insurance bulletin

-   -   -

"Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané." Matúš 6:33
(jasné nariadenie pre všetkých kresťanov za čo máme modliť)
"But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you." Matthew 6:33
(clear instructions what all christians should praying for)

-   -   -

"A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal:
Daná mi  je každá moc na nebi aj na zemi." Matúš 28:18

Bible KJV 26.8.2019 Verse of the day https://www.kingjamesbibleonline.org/

-   -   -

"Dnes žijeme v kritické době lidstva. A lidstvo má jen dvě možnosti: buďto bude pokračovat ve hmotářství a v egoismu jako dosud, s nezbytným pádem ve velmi krátkem čase, nebo se zvedne k božské evoluci. Nesmí však vybírat příliš dlouho; čas spěchá. Jsem optimista, proto myslím, že si lidstvo vybere s pomocí boží správně."
Dr. Eduard Tomáš, záver knihy CESTAMI SEBEPOZNÁNÍ
"We are living in critical age of the mankind. And the mankind has got only two options: The mankind will either continue in materialism and egoism, like they did until now, and inevitably fall down in a short time, or they will rise up into the divine evolution. They shouldn't consider their choice for a long time; because the time is running out. I am an optimist, that's why I think the mankind will make with God's help that good choice." Dr. Eduard Tomas

-   -   -

NEZASTAVOVAŤ SA, POKRAČOVAŤ PRED!

"WHATEVER HAPPENS, KEEP MOVING FORWARD!"

-   -   -

"By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter; Choosing rather to suffer affliction with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season" Hebrews 11:24-25
(this is a very important chapter, you can read full chapter by clicking to a red sign "Hebrews")

"Vierou Mojžiš, keď už bol veľký, odoprel volať sa synom dcéry faraonovej a radšej si vyvolil trpieť a strádať s ľudom Božím, ako mať dočasný pôžitok hriešny." Svätá Biblia-Roháček, List Židom 11:24-25

(je to dôležitá kapitola, môžete si ju prečítať celú, pri kliknutí na červené písmena ju nájdete)

-   -   -

"Be bold!"

"Buď odvážny, smelý!
(v zmysle ako stoj pevne, neohýbaj sa pri každom závane vetra, buď pevný)
slová kazateľa Andyho, evanjelizácia TN, 22.8.2019

-   -   -

"Did you ever realize: LIVE=backwards EVIL... interesting!

Evil is everything what's pushing the life down.
But some opposing force is necessary to develop strong muscles."
(21.8.2019 22:26)
"V angl. LIVE (život) je odzadu EVIL (zlo), všimli ste si to?
Zlo je všetko, čo vytvára protitlak životu, dosl. to, čo utláča život.
Ale nejaký druh protismernej sily je vždy potrebný na vývoj silného svalstva.
Teda je každé zlo skutočne zlo?"

-   -   -

"PRAVDIVÉ SLOVÁ NEBÝVAJÚ PRÍJEMNÉ. PRÍJEMNÉ SLOVÁ NEBÝVAJÚ PRAVDIVÉ. VŠETCI MAJÚ KRÁSNE ZA KRÁSNE, A V TOM JE JEHO OŠKLIVOSŤ, VŠETCI MAJÚ DOBRÉ ZA DOBRÉ, A V TOM JE JEHO ZLO." Lao 'C   (6. stor. pred Kristom)

-   -   -

"Prekonať zlé zvyky je možné len dnes, zajtra už nie."

Konfucius

"To overcome bad manners is possible only today, never tomorrow."

-   -   -

"Life starts every single day."

-   -   -

"V jóge nezáleží ani tak na tom, co děláte, ale na tom, co přestávate dělat."

Dr. Eduard Tomáš

"In yoga it doesn't matters so much what you will to do,
primary it matters what you will not to do anymore."
(yoga=an effort for love and unity with the Absolute)
(joga=snaha o lásku a jednotu s Bohom)
-    -    -

"Ľudia neváhajú obetovať zdravie, aby získali peniaze a potom neváhajú obetovať peniaze, aby získali zdravie. / People don't hesitate to sacrifice health for money, afterwards they don't hesitate to sacrifice money for health."

-  -  -

"A o odev prečože sa staráte? Povážte poľné ľalie, ako rastú: nepracujú ani nepradú; a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak odiaty jako jedna z nich." Matúš 6:28-29

"And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these." Matthew 6:28-29

-  -  -

"Kvet oslavuje Boha tým, že je!"

"A bloom praises Lord as it is!"

-  -  -

Univerzita Osvietenia

Len čo Ti otvorili dvere, správca si Ťa pozrel od hlavy až po päty:
"Nemáš ani dobrú povesť a si netaktný, nevieš byť za každých okolností diplomatický, skrátka čistota Tvojho charakteru nie je dostačujúca, aby si mohol vstúpiť do 1. ročníka na Univerzitu Osvietenia."
a ten správca ešte aj ohrnul nad Tebou nos a dodal:
"Vráť sa až potom, keď si takýto charakter odmyslíš, čiň sa byť Osvietenia hoden."
počítačová hra Heroes III (In the Wake of Gods)

-  -  -

   PC game Heroes III (In the Wake of Gods)

-  -  -

"A jako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba."  Skutky sv. apoštolov 1:10-12

-  -  -

"Ľudia pod vplyvom elektromagnetického žiarenia jedia aby jedli, nakupujú aby nakupovali... Sú ako zhypnotizovaní, mnohí o tom ani nevedia. Málo je tých, ktorí si to uvedomujú, ešte menej je však tých, ktorí dokážu napriek "programu" jednať bdele. Nečudujme tendenciám stavať vysielače na obytné budovy, na strechy univerzít, každému do ruky mobil a Wi-fi ešte aj po stĺpoch v oddychových zónach a v meste. Človek zElektroMagnetizovaný sa ťažko môže diablom stavať do cesty."

-  -  -

“Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? this same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.” Acts 1:11

-  -  -

"Today people are not mesmerized, they are EMsmerized. They cannot realize they are under some kind of mind control program. Some people could detect changes in consciousness around sources of strong EM signals, but only few of them can act after "daily dose" like they really want. Intensive smart-dust spraying with all those chemicals (chemtrails) from planes making situation like a total loose of free will. I think the God's intervention would be necessary, every christian has at least a hope."

-  -  -

"Pochopil som, prečo svieti Slnko. Získava pôžitok z poskytovania energie."

S.N. Lazarev, Dg. Karmy 9

"Now I understand why the sun is shining. It enjoys giving the energy."

Sergey Nikolayevich Lazarev, book Diagnostics of Karma 9

- - -

"Neúspech je matkou geniality."

Napoleon Bonaparte

"Unsuccessfulness the mother of geniality."

- - -

"Bohužel, tam kde se dosud silno angažuje ego, nedá se zatím mluvit o skutečné duchovní cestě." 

"Unfortunatelly, where the ego is strongly present, we cannot speak about the real spritual way."

Dr. Eduard Tomáš

- - -

"Whatever happens, we trust God."
Film War Room / Válečný kabinet
"Nech sa deje čokoľvek, veríme v Boha."

"The exact goal for our life will lead us to the point where we want to be."

"Jasný zámer v živote nás privedie tam, kam sa chceme dostať."

Mgr. Vladimír Červenák, etikoterapeut/ethicotherapy (healing by morality)

- - -

"WHOEVER CONTROLS THE FOOD, CONTROLS THE BLOOD QUALITY. WHO CONTROLS THE BLOOD QUALITY, CONTROLS THE BODY - FEELINGS, EMOTIONS, HOW DO WE THINK, WHAT WE BELIEVE IN..."

ROY LITTLESUN, video CZ/ENG

"Ktokoľvek kontroluje jedlo, kontroluje kvalitu krvi. Kto kontroluje kvalitu krvi, kontroluje telo - pocity, emócie, spôsob ako myslíte, ako sa správate, čomu veríte..." Roy LITTLESUN

https://www.youtube.com/watch?v=vbxaiTZQs0o&t=14m09s

Poznámka Biblik: spoločným faktorom snáď všetkých matrixovo zmýšľajúcich je supermarketová strava, myslia si, že môžu zjesť hocičo a všetko v obchodoch je podľa nich ok, ak by nebolo, bola by to konšpirácia :D

- - -

"Ak by každý deň každý Slovák vykonal aspoň 1 dobrý skutok, bolo by to okolo 5 miliónov dobrých skutkov a na tom štáte by to muselo byť vidieť." inšp. citátom Ľ Štúra: 

"Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň, obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestaňte sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov."

"Nazdáva sa katolícka cirkev, že sa svet uspokojí s formou kresťanstva namiesto jeho obsahu? A myslí si ešte, opierajúc sa o svoju neomylnosť, že bude môcť zostať orákulom národov, keď bude potierať akýkoľvek výskum v duchovnej oblasti...?" Ľudovít Štúr

"Nech by sa akokoľvek komunizmus (neoliberalizmus, pozn. red.) namáhal a predstieral, že chce ľuďom dopomôcť k ich právam, nič nevie o ľudstve, žalostne ho ponižuje, a keďže lipne na ustanovizniach, ktoré sú nepraktické a neuskutočniteľné, patrí k najdivším výplodom, aké vôbec vzišli z ľudského mozgu." Ľudovít Štúr

https://www.stur.sk/citaty.htm

-   -   -
"Lež beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch. Ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime ani v sobotu. Lebo vtedy bude veliké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude. A keby neboly zkrátené tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo; ale pre vyvolených budú zkrátené tie dni." Matúš 24:19-22
Please read Matthew  24:19-22
(to be a mom or dad in this crazy times means a very high probability the parents will see their child suffering or death) 

(Priatelia aj nepriatelia, ak toto neskončí aké sú šance na prežitie? Keď v Monsante povedia, že nepotrebujú včely, lebo majú na opeľovanie robotov, možnože akcie chemtrails sú určené na vyhladenie celého ľudstva - keď diabli nepotrebujú včely, ani ľudí nepotrebujú, v princípe musia nenávidieť celú ľudskú rasu. Môžu si narobiť androidov alebo požadovaný typ človeka naklonovať, ale tí, čo ste videli Ninja-Korytnačky, tých mutantov, ktorým spadol akýsi mutagén do kanála, tak mutagén je vidieť na niektorých ľuďoch už veľmi silno. Sú to poloľudia, depresívni apatickí polomutanti, neschopní odporu, neschopní spraviť zásadné rozhodnutie - napríklad len zistiť, aká je v skutočnosti situácia)

-   -   -

"Neprestajne hovoria tým, ktorí mnou pohŕdajú, Hospodin vraj hovoril: Budete mať pokoj. A každému, kto chodí v umienenosti svojho srdca, hovoria: Neprijde na vás zlé. Lebo kto stál v rade Hospodinovej, aby bol videl a počul jeho slovo? Kto pozoroval moje slovo ušima a počul ho? Hľa, víchrica Hospodinova, prchlivosť vyšla a víriaci víchor búrlivý, zvalí sa na hlavu bezbožníkov. Neobráti sa nazpät hnev Hospodinov, dokiaľ neučiní Hospodin a dokiaľ nevykoná úmyslov svojho srdca. V posledných dňoch porozumiete tomu docela.Jeremiáš 23:17-20

"They say still unto them that despise me, The LORD hath said, Ye shall have peace; and they say unto every one that walketh after the imagination of his own heart, No evil shall come upon you. For who hath stood in the counsel of the LORD, and hath perceived and heard his word? who hath marked his word, and heard it? Behold, a whirlwind of the LORD is gone forth in fury, even a grievous whirlwind: it shall fall grievously upon the head of the wicked. The anger of the LORD shall not return, until he have executed, and till he have performed the thoughts of his heart: in the latter days ye shall consider it perfectly." Jeremiah 23:17-20

-   -   -

ZAPAMÄTAJ SI PROSÍM ŤA, PLEASE REMEMBER:

                          "S BOHOM JE MOŽNÉ VŠETKO." (Svätá Biblia - Matúš 19:26)

"...BUT WITH GOD ALL THINGS ARE POSSIBLE."

Matthew 19:26

"S BOHOM JE MOŽNÉ VŠETKO."
Matúš 19:26 - voľný preklad anglickej biblie KJV, inšp. filmom FACING THE GIANTS / VZEPŘÍT SE OBRŮM
cz subs for torrent file / české titutlky pre torrent here

-    -    -

"Neovládaná mysl je zlodějem štěstí." "Neovládaná myseľ je zlodejom šťastia." "Uncontrolled mind is a killer of the luck."              Dr. Eduard Tomáš

-    -    -

Čo má kresťan podnikať najprv:

"Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané." Matúš 6:33

 

Sebaodovzdanie života Pánovi Ježišovi nie je iba jednorazová záležitosť, je to záležitosť každého prítomného okamihu:

"Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života." Ján 8:12

 
O kresťankých kazateľoch hlásajúcich prosperitu:

"Strašná vec a ohavná sa deje v zemi. Proroci prorokujú falošne, a kňazi panujú pomocou nich. A môj ľud to tak miluje! Ale čo urobíte na koniec toho?!" Jeremiáš 5:30-31

-    -    -

"Svoj strach a neschopnosť učiniť zásadné rozhodnutie a prevziať zaň zodpovednosť (napr. neočkovať) mnohí kresťania schovávajú za vieru v Ježiša Krista. Vraj On ich ochrání od jedov aj od tých vo vakcínach... Je zaujímavé, že tomu kresťan verí, ale neverí, že Boh nás ochráni pred chorobami aj bez vakcíny. Viera bez rozumu je blaznovstvo, zrejme preto židia prosperujú, lebo vždy kombinovali bystrý rozum s vierou."

"Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne; nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži." Žalm 91:5-7

-    -    -

Kornelius Novak

"Dôvera v Boha je základom vypočutých modlitieb. Dôverujem Bohu tak, že Mu zverím svoj život vo všetkých oblastiach?" "Trusting God is a base for all prayers to be heard. Do I trust God so much I will give Him my life in every single area? (job, hobbies, marriage, physical, spiritual, sexual, financial, etc.)

-    -    -

MUDr. Ivan Rusnák

"Ak neviem zmeniť názor, mení sa to v nádor. Ako sa neutrápiť k smrti: ↓ ↓ ↓

(poznámka Biblik:
- na tele to môže byť nádor, na duši aj démon, v psychiatrii obvykle Dg. F60-F69, ak je to náhle, niekedy aj F99. Videá pána doktora Ivana Rusnáka sú zaujímavé, mnohé veci vysvetľujú a môžu vás pomôcť "naštartovať". Po kliknutí na odkaz máte vpravo na youtube playlist a môžete začať študovať pravidlá života. Nečudo, že ak v starovekej Číne lekár ochorel, nesmel sa ani ukázať medzi ľuďmi, každému bolo jasné, že "hreší". Ok, namiesto kulisy TV môžete skúsiť pri počítači alebo aj pri vypnutej obrazovke počúvať sympatického pána doktora Rusnáka. Lepšie si pustiť aspoň nejakú formu evanjelizácie, než žiadnu, MUDr. Rusnák je evanjelista! Ďakujeme!)

-    -    -

"Ak nás má niekto rád a my jeho, tak sa máme zo všetkých síl snažiť byť taký, ako nás ten druhý vidí cez ružové okuliare."

"Pokiaľ pacient užíva viac ako 3 druhy liekov, ich účinok je neistý." MUDr. Ivan Rusnák

"When pacient takes more than 3 kind of medicaments, their effectiveness is unsure/unpredictable."
(nobody knows it wouldn't kill him, nobody knows how it works, because it wasn't tested, every sort of medicaments causes multiple reactions in body. One sort of medicaments affects another)
Ivan Rusnak, M.D.

-    -    -

"Nenávidíme neduhy preto, že prekážajú životu, a keď teda život stratíme, nemôže nám samovražda už od ničoho pomôcť." Giacomo Casanova

"We hate troubles, because they make our life hard, but when we lose our life, suicide cannot help us from that." Giacomo Casanova (2.4.1725 - 4.6.1798)

-    -    -

"Jako mŕtva mucha nasmradí a nakvasí masť apotekára, tak i vzácneho človeka pre múdrosť a slávu potupí máličko bláznovstva. Srdce múdreho je po jeho pravici, ale srdce blázna po jeho ľavici. Ešte i na ceste, keď ide blázon, trpí jeho srdce nedostatkom, a hovorí všetkým, že je blázon." Kazateľ 10:1-3

"Dead flies cause the ointment of the apothecary to send forth a stinking savour: so doth a little folly him that is in reputation for wisdom and honour. A wise man's heart is at his right hand; but a fool's heart at his left. Yea also, when he that is a fool walketh by the way, his wisdom faileth him, and he saith to every one that he is a fool." Ecclesiastes 10:1-3

-    -    -

"Samotná existencia nezamestnanosti je odsúdenia hodný nemorálny stav, jeden zo zdrojov demoralizácie." Časopis Sophia 4 Zima '94 (str. 6)

-    -    -

Za otázkou "Prečo to Boh dopustí?" sa obvykle skrýva drzosť a agresivita namiesto skutočnej túžby poznať odpoveď.

-    -    -

"Nájdem si lenivca keď treba spraviť ťažkú robotu. Pretože lenivec si už nájde nejakú ľahkú cestu ako to urobiť." Bill Gates (Príbeh o založení Microsoftu? Alebo príbeh o šírení vakcín, ktoré znížia svetovú populáciu o 10-15% aby ľudia viac nedýchali a neprodukovali CO2?)

-    -    -

-    -    -

H E N R Y   F O R D

-    -    -

"If you won't lift any weights you won't get stronger!"

Dan Millman

"Keď nezdvíhate žiadne závažie, nezosilniete."

-    -    -

"Veľký čínsky filozof Konfucius mal sen, že je motýľom. Lietal si z kvetu na kvet a bol pri tom neuveriteľne šťastný. Potom sa zobudil a hovorí: Snívalo sa mi, že som motýľ, alebo v skutočnosti som motýľ, ktorý teraz sníva, že je čínsky filozof?"

"The great chinese philosopher Konfucius had a dream. In his dream he looked like a butterfly and he flew from one bloom to another. He woke up and said: Did I dream I was a butterfly? Or in fact I am a butterfly dreaming I am human?"

"Once upon a time, I, Zhuangzi, dreamt I was a butterfly, fluttering hither and thither, to all intents and purposes a butterfly. I was conscious only of my happiness as a butterfly, unaware that I was Zhuangzi. Soon I awakened, and there I was, veritably myself again. Now I do not know whether I was then a man dreaming I was a butterfly, or whether I am now a butterfly, dreaming I am a man. Between a man and a butterfly there is necessarily a distinction. The transition is called the transformation of material things."

-    -    -

"Normálne mám sviatok, keď jeden deň nesypú!" suseda-dôchodkyňa

"I nearly celebrate when I see one day without spraying!" granny - neigbour

-    -    -

Možnože aj Gábor Gál je slovensko-maďarský homosexuál.

(Nebyť tej cigary a ružovučkej košieľky vyzeral by skoro ako Old Shatterhand)

"Prečo na pochod homosexuálov prispelo ministerstvo skrivodlivosti a nie ministerstvo zdravotníctva?

- Lebo by každému bolo jasné, že je to choré.
Ale keď je Maďar slovenským ministrom, môže sa mu to zdať spravodlivé."

-    -    -

"Mnoho ráz ich vytrhol, ale oni len predsa popudzovali k hnevu svojou radou a upádali do biedy pre svoju neprávosť." Žalm 106:43

"Many times did he deliver them; but they provoked him with their counsel, and were brought low for their iniquity." Psalms 106:43

-    -    -

Cit. z knihy Matka Basilea Schlink - Duchovný úspech? : "V ťažkej dobe, ktorá príde, obstoja iba tí, ktorí budú silní, áno "ohňovzdorní" z utrpenia, ktorým si museli predtým prejsť. Nie je to iba pre nič za nič, že apoštol Pavel vypočítava svoje utrpenia. Zvestuje, čo bolo tým najdôležitejším v jeho živote a čo ho priviedlo k víťazstvu a k splnomocneniu v službe. Píše:

"Ale vo všetkom sa odporúčame jako služobníci Boží, v mnohej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v úderoch, v žalároch, v nepokojoch, v prácach, v bdeniach, v pôstoch, v mravnej čistote, v známosti, v zhovievaní, v dobrote, v Svätom Duchu, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej, zbraňami spravedlivosti, pravými aj ľavými. Cez slávu i pohanu, cez zlú i dobrú povesť; ako bludári, a predsa pravdiví; jako neznámi, a dobre známi; jako zomierajúci, a hľa, žijeme; jako káznení, no, nie usmrcovaní; jako smutní, avšak vždycky sa radujúci; jako chudobní, ale mnohých obohacujúci; jako ničoho nemajúci, a všetko v moci majúci." II. Korintským 6:4-10

-    -    -

“Hovoril som o tom s množstvom inteligentných ľudí, tiež so psychológmi. Verím tomu, že som dokázal zaujať srdce žien. Na väčšine mojich koncertov boli prevažne ženy. Často predstierajú, že chcú drsňáka so svalmi, ale pravda je taká, že hľadajú nežného muža. Takého, ktorý sa o ne bude starať.” Karel Gott

-    -    -

"Dajte mi jednu generáciu mladých a ja zmením celý svet."

 V.I. Lenin

"Give me just one generation of youth and I'll transfrom the whole world."

-    -    -

"Len som si to predstavoval a stalo sa to. Netušil som, akú mám silu." svedectvo bývalého okultistu (youtube)

"I was just imaginating something and it was realizing instantly! I didn't know how powerful in fact I am." The testimony of the ex-occultist (youtube)

-    -    -

"MAL SOM V ŽIVOTE VEĽA PROBLÉMOV, AKURÁT VÄČŠINA Z NICH SA NIKDY NESTALA!"

Mark Twain (1835-1910)
"I've had a lot of worries in my life, most of which never happened."
"I've had a lot of troubles in my life, actually most of them never happened."
ĎAKUJEME / Thanks to: Dan Millmann & CESTY K SOBE, zdroj / source: https://vimeo.com/301192643

-    -    -

"Keď zlyháte, neznamená to ešte porážku. Až keď sa vzdáte, prijmete prehru a odmietnete sa o to znova posúdiť, vtedy ste porazení." Richard Exely

orig: "Porażka nie czyni Cię przegranym. Czyni za to poddawanie się, godzenie się z nią i odmowa ponownego próbowania."

"A single defeat doesn't mean you lose. Lose is your capitulation, lose is giving up and lose is to refuse fight again."

-    -    -

"Národe český, vrať se ke Kristu!" Jan Amos Komenský

"Czech Nation, return to Christ!
Jan Amos Komensky, aka "The teacher of nations"

-    -    -

"Nejvíce lidí umírá v posteli, když se přestali hýbat. Zastavíte-li se, jste mrtvým. A když se zpomalíte, jste mrtvým napolo. Svět byl, je a bude nebezpečným vždy. Život je pohyb, nehybnost je smrt." Tomáš Baťa

-    -    -

"Každý ať se snaží, aby se vedlo dobře celé společnosti, nikdo, aby jen jemu samotnému. Je znakem pošetilosti chtít raději léčit jednotlivý úd než celé tělo." Jan Amos Komenský

"Niekedy si dcéra svojim správaním kope hrob a matka jej dohovára, aby si kúpila väčšiu lopatu."

-    -    -

"Neexistuje nič také ako polovičný kresťan - človek buď smeruje k Bohu alebo od Neho." Tomáš Kempenský

-    -    -

"Využil som každú možnú príležitosť na to, aby som konal dobro a zabránil zlu?" John Wesley, z knihy KRESŤANSKÍ HRDINOVIA (John Wesley bol takým kazateľom, že ak si myslel, že podmienky sú pre koňa príliš drsné, nechal zviera v stodole a dal sa na cestu peši. Nevadilo mu nič, ani zima, ani dážď, ani nepohoda, hľadel s dobrou mysľou na svoj cieľ a o ostatné veci sa príliš nestaral)

-    -    -

"Keď človek vyrastá v zábavnom parku, môže si myslieť, že celý svet je cirkus." 2.7.2019 23:53

"If you grow in an amusement park, you can be sure whole world is your circus!" (you consider as "normal" everything: circus behavior, circus thinking, circus beliefs, circus science, you f*cking clown...)
Now clowns would like to kill billions of people with chemtrails, because most of people don't like their show! They had to put clowns to bureaus and government to tell you this is normal, according to them an attempt to kill you is normal and you have obey and pay taxes and wait until you die?

-    -    -

"Lepší nějaká forma evangelizace než žádná!"

pouličný kazateľ Pavel:

-    -    -

"Psychiater, alebo človek, ktorý pracuje s psychicky ťažko chorými ľuďmi by mal mať nárok na minimálne 3 mesiace dovolenky každý rok."

-    -    -

"Neshromažďujte si pokladov na zemi, kde moľ a hrdza kazí, a kde sa zlodeji prekopávajú a kradnú; ale si shromažďujte poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza nekazí, a kde sa zlodeji neprekopávajú ani nekradnú; lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Sviecou tela je oko. Keby tedy bolo tvoje oko prosté, celé tvoje telo bude svetlé; ale keby bolo tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude tmavé. Ak tedy svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, jaká veľká bude sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridŕžať a druhým pohŕdať - nemôžete slúžiť Bohu i mamonu." Matúš 6:19-24

-    -    -

"Žvot sú len rozhodnutia a prežívanie následkov." MUDr. Ivan Rusnák
"Life is only decisions and experiencing consequences of our decisions." Dr. Ivan Rusnák, M.D.

-    -    -

Heslo kapitalistov: "LEN HLUPÁK BY PODNIKAL S VLASTNÝMI PENIAZMI."
motto of capitalists: "ONLY IDIOT WILL DO BUSINESS WITH HIS OWN MONEY."

-    -    -

"Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním, ktorý sýti tvoje ústa dobrým, takže sa obnovuje tvoja mladosť ako orol." Žalm 103:2-5 / PSALMS 103:2-5

"Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits: Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases; Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies; Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle's."

-    -    -

"To, čo je konečné, nemôže milovať, rovnako ako to, čo je konečné, nemôže byť milované. Inde ako v Bohu nemôže byť skutočná láska." Vivékánanda, kniha SLOVÁ O CESTE LÁSKY

-    -    -

"God waits for you to communicate with Him. You have instant, direct access to God. God loves mankind so much, and in a very special sense His children, that He has made Himself available to you at all times." Wesley L. Duewel

"Boh čaká, aby si s Ním začal komunikovať. K Bohu máš priamy prístup. Boh tak miluje ľudstvo a zvlášť Jeho deti, že sa im urobil prístupným v každom okamihu."

(učenia rôznych cirkví, že k tomu aby Vás Boh počul musíte mať sprostredkovateľa či farára sú náboženským bludom. Aj spovedať sa môžete priamo Bohu a Boh Vás počuje, k tomu nepotrebujete okrem Boha Samého a Pána Ježiša Krista a Vás nikoho iného)

-    -    -

"Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky." Židom 13:8
"Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever." Hebrews 13:8

-    -    -

"Consider what you owe to His immutability. Though you have changed a thousand times, He has not changed once." "Zvážte, čo všetko ste dlžní tej Jeho nemennosti. V živote ste (sa/niečo)  zmenili tisíce krát, zatiaľ čo On (sa) nezmenil ani raz." C.H. SPURGEON

-    -    -

 

"Kto pozná do hĺbky Bibliu má širšie možnosti ako s kvalitným vzdelaním."

"Knowing Bible is worth more like a perfect college education."
orig. by Theodore Roosevelt: 
"A thorough knowledge of the Bible is worth more than a college education."

-    -    -

 

"Vždy si predstavujem Hospodina pred sebou, lebo je po mojej pravici, aby som sa nepohnul. Preto sa raduje moje srdce, a moja sláva plesá, áno, ešte i moje telo bude bývať bezpečne. Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti; nedáš svojmu svätému, aby videl porušenie. Dáš mi znať cestu života. Radosti do sýtosti je pred tvojou tvárou, rozmanitého blaženstva v tvojej pravici na večnosť." Žalm 16:8-11

"I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved. Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption. Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore." Psalms 16:8-11

-    -    -

"IL N'EST DE BONHEUR QUE DANS LES VOIES COMMUNES"

"ŠŤASTIE MOŽNO NÁJSŤ LEN NA VYCHODENÝCH CESTÁCH"

Alexander Sergejevič Puškin, kniha Kapitánova Dcéra (pravdepodobne cit. Chateubriand)
(A.S. PUSHKIN - book Captain's Daughter)

-    -    -

"Mohol by byť Kristus obchodník?"

(12.6.2019 21:51)
"Could be Christ a businessman?

-    -    -

"Ať se v této mysli odehráva to, co se odehrát má, já budu pouhým pozorovatelem."

"Nech sa v tejto mysli odohráva to, čo sa odohrať má, ja budem vždy iba nezaujatým pozorovateľom."

"Let it happen in this mind what it should happen, i'll be just watching like a witness."

"Já jsem svědek... / I am a witness..."
Dr. Eduard Tomáš, český mystik / czech spiritual teacher

-    -    -

"Aké veľké sú tvoje skutky, Hospodine! Preveľmi hlboké sú tvoje myšlienky. Hovädný človek toho nezná, a blázon tomu nerozumie. Keď aj rastú bezbožníci jako bylina, a kvitnú všetci činitelia neprávosti, je to nato, aby boli vyhladení na večné veky. Ale ty, Hospodine, si najvyšší na veky! Lebo hľa, tvoji nepriatelia, Hospodine, lebo hľa, tvoji nepriatelia zahynú. Rozpŕchnu sa všetci činitelia neprávosti." Žalm 92:6-10

"O LORD, how great are thy works! and thy thoughts are very deep. A brutish man knoweth not; neither doth a fool understand this. When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish; it is that they shall be destroyed for ever: But thou, LORD, art most high for evermore. For, lo, thine enemies, O LORD, for, lo, thine enemies shall perish; all the workers of iniquity shall be scattered." Psalms 92:5-9

-    -    -

"Ale ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám neodpustí vašich pokleskov." Marek 11:26

-    -    -

"Chráňte sa pred ženským zlom a majte sa pred ženami na pozore. V ničom sa s nimi neraďte, no v primeranej miere si ich všímajte, aby vám neuškodili." Tisíc a jedna noc

-    -    -

"Kráľ! Vychovaný človek nesmie byť zvedavý, ale má sa ozdobiť cnosťami. Má zachovávať náboženské prikázania a vyhýbať sa ťažkým hriechom. Ak zíde z priamej cesty, bude zatratený." Tisíc a jedna noc

-    -    -

"Ak zadržia malého mafiána, má problém malý mafián, ak zadržia veľkého mafiána, majú problém sudcovia a policajti!" If a little mafiosi is in custody, he's got a problem. If a big mafiosi is in custody, there's a problem for the police and judges."

-    -    -

"Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Bôh! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravedlivosti. Hľa, budú sa hanbiť a stydieť všetci, ktorí horia zlosťou na teba; budú jako nič a zahynú tí, ktorí sa s tebou pravotia." Izaiáš 41:10-11

"Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded: they shall be as nothing; and they that strive with thee shall perish." Isaiah 41:10-11

-    -    -

 

"Cholesterolová teória je od začiatku mylná." (prosím čítajte celý nižšieuvedený text aj pod fotografiou)

"The theory about good and bad chlolesterol is wrong in it's base." Dr. Joseph M. Price

(lieky na cholesterol už ani normálny obvodný lekár nebude predpisovať, sú to svinstvá, ktoré príčinu neriešia, už to vedia aj mnohí lekári. Cholesterol je dobrý a potrebný!)

"Keď ukradnete myšlienku jednomu autorovi, je to ujma duševného vlastníctva; ak ju však ukradnete sto autorom, jedná sa o výskum." "If you steal idea from one autor, it is break of the copyright, if you steal idea from hundred of autors, it's research."

Dr. Joseph M. Price,

perfektná kniha SRDEČNÉ CHOROBY CHOLESTEROL CHLOR - dostupné na obj. na našom maily alebo tel.

 
(top príčina arteriosklerózy, infarktov a srdcovo-cievnych chorôb je chlór vo vode. Ak aj do vašej vody sypú jedovatý chlór, je dobre mať aspoň základný filter na báze aktívneho uhlíka ktorý prefiltruje tento jed (na Slovensku a v CZ napríklad filter DIONELA) If your water is poisoned by chlorine, you have to use at least basic activated carbon water filter to clean it from chlorine / the top cause of coronaries and heart-attacks is chlorine in the water - Dr. Joseph M. Price, book CORONARIES CHOLESTEROL CHLORINE)
 

-    -    -

1.) Nezištné a rozhodné nasledovanie Krista,
2.) Nesenie svojho kríža (držať hubu, nereptať)
3.) Duchovné znovuzrodenie sú tri základné podmienky spasenia

-    -    -

"SOM JEDINÝ, KOMU SA TO ŠKRIEKANIE VTÁKOV NEZDÁ NORMÁLNE?"
"AM I THE ONLY ONE, WHO CONSIDERS THAT SCREAMING OF THE BIRDS AS NOT NORMAL???"

-    -    -

"Čapkove ovce: Třeba na jatka, ale hlavně, že nás vedou!"

"Dve tretiny ľudí neunesú slobodu!" Radkin Honzák, psychiater

https://www.biblik.sk/news/relacie-ktore-stoji-za-to-si-vypocut/

-    -    -

POZOR! NEPRIATEĽ POČÚVA! 
(Nápis na vojenských telefónoch / sign at military phones)
BEWARE! THE ENEMY IS LISTENING!

-    -    -

"Lebo veď ani Syn človeka neprišiel nato, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu jako výkupné za mnohých." Marek 10:45

“For even the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.”  Mark 10:45 (KJV) [6.6.2019 - verse of the day]

-    -    -

"Konať svoje povinnosti bez pripútanosti k výsledku." 

(keď čokoľvek robíme, hoci tomu hovoríme aj dobré skutky, nemáme čakať odmenu ani od ľudí ani od Boha)
"Do your duties and don't wait any reward from people nor from God."

Dr. Eduard Tomáš, predn.  "4 Překážky na Cestě Poznání"

-    -    -

"VIĎTE A ČUJTE!"

"SEE AND HEAR!"

-    -    -

"Na vnútorný život človeka vplýva všetko, čo vidí, číta a počúva." Wiliam E. McCauley, kniha Súčasná kresťanská hudba

-    -    -

"Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin: Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, a to v pôste, plači a v náreku. A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rúcha a navráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milosrdný a ľútostivý, zhovievajúci a veľký čo do milosti a ľutuje zlé."  Joel 2:12-13

"

"Therefore also now, saith the LORD, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning: And rend your heart, and not your garments, and turn unto the LORD your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil."

Joel 2:12-13

-    -    -

"Někdy se stává, že se lidé identififují se sociální a psychologickou roli nemocného, a i když připouštějí, že by se rádi uzdravili, podvědomě se tomu brání." Mgr. Jiří Čehovský, kniha AUTOPATICKÁ SVÉPOMOC

https://www.autopatie.cz/

"People sometimes indentify themselves as sick and poor, and they are just telling around they want to be cured, but they are only defending their status of a patient." Mgr. Jiri Cehovsky, AUTOPATHY HANDBOOK

 

-    -    -

"Keď človek vstupuje do manželstva, aj skúma, či je pre partnera vhodný, alebo si zas len ide presadiť svoju vôľu? (5.6.2019 17:10nc)

"Wanna just marry and fulfill your own will, or do you ask yourself questions if God wants you to be married? In all aspects - are you compatible with your partner? Spiritual, social, intellectual, interests...etc. In your life, are you walking towards yourself or away from yourself?"

-    -    -

"Uvrhni na Hospodina svoje bremä, a on ťa bude opatrovať. Nedopustí na veky, aby sa pohnul spravedlivý. Ale ty, Bože, spôsobíš to, aby sostúpili do jamy zkazy, krvaví ľudia a ľstiví, ktorí nedožijú polovice svojich dní; ale ja sa budem nadejať na teba." Žalm 55:23-24

-    -    -

"Thou shalt be perfect with the LORD thy God."

 "Dokonalý budeš před Hospodinem Bohem svým."
"Dokonalý budeš s Hospodinom, svojím Bohom,"
"Dokonalý budeš s Hospodinom, svojím Bohom,"
 5M 18:13 
Dokonalý budeš s Hospodinom, svojím Bohom,

-    -    -

"Čo sa správne pridržiava svojej cesty, to je obrusované a očisťované, posúvané a pozdvihované, ale vždy iba úmerne podľa svojej sily, čistého chcenia a schopnosti. Avšak čo zablúdi z pravej cesty a postaví sa vedľa do tohoto súkolesia buď ľahkomyseľne alebo dokonca rúhavo, to je odsúvané a zraňované, pokiaľ sa opäť nepostaví na správnu cestu a potom sa môže spoluzachvievať bez ťažkostí, alebo je až rozomleté a rozdrtené medzi nikdy nestojacimi kolesami.

Ľudia, vpravte sa preto do neohnuteľného súkolesia, vám nepochopiteľne veľkého majstrovského diela tohoto stvorenia a v rovnomernom zachvievaní budete šťastní po celú večnosť!"

Abd-ru-shin, kniha POSOLSTVO GRÁLU

-    -    -

"Sme tu na to, aby sme sa naučili žiť. Keď to zvládneme, potom môžeme pokojne umrieť a žiť v mieri." (je možná existencia bez formy - Život ako Čisté Bytie)

"We are born to teach ourselves what's the best path for our life. Finding this path we shall die and live in peace."
(life without any form is possible - The Life as a Pure Being)

-    -    -

"Najvyšší šľachtický titul je Boží Syn. The highest noble rank is Son of God."

-    -    -

"Láska nepotrebuje subjekt a objekt. JE Zvrchovaná, Samožiariaca."

"Love doesn't need subject and object. He IS Supreme and Self-enlighting."

-    -    -

"NEČINNOSŤ BOLA POVAŽOVANÁ ZA KLIATBU." Časopis Sophia zima 1994 str. 24

"Idleness was cosidered as curse."
The slovak spiritual magazine Sophia

-    -    -

"Ľudia sa nechávajú očkovať, ľudia sa nechávajú čipovať a pritom nemajú ani poňatia čo tie vakcíny a čipy obsahujú. V dobe používania nanotechnológií okrem výrobcu vám nikto presne nepovie čo nosíte pri sebe, či dnes už v sebe. Odkiaľ sa berie tá dôvera vo výrobcu, ktorého vlastne v dobe korporátneho fašizmu nikto ani presne nepozná? Povinne vnucovať človeku tieto technológie je ako vnucovať povinnosť jazdiť v MHD kôli bezpečnosti cestnej premávky. Ešte v tridsiatych rokoch minulého storočia v USA nesmel ísť legálne beloch zarovno s černochom v tej istej električke a ani nemohli spolu sedieť v autobuse! To je Amerika! A Ešte v roku 2018 ste mohli všetko bez hrozby trestov vybaviť aj bez čipu a bez počítača... To je Európa?"

-    -    -

"EU JE MODRÝ MRAK A VEČNÁ SMRŤ, EU NIE JE EURÓPA!" Václav Klaus
"THE EU IS A DARK BLUE CLOUD, AND AN ARM OF DEATH,       EU IS NOT EUROPE!"

-    -    -

"Čo je to vlastne rodová rovnosť? On, ona, ono, hovädo :-)

"What is gender equality? He, she, it, shit...:-)

-    -    -

Na vrchole svojej moci príde Alexander Veľký za Diogenom, ktorý bol známy tým, že žil v sude.

"Hej Diogenes, vážim si ťa, čo ti mám učiniť?"

- Odstúp, zacláňaš Slnko!

"In all his pride came Alexander the Great to the well-know philosopher Diogenes sitting in his barrel:

"Hey Diogenes, I honor you, what should I do for you?"
- Stand away, you're shading the sun!
 

-    -    -

"Kdyby cokoliv bylo pouze dobré, aniž by to bylo i zlé, potlesk jednou rukou by byl na místě. Ale jen když se protiklady doplňují, zanikají ve skutečnost." Milan Calábek

"Contraria sunt complementa."
Opposites are complementary
Protiklady samých seba dopĺňajú

-    -    -

"Európska únia (EU) v súčasnej podobe je obnovením fašizmu v Európe."

"The European union as we see her right now is a fascism revival in Europe."

-    -    -

"Keby sme vedeli čo vie Boh, chceli by sme to, čo chce On."                     pani de Maintenon, Film  Kráľova Aleja

https://uloz.to/hledej?q=L%27all%C3%A9e+du+roi

"If we knew what God knows, we would ask exactly for what he gives." Mdm de Maintenon

(from a great movie L' Allée du Roi , link ulozto above, FR, SK dual sound)

-    -    -

 "Ruka Pánova je mocná; neprávosti príčinou rôznej kliatby a tmy." Izaiáš 59. kap.

"Behold, the LORD'S hand is not shortened, that it cannot save; neither his ear heavy, that it cannot hear: But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear." Isaiah chapter 59
-    -    -

"Všimnite si, dnes už na nebi takmer nemávame normálne oblaky. Hneď ako príde prirodzená oblačnosť, objavia sa lietadlá, rozsypú chemikálie do mrakov a buď mraky rozbijú na jemný opar hmly, ktorý odráža slnečné žiarenie, alebo vytvoria špongiu tmavých mrakov (ako dnes v pondelok 27.5.2019), z ktorých prší a prší. Alebo je len tma kôli hustým mrakom, z ktorých neprší vôbec - indigová nebeská hradba. Skrátka tak, ako diabol chce! To je geoinžinierstvo - zabiť oblaky, zabiť stromy, zabiť ľudí. Kto verí tým sračkám o globálnom otepľovaní? Nájdu sa aj takí, čo veria, že chemtrails sú záchrana planéty - volili Čaputovú, podporujú LGBTI, sú za EU a za NATO! Čo sú to zač? No niektorí slúžia diablovi vedome, niektorí nevedome. Mňa by vo sne nenapadlo, že niekto, kto má vôbec oči by sa na Čaputovú dokázal pozerať, ale tu sa dokážu ľudia pozerať aj na počmárané nebo a tvrdiť, že je to normálne, či dokonca pekné!"

"There is almost no natural clouds in our heaven! Do you see sometimes normal clouds? Yes, but the chemplanes will come to crush them immediately and the natural clouds will become soon a milky-hazy stuff. Our sky is either a light-reflexting solar shield, or a big spunge of clouds with rain and rain. Sometimes a total dark without rain - indigo skyfold. As the devil wants! That's a geoengineering - killing clouds, killing trees, killing people! Saving planet from warming? Who believes those bullshits about global warming? Only devil's servants - some of them know they serve the devil, some of them don't know."

-    -    -

"A Hospodin bude vysokým útočišťom potlačenému, vysokým útočišťom v časoch súženia. A budú v teba dúfať tí, ktorí znajú tvoje meno; lebo ty neopustíš tých, ktorí ťa hľadajú, ó, Hospodine."          Žalm 9 : 10, 11

"But the LORD shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.

And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.

The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble." Psalms 9 : 7, 8, 9

-    -    -

"NIET HLUCHŠIEHO AKO TEN, ČO NEPOČUJE A NIET SLEPŠIEHO AKO TEN, ČO NEVIDÍ."  Giorgio Pattera, biológ

 

-    -    -

" Na lúke sú tri stromy. Koľko je tam ľudí? Šesť! (???) Tri s tromi :-) "

-    -    -

"Nestačí mať dobrú myseľ, hlavné je používať ju." René Descartes

"It's not enough to have a good mind. You have to know how to use her." René Descartes

-    -    -

"Kto miluje nepriateľov, alebo sa o to aspoň snaží, obvykle zistí, kto je to vlastne ten nepriateľ."

"Who loves his enemies, he knows who really the enemy is."

-    -    -

"Pokiaľ nejde o život, človek by mal veľmi dobre zvážiť podanie akejkoľvek injekcie či infúzie, samozrejme treba dobre zvážiť akékoľvek očkovanie, príp. aj kontrastnú látku pred CT vyšetrením. V podstate pokiaľ sa nerobí nejaké vyšetrenie reakcie na danú látku, je to metóda pokus-omyl. Vieme, čo môže spôsobiť obyčajné podanie vitamínu ústne, tak nech tu nikto nehovorí, aké je očkovanie - podávanie injekcie nízko rizikové. To, ako zľahčujú zástancovia očkovania nežiadúce účinky vakcín je skôr menšie klamstvo v záujme "vyššieho cieľa" ako nejaká odbornosť."

 Biblik

"If there isn't an accute life threat, a man should consider any injection or infusion. Of course a man should consider importance of any vaccine at first, but as well you should consider contrast agents, contrast mediums or any other injections, infusions etc. A great risk represents sipmle peroral use of vitamins, even bigger risk represents any vaccine or injection. In hospital (for example before CT SCAN) they are prepared for everything what could cause their injection, but vaccines are mysteriously considered as safe. And there is no double-blind study what could proof efectiveness  nor safety of vaccines, they simply believe it works... Vaccination business is simply a religion, not a science!"

-    -    -

 

"Ukážte mi jediný dôkaz, jedinú dvojitú slepú štúdiu, ktorá dokazuje, že očkovanie je efektívne a pomáha ľudstvu. Budete veľmi prekvapený, ale neexistuje ani jedna. Naopak existuje už veľmi veľa štúdií, ktoré potvrdzujú toxické účinky vakcín." MUDr. Vladimir Petroci https://www.facebook.com/629274327163355/photos/a.630271463730308/2198217200269052/

(Poznámka Biblik: vraj takéto štúdie nie je treba, lebo je jasné, že očkovanie funguje. S očkovaním je to tak ako s peniazmi. Ak by ľudí neočkovali, mali by zdravých ľudí a populačnú explóziu, čo je pre satanskú svetovládu problém. Vakcíny urobia svoju prácu, udržia nad vodou sprivatizované zdravotníctvo, a zároveň držia väčšinu dojnej/dobytčej/gójskej populácie s poškodeným mozgom - preto aspoň raz za desať rokov by všetkým chceli pichnúť človeku aspoň jednu injekciu, ale čo nespravíš v detstve, to nedoženieš! Proste ak by ľudia prestali veriť očkovaniu, je to ako keby prestali veriť nekrytým peniazom - pre svetovú vládu a globálnych otrokárov je to problém! Očkovanie je aj ekonomický problém - bez očkovania by bolo príliš nákladné nechať ľudí prirodzene sa vyvíjať. Oveľa viac ako príjmy z vakcín či nejakú eradikáciu chorôb potrebuje globálna ekonomika "vyspelých" štátov stabilný príjem z chronických ochorení - niečo ako plánované zastarávanie, tentokrát na ľudskom tele)

https://www.hlavnespravy.sk/vladny-navrh-len-krok-od-nasilneho-ockovania-aj-anton-chromik-v-obrane-prav-rodicov-fb-za-cenzuru/1763633

-    -    -

"Ak ste na pochybách, hovorte pravdu."

Mark Twain

"If you have any doubts, speak the truth."

-    -    -

"Kto chce hýbať svetom, nech najskôr hýbe sám sebou."

 Sokrates

"Who wants better world, he must be better" (Who wants to push the/his outer material world forward, he must at first to push the/his inner spiritual world forward)

-    -    -

"Ako olivy vydajú najlepší olej keď sa poriadne mačkajú, človek vytvorí svoje najlepšie diela, zatiaľ čo sa nachádza na samom dne bytia." Exupéry

-    -    -

"Všetci vieme, že sračky sú vynikajúce hnojivo." Ajahn Brahm

-    -    -

"Aký je rozdiel medzi amatérom a profesionálom? Amatéri neplatia dane."

-    -    -

"Dnes za pár šupov kúpite techniku, ktorá včera stála majland."

"Today you can buy for few bugs such technique what yesterday was one of the top."

-    -    -

"Najmenej sa o seba obávajú tí, ktorých život má najväčšiu cenu."

"They have almost no worries about themselves, and their life has the biggest price!"

-    -    -

"PURURAMBO!" SVET ktorý  JE  DOBRÝ !"

heslo domorodcov z Papuy Novej Guinei

"PURURAMBO!" "WORLD which  IS  GOOD !
call word of the natives from Papua New Guinea

-    -    -

 

"Neunímaj kázne od chlapca; keď ho vyšľaháš prútom, nezomrie; ty ho vyšľaháš prútom a jeho dušu vytrhneš z pekla." Príslovia 23:13-14

“Withhold not correction from the child: for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell.” Proverbs 23:13-14

-    -    -

"Márne je rozumný ten, kto nerozumie sám sebe."
"Zbytočná je všetka múdrosť aj vedomosti takému, kto nepozná sám seba."
"Zbytočne sa tvári byť múdry ten, kto nie je múdry sám v sebe / Nie je v skutočnosti múdry ten, kto sám seba, (svoju pravú podstatu) skutočne nepozná."
Erazmus Rotterdamský, dielo Adagia (zbierka latinských a gréckych prísloví)
"There's no true wisdom without understanding ourselves."
(Wisdom is to know Who/or What I AM)
"Nequicquam sapit qui sibi non sapit."

-    -    -

"Miluj Boha, seba a ľudí preto, že sú, nie preto čo sú a akí sú podľa Teba."

„You must worship the Self in Krishna, not Krishna as Krishna.“
https://citaty-slavnych.sk/autori/swami-vivekananda/

-    -    -

"Smrteľný spoločenský omyl sú také názory, že ľudia nepotrebujú náboženstvo." RNDr. Emil Páleš, sofiológ

"There is no need for religion - such opinions are very dangerous and deadly social fails!" Dr. Emil Pales, sophiologist

-    -    -

"Preto teraz vydajte rozkaz, aby zastavili tých mužov, a to mesto aby nebolo staväné, dokiaľ by odo mňa nebol daný rozkaz. A hľaďte, aby ste pri tom neurobili nejakej chyby. Lebo načo by malo vzrásť nejaké zlo, aby narobilo kráľom škody!" Ezdráš 4:21-22

"Give ye now commandment to cause these men to cease, and that this city be not builded, until another commandment shall be given from me.

Take heed now that ye fail not to do this: why should damage grow to the hurt of the kings?" Ezra 4:21-22

-    -    -

"Niekedy býva dovolenka viac vyčerpávajúca ako tvrdá práca."

"Holiday is sometimes more exhausting like hard work."

-    -    -

"Cestou života  je  rozumnému ísť  hore, aby sa odchýlil od pekla dole." Príslovia 15:24

"The way of life  is  above to the wise, that he may depart from hell beneath." Proverbs 15:24

-    -    -

BIBLIA O SUDCOCH:

"A postavil sudcov v zemi vo všetkých ohradených mestách Judska, v každom meste. A riekol sudcom: Vidzte, čo robíte: lebo nesúdite za človeka, ale za Hospodina, ktorý je s vami pri vykonávaní súdu. Preto teraz nech je strach Hospodinov na vás. Ostríhajte a čiňte. Lebo u Hospodina, nášho Boha, nieto neprávosti, ani nehľadí na osobu ani neprijme úplatného daru." 2. Kroník 19:5-7

-    -    -

THE HOLY BIBLE ABOUT JUDGES:

"And he set judges in the land throughout all the fenced cities of Judah, city by city, And said to the judges, Take heed what ye do: for ye judge not for man, but for the LORD, who is with you in the judgment.Wherefore now let the fear of the LORD be upon you; take heed and do it: for there is no iniquity with the LORD our God, nor respect of persons, nor taking of gifts." 2nd Chronicles 19:5-7

-    -    -

"Počul som, že raz za niekoľko desiatok rokov býva celosvetové stretnutie mudrcov. Naposledy, keď sa stretli, tri dni mlčali, vyriešili všetky problémy a vrátili sa v pokoji domov."

"I've heard that once per few decades there's a global 3-days meeting of the wise men. Last time, they kept silence until the end of the meeting, they solved all problems and they returned home in peace."

-    -    -

"A stalo sa, keď už stálo pevne kráľovstvo Rechabeámovo a keď už cítil svoju silu, že opustil zákon Hospodinov a celý Izrael s ním." 2. Kroník 12:1

(človek si niekedy myslí, že keď získa peniaze a moc, prípadne ak má dobrý život, dobrého partnera, že Pána Boha nepotrebuje, ale to je omyl. / Sometimes when a man has got money and wealth, good life and good woman, he thinks there is no need for God, and that is a terrible fail, he can bring down whole kingdom by such thinking)

"And it came to pass, when Rehoboam had established the kingdom, and had strengthened himself, he forsook the law of the LORD, and all Israel with him." 2nd Chronicles 12:1

-    -    -

"Či sa zatrúbi na trúbu v meste, a ľud sa nesbehne v strachu? Či sa deje voľačo zlé v meste, a Hospodin neučinil?" Ámos 3:6

(aj dobré aj zlé je od Pána Boha; pozr. Iz 45:7 / good and evil, everything is from God: Iz. 45:7)

"Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? shall there be evil in a city, and the LORD hath not done it?" Amos 3:6

-    -    -

"Preukázali pevnú vôľu zvíťaziť."

nápis na letáku ku cti padlých vojakov

"They have proven a strong will to victory!"
memorial giving honor and gratitude to fallen soldiers

-    -    -

"KAŽDÝ NÁDYCH AJ VÝDYCH JE MILOSŤ BOŽIA."

"BREATH OUT ALL AIR. BREATH IN ... BREATH OUT. BREATH IN ... BREATH OUT. BREATH IN,  hold your breath for 2-3 seconds... BREATH OUT. FEEL GOD's MERCY IN BOTH, INSIDE AND OUTSIDE AND WITHIN YOU."

-    -    -

 

"THE LORD IS MY SHEPHERD; I SHALL NOT WANT."

ŽALM 23 / PSALM 23

"HOSPODIN JE MÔJ PASTIER; NEBUDEM MAŤ NEDOSTATKU."

-    -    -

"Kristus je mojim pastierom, viac už by som nič nemal chcieť."

Voľný preklad Žalmu 23:1 z angl.

-    -    -

"Aj náboženstvo aj veda potrebujú pre svoju činnosť vieru v Boha, iba pre teológiu stojí Boh na začiatku, a pre nás vedcov prírodných vied na konci poznania." Max Planck (23.4.1858-4.10.1947) slávny fyzik, zakladateľ kvantovej mechaniky, známa napr. Planckova konštanta

-    -    -

Christos Voskrese! CHRIST IS RISEN!

-    -    -

"Vidzte moje ruky i moje nohy, že som ja sám, ten istý. Dotýkajte sa ma a vidzte, lebo duch nemá tela a kostí, a jako vidíte, že ja mám."

Lukáš 24:39Luke 24:39

"Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see; for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have."

-    -    -

" A teraz tedy pred očami celého Izraela, shromaždenia Hospodinovho, a tak, čo počuje náš Bôh, ostríhajte a zpytujte všetky prikázania Hospodina, svojho Boha, aby ste dedične vládli tou dobrou zemou a zanechali ju do dedičstva svojim synom po sebe až na veky. A ty, Šalamúne, môj synu, znaj Boha svojho otca a slúž mu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Hospodin zpytuje všetky srdcia a rozumie každému útvaru myšlienok. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť; a jestli ho opustíš, zavrhne ťa navždy. Preto teraz vidz, že si ťa Hospodin vyvolil, aby si vystavil dom za svätyňu. Buď silný a konaj!- "

-    -    -

"Now therefore in the sight of all Israel the congregation of the LORD, and in the audience of our God, keep and seek for all the commandments of the LORD your God: that ye may possess this good land, and leave it for an inheritance for your children after you for ever. And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind: for the LORD searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts: if thou seek him, he will be found of thee; but if thou forsake him, he will cast thee off for ever. Take heed now; for the LORD hath chosen thee to build an house for the sanctuary: be strong, and do it." 1st Chronicles 28:8-10

-    -    -

"Čo je to choroba, alebo z čoho prvotne vychádza akýkoľvek chorobný stav, či už telesný, psychický alebo problémy s osudom? Prvotná príčina je, keď človek, (resp. rod, národ, rodina, predkovia) nenasleduje Pána Boha celým Srdcom. Z toho vychádza aj užívanie drog, alkoholizmus, vraždy a všetky svinstvá. Ak človek v sebe necíti Božské, potom je ochotný brať drogy, kradnúť a zabíjať, len aby sa cítil "v pohode" aspoň na chvíľu.  Svetskému zákonu je možné ujsť. Ale ak človek porušuje Božie Zákony, neujde nikdy - nie je kam!"

-    -    -

"Lepšie byť ateista ako polovičný kresťan."

"It's better to be an atheist like a half-christian."

-    -    -

"IF YOU FOLLOW WHAT JESUS SAID, YOU CAN CHANGE YOUR GENES" Dr. Caroline Leaf

"KEĎ NASLEDUJETE TO, ČO HOVORIL PÁN JEŽIŠ, MÔŽETE TAK ZMENIŤ AJ VAŠE GÉNY."
Dr. Caroline Leaf

-    -    -

"Ak sa ľudia už chodia spovedať k nejakému človeku, tak spovedník by mal riešiť, ako trvale vykoreniť hriech zo života človeka. Ale u moderného farára je to ako u moderného psychiatra: za deň 50 pacientov, každý dostane rýchlo tabletky a s takými tabletkami, ktoré človeku umožňujú ďalej žiť v hriechu potom obvykle nikto až do smrti nemôže byť zdravý!"

-    -    -

"Dve myši spadli do kýbla so smotanou. Jedna sa vzdala a utopila sa. Tá druhá vedela, že nemá čo stratiť, keď skoncentruje všetky sily na to, aby z toho kýbla vyskočila. A trepala nohami tak silno, že vyšľahala smotanu na maslo." Z filmu Chyť ma ak to dokážeš (človek niekedy spadne do kýbla plného sračiek, ale pod vedením Pána Ježiša Krista, môžu byť hľadajúcemu človeku poskytnuté aj také informácie, ako tie sračky ešte môže využiť vo svoj prospech. Zdá sa to neuveriteľné, ale Boh dokáže aj hnoj premeniť na hnojivo)

"Two little mice fell into a bucket of cream. The first mouse quickly gave up and drowned. The second mouse, wouldn’t quit. He struggled so hard that eventually he churned that cream into butter and crawled out. Gentlemen, as of this moment, I am that second mouse." The movie Catch me if you can

-    -    -

“The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.”   Psalms 12:6 

https://www.kingjamesbibleonline.org/verse-of-day.php

Slová Boha, Ktorý JE a Ktorý bol a Ktorý príde čisté slová: sú ako striebro prepálené v taviacej peci, sedem rázy prečistené.

voľný preklad angl. verša z Biblie, orig. Žalm 12:7

-    -    -

"Podobne ako lekár nelieči, ani učiteľ neučí. Uzdravenie je od Boha a pravé vedenie a zručnosti sú tiež od Boha, teda ak sme ich predtým nemali, a teraz ich máme, mali sme ich v sebe odjakživa!" 17.4.2019 12:12

"The doctors cannot cure, the teachers cannot give wisdom. Full recovery is from God and the true wisdom and skills are from God Himself too! If we have the true wisdom, skills and health in "NOW", that means they are within us. The best doctors and the best teachers and masters only shows the path how to walk towards ourselves." (Teacher of teachers - Lord Jesus Christ, He was preaching how to find PATH TO "I AM" path to Je suis)

-    -    -

Šťastie, to je keď sa môžeš poškriabať, keď ťa niečo svrbí."

S.N. LAZAREV - VZŤAHY

"LUCK IS WHEN YOU CAN SRATCH YOUR ITCHY PLACE." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTICS OF KARMA 9
(my friend is so sick since childhood, he can hardly move his hands. He's getting an itchy skin and he must call somebody to scratch himself)

-    -    -

Pravá pobožosť; milovanie peňazí.

"No, je naozaj veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou. Lebo nedoniesli sme ničoho na svet, a je zrejmé, že ani nemôžeme nič odniesť. Ale keď máme pokrm a odev, tým sa spokojíme. A tí, ktorí chcú byť bohatí, upádajú do pokušenia a osídla a do mnohých žiadostí nesmyselných a škodlivých, ktoré pohružujú ľudí do záhuby a do zatratenia. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolesťami. Ale ty, ó, človeče Boží, utekaj od takých vecí, ale sa žeň za spravedlivosťou, pobožnosťou, vierou, láskou, trpezlivosťou, krotkosťou." 1. List Timoteovi 6:6-11

-    -    -

Poznámka Biblik: keď máte obchod, nemôžete peniaze nemilovať - aj v peniazoch je Boh a je hlúpe opovrhovať peniazmi / if you do any kind of business you have to love money. As an Old Testament became old 2000 years ago, now The New Testament becoming old, because something is missing now as well as 2000 years ago (pozr. aj Ján 16:12 / see John 16:12)

-    -    -

"But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness." 1st Timothy 6:6-11

-    -    -

 

"A tak zomrel Saul pre svoje prestúpenie, ktorým bol prestúpil proti Hospodinovi zhrešiac proti slovu Hospodinovmu, ktorého neostríhal, a tiež i preto, že sa pýtal duchára pýtajúc si radu. A nepýtal sa Hospodina, a preto ho zabil a obrátil kráľovstvo na Dávida, syna Izaiho." 1. Kroník 10:13-14

-    -    -

(angl. "transgression against God" je možné voľne preložiť aj ako skrytú agresiu voči Bohu, sebe a blížnemu, nejaký medzistupeň otvorenej agresie, čo je buď vedomé alebo nevedomé porušovanie Prikázaní, a vlastne prvotná príčina nešťastí a chorôb. V prípade tzv. "nevinných" detí je príčinou karma z minulých životov a karma po rodičoch a predkoch. Žiadnym krstom ani rituálmi ako to učia nejaké náboženské organizácie sa jej len tak ľahko nezbavíte! Vyžaduje sa obvykle tvrdá práca na sebe, modlitby, pôsty za zmenu svojho charakteru, vôbec za túžbu byť dobrý človek (stačí aspoň človek) a za odpustenie hriechov svojich predkov. Tak sa dáva do poriadku zdravotný stav vlastný ako aj stav detí. Nie je na to ani potrebná návšteva kostola a dokonca ani farár. A touto obvykle neľahkou cestou za vás nikto kráčať nebude, smer ukazuje Pán Ježiš Kristus, tam je zdroj Sily a Pomoci, v dôležitých veciach je dobre sa radiť s múdrymi ľuďmi, lebo tomu, kto klepe sa otvorí )

-    -    -

"So Saul died for his transgression which he committed against the LORD, even against the word of the LORD, which he kept not, and also for asking counsel of one that had a familiar spirit, to enquire of it; And enquired not of the LORD: therefore he slew him, and turned the kingdom unto David the son of Jesse." 1st. Chronicles 10:13-14

-    -    -

Psalms 37:23 / Žalm 37:23
"Kroky dobrého človeka sú riadené Bohom: a Boh má záľubu v Jeho Ceste."  Voľný preklad verša dňa (cesta spravodlivého človeka dobrého je Božia Cesta)

-    -    -

 
"ZLÝ MIER JE LEPŠÍ AKO DOBRÁ VOJNA."

-    -    -

 

 

"Aby se lidé nebáli, když chtějí nekoho poznat, k němu přistoupit a oslovit ho."

B o ř i v o j   Š u b r t

"Človek prichádza nevie odkiaľ, je na svete a nevie prečo, a odchádza a nevie kam. Pobehuje sem a tam a myslí si, že svet je tu len tak pre zábavu. Na Zemi sme preto, aby sme odhalili ten skrytý charakter a napravili ho." 

"KAŽDÝ MÁME SVOJU ŽIVOTNÚ ÚLOHU."

"Vyššie musí vychovávať a riadiť nižšie."

"DUŠA MUSÍ VLÁDNUŤ TELU."

Bořivoj Šubrt

https://www.biblik.sk/news/borivoj-subrt-poznanie-dobra-a-lasky/

-    -    -

Alan Greenspan &  G.W. Bush -  GOLD, SEX  I'M ERICA !

-    -    -

“If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.”
1 John 1:8 (KJV) verse of the day 12th April 2019

"Keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme vo tme, luháme a nečiníme pravdy; ale keď chodíme vo svetle, jako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým, a krv Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu. Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás pravdy." 1. Jánov 1:6-8

-    -    -

"ČLOVEK JE TAK BLÍZKO K BOHU, AKO RÝCHLO DOKÁŽE ODPUSTIŤ."Z. Jonek
článok na hlavnespravy.sk

-    -    -

"Preto posilnite opustené ruky a zomdlené kolená vzpriamte a robte priamu drahu svojimi nohami, aby to, čo je kuľhavé, nevybočilo, ale radšej bolo uzdravené. Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána, dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia, a boli by ním poškvrnení mnohí! Aby nebol niekto smilník alebo obecný jako Ezav, ktorý za jeden pokrm predal svoje prvorodenstvo. Lebo viete, že keď aj potom chcel zdediť požehnanie, bol odvrhnutý, lebo nenašiel miesta obratu mysle u svojho otca, hoci to aj so slzami snažne hľadal." Židom 12:12-17

-    -    -

"Stíhajte lásku a snažte sa horlive o duchovné dary, ale viacej, aby ste prorokovali." 1. Kor. 14:1

"FOLLOW THE LOVE."

"NASLEDUJ LÁSKU."

-    -    -

"Prístroj, ktorý vás zbaví fajčenia je nebezpečnejší ako rakovina."

"A device what makes you stop smoking is more dangerous like cancer."

-    -    -

"Stav človeka veľmi dobre odrážajú jeho oči a hlas." S.N. Lazarev
"The real condition of a man is mirroring in his voice and eyes." S.N. Lazarev

Posledná strana knihy S.N. LAZAREV - ČLOVEK BUDÚCNOSTI 1

-    -    -

"Ak sa hneď niečo nedarí, treba byť vytrvalý a trpezlivý, lebo profesionálne výkony vyžadujú obvykle dlhoročný tréning." "If sometimes the life is going bad, you have to be patient and keep the love in your heart. Art of living is a professional discipline, to be the top athlete, you have to do a lot of training."

-    -    -

"If you don't know exactly what you want,

the life will show you what exactly you don't want."

"Ak presne nevieš, čo v živote chceš, život Ti obvykle ukáže presne to, čo nechceš."

-    -    -

"A chodil po ceste kráľov Izraelových, ako robil dom Achabov, lebo mal dcéru Achabovu za ženu a robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových." 2. Kráľov 8:18

"A chodil po ceste domu Achabovho a robil to, čo je zlé v očiach Hospodinových, ako dom Achabov, pretože bol zaťom domu Achabovho." 2. Kráľov 8:27
VAROVANIA BIBLIE PRE VÝBER MANŽELKY (muži robili zlé, lebo si vzali ženu zo zlej rodiny)

-    -    -

"And he walked in the way of the kings of Israel, as did the house of Ahab: for the daughter of Ahab was his wife: and he did evil in the sight of the LORD." 2nd Kings 8:18

"And he walked in the way of the house of Ahab, and did evil in the sight of the LORD, as did the house of Ahab: for he was the son in law of the house of Ahab." 2nd Kings 8:27

BIBLICAL WARNING FOR CHOOSING WIFE (men gone bad because of bad wives)

-    -    -

"Keď je Boh so mnou, čo Koho sa mám báť? Veď čo už mi len môže urobiť človek?"
(voľný preklad verša dňa Žalm 118:6)

-    -    -

"Občan vyjadruje svoju slobodu konaním alebo nekonaním."

Občiansky zákonník §35

-    -    -

"Ráno je dôležité nie čistiť si zuby, ale poriadne si vyčistiť jazyk. A fluórovú pastu by nemal používať nikto. Fluór je prudký jed, ktorý by sa nemal dávať ani na pokožku a už vôbec nie do úst. Z takzvaných bio zubných pást má dobré zloženie zn. WELEDA"

"In the morning it is very important to clean our tongue. Nobody shouldn't use a toothpaste with fluoride, because fluoride is toxic."
Obrázok z knihy Dr. Cambell McBride SYNDRÓM TRÁVENIA A PSYCHOLÓGIE:

-    -    -

"Sme hrdí na to, ako statočne znášame rany osudu, a zatiaľ je to len nedostatok odvahy vzoprieť sa im."

"Keď človek miluje príliš, ťažko pozná, keď ten druhý už nemiluje vôbec."
"Žena je ako ľalia. Jemný muž sa jej neodvažuje ani dotknúť, ale príde somár a zožerie ju."

-    -    -

"Minulosť je história, budúcnosť je ilúzia, všetko z toho sa odohráva práve tu a teraz."

"The past is a history, the future is a fantasy, everything real and both we create now."

-    -    -

"NIE SÚ NEVYLIEČITEĽNÉ CHOROBY, SÚ LEN NEVYLIEČITEĽNÍ ĽUDIA."

Samuel Hahnemann (1755-1843) zakladateľ homeopatie / homeopathy founder
"THERE IS NO INCURABLE SICKNESS, THERE's ONLY AN INCURABLE MAN."

-    -    -

"Potom pristúpil prorok k izraelskému kráľovi a riekol mu:

Idi, vzmuž sa, a znaj a vidz čo máš robiť,

lebo o rok zase príde sýrsky kráľ hore proti tebe."

1. Kráľov 20:22 / 1st Kings 20:22

"And the prophet came to the king of Israel, and said unto him,
Go, strengthen thyself, and mark, and see what thou doest:
for at the return of the year the king of Syria will come up against thee."

-    -    -

Forgetting the Ten Commandments means opening the door to demons.

Nedodržiavanie Božích Prikázaní znamená otváranie brány démonom.

-    -    -

BOH JE RODINA. ÚTOK NA RODINU JE ÚTOK NA BOHA. LIBERALIZMUS JE AUTODEŠTRUKČNÝ PROCES.

GOD IS THE FAMILY. ATTACKING THE FAMILY MEANS ATTACKING GOD. LIBERALISM IS AN AUTODESTRUCTION SEQUENCE.

-    -    -

"Buď len pevný útes, o ktorý sa trieštia vlny života." Marcus Aurelius

-    -    -

"Strach a pokora sa dajú vynútiť, úcta a vážnosť nie." Štefan Zweig

-    -    -

"Je úplne zbytočné sa pýtať, či život má zmysel, a či nie. Má taký zmysel, aký mu dáme." Seneca ml.

-    -    -

"Človek si vždy viac uvedomuje svoje individuálne útrapy než svoju surovosť voči druhým." Josef Čapek

-    -    -

"Dokuď jste nezrealizovali Pravdu - Boha, dávejte stále víc, a bude Vám víc dáno. Jenom mudrc se o to nemusí už snažit, protože láska vychází z něho automaticky." Dr. Eduard Tomáš

-    -    -

"Veľkí muži sú formovaní na kolenách svojich matiek."

"The great men are formed on the knees of their mothers."

-    -    -

Dokiaľ sa nenaučíš myslieť, budeš robiť to, čo ti hovorím. A ja hovorím, že to bude diplomacia a nie vojna!

-    -    -

"If it seem impossible, we are going to do it."

"Tak keď to vyzerá nemožné, poďme to urobiť!"
Napoleon Bonaparte

-    -    -

If you cannot do great thing, do small things in a great way.

Keď si myslíš, že nemôžeš robiť veľké veci, rob malé veci tak, akoby boli veľké."

-    -    -

A boy divorced his girl. He tried to say her I'm sorry... and she said: Hey, stop it, tell me with her is everything better, I wouldn't suffer so much :-)

Chlapec sa rozišiel s dievčaťom kôli inej. Chcel nejako normálne povedať pravdu svojej bývalej, lebo si ju vážil. Hovorí jej: "Prepáč, našiel som si inú..." A ona hovorí: Hej, nič mi nevysvetľuj, nie si mi nič dlžný, radšej povedz, že je to s ňou všetko lepšie, tak aspoň nebudem príliš trpieť :-)

"Telo je stvorené pre rozkoš, ale nie je v ňom láska...

 ...a tak sa teraz márne pokúšam objať svojho ducha."

"Now and then it's good to pause in our pursuit of happiness and just be happy." Je najvyšší čas prestať hľadať šťastie a konečne byť štastný!

DUCHOVNÝ ŽIVOT MNOHÝCH STROSKOTÁVA PRETO, LEBO NEHĽADAJÚ BOHA PRE NEHO SAMÉHO, ALE ABY OD NEHO NIEČO DOSTALI. 

facebook.com/krajci.marek

The spiritual life of many people will be ruined, because they didn't seek God for God Himself, they were seeking God to receive something from Him. SEEK GOD FOR GOD. LOVE FOR LOVE. SEEK AND FIND.

 
 
ČLOVEKA NEMOŽNO HODNOTIŤ PODĽA TOHO, ČO ZÍSKAL, ALE PODĽA TOHO, ČO DAL.
THE VALUE OF A MAN SHOULD BE SEEN IN WHAT HE GIVES!
and not what he is abble to receive.
Albert Einstein

-    -    -

"Bože, aký jednoduchý je recept na šťastný život - to, čo robíme, robiť z lásky k veci." Čapek

"Lord, how easy is to have a good life - everything what we do we have to do for love." Karel Capek, czech writer

-    -    -

"Čo je hodné toho, aby to bolo vôbec vykonané, je hodné aj toho, aby to bolo vykonané poriadne."

"What's worth to be done is worth to be done good."

-    -    -

HavraN, Gál, SmATANa, Bútora, Benčík, Hríb, Korda

-    -    -

"Teraz, keď sme sa naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby, zostáva už len jediné - naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia." G.B. Shaw

-    -    -

"Odmietame tých, ktorí nás milujú a milujeme tých, ktorí nás odmietajú." Seneca ml.

-    -    -

ABY ČLOVEK DOBRE VIDEL, NESTAČÍ MAŤ LEN OTVORENÉ OČI, JE POTREBA OTVORIŤ AJ SRDCE.

Paul Cézanne, fr. maliar/painter (19.1.1839 - 22.10.1906)
IF YOU WANT TO HAVE A GOOD SIGHT, IT ISN'T ENOUGH TO HAVE GOOD EYES, YOU HAVE TO OPEN YOUR HEART.

-    -    -

"God wants us to be normal. A terrible pride, degeneration and loss of spiritual powers of the modern civilization caused normal things as following the 10 Commandments as a too high criteria."

"Boh chce od nás, aby sme boli normálni. Obrovská pýcha, degenerácia a následná strata duchovných síl väčšiny ľudí súčasnej civilizácie pôsobí, že pre mnohých sú normálne veci ako dodržiavanie Prikázaní už príliš vysoké kritériá."

-    -    -

"Neverte všetkému čo sa vám na uverenie predkladá: skúmajte všetko a presviedčajte sa o všetkom sami." Jan Amos Komenský

-    -    -

"Z bežne pozorovateľných objektov má k Bohu najbližšie Slnko."

"From all objects what we can usually see, the closest thing to God is the Sun."

-    -    -

"To be cured is possible by a radical change of the sick sentiment."

MUDr. Vladimír Vogeltanz

"UZDRAVENÍ JE MOŽNÉ RADIKÁLNÍ ZMĚNOU NEMOCNÉHO POSTOJE."

"Spíše, než zbavit pacienta hned příznaků choroby je důležitější přivést ho k tomu, aby se sám zbavil duševních příčin, které vedli k jejímu vzniku. Jinak i zázračné uzdravení léčitelem pouze odsune potíže na později. I o snadné úzdravě platí: lehce nabyl, lehce pozbyl."

-    -    -

Kapitalizmus nahradil slovo "Boh" slovom "trh". Trh určuje pravidlá, trh je všemohúci, všetko sa musí podriadiť záujmom trhu. Bezpochyby aj voľby!

Capitalism has replaced word "God" by word "Market." Market make the rules, market is almighty, everything must follow the will of the market. There's no doubt so called "democratic" elections are controlled by market.

-    -    -

-    -    -

"Priateľ je ten, kto o Tebe vie všetko a napriek tomu Ťa má rád."
“A friend is someone who knows all about you and still loves you.”
"Vtedy vieš, že si zamilovaný, keď nemôžeš zaspať preto, že realita je definitívne lepšia ako Tvoje sny."
“You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams.”
"Ten, kto sa dokáže meniť, sa rozvíja. Ten, kto si myslí, že má vždy pravdu, sa rozvíjať nebude:
keďže už pravdu má, prečo by sa mal rozvíjať?"
 
"Ľudské vzťahy nás môžu od Boha vzdialiť, pokiaľ si ich človek zbožšťuje."

"Pre dušu sa nevera môže stať horký liek, zatiaľčo manželská vernosť, stabilita a pohodlie sa môžu prejaviť ako sladký jed."

-    -    -

“All problems of existence are essentially problems of Harmony.”

"Všetky existenčné problémy sú v základe problémy s harmóniou."
 “The soul attracted leaned to the Abyss:
It longed for the adventure of Ignorance.”

"Duša pripútaná k svetu sa čoraz viac nakláňa nad priepasťou: Veď túžila zažiť ignoranciu."

Sri Aurobindo

(15.8.1872 - 5.12.1950)

-    -    -

"Tajomstvo lásky a radosti je v odovzdanosti, obetovaní svojho ja. Ak je časť Tvojho ja bez radosti, znamená to, že sa nedokázala darovať a chce sa ponechať sama pre seba."

 Noliní Kanta Gupta (13.1.1889 - 7.2.1983)

-    -    -

“Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.”
Psalms 23:6 (KJV)

"Iste len Jeho Dobrota a Milosrdenstvo ma budú sledovať po všetky dni môjho života: a budem bývať v dome JA SOM naveky." voľný preklad z angl.
 
"Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy." Žalm 23:6 (Roháček)

-    -    -

"Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané." Mat 6:33

"But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you." Matthew 6:33

-    -    -

"Dívajte sa vždy najprv na to, či to, čo idete robiť má skutočný zmysel a až potom na to, koľko sa za to platí, či ide skutočne o tvorbu, alebo len o presýpanie peňazí."

Emil Páleš, časopis Sophia (8. zima '95)  sophia.sk/casopis-sophia

-    -    -

"Ten, kto vie, čo je Gender a podporuje Gender je vlastizradca! 

"Spreading and supporting gender ideology is a high treason!"
Marian Kuffa, catholic priest

Za tým si stojím, aj keby ma mali zavrieť, zastreliť, toto neodvolám!"

 Marián Kuffa

https://www.youtube.com/watch?time_continue=903&v=6WXOZAMGbf0&t=14m38s

-    -    -

"Mňa nepremeníte! Mňa nezlomíte! Slovákom som sa narodil, Slovák som a Slovák budem! A keď vyjdem zo žalára, zas len budem pokračovať tam, kde som prestal. Do posledného dychu budem bojovať za sväté práva slovenského ľudu, za božské práva slovenského národa!"
Andrej Hlinka
(27.9.1864 - 16.8.1938)

-    -    -

"It is GOOD FOR A MAN NOT TO TOUCH A WOMAN." 1. Cor 7:1

"DOBRE MUŽOVI NEDOTÝKAŤ SA ŽENY." voľný preklad angl. 1. Kor.7:1 

"A čo do toho, o čom ste mi písali, dobre by bolo človekovi nedotýkať sa ženy." 1. Kor. 7:1

-    -    -

"Podobne ako sa telesná výchova vštepuje telesným cvičením a intelektuálna výchova cvičením intelektu, tak aj ducha možno vychovávať len cvičením." Gándhí

-    -    -

Slová na meditáciu:

Činnosť / Účinnosť
Words for meditation:
activity / efectivity

-    -    -

“Seek the LORD and his strength, seek his face continually.”
1 Chronicles 16:11 (KJV)

"V Bohu nájdete silu, hľadajte a viďte vo všetkom iba Jeho Prítomnosť!"

(V každom momente a v každej situácii iba BOH JE)

(voľný preklad verša dňa, 1. kniha Kroník 16:11 Biblia King James Version)

-    -    -

 

"Bolo by zaujímavé zistiť, či Božie Prikázania dodržuje aspoň 1% ľudí."

S.N. LAZAREV, kniha ČLOVEK BUDÚCNOSTI 1 (book Man of The Future 1 )

"It would be interesting to have a statistics, if  The 10 Commandments  obey at least 1% of people."

Zapálil som Camphillskú sviecu. V porovnaní s inými voskovými sviecami krásne horela a vydávala silné svetlo. Ani po sfúknutí príliš nesmrdela, lebo niektoré bio sviece smrdia fest keď zhasnú. Čo ma však prekvapilo, keď som ju zhasol, fúkal som do žeravého knotu. A žeravý knot začal horieť! To znamená: Kto silno fúka, môže aj zhasnutú sviecu zapáliť! :-)

-  -  -

Čau! A nikdy sa nevzdávaj!

Dr. Ján Páleš, bývalý riaditeľ finančnej skupiny OVB / former director OVB financial group
"Hi! And never give up, never!

-  -  -

"STRATIT NEMŮŽEME NIC, ZÍSKAT VŠECHNO!"

 Dr. Eduard Tomáš, český mystik / czech spiritual teacher

"There's nothing to lose, we can get everything."

 

-  -  -

Že vraj nie je možnosť iná krem Kotlebu a Hail Rabína :-)

Po odstúpení Mistríka, elity chcú židíka

Kováč, Šuster, Gašparko, Úžerník, a... Hoviadko?

Pre Slovensko iste prínos bude, riešiť pamflety na Najvyššom súde!

Hoc to nie je osobné, lžid vysúdi odškodné.

Ale keď pochybí štátny úradník, zrazu vinný nie je nik!

 Vážený pán sudca, za takú spravodlivosť zaplatí kto do ....?

No však predsa na to sú voliči!

Dozrel čas povedať vám NIE aj na daňové priznanie!

-  -  -

"Je dobre držať pôst pred Splnom a pred Novom." S.N. LAZAREV

"It's good to be fasting before the full moon and before the new moon." S.N. LAZAREV

-  -  -

Od Pána Nebies si vyprosíme víťazstvo!

THE VICTORY IS IN OUR GOD!
Rozprávky Tisíc a Jedna noc / Thousand and one nights

"Ale teraz Ma musíš poslúchnuť vo všetkom, čo Ti rozkážem, lebo len ten, kto má na pamäti to, čo treba, dosiahne svoj Cieľ." / You have to listen to Me now, you have to do everything what I command, because only a man, who is doing his duty will reach his goal.

-  -  -

"Prv než učiníš hriech, prehráš to v mysli."

"Before you sin, you lost it in your mind."
R. Knap, kresťan / christian

-  -  -

"NESMRTEĽNÍ SME LEN NATOĽKO, NAKOĽKO MYSLÍME NA VEČNÉ."

 "WE ARE IMMORTAL ONLY  IF  WE THINK AS IMMORTAL."

-  -  -

"Doba sa zmenila, ale ľudia ostali primitívni ako za čias upaľovania bosoriek. To platí aj na vedcov a lekárov." The ages have changed, but people's mind sleeping in the dark as in the dark age. The scientists and doctors are no exceptions.

-  -  -

"Treťou najčastejšou príčinou úmrtia v USA je lekár." "Celá chemoterapia je o peniazoch, ľudí takto zabíjajú kôli zisku." Third most common cause of death in USA is a doctor!" "Chemotherapy is all about money, helpless victims are being killed for profit." Dr. Peter Glidden

www.drglidden.com

-  -  -

"LET THAT MIND BE ABSORBED BY HIS NAME!"

 
"NECH VAŠU MYSEĽ POHLTÍ JEHO MENO!"

-  -  -

"ZIŠTNÉ UCTIEVANIE PÁNA JEŽIŠA KRISTA KÔLI ODPUSTENIU HRIECHOV ALEBO KÔLI NEBU JE TIEŽ ŠPATNE."

"WORSHIPPING THE LORD FOR HEAVEN OR FOR THE FORGIVENESS OF SINS IS DIRTY. YOU CANNOT LOVE FOR SOMETHING, THAT'S A MISERY. LOVE FOR LOVE."

-  -  -

Pýtajú sa Buddhu: aký je Váš názor na reinkarnáciu?

- Nemám žiadny názor, som oslobodený od všetkých názorov.
Question for Buddha: What's your opinion about reincarnation?
- I don't have any opinion anymore, I'm free from all opinions.
:-)

-  -  -

The lightning strikes over Tatras,

thunders cracking like mad

We have to stop them brothers,

and force them to disappear,

so we shall rebirth...

SLOVAK NATIONAL ANTHEM
 https://www.biblik.sk/news/nad-tatrou-sa-blyska/

-  -  -

NAD TATROU SA BLÝSKA, HROMY DIVO BIJÚ...

NAD TATROU SA BLÝSKA HROMY DIVO BIJÚ,

ZASTAVME ICH (myšlienky) BRATIA

VEĎ SA ONI (ilúzie) STRATIA

SLOVÁCI OŽIJÚ!

-  -  -

"Keď si čokoľvek prečítaš, a nedáš to do praxe, tak si to zbytočne čítal!"

"Keď si niekto myslí, že si hlúpy, nechaj ho v tej "pravde".

Keď si niekto myslí, že si múdry nechaj ho v tej "pravde."

J.G.

-  -  -

V škole: "Pani váš syn je imbecil, v škole ho nemôžeme nič naučiť!"

Matka príde domov a hovorí synovi: "Si génius, v škole Ťa nemajú čo naučiť! Teraz sa veľmi snaž naučiť sa všetko doma!"

Z chlapca vyrástol vedec a vynálezca

-  -  -

"Sociopats might not care about others, but they care very much about themselves."

https://www.mojevideo.sk/video/2f1ba/preco_vas_chcu_vymenit.html

"Sociopati na druhých úplne kašlú, zaujímajú sa vyslovene len a len o seba."

-  -  -

"Múdremu je aj zlé na dobré, hlupákovi všetko nanič!"

-  -  -

"Človek by mal ustavične ďakovať Bohu za dve Milosti - za zdravie a za rozum.

 A tiež sa rozpráva: Kto si cení svoju dušu, opovrhuje hriešnymi chúťkami. Kto z malého utrpenia robí veľké, toho Pán nadelí ešte väčším. Kto podlieha svojim žiadostiam, podkopáva Boží Zákon, a kto počúva ohovárača, stratí priateľa. Ak má dakto o Tebe dobrý názor, uver mu!

"Kto sa ustavične hašterí, hreší."

"KTO SA VČAS NEOZVE PROTI KRIVDE, BUDE MAŤ ČO DO ČINENIA S MEČOM."

"Klamár nemôže byť nikomu priateľom, lebo slovo Priateľ pochádza od slova Pravdovravnosť - ktorá vychodí z hĺbky srdca. Klamárovi však na jazyk vychodí lož. 

Je veľmi užitočné poslúchať Boží Zákon."

Rozprávky Tisíc a Jedna Noc

"Preto si vyberaj len takého človeka za priateľa, ktorého si si vopred vyskúšal."

-  -  -

"JÁ září jasem, který překračuje tmu i světlo" Dr. Eduard Tomáš (prečo by sme si Boha nemali predstavovať ani ako osobu ani ako stav. Veci treba vnímať najskôr ako ticho a prázdno až potom ako mená a tvary)

"Jak chtění tak i zakoušení událostí nás ženou k egu a vzdalují nás od pravdy." "Zaujať postoj neosobného svedka nielen k veciam, ale predovšetkým k samotnému egu." Dr. Eduard Tomáš, predn. "Prozření"

-  -  -

AKO VO VNÚTRI, TAK AJ VONKU.

"AS WITHIN, SO WITHOUT."

-  -  -

"Ak budeme vo vnútri všetko prijímať a navonok aktívne niečo robiť, prežijeme a zachránime sa."

Sergej Nikolajevič LAZAREV

"Accepting everything inside and doing actively something outside, that's a dialectics and - it's the way to survive."

-  -  -

“For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.”
Romans 6:14 (KJV)

"Vtedy nad vami viac hriech nebude panovať: keď budete žiť nie Zákonom, ale Milosťou!"

(voľný preklad z angličtiny Rimanom 6:14)

-  -  -

"Lebo Hospodin, tvoj Bôh, ťa požehnal v každej práci tvojich rúk; vie, že ideš touto veľkou púšťou. Toto už štyridsať rokov bol Hospodin, tvoj Bôh, s tebou; nemal si v ničom nedostatku." Deuteronomium 2:7

"For the LORD thy God hath blessed thee in all the works of thy hand: he knoweth thy walking through this great wilderness: these forty years the LORD thy God hath been with thee; thou hast lacked nothing." Deuteronomy 2:7

-  -  -

Ak by Zem bola vyspelá planéta, hygienici by zakázali používať wi-fi a rádiové vlny celkom. Bezdrôtová sieť nemá čo robiť na verejných priestranstvách, v domácnostiach a už vôbec nemá byť v blízkosti potravín! Človek, ktorý vypne wi-fi a nahradí ju káblom, môže tak urobiť pre seba aj pre svoje okolie.

The Earth shall be one day a planet with an advanced spiritual development. Using radio waves and Wi-fi will be strictly forbidden by hygienists. Wireless network should be always disabled in public areas, trains, buses etc. and at home. Wi-fi should be always disabled near food and groceries! Food is contaminated even after one scan with red laser in store! And we have BIO stores equipped with red lasers and long-range wi-fi routers! This devices should be away from human!

-  -  -

"Ze všech krásných věcí, které na světě existují, většina slouží k tomu, aby uspokojila chuť, nebo aby dodala rozkoše sexu: pokud se dokážeš vzdát potěšení obou, pak k čemu ti je tento svět? Znamená to, že hltavost a smyslnost jsou esencí veškerého sobectví v lidské mysli; odhoď je, a zbavíš se sobeckých pocitů, a takto budeš žít pouze pro ctnost a dobro lidstva." Bgahavad-Gíta (Uttaragíta 3:5)

-  -  -

ZÁKLADOM MYSLE JE RADOSŤ.

"THE CORE OF THE MIND IS JOY."

-  -  -

"KEĎ JE VÁM ZLE, DÍVAJTE SA NA HORIZONT." Dr. Eduard TOMÁŠ

"If you don't feel ok, try to look at the horizont."

-  -  -

"Nikto sa nepýta, prečo ani 30 rokov po revolúcii nemáme demokraciu, hlavná otázka je, koho voliť."

-  -  -

Čo robí kráľa kráľom a žobráka žobrákom? / What makes a king a king?

-  -  -

"Kto si myslí že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol."     1. Kor 10:12

"Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall."       1. Cor 10:12

-  -  -

"Na to, aby jeden mohol siať, orať a žať, druhý sa musí modliť a meditovať."

S.N. LAZAREV

"For one to sow, plow and crop, another must pray and meditate."

-  -  -

"Moderní ľudia považujú skutočnosť za neskutočnú a neskutočnosť za skutočnú."

"For modern people the reality is an illusion and the illusion is their reality."

-  -  -

"Pýtam sa suseda, mladého chlapca: Čo hovoríš na to nebo?

- Chemtrails? Je Ti jasné, že to neexistuje!"

-  -  -

CHEMTRAILS TRENČÍN 15.2.2019_14:25

  ↓ CHEMTRAILS TRENČÍN 15.2.2019 14:06 - 17:05 ↓

https://ulozto.sk/!Jw3WB43jLL2h/chemtrails-tn-15-2-2019-14-06-17-05-zip

-  -  -

"If Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the commandment of the LORD, to do either good or bad of mine own mind; but what the LORD saith, that will I speak" Numbers 24:13

"...ani keby mi dal Balák plný svoj dom striebra a zlata, nemohol by som prestúpiť rozkaz Hospodinov a učiniť zo svojho srdca už či dobré či zlé..." Numeri 24:13

-  -  -

"Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú hodny, aby boly prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás." Rimanom 8:18

Romans 8:18 (KJV)

-  -  -

"Je Valentína, ak nie ste zamilovaní, treba to rýchlo napraviť." 14.2.2019 1:22

"Today it's Our Valentine's day! Who isn't falling in love, he must quickly repair it!"

-  -  -

ani keby mi dal Balák plný svoj dom striebra a zlata, nemohol by som prestúpiť rozkaz Hospodinov a učiniť zo svojho srdca už či dobré či zlé?

Kedy bude na svete dobre?

- Keď budú králi filozofovia a filozofovia králi! Dr. Eduard Tomáš

- Keď bude žena ženou a muž mužom. Biblik

- Nesnaž sa byť veľkým mužom, buď mužom! Star Trek - First Contact (Prvý Kontakt)

- Keď si bude na Valentína každý gratulovať :-)

-  -  -

"Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me."

John 14:6

Did you ever realize, that in French (language of the nobility) meaning "Je suis" = "I AM"?

Óm/Amen/I mean/I am/AuM

JA SOM = Cesta i Pravda i Život;

k Otcovi môžete prichádzať len cez  JA SOM

Óm.

prel. Ján 14:6

- Všimli ste si niekedy, že vo francúzštine-jazyku šľachty znamená Jezu (Je suis) JA SOM?

-  -  -

"Keď farár neletel na lietadle, neznamená to, že nepozná základy aerodynamiky."

"It's foolish to expect that a priest knows nothing about laws of aerodynamics just because he never flew a plane."

-  -  -

"Na šťastné manželstvo je potreba troch."

"For happy marriage you need to have three3."

-  -  -

Hľadať nesmrteľnosť, to je ako trhať kvetiny v zrkadle.

Hľadať nesmrteľnosť, to je ako chytať Mesiac na vode.

čínsky seriál Opičí Král (Opičák Sun Wu-Kung)

Seeking / trying to achieve immortality is like harvesting crop in mirror

Seeking / trying to achieve immortality is like catching Moon in lake

 

-  -  -

Their thoughts are overpowered by greed and they see no wrong in annihilating their relatives or wreaking treachery upon friends. Yet, O Janardan (Krishna), why should we, who can clearly see the crime in killing our kindred, not turn away from this sin? Bhagavad-Gita 1:38-39

Akože oni, majúc rozum zatemnený chtivosťou, nevidia žiadny hriech v rozbíjaní rodiny, žiadny zločin v nepriateľstve k priateľom, prečo by sme sa nemali, ó Džanardán, od takého hriechu odvrátiť aj my, ktorí vnímame rozpad rodiny ako zlo?                Bhagavad-Gíta 1:38-39

-  -  -

Čerešňa hovorí: Ó človeče, premeňuj ako rastlina dolné na horné, očisťuj pudy. Zrej a zbieraj plody života!

Brest/Merkúr/Ortuť/Quicksilver hovorí: Ó človeče, hýb sa, buď pružný, živý a rýchly!

Breza hovorí: Ó človeče, tvor na svojej duši! Obdivuj nežne a s láskou krásu celého sveta!

Jaseň hovorí: Ó človeče, buď vzpriamený a vznešený! Nepremárňuj sa vo veciach nedôstojných, buď si dobre vedomý svojej ľudskej urodzenosti"

Dub/Mars hovorí: Ó človeče, maj svoje korene v hlbinách a čiň sa do výšin. Buď silný a pevný. Buď bojovníkom, rytierom, ochrancom!

Javor hovorí: Ó človeče, premáhaj v sebe unáhlenosť a zhon. Hľadaj hodiny pokoja, v ktorých sa môže zrodiť dobro a múdrosť!"

-  -  -

"PŘIJMĚTE SVOU STÁVAJÍCI SITUACI A ZMĚNTE JI VE SVŮJ PROSPĚCH."

Olga Dunayevska, www.sergej-lazarev.cz

"ACCEPT YOUR CURRENT SITUATION AND CHANGE IT FOR YOUR PROSPERITY."

-  -  -

"He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved."

Psalms 62:2

"Iba On je mojim pevným bodom, moja Záchrana; JE mojim štítom; nepohnem sa od Neho."

Voľný preklad Žalmu  62:2  anglickej Biblie Kráľa Jakuba

-  -  -

"Viera v neomylnosť Biblie je rovnako slepá a hluchá ako viera v neomylnosť pápeža."

"Faith in infallibility of Bible as a book is blind and deaf as well as faith in infallibility of pope as a man."

-  -  -

"Mám všetko, nevidím dôvod, prečo by som mal žiť ďalej."

bezbožný syn miliardára, list na rozlúčku

"I have everything. There's no reason for me to continue this life."

atheistic son of a billionaire, suicide note

-  -  -

fašizmus [tal.] - polit. hnutie vychádzajúce z nacionalizmu a rasizmu, snažiace sa pôsobiť na široké masy, vzniklo po 1. svet. vojne. Fašistické strany sú budované na vodcovskom princípe s prísnou vnútornou disciplínou, vlastnými ozbrojenými skupinami, snažiacimi sa nastoliť fašistickú diktatúru - fašistický štát, ktorý likviduje všetky demokratické slobody, zastupiteľské orgány, polit. strany a pomocou teroru, ideológie a propagandy sa snaží o úplné ovládnutie jednotlivca. Jeho ekonomika zameraná na voj. výrobu v súlade s expanzívnou zahr. politikou je riadená a kontrolovaná štátom. Najst. fašist. štát vytvoril r. 1922 Benito Mussolini v Taliansku, v r. 1933 Adolf Hitler v Nemecku. V určitej modifikovanej forme sa fašizmus uplatnil v Portugalsku, Rakúsku, Španielsku (gen. Franco), rôzne fašistické skupiny vznikli aj v iných štátoch (v Česko-Slovensku Národní obec fašistická, v Maďarsku Szalasiho Šípové kríže, vo Francúzsku) Po r. 1945 vznikli rozličné radikálne pravicové skupiny a organizácie neofašistov.

Beliana - MALÁ SLOVENSKÁ ENCYKLOPÉDIA

-  -  -

"Aký je rozdiel medzi cisárom a prezidentom? Cisár Caligula vyznamenal koňa, prezident Kiska vyznamenal kobylu."

-  -  -

"One day you'll be a King. At least try to act like one."

"Jedného dňa budeš Kráľom. Aspoň sa už dnes usiluj ako Kráľ správať."

-  -  -

"Každý, koho miluješ, je tvoj duchovný učiteľ. Snáď aj preto velí Pán Ježiš Kristus milovať svojich nepriateľov." 

"Everyone you love, is your spiritual teacher. Another reason to love your enemies, but at first, because our Lord Jesus Christ said."

-  -  -

"Usilovať o svätosť je nonsens, je to ako míňať energiu na hľadanie zlatého koňa, na ktorom ani neviete, že sedíte. Stačí dodržiavať Prikázania a ostatné prenechať Bohu."

"Trying to achieve holiness is nonsens. It's like spending energy seeking for the horse you're riding. Following Commandments is enough."

-  -  -

"ÚLOHOU SLOVENSKÉHO NÁRODA JE: STAŤ SA VEDÚCOU DUCHOVNOU SILOU SVETA!"

časopis Sophia, 4.zima '94 str. 7

-  -  -

Krotký ako baránok,

 tak sa javí navonok.

Lež vo vnútri besný pes,

čo z úst mu kvápe pena,

 aký to muž, ktorému vládne žena?

Radšej všetko "prehryzne", aj vlastnú kosť,

len nie, nie, tichú posteľ, a či pardon, domácnosť?!

-  -  -

"Prečo si dievčatá maľujú hrubé čierne obočie? Lebo nechcú vidieť nič nad to, čo im ukazujú ich oči."

"Why are girl painting their eyebrows so thick? They don't want to see anything above their eyes."

-  -  -

"Boh Pokoja však, Ktorý vzkriesil z mŕtvych našeho Pána Ježiša Krista,     nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho Vôľu."

Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant,

Make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is wellpleasing in his sight, through Jesus Christ; to whom be glory for ever and ever. Amen.

Hebrews 13:20-21

-  -  -

"Ľudia, ktorí sa vrátia z klinickej smrti, pochopia dôležitosť lásky. Ale nezmenia sa obvykle ani po zážitku klin. smrti. Iba vedia, že sú tu na to, aby sa naučili milovať." Dr. Raymond Moody

https://www.cestyksobe.cz/raymond-moody-inspirace-pritomnym-okamzikem/22519

-  -  -

"Človek aj keď je úplne na kolenách cíti nejaké šťastie." bývalý bezdomovec

"Even a freezing man can feel some hapiness inside." ex-homeless man

-  -  -

"THERE IS A PEACE EVEN IN THE STORM." V. Van Gogh

"Existuje Nekonečný Mier - JE ešte aj v blesku a dunení hromu!"

-  -  -

"Človek je fénix. Vždy musí najprv zomrieť, aby vstal z popola ešte krajší."

Časopis Sophia, 2. Leto '94

https://www.biblik.sk/news/elias-a-elizeus/

-  -  -

Slová na meditáciu:  Words for meditation:

 

 UNIVERZUM              Universe (youniverse :-)

UNIVERZÁLNY            Universal

-  -  -

"NEKRADNITE a NEKLAMTE ani NELUHAJTE nikto SVOJMU BLÍŽNEMU."

LEVITICUS 19:11

(voľný preklad: Nekradnite, nerobte podlosti ani neklamte jeden druhého)

"Ye shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another."

-  -  -

"Najzávažnejšie zdravotné problémy sa rozplynú za niekoľko dní, pokiaľ presne prenikneme k príčine ich vzniku."

S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 7

"The most fatal health problems will disapper within a few days, if we can exactly identify the point of it's source."

S.N. LAZAREV, DIAGNOSTICS OF KARMA 7

- - -

"Len buď silný, aby si nejedol krvi, lebo krv je dušou, a preto nebudeš jesť duše s mäsom. Nebudeš jej jesť; na zem ju vyleješ ako vodu. Nebudeš jej jesť, aby ti bolo dobre i tvojim synom po tebe, keď budeš robiť to, čo je pravé v očiach Hospodinových."

Deuteronomium 12:23-25

 
Only be sure that thou eat not the blood: for the blood is the life; and thou mayest not eat the life with the flesh.

Thou shalt not eat it; thou shalt pour it upon the earth as water. Thou shalt not eat it; that it may go well with thee, and with thy children after thee, when thou shalt do that which is right in the sight of the LORD.

Deuteronomy 12:23-25

-      -      -

"Básnici tvrdia, že život je cítiť a milovať."

"According to poets - life is feeling and love."

- - -

 

"Čo znamená najprv zjedzte žabu? Tie najdôležitejšie a obvykle najťažšie úlohy urobiť ako úplne prvé. To, čo človek bežne zvládne za 4 hodiny, nesprávnym systémom priorít môže riešiť aj celý deň."

myšlienka čitateľa, z knihy Brian Tracy -  NAJPRV ZJEDZTE ŽABU

- - -

"Pýtajú sa Diogena: Prečo chodíš aj cez deň s lampášom?

- Hľadám človeka!"

"Question: Why do you need a lantern on a bright day?

- I'm seeking for a human!"

Diogenes (412 - 323 B.C.)

- - -

 

"UTRPENIE = ODTRHNUTIE OD TOHO, K ČOMU SME PRIPÚTANÍ"

S.N. LAZAREV

"SUFFERING = DISCONNECTING FROM YOUR OWN ILLUSIONS"

- - -

"Indická múdrosť varuje človeka, aby nevytváral "novú karmu" - a takáto výstraha je veru plodom pravého poznania! Len by si mal vedieť, že toto nabádanie ťa chce varovať pred zlou karmou! -

BÔ YIN RA - KNIHA O ŽIVOM BOHU

- - -

"Nepomôžu bezbožné poklady, ale spravedlivosť vytrhne zo smrti. Hospodin nedá lačnieť duši spravedlivého; ale to, po čom dychtia bezbožní, odmrští. Chudobný bude ten, kto robí ľstivou rukou, ale ruka usilovných obohacuje" Príslovia 10:2-4

"Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death. The LORD will not suffer the soul of the righteous to famish: but he casteth away the substance of the wicked. He becometh poor that dealeth with a slack hand: but the hand of the diligent maketh rich." Proverbs 10:2-4

- - -

"EU v súčasnej podobe je obnovenie fašizmu v Európe."

"The European Union right now is an attempt to revive fascism in Europe"

Vlajka EU = neofašistický symbol

Flag of EU = neofascist symbol
FASCISM=terror, ideology, propaganda
EU=terror, ideology, homopropaganda

- - -

 

"Potláčať či uspokojovať svoje pudy je pre duchovného človeka rovnaké bláznovstvo."

- - -

"A on sa ide trepať na ústavného sudcu? Je hanba, že niečo také žije v 21. storočí !" Ľ.V.

 

"NOMEN EST OMEN" "V mene je osud" "Fate is in the name"

- - -

"Kto sa snaží o dobro a čistotu svojich myšlienok, ten už našiel cestu k Najvyššiemu. Všetko ostatné mu bude pridané. On sa uzdraví na tele i na duši" MUDr. Ivan Rusnák, prednáška Duchovná úloha ženstva v súčasnej dobe: ↓

- - -

"Realitu si tvoríme tým, čo máme v sebe, čo vyžarujeme, a když to změníme v sobě, začne se měnit i naše realita" Hani Růžičková

- - -

"Každé silné ego má v sebe element paranoie, resp. duševnej poruchy"

Eckart Tolle

"Every strong ego has the element of paranoia in it, element of insanity."

- - -

Ľudia majú peňazí až až. Ako ináč by sa mohli skladať toľkým milionárom a miliardárom na vily a autá? :-)

- - -

"Existuje veľmi jednoduché pravidlo: vnútorne nešťastný človek nikdy nemôže byť šťastný na vonkajšej úrovni. Vonkajšie citové, duchovné a fyzické šťastie je odrazom vnútorného stavu." S.N. LAZAREV

- - -

"Život je to, čo si z neho sám spravíš, pre väčšinu ľudí proste svinstvo."

"Life is what you make of it, yet most of us just fake..."

- - -

"Hospodin je spravedlivý vo všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde. Činí vôľu tých, ktorí sa ho boja, čuje ich krik a pomáha im. Hospodin ostríha všetkých, ktorí ho milujú, ale zahladí všetkých bezbožníkov."  Žalm 145:17-19

 
The LORD is righteous in all his ways, and holy in all his works.
The LORD is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.

He will fulfil the desire of them that fear him: he also will hear their cry, and will save them.

Psalm 145:17-19

- - -

"Ve stvoření musí být pohyb, stejně tak v našem chápání - každý v sobě neseme božskou jiskru. Pokud si náboženství nárokuje pravdy absolutním způsobem, pak se dostává na zcestí..." Ruda Špaček, farár

- - -

Prikázanie "NEZABIJEŠ!" to sa dá vyložiť aj tak, že:

 "NEBUDEŠ NENÁVIDIEŤ!", pretože kto nenávidí, zabíja človeka v srdci

"Thou shalt not kill." this could be traslated "Thou shall not hate.", because everyone who hates someone is killing him in his heart

- - -

"Když si jdeš za svým cílem a necháš příležitosti otevřené dveře, tak příležitost a štěstí přijde." Alue K. Loskotová, podnikateľka a spisovateľka www.aluska.org

"Follow your goals and keep the door open for opportunities, your luck and your chance is coming soon."

Alue K. Loskotova, aluska.org web founder and writer

- - -

"Krotká odpoveď odvracia prchlivosť; ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev."

"Všetky dni chudobného človeka utrápeného zlé, ale ten kto je veselého srdca vždycky hody."

"Cestou života je rozumnému ísť  hore, aby sa odchýlil od pekla dole." 

 -   -   -

"Tí, ktorí si častokrát hovoria kresťania, milujú namiesto Boha iba svoju predstavu Boha. Všetko ostatné, čo do ich predstavy nezapadá, považujú za hrozbu a snažia ju zničiť. Upaľovanie bosoriek je preto pochopiteľné, dialo sa tak s najlepšími úmyslami a do istej miery sa to deje dodnes. Podobným extrémom sú pokusy o vyhladnenie kresťanstva či náboženstva ako takého, aj tieto pokusy sú však zákonité - jedna strana chce vo svojich zvrátených predstavách len "čisté" náboženstvo, tá druhá podobne: len "očistiť" svet. Tým najväčším zvrhlíkom a vodcom primitívnych fašistických ideí sa hovorilo najsvätejší, či najcnostejší. Aj občan Robespierre bol najcnostnejší, občan Marat, ktorý žiadal stotisíc hláv bol nazývaný "Veľký Marat", inkvizítorovi-sadistickému vrahovi sa hovorilo "Svätý Inkvizítor" a je tu ešte aj súdruh Lenin, a samozrejme Herr Hitler, Dobrý Anjel, atď...."

 
 

"Nebudú sa dlho kamarátiť slony s delfínmi."

"It's hardly unlikely some kind of persistent friendship between dolphins and elephants."

 

"Only he, who knows what loneliness is, knows the true value of meeting with his beloved."

"IBA TEN, KTO VIE, ČO JE TO SAMOTA, POZNÁ PRAVÚ HODNOTU STRETNUTIA MILOVANEJ OSOBY."

"Love cannot stand explanations. It requires actions."

"LÁSKA NEZNESIE VÝHOVORKY. VYŽADUJE ČINY."

"Love wants to be eternal. That is the source of the torture it causes us."

"LÁSKA SA TÚŽI ZVEČNIŤ. TAK TO PRETO NÁM SPÔSOBUJE TAKÉ NEZABUDNUTEĽNÉ MUKY :-)"
Erich Maria Remarque

 

"Hrôza je znesiteľná, ak sa človek jednoducho prikrčí, ale zabíja, ak o nej rozmýšľa."

Erich Maria Remarque, kniha NA ZÁPADE NIČ NOVÉ
 
 
 

"Onania, masturbácia - neprirodzené ukájanie pohlavného pudu, sebaukájanie. Pomenovanie podľa Onana." Beliana - Malá Slovenská Encyklopéedia r. 1993

(Zaujímavé, je napísané neprirodzené, ale dnes sa aj deti učia, že je to prirodzené a normálne)

 

"Pozri sa na svoj problém z Mesiaca!"

"Look at your troubles from the Moon."

 (maybe they will disappear soon :-)

Gabriela, chemik/chemist

-   -   -

 

"A riekol: Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je spravedlivé v jeho očiach, a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš ostríhať všetky jeho ustanovenia, niktorej z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja Hospodin som ten, ktorý ťa uzdravuje." Exodus 15:26

 
"And said, If thou wilt diligently hearken to the voice of the LORD thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians: for I am the LORD that healeth thee." Exodus 15:26

 

-   -   -

"Keď sa žena skazí, je horšia ako muž. To platí vo všetkom: v ukrutnosti, v nenávisti, i v láske." Abd-ru-shin

"When a woman gets depraved, she's much worse like a man. That means a depraved woman she's much worse in everything: in cruelty, in hatred, and in love as well." Abd-ru-shin

 

"Svet, ktorý je plný konfliktov, potrebuje ľudí, ktorí dokážu ostatných spájať a napriek nepriazni viesť k porozumeniu a pokoju." Peter Rusnák, gréckokatolícky biskup

"Je potrebné žiť s otvoreným duchovným zrakom, duchom, srdcom i mysľou a prosiť Pána Boha o Jeho Múdrosť a Pomoc a vnímať skutočné potreby ľudí vo svetle Božieho slova a správnym spôsobom na ne reagovať, a tak prinášať Evanjelium Pána Ježiša Krista, čo je aj úlohou našich cirkví." Miloš Klátik, býv. gen. biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

 

"Tie najlepšie a najkrajšie veci na svete nemožno vidieť ani sa ich dotýkať - musíme ich precítiť v srdci."

 

"The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the heart."

 

"Moc a sila patria len Alahovi, Vznešenému, Všemocnému! Sme Alahovi a k Alahovi sa vraciame." Rozprávky Tisíc a Jedna Noc

 

"Power and might belongs to Allah, Noble, Almighty! We belong to Allah and to Him we shall return." Thousand and one nights

 

"Všetka pestrosť, všetok pôvab, všetka krása života sa skladá z tieňa a svetla." L.N. Tolstoj, Anna Karenina


"All the variety, all the charm, all the beauty of life is made up of light and shadow." Tolstoi, book Anna Karenina

 

"V očiach Tolstého je rozklad rodiny nepriamo spätý s vývinom kapitalistických pomerov." Obálka knihy Anna Karenina

 

"Nechci zde hovořit o ruských vědeckých důkazech z 50. let, které empiricky ukázaly, že ropa se neustále vytváří hluboko v plášti Země prostřednictvím extrémně vysokých teplot a tlaku, a že je možné o ní říci cokoliv, jen ne to, že se vypotřebuje."

-  -  -

"Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin." James 4:17

"Kto tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech."

 Ep. sv. Jakoba 4:17

-   -   -

"Nespovedáme sa z toho, že sme zanedbali dobro."

Marián Kuffa

https://www.youtube.com/watch?v=LndG4tffijc

"Matku stále miluješ, ale dávaš prednosť partnerke resp. partnerovi. Vtedy si zrelý do manželstva. Ak sa nevieš odstrihnúť od mamičky, nežeň sa! Lebo dotrápiš tú ženu. Ty sa musíš odstrihnúť, s pupočnou šnúrou sa nedá chodiť po meste… Keď odstrihneš, to hnusne bolí, ale ideš o schodík vyššie."

 

"ZOBER SI SO SEBOU VÝSTRAHU, ŽE KEĎ ĽUDIA OPUSTIA SVOJHO STVORITEĽA A KEĎ SA NA DRUHOV BUDÚ POZERAŤ S NENÁVISŤOU, AKO TO BOLO U KNIEŽAT ATLANTÍDY, V ČASE KTORÝCH BOLA TÁTO PYRAMÍDA VYSTAVANÁ, BUDÚ ZNIČENÍ VÁHOU VLASTNEJ NEPRÁVOSTI, AKO BOLI ZNIČENÍ ĽUDIA Z ATLANTÍDY." PAUL BRUNTON, vynikajúca kniha TAJNOSTI EGYPTSKÉ

 

 

VAROVANIE: KAŽDÁ STRÁNKA ČO NAVŠTÍVIŠ AJ KAŽDÉ HĽADANIE - TVOJE DÁTA SÚ ZHROMAŽĎOVANÉ FACEBOOKOM, GOOGLE A DATABÁZOVÝMI BROKERMI (spoločnosťami a robotmi na zhromažďovanie dát)

https://urlp.it/3op

 

"Manželka môže urobiť veľmi veľa preto, aby pokazila alebo povzniesla život muža."

"A wife can do a lot to uplift or destroy man's life."

 

"Peníze nevydělávaš, když něco prodáš, ale když něco koupíš. Myslím tím, že pokud chceš jednoho dne dosáhnout slušného a poctivého zisku, musíš nejdříve dobře koupit. Myslím tím, že musíš vyjednat co nejnižší cenu. Musíš za své peníze získat co nejlepší hodnotu." Dexter Yager, miliardár

 

"Nikdy never tvorovi, ktorý sedem dní krváca a neumrie." Miranda Grayová, kniha Cyklická žena

 

"I don't trust anything that bleeds for 5 days and doesn't die" Mr. Garrison, (source of quotation: book Miranda Gray The Optimized Woman)

 

"Nedostatočný výkon otupeného náradia sa nedá prekonať nadmerným zaťažením. Buďte vždy obozretní a uvažujte triezvo." Návod od vŕtačky

-  -  -

"A vovediem vás do zeme, vzhľadom na ktorú som prisahajúc pozdvihol svoju ruku, že ju dám Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, a dám ju vám, aby bola vaším vlastníctvom, ja Hospodin. A Mojžiš hovoril tak synom Izraelovým, ale nepočúvali na Mojžiša pre malomyseľnosť a pre tvrdú prácu otrockú." Exodus 6:8-9

 

"And I will bring you in unto the land, concerning the which I did swear to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob; and I will give it you for an heritage: I am the LORD. And Moses spake so unto the children of Israel: but they hearkened not unto Moses for anguish of spirit, and for cruel bondage." Exodus 6:8-9

- - -

"Bez ohľadu na to, aké máte schopnosti, vždy máte väčší potenciál, ako dokážete využiť za celý svoj život."

James T. Mc Cay

"No matter what the level of your ability, you have more potential than you can ever develop in a lifetime."

 
"

"Do not wait: the time will never be 'just right'. Start where you stand, and work whatever tools you may have at your command and better tools will be found as you go along." "Nečakajte na ten "správny čas" nikdy k vám nepríde. Začnite tam, kde práve ste, a pracujte s tým, čo máte po ruke; postupom času budete na vašej ceste nachádzať čoraz lepšie nástroje." Napoleon Hill

- - -

"Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath:" James 1:19

"A throwen stone cannot be moved into the same moment before throwing. Same with passed word, no way to take it back."
 

"Takže, moji milovaní bratia, nech je každý človek rýchly počuť, pomalý hovoriť, pomalý do hnevu." Jakob 1:19

Hodený kameň nevrátiš do okamihu predtým, než ši ho hodil. Podobne, ani vyrieknuté slovo nevrátiš, preto Biblia hovorí Jakob 1:19

 

"Hrubým je daná radosť, nežným je daný smútok."

"Joy for a rough man, sad for a noble."

S.A. Jasenin (1895-1925)

 

"Keby ste mohli na svete zmeniť nejakú vec čo by to bolo?

- Zrušil by som očkovanie detí!"

Sir Nicolas Winton (1909-2015) záchranca židovských detí

 

 

"Je veľmi pravdepodobné, že od kombinovaných očkovacích látok budeme musieť v budúcnosti celkom upustiť." Dr. Campbell-Mc Bride, kniha SYNDRÓM TRÁVENIA A PSYCHOLÓGIE

(poznámka Bilbik: podľa nášho názoru v budúcnosti upustíme od očkovania ako takého)
 

 

"Robotníci menia svet lopatou, básnici perom."

"Worker is changing the world with shovel, poet with pen."

 

SLOVÁ NA MEDITÁCIU / WORDS FOR MEDITATION / MEDITATIONSWORTE:

"Preduchovnený" a "oduševnený"

"Spiritually" and "Soulfully"

"Durchgeistigt" und "begaistern"

 

“Židia to vedia: "Strach je nákazlivý!" Ak sa bojíte chorôb, očkovanie nepomôže. Ak sa nebojíte, nie je žiadny dôvod očkovať." https://www.biblik.sk/news/zidovsky-lekar-odmietol-ockovanie-svojej-dcery/ “Jews knows it: "Fear is contagious!" If your're afraid of sickness, vaccination can't help you. If you're not afraid, there's no reason to be vaccinated.” https://www.biblik.sk/news/zidovsky-lekar-odmietol-ockovanie-svojej-dcery/

 

"Musíme podkopávať a odstrániť z rozumu gójov vieru v Boha a nahradiť ju matematickými formulami a úvahami o hmotných potrebách." Protokoly sionských mudrcov [4:3]

 
"IT IS INDISPENSABLE FOR US TO UNDERMINE ALL FAITH, TO TEAR OUT OF THE MIND OF THE "GOYIM" THE VERY PRINCIPLE OF GOD-HEAD AND THE SPIRIT, AND TO PUT IN ITS PLACE ARITHMETICAL CALCULATIONS AND MATERIAL NEEDS."

The Protocols of Learned Elders of Zion  [4:3]

 

"Núdza učí človeka modliť sa." 

"Misery teaches a man to pray."

ZEM&VEK REVUE 2018, čl. Richard Strážan, str. 23:"Mierové" organizácie pripravujú tretiu svetovú

-  -  -

 
"4. Keď uskutočníme štátny prevrat, povieme: Až doteraz išlo všetko zle, všetci ste trpeli. Ale my odstránime príčiny vášho utrpenia, a tými sú národnosti, hranice a národné meny. Pochopte nás: Vy nás môžete odsúdiť. Ale bude váš rozsudok spravodlivý, ak ho vyrieknete skôr, ako ste nám dali možnosť ukázať, čo dobré môžeme pre vás urobiť? Po tomto vyjadrení budú všetci jasať a v nadšení nás zdvihnú na ramená. Všeobecné hlasovacie právo, ktoré sme použili ako nástroj na dosiahnutie moci a na ktoré sme navykli aj najnižšie spoločenské vrstvy, nám urobí poslednú službu a ešte raz, ale naposledy rozhodne, že je jednomyseľným želaním ľudstva, aby nás spoznalo skôr, ako nás bude súdiť.
5. Musíme teda nariadiť povinné hlasovacie právo bez rozdielu stavu a majetku, aby sme nastolili samovládu väčšiny, ktorú by sme prostredníctvom intelektuálnych tried nedocielili.
6. Tým, že každého presvedčíme o tom, aby jednal len podľa svojej vlastnej vôle, rozvrátime gójsku rodinu a jej výchovný význam." Protokoly sionských mudrcov 10:4-6
 
 

"In this way, by inculcating in all a sense of self-importance, we shall destroy among the GOYIM the importance of the family and its educational value and remove the possibility of individual minds splitting off, for the mob, handled by us, will not let them come to the front nor even give them a hearing; it is accustomed to listen to us only who pay it for obedience and attention." The Protocols of Learned Elders of Zion  [10:5]

 
 

"Povedz mi čo čítaš, a ja Ti poviem čo si."

(čo by asi tak povedal čitateľovi SME...:-)

"Tell me how you read and I'll tell you who you are."
 

"Zásadný omyl je: budem šťastný keď...

...to ťažko, ak nie si šťastný tu a hneď.-)"

Biblik
 

"Herca opustila manželka. Bol veľmi smutný, pretože ju mal veľmi rád. Herec však nemal problém v ten večer prísť do divadla a zahrať kvalitnú komédiu..."

 - aký to dobrý herec, kiež by sme aj my hrali svoju životnú úlohu tak dobre ako on.
(z knihy / book Gerhart Hauptmann - ATLANTIS)

"There was and actor and her wife left him. He was very sad, he loved her. But in the evening, there was no problem for this actor to play a good comedy in the theater."

(what a good actor, we shall play our life-role like him)
 
 

"Nebezpečnejšia ako lož je polovičná pravda."

S.N. LAZAREV

"A half-truth is more dangerous than a lie."

 
 

"The power is in appearance of power."

Film Napoleon

"Svetská moc spočíva v ilúzii skutočnej sily."

 

"Príliš sa neradovať z pôžitku, príliš nesmútiť v súžení."

 Biblik

(31.12.2018)

"Keď si človek myslí že vie, je to častokrát horšie ako keby nevedel..."

(napríklad keď si dievča o sebe myslí, že sa vie obliekať)

 

"Si takýto geniálny od narodenia, alebo si to dosiahol vďaka nášmu školstvu?"

 

 

"Počúvajte, premýšľajte, konajte."

Ľubomír Huďo, úvod relácie INFOVOJNA 4.1.2019 www.infovojna.sk

"Listen, think and act"

Lubomir Hudo, Slovak internet radio INFOVOJNA www.infovojna.sk
 

"Túžba je agóniou po blízkosti toho, kto sa nám zdá vzdialený."

"Longing is the agony of the nearness of the distant."

"Moderná doba prekonala všetky vzdialenosti, ale nevytvorila žiadnu blízkosť."

"Pravda pôsobí, že človek je istý, silný a čistý."

Martin Heidegger (1889-1976)

"Despite all conquest of distances the nearness of things remains absent."

Martin Heidegger (1889-1976)

"Truth is that which makes a people certain, clear, and strong."

-  -  -

 

"Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí - oplakovanie krčahov a pohárov, aj mnohé iné tomu podobné veci robíte. A hovoril im: Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie."  Marek 7:7-9

"Howbeit in vain do they worship me, teaching  for doctrines the commandments of men. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do. And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition." Mark 7:7-9

 Omyl katolíckeho náboženstva kladie dôraz na náboženské rituály namiesto zmeny charakteru

The mystification of catholic religion is accent for human rituals, there's no accent for changing your heart

"GOD IS PRESENT IN SACTITY OF MAN's HEART, NOT IN SANCTIFICATION OF WAFERS."

"BOH JE PRÍTOMNÝ VO SVÄTOSTI, NIE VO SVIATOSTI."


-  -  -

 

"Veľká väčšina z toho, čo sa zverejňuje v masovokomunikačných prostriedkoch, má pri pozornom skúmaní skôr charakter dezinformácie ako informácie."

RNDr. EMIL PÁLEŠ

"A big piece of mainstream media information is dezinformation."

 

"Biblia je v porovnaní s ostatnými knihami ako Slnko v porovnaní s každým iným svetlom."

"The Holy Bible in comparison with other books is like the Sun in comparison with any other source of light."

Biblik

 
 

"Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee."

https://www.kingjamesbibleonline.org/Matthew-Chapter-9/

"Môj synu, buď z Dobrého a ži zdravo Mojimi Prikázaniami a Tvoje hriechy budú Ti odpustené."

voľný preklad horeuvedených anglických veršov  Matúš 9:2

 

-    -    -

 

"Najvyšším štádiom kapitalizmu je fašizmus."

"Otrokársky systém je systémom pohanským. Pokiaľ by nebolo judaizmu a kresťanstva, žili by sme v otrokárskom systéme. Technický pokrok pri nízkej mravnosti by priviedol našu civilizáciu k rýchlemu zániku. Príznaky harmonickej spoločnosti sú mravnosť, viera, dodržiavanie prikázaní. Pokiaľ tomu tak nie je, bez ohľadu na to, aká vysoká je technická úroveň spoločnosti, bez ohľadu na to, ako prísna je morálka, táto spoločnosť je odsúdená k zániku." Viac tu: https://www.biblik.sk/news/s-n-lazarev-kapitalizmus-sa-nevyhnutne-premiena-na-fasizmus/

 

"To, čo si praje Boh môže byť pre človeka nepohodlné."

 S.N. LAZAREV, nová kniha PROJEVY PÝCHY

 
 

 

"PREMÔCŤ ZLÉ NÁVYKY MOŽNO LEN DNES, NIE ZAJTRA."

https://citaty-slavnych.sk/autori/konfucius/

"Šlachetný človek je spokojne veselý, nešľachetný je stále mrzutý."

 

 
 

"Je veľa takých, čo v opitosti vylomia zámok na vlastných dverách a za triezva sa sťažujú na zlodejov."

"Keď orol zabudne lietať, musí vytrpieť rany aj od vrabcov."

Nizami Ganjavi (1141-1209)

"Múdry nepriateľ je lepší ako hlúpy priateľ."

"Wise enemy better than stupid friend"

"He who searches for his beloved is not afraid of the world."

"In the book of life every page has two sides: we human beings fill the upper side with our plans, hopes and wishes, but providence writes on the other side, and what it ordains is seldom our goal."

Nizami Ganjavi (1141-1209)

 

 

"Malé príčiny, veľké následky." Abd-ru-shin

"Small cause, big impact." Abd-ru-shin

(Our small acts can have a big effects)

(aj naše malé skutky môžu mať obrovský dopad)

 

“You can never plan the future by the past.”

"Nemôžete si plánovať svoju budúcnosť s ohľadom na vašu minulosť."
Edmund Burke

 

“Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it.”

"Váš život tvorí 10% toho, čo sa deje a 90% toho, ako na to reagujete."
 Dennis P. Kimbro

 

 

“Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej a na svou bídu si nezareptej!

https://cs.wiktionary.org/wiki/brabenec

 

"Quos Deus perdere vult, dementat prius."

"Koho chce Boh zahubiť, zbaví ho rozumu."

"Who God wants to be perished, he get mad."

(those whom the gods wish to destroy they first make mad)

 

"Čoskoro zistil, že splnenie túžob mu poskytuje len zrnko piesku z hory šťastia, ktorú čakal. Toto splnenie túžob mu potvrdilo večný omyl ľudí, čo vidia šťastie v splnení túžob."

L.N. Tolstoj, Anna Karenina

"Otvoril stavidlá svojej výrečnosti"

"Nieto situácie, z ktorej by nebolo východiska."
 

 

"So štandardnou stravou sa môžu normálne vyvinúť iba jedinci, ktorí sa pred jedlom modlia."

Biblik
(16.12.2018 14:31)

 

"Vo svojej klinickej praxi som ešte nikdy nestretla zdravého vegetariána."

Dr. Natasha-Campbell McBride - kniha SYNDRÓM TRÁVENIA A PSYCHOLÓGIE,

(prírodná liečba autizmu, ADD/ADHD, Dyslexie, Dyspraxie, Depresie a Schizofrénie)

"I cannot find any single healthly vegetarian in my practice."

Dr. Natasha-Campbell McBride - book Gut and Psychology Syndrome,

(Natural Treatment for Autism, ADD/ADHD, Dyslexia, Dyspraxia, Depression, Schizophrenia)

 

"Aj v biznise aj vo všetkom si musíš vedieť predstaviť konečný výsledok." Ján Guldán, kresťan a obchodník

(14.10.2018, 19:27)

"In business and in everything what you do, you have to imagine your final result."

Jan Guldan, Christian and businessman

 

"Per aspera ad astra."

"Through hardship to the stars".

"Ku hviezdam aj cez útrapy."

 

"VEGETARIÁNSTVO BEZ AKTÍVNEJ DUCHOVNEJ PRAXE JE V NAŠICH KLIMATICKÝCH PODMIENKACH HAZARD SO ZDRAVÍM."

 Biblik (16.12.2018, 20:22)

 "VEGETARIANISM WITHOUT ACTIVE SPIRITUAL PRACTICE (IN OUR CLIMATIC ZONE) REPRESENTS A VERY SERIOUS RISK FOR HUMAN HEALTH."

 

"Tam kde nebolo čo jesť, zmizli všetky civilizačné choroby." Milan Calábek

 

"Zvláštna obrana trpiacich a ľudí, ktorí chcú žiť v ilúzii: Láska neexistuje (Boh nie je)"

 

"Chceš-li Boha rozesmát, řekni mu o svých plánech!"

 

"Ne toliko slovy a modlitbami, nýbrž především skutky svého každodenního života Boha vzýváme, Bohu sloužíme a svou lásku k Němu skutečne dokazujeme." Bedřich Kočí

 
 
 

"Zdá sa, že najlepšia ochrana je chrániť sa pred očkovaním."

Dokument NEOČKUJEME / German documentary Wir nicht impfen (We don't vax)

"The best protection is to be protected from vaccination."

 
 

ŽIVOT: Nádych...Výdych. Medzitým niekedy uplynie aj sto rokov.

LIFE: Breath in...Breath out. Sometimes could be found 100 years between that.
Biblik

 

"Bída tkví jen v našich vlastních myšlenkách."

Dr. Eduard Tomáš

"Misery is always a product of our thinking."

 
 

"Katzinsky tvrdí, že vzdelanie oblbuje. A čo Katzinsky tvrdí, to má vždy premyslené."

Kniha Erich Maria Remarque - Na západe nič nové

"Katzinsky claims, that education causes stupidity. And what he claims, it's always well-elaborated."

Remarque - book IN THE WEST NOTHING NEW

 

"Pri vážnom hľadaní Boha jeden musí ísť preč. Buď pôjde preč hľadajúci, alebo Boh. V pozemskom vzťahu je miesto pre dvoch, vo vzťahu človek-Boh je miesto iba pre jedného - Boha."

Biblik
(12.12.2018 06:08)

 

"V stave ohrozenia pre bežné právne postupy nie je miesto" Maximilien Robespierre, tyran

 

"THE POWER IS IN THE APPEARANCE OF POWER."

Film NAPOLEON

"SILA SA SKRÝVA V DEMONŠTRÁCII SILY."

 

"Great food fuels great life. We believe that clean, nutritious and tasty food should be affordable for everyone. That is why we work hand-in-hand with local farmers to ensure you get the best quality organic products at a fair price." The team - DRAGON SUPERFOODS

 

Rimania otrokov nepovažovali za ľudí. Svoj majetok delili na tri druhy:

1.) mlčiace nástroje (napr. pluh)

2.) polohovoriace nástroje (napr. dobytok)

3.) hovoriace nástroje (otroci)

učebnica dejepisu pre základné školy "1 Od praveku k novoveku" str. 29
 
 

The slave was for an ancient Roman his property. They had 3 kinds of properties:

1.) silent tools (plow, etc.)

2) semi-silent tools (livestock, etc.)

3.) speaking tools (slaves)

elemetary school - book of history
 
 

"Veľmi efektívne fungujú mechanizmy, ktoré z médií, univerzít i politiky vytláčajú kohokoľvek, kto by chcel o veciach vážne premýšľať. Dovolené je len opakovanie korektných sloganov. Ako v najhorších komunistických rokoch." Peter Hampl, sociológ

 
 

"Viac odvahy si niekedy vyžaduje ustúpiť a nie postúpiť."

"Sometimes we need more courage to retreat instead of attack."

"Stačí, aby ľudia vedeli, že prebehli nejaké voľby. Ľudia čo prídu voliť, nerozhodujú o ničom. Voľby nerozhodujú tí, čo počítajú hlasy."

Josif V. Stalin (18.12.1978 - 5.3.1953)

"It is enough that the people know there was an election. The people who cast the votes decide nothing. The people who count the votes decide everything."

It is enough that the people know there was an election. The people who cast the votes decide nothing. The people who count the votes decide everything.
Read more at: https://www.brainyquote.com/quotes/joseph_stalin_109571
It is enough that the people know there was an election. The people who cast the votes decide nothing. The people who count the votes decide everything.
Read more at: https://www.brainyquote.com/quotes/joseph_stalin_109571
 
 

"V našom svete i osobnom žití je toľko rozmazaného, počmáraneho, smutného....Vianoce sú svedectvom, že navzdory našim machuliam Pán Boh nikoho neodpísal. Vďaka Jeho láske, darovanej nám v svojom Synovi, môžeme písať na čistý list - začínať nanovo. Netrápme sa preto pre chyby z minulosti, nemajme strach z toho, čo príde, tešme sa tu a teraz a šírme toto šťastie do celého sveta. Lebo to je našou úlohou na tejto Zemi.  Krásny nový rok 2019 !!!!

(SMS v kamarátkinom mobile)
 

"Gravitation cannot be held responsible for people falling in love. How on earth can you explain in terms of chemistry and physics so important a biological phenomenon as first love? Put your hand on a stove for a minute and it seems like an hour. Sit with that special girl for an hour and it seems like a minute. That's relativity." Albert Einstein

 

"Žiadna pomoc nesmie mať dopad na to, že človek duchovne upadá. Kôli človeku, ktorému pomáhame, by sme mali od neho niečo duchovne a morálne požadovať." RNDr. Emil Páleš

 

"Deadly five: Lust, Anger, Greed, Attachment and Vanity."

"Victory over the mind is victory over the world."

"AS YOU THINK, SO YOU BECOME."

"God is immanent in every form and whoever loves God, must love God's Creation. To love God is to love all humanity." Kirpal Singh  (6.2. 1894 - 21.8.1974)

 

"Všechno uspokojení kromě v Bohu je jen dočasné, přechodné a nestálé a většinou to ani skutečné uspokojení není." Dr. Eduard Tomáš

 

"Človeka nemôžete naučiť ničomu, môžete mu len pomôcť, aby to v sebe objavil."

Galileo Galilei

(15.2 1564 - 8.1. 1642)

"We cannot teach people anything. We can only help them to discover it within themselves."

Galileo Galilei

(15.2 1564- 8.1. 1642)

 

VINCIT QUI PATITUR

ZVÍŤAZÍ KTO VYTRVÁ

HE WHO ENDURES WILL CONQUER / SUCCEED

or
WHO ENDURES, WINS
 
 

"VELIKOST ČINŮ NEZÁLEŽÍ NA OSOBNÍM POTENCIÁLU ČLOVĚKA, ALE NA VELIKOSTI JEHO MYŠLENÍ."

"Ze všeho nejlepší je žít podle zásady, že dnes je lepší než včera."

Anatolij Nekrasov, kniha Přijmout Bohatství Života

 

"The best is to live according to principle:

TODAY IS BETTER THAN YESTERDAY."

"Influence of acts has to do with a magnificence of man's thinking, not with his talent or his position."

Anatoly Nekrasov, Book "Přijmout Bohatství Života" (Embrace a Wealth of Life) ISBN: 978-80-800-276-2
 
 

"Lidský život je drahocennou příležitostí k duchovní cestě a neměli bychom ho promarnit v čemsi méně důležitém, ať je to cokoli." Dr. Eduard Tomáš, 999 Otázek a Odpovědí na Cestě Poznání

"Our life is a great and unique opportunity to find our Spiritual path and we shouldn't to waste our time with anything less important, I repeat - anything." Dr. Eduard Tomas (1908-2002) czech mystic, master of spiritual teachings of the East

 

"A nyní k otázce ženění: Jen se chlapče klidně ožeň; budeš-li žít pravdivě, to znamená poctivě a bděle, jak se shora doporučuje, naprosto Ti sňatek neublíží, spíše pomůže k odosobnění. Hledáš-li však k sobě bytost čistou a duchovní (jak mi řekli) musíš být nejprve sám bytostí čistou a duchovní, neboť právě zde platí staré české přísloví: "Jakový byl, takovou potkal." Zdůrazňuji, že není třeba se lidem vyhýbat, abys došel svatosti nebo moudrosti. Zevní svět je už teď s duchovním v naprosté jednotě. To je to, co svazuje lidi i věci v Univerzu." Dr. Eduard Tomáš, kniha 999 Otázek a Odpovědí na Cestě Poznání

 

"Na to, aby sa človek stal dobrým hudobníkom a v umení niečo dokázal, musí sa odpútať od vedomia ako takého a to je možné len skrze obrátenie sa k Bohu."

S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 5

"If you want to be a good musician or if you want to achieve something in art, you have to unbend yourself from your mind (orig. detach from consciousness as it is) and that's possible only by turning to God."

Sergey Nikolayevich Lazarev, DIAGNOSTICS OF KARMA 5

 

 

"Kvalita človeka súvisí s duchovnom."

RNDr. Peter Čalovka,

independent geopolitical analyst (29.12.2017)

"The quality of man meets with spiritual."

 

 

"If you give me the chance, I'll destroy America for you."

Johnny Rotten, Sex Pistols leader

"Ak mi dáte šancu, pre vaše dobro zničím Ameriku."

 

"Keď si neveríte, nemôžete byť dobrým obchodníkom."

"If you don't believe in yourself, you cannot be a good businessman."

 

"FASHION HAS THE POWER TO SHAPE PEOPLE'S MIND."

"Móda - to je sila, pomocou ktorej je možné ovládať ľudskú myseľ."

Celine Dion - New satanic clothing for babies / Celine Dion - nové satanské oblečenie pre deti:
 
 

"Štedrá večera u milionárov: Výborný šalát miláčik! Kupovala si ho sama?"

"A billionaire's christmas dinner: What a delicious salad my dear! Did you buy it alone?"

 

"Myslím - teda som konšpirátor!"

Ľubomír Huďo, redaktor www.infovojna.sk

"I think, therefore I am a conspiracy theorist!"

 

 

"Do what you can, with what you have, where you are."

Theodore Roosevelt

"Rob, čo môžeš, s tým čo máš, tam kde si."

 

"Prvým pravidlom úspechu je sústredenie - sústredenie všetkých energií do jedného bodu; nasmerujte sa priamo na ten bod a neobzerajte sa doprava ani doľava."

William Matthews (*5.11.1983) American christian musician / hudobník a kresťan

"The first law of success is concentration — to bend all the energies to one point, and to go directly to that point, looking neither to the right or to the left."

https://www.williammatthewsmusic.com/

-    -    -

"Božské ticho je najkrajšia hudba."

Biblik

 

ZÁVISLOSŤ = PASIVITA DUCHA

RNDr. Emil Páleš
K SLOBODE PATRÍ POZNANIE A MRAVNÉ ÚSILIE

 

-    -    -

Nepripodobňovať sa svetu.

"Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svätoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!"

Epištola sv. Pavla Rimanom 12:1-2

 

Be not comformed to this world

"I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.

And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God."

Epistle of st. Paul to Romans 12:1-2

 

-    -    -

 

"AKO PREKONAŤ LENIVOSŤ? KAŽDÝ DEŇ UROBTE TRI VECI, DO KTORÝCH SA VÁM NECHCE."

"How to overthrow your own laziness? Simply do everyday at least three things what you don't want to do."

Dr. Eduard Tomas (1908-2002) czech mystic, master of spiritual teachings of the East

 

"V snahe stať sa pánmi sa politici tvária ako sluhovia"

gen. Charles de Gaulle (1890-1970) prezident Francúzska

"In order to become the master, the politician poses as the servant."

gen. Charles de Gaulle (1890-1970) president of France

 

"It's accelerating. You have no more time for games."

STAR TREK - NEMESIS

"Zrýchľuje sa to. Už nemáte čas na hry!"

 

"I saw angel in the marble and I carved until i set her free."

MICHELANGELO

"Videl som anjela v kuse mramoru a tesal som až dovtedy, kým som ho oslobodil."

 

"They say time is the fire in which we burn."

STAR TREK - GENERATIONS

"Hovorí sa, že čas je oheň, v ktorom horíme."

 

"Call me crazy... But it's my philosophy that in order to be successfull unless projecting images of success in all time"

Movie AMERICAN BEAUTY

"Možno, že som bláznivá, ale moja filozofia spočíva v tom, že na to, aby si bola úspešná, musíš zo seba vyžarovať obraz úspechu neustále."

Film AMERICKÁ KRÁSA

 

"Je veľkou tragédiou prísť o lásku. Ešte väčšou je prísť aj o ilúzie o nej" 

"It's a big tragedy to lose your love. Even a bigger tragedy is to lose your illusions about her."

Vlado Javorský

 

"Sám pre seba som si opakoval: nech môjmu pacientovi nezmizne choroba, pokiaľ vyliečenie uškodí jeho duši a láske k Bohu."

Sergej Nikolajevič Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 7

 

"I was speaking for myself: when recovery will harm his soul and shift him away from love to God, better for my patient to stay sick"

Sergey Nikolayevich Lazarev DIAGNOSTICS OF KARMA 7

 
 

"V okamihu príjmu pacientov musíte zabudnúť na svoje diplomy, kancelárie, profesionalizmus a dokonca i na prianie pomôcť pacientovi." Sergej Nikolajevič Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 7

 
"In the moment of admiting patients you have to forget your diplom, your office, your profesionalism and you have to forget even a wish to help your patient."
Sergey Nikolayevich Lazarev DIAGNOSTICS OF KARMA 7

 

"Emócie veľkých skupín ľudí ovplyvňujú i počasie a všetko čo sa deje."

Sergej Nikolajevič Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 7

"Emotions of large groups of people directly affects weather and everything what's happening."

Sergey Nikolayevich Lazarev, DIAGNOSTICS OF KARMA 7

 

"Človek si musí jasne stanoviť, čo v živote chce, ináč mu život ukáže, čo nechce."

"You have to know what exactly do you want, otherwise your life will show you what you don't want."
 

"K ŽIVOTU, NE K SMRTI NÁS MANITOU STVOŘIL! Film Winnetou II.

"MANITOU HAS CREATED OURSELVES TO LIVE, NOT TO DIE!" Movie Winnetou II.

 

"Jedině společnost, která k zevním potřebám člověka přidá vnitřní duchovní soulad, má dnes šanci na opravdové štěstí a také - na přežití."

Dr. Eduard Tomáš (1908-2002)

"Only such kind of society, which develops the ability of inner spiritual harmony along with their outer needs, has got a chance to be really happy and... a chance to survive."

Dr. Eduard Tomas (1908-2002) czech mystic, master of the ancient spiritual learnings of the East

 

"Kto sa stane baránkom, začne vidieť, že ešte nie sú všetci vlci mŕtvi."                

  Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

"Who becomes a lamb, he can suddenly see the wolf is not dead."

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

 

"Celý život človeka je jedna malá pomlčka na náhrobnom kameni"

Wilhelm Busch (1897-1966)

"The whole life of a man is a little dash - on his tomb stone"

Wilhelm Busch (1897-1966)

 

"Väčšina očkovaných žien najskôr nervovo ochorela, potom sa príroda snažila odstrániť otrávenú krv a dochádzalo k nepretržitému krvácaniu. Nič nepomohlo a mnohé ženy zomreli, čo malo za následok hromadné procesy." Elisabeth Haichová (1897-1994), kniha ZASVÄTENIE

"Most of vaxed women get some psychical disease. After vaccination the nature tried to get rid of the poisoned blood, and they started bleeding massively. It hadn't helped and many of them died. And therefore a mass judging and trials started." Elisabeth Haich (1897-1994) book INITIATION

-    -    -

Dr. Archivides Kalokerinos: "He also believed that vaccination schemes have been used for deliberate genocide (among indigenous Australians, and in spreading HIV in Africa); and that the US government systematically planned to get rid of undesirables" https://en.wikipedia.org/wiki/Archie_Kalokerinos

"Zistil som, že celý ten biznis s vakcínami je jeden gigantický podvod. Väčšina doktorov je stále presvedčená, že vakcíny sú potrebné, ale keď sa pozriete na skutočné štúdie a skutočné štatistiky vývoja chorôb, zistíte, že vakcíny na znížení chorobnosti nemajú podiel, skôr naopak." Dr. Kalokerinos je presvedčený, že celý vakcinačný program je systematicky plánovaná genocída slúžiaca predovšetkým na zníženie populácie. Prostredníctvom vakcín sa do zdravého tela vpravujú geneticky modifikované vírusy a v Afrike prostredníctvom vakcín cielene šíria HIV."

 

-  -  -

"Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími." Rimanom 8:14

"For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." Romans 8:14

-  -  -

 

"Pri jednej spoločenskej udalosti cisárovna Mária Terézia vyhlásila, že dôstojníci, ktorí nebudú žiť sporiadaným životom, nebudú povyšovaní. Na to vstal poľný maršál Daun a celkom vážne vyhlásil: "Veličenstvo, som rád, že už nie som poručík!"

 

"KDO ŘÍDÍ ČLUN PŘÍMO VPŘED, NAKONEC DOPLUJE DO PŘÍSTAVU, TŘEBA BYL SEBEVÍCE VZDÁLEN."

"WHO SAILS STRAIGHT AHEAD, HE WILL SAIL INTO THE HAVEN, IT DOESN'T MATTER HOW FAR HE WAS FROM THE HAVEN."

Paul Brunton, book The Inner Reality (1937)

"Človek, ktorý sa nehodí k tomu, aby sa úplne vzdal sveta a je pohlavne nenasýtený, sústredí svoje myšlienky skôr na pohlavie a na to, ako získať ukojenie svojich pohlavných inštinktov než na duchovné povznesenie."

Paul Brunton, kniha Vnitřní skutečnost

 

"Anton LaVey, zakladatel Satanovy církve, jednou řekl: "Jsem rád, že křesťanští rodiče nechávají své děti uctívat ďábla aspoň jeden večer v roce. Ať žije Halloween!"

https://karolinaloskotova.blog.cz/1811/byvaly-satanista-je-sokovan-ze-krestansti-rodice-nechavaji-sve-deti-slavit-halloween

"I am glad that Christian parents let their children worship the devil at least one night out of the year," he said. "Welcome to Halloween." A.S. LaVey - founder Church of Satan

-   -   -

 

Viktor E. Frankl, book Man's Search For Meaning

"Šťastie je ako motýľ. Čím viac sa ho snažíte chytiť, tým viac ho plašíte a odlieta preč. Ale keď sa s láskou sústredíte na správne veci, zrazu príde a posadí sa Vám na rameno."               

Viktor E. Frankl, kniha HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA

-  -  -

BRITAIN EU EXIT =  BREXIT                       

FRANCE EU EXIT = Le FREXIT

ITALY EU EXIT  = I EXIT !

SLOVAKIA EU EXIT  =  SEX IT !

 

-  -  -

"Mnohí ľudia sa domnievajú, že sú nadaní a múdri, dokonca že sú duchovne vysoko vyvinutí, ak dokážu svoje cítenie a skutočné chcenie i pri horlivých rozhovoroch skryť za svoje slová a nikdy neukázať svoju pravú tvár blížnym. Tento spôsob sa nazýva diplomatický. Je to upokojujúci výraz pre zvláštnu zmes obratnosti v klamaní, v pokrytectve a falošnosti; stále číhajúca chtivosť získať triumfujúce výhody na úkor iných."

Abd-ru-shin,  POSOLSTVO GRÁLU

"Many people consider themselves as talented and wise. Some of them think they are spiritually higly developed, when they can hide their real desires and feelings. They're hiding their real face even during an intimate talk with fellows. This manners are known as diplomatic. It's an easeful term for a special blend of lying, hypocricy and double-face; a stalking avidity for advantages at the expense of the others."

Abd-ru-shin, IN THE LIGHT OF TRUTH

-  -  -

 

"Happiness is here and now, it doesn't depend on anything, only your mind can prevent you from feeling it."

Rami Bleckt www.ramibleckt.com

 

"ŠTASTIE JE TU A TERAZ, JE NEZÁVISLÉ OD VŠETKÉHO, IBA VAŠA MYSEĽ VÁM MÔŽE BRÁNIŤ HO POCIŤOVAŤ."

Rami Bleckt www.ramibleckt.com

 

"Lebo kto má, tomu bude dané, a kto nemá, od toho sa vezme i to, čo nemá."

Marek 4:25

"For he that hath, to him shall be given: and he that hath not, from him shall be taken even that which he hath."

Mark 4:25

"Ak máš palicu, dám Ti ju, ak nemáš palicu, zoberiem Ti ju!"

Majster k svojmu žiakovi v kláštore

"If  you have that staff, I shall give it to you, if you don't have that staff, I shall take it from you!"

Word of a Master to his disciple in cloister

 

ŠTASTIE NIE JE CIEĽ, JE TO VEDĽAJŠÍ PRODUKT

"Nesústreďte sa na úspech - čím viac sa naň sústredíte a robíte si z neho cieľ, tým viac sa vám vzďaľuje. Úspech a šťastie nemôžete prenasledovať; musí vyplynúť ako nezaujatý vedľajší efekt oddanosti človeka k veci, ktorá ho presahuje, alebo z osobnej oddanosti človeka k človeku. Z toho vyplýva šťastie a rovnako aj úspech: skrátka, nechali ste ich, aby sa stali a nestarali ste sa o to. Chcem, aby ste vždy počúvali svoje svedomie a robili podľa svojho najlepšieho vedomia. Potom sa dožijete toho, že na tej dlhej ceste - zdôrazňujem na dlhej ceste - úspech bude prenasledovať vás, pretože ste naň zabudli myslieť."

Viktor E. Frankl, kniha HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA

 

 

HAPPINES ISN'T A GOAL, IT IS A SIDE-EFFECT

"Don't aim at success - the more you aim at it and make it a target, the more you are going to miss it. For success, like happiness, cannot be pursued; it must ensue, and it only does so as the unintended side-effect of one's personal dedication to a cause greater than oneself or as the by-product of one's surrender to a person other than oneself. Happiness must happen, and the same holds for success: you have to let it happen by not caring about it. I want you to listen to what your conscience commands you to do and go on to carry it out to the best of your knowledge. Then you will live to see that in the long run - in the long run, I say! - success will follow you precisely because you had forgotten to think of it."

Viktor E. Frankl, book Man's Search For Meaning

HAPPINES ISN'T A GOAL, HAPPINES IS A SIDE-EFFECT

 

"There's no true leader without self-control."

"Žiadnym skutočným lídrom nie si, kto neovládaš sám seba."

 

"Prečo štátne inštitúcie odmietajú vyšetrovať chemtrails a vlastne sa spolupodieľajú na vyvraždení ľudstva? Na najvyšších miestach sú štátne inštitúcie dokonca aj vrátane Vatikánu infiltrované, ovládané diablom a jeho prisluhovačmi, ktorí zatratili svoju dušu. Oni už nemajú viac čo stratiť."

"Why are the states and their representatives refusing to investigate chemtrails? Aren't they commiting suicide? The highest places of state, even the Vatican was inflitrated by satanic entities and their minions. They have lost their own soul, and there's nothing else to lose."

 

Biblik

 

 

"Napriek všetkému treba povedať životu áno."

"SAY YES TO LIFE IN SPITE OF EVERYTHING"

Viktor Emil Frankl

kniha HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA  / His Book "MAN's SEARCH for MEANING"

 

 

"Základná bezpečnostná otázka pri návšteve liečiteľa je, či za ním stojí Duch Kristov.

Našim hlavným cieľom nie je uzdravenie, ale za každú cenu získať Večný život."

Dr. Eliáš Dohnal (*1946) gréckokatolícky kňaz↓

https://www.youtube.com/watch?v=FEmeO_B7fow

"Are you going to visit a healer? Remember the basic security question: Is the Holy Spirit of our Lord Jesus Christ standing behind that practice?

Our primary goal isn't to be cured, but to enter into our Eternal life at all cost."

 Dr. Elias A. Dohnal, high priest of The Greek Catholic Church

 

"Ako hore tak, aj dolu"

(ako vo vnútri, tak aj vonku)

Smaragdová tabuľa Hermesa Trismegista

"As above, so below"

(as inside, so outside)

Smaragdine Table of Hermes Trismegistos (aka emerald tables)

(As within, so without)

https://healingandlove.com/2013/04/25/the-universal-law-of-as-within-so-without/

 

"Čo na vonkajšej úrovni pozorujeme ako príčinu, je v jemnej úrovni následok." Sergej Nikolajevič Lazarev

(Zákon Príčiny a Následku)

"What we can see in the external level as the cause, is the effect in ethereal level."

Sergey Nikolayevich Lazarev

(Law of Cause and Effect)

 

"Jeden arabský šejk vyhlásil: "Nejako sa nám tu rozmohla kriminalita. Myslím si, že by jej nemalo byť." A za týždeň bolo po kriminalite."

Z rozprávania pacienta na návšteve Sergeja Nikolajeviča Lazareva

"An Arab sheikh once made a public contribution: "I know we have some criminality here. I think we shouln't have it anymore." And in one week there was no criminality."

A true story of Sergey Nikolayevich Lazarev's patient

 

"S drogami vo svete je to ako s alkoholom v arabských štátoch. Viete, kto v tom ide, a keď by neposlúchal, tak ho potrestáte."

Biblik

"Illegality of drugs in the world is probably the same as the illegality of alcohol in Arab states. Intelligence and sheikhs knows, who is selling and distributing it, but the top distributors and big dealers must obey the "king", because they're risking a huge and nasty "fire at will"."

 

"Človek je utvorený k niečomu, čo ho presahuje."

"A man is created to achieve something, what is beyond him and his possibilities."

 RNDr. Emil Páleš

"Vôľa k zmysluplnosti je tá sila, ktorá nás utvára najhlbšie, to čo robí človeka človekom. Túžba po nájdení zmyslu života je primárnou motivačnou silou človeka. Hlavným záujmom človeka nie je užívať si rozkoš alebo sa vyhýbať bolesti, ale skôr vidieť zmysel života. To preto je človek ochotný dokonca aj trpieť, ale len pod podmienkou, že jeho utrpenie má zmysel."

Viktor E. Frankl, kniha HĽADANIE ZMYSLU ŽIVOTA 

https://www.preskoly.sk/p/145215-hladanie-zmyslu-zivota/

Informácia od / Thanks to:

RNDr. Emil Páleš, Ariadnina Niť 72

https://hearthis.at/slobodnyvysielac/ariadnina-nit-72-2018-09-21/

ĎAKUJEME!

"Will to advisability - that's the power, that is creating us in our deepest level, and it's shaping human being to a human being! The true desire to find meaning of life - that's the primary motivation force of every human being! General purpose of human being isn't some feeling of pleasure, nor avoiding pain, but to see the real meaning of life. That's why a man can even suffer, but he must understand, why his suffering makes the sense."

↓ Viktor E. Frankl ↓ Book "Man's search for meaning"

↓ Please see the link bellow ↓

https://exploringyourmind.com/the-meaning-of-life-according-to-viktor-frankl/

 

"Je lepšie milovať a stratiť, ako nikdy nemilovať." žena, ktorá prišla o adoptované dieťa (dokument youtube: https://www.youtube.com/watch?v=fiB_Yz6erZI)

 

"It's better to have love and have lost than to never have loved at all." Suzan Haglof, Documentary Locked up Abroad S07E17

https://www.youtube.com/watch?v=vFdAOGOWT4M

 

"To be addicted - it's like to be in your own prison." A man selling and using drugs after his release from prison

"Byť závislý, to je ako byť vo svojom vlastnom väzení." Väzeň po prepustení z basy kôli predaju a užívaniu drog

 

"Ukazuje sa, že našu biológiu neriadia gény a DNA. Naopak, DNA je riadená signálmi mimo bunky, vrátane energetických odkazov, ktoré vychádzajú z našich pozitívnych aj negatívnych myšlienok." Dr. Bruce H. Lipton, kniha BIOLÓGIA PRESVEDČENIA

https://www.najlacnejsie-knihy.sk/kniha/biologia-presvedcenia-ako-mozeme-ovplyvnit-vedomie-buniek.html

"A person’s perception, not genetic programming, is what spurs all action in the body: It’s actually our beliefs that select our genes, that select our behavior. The human body is comprised of 50 to 65 trillion cells. Cell functions independent of DNA and its perceptions of environmental stimuli affect DNA. This also applies the same principles to the human body as a whole, showing the power our perceptions, our beliefs, have over DNA." Dr. Bruce H. Lipton

https://www.brucelipton.com/blog/how-our-thoughts-control-our-dna

 

"Neboj sa a dôveruj svojmu Stvoriteľovi! Všetko, čo sa stane, je Božia Vôľa!

Tisíc a jedna noc

"Don't be afraid and trust your Creator. Everything what's happening, is God's Will.

One thousand and one nights

"Nežeň sa za veľkými vecami, ale povedz svoje "áno" k tomu kam Ťa postavil Pán." Wilhelm Busch, kniha Pokušenia Božích služobníkov

"Don't seek big things, just say "yes" for your place where your God wants you."

(be happy where you are, that's first thing to make a successful change)

Wilhelm Busch, evangelical pastor

 

"Krása, to je jasná tvár, čistá pleť, ušľachtilý nos, láskavý pohľad, pekné ústa, výrečný jazyk, štíhla postava a súzvuk všetkých ušľachtilých čŕt. A ku kráse nesmú chýbať vlasy ľahké ako hodváb. Chvála Alahovi, ktorý stvoril takú jemnú a ušľachtilú krásu." Rozprávky Tisíc a jedna noc

"Beauty, that means a bright face, clean skin, elegant nose, tender glance, nice mouth, smart tongue, slender figure and a harmony of all noble characteristics. And beauty means hair smooth as silk as well. Praise be to Allah, He has created such incredible and noble beauty."

One thousand and one nights

 

 

"Prepych môže potešiť iba chudobného, aj to len ako novota, na okamih, dokiaľ si na ňu nezvykne." Puškin

"Luxury gladdnes only the poor, and even them for only a short time, while they are still not used to it." A.S. Pushkin

 

"Podíváme-li se zblízka na dnešní lidstvo, na kteréhokoliv člověka této planety, s výjimkou několika málo osvícených, shledáme s hrůzou, že se stali oběti sami sebe." Dr. Eduard Tomáš, predn. Bhaktijoga - Joga Lásky

"Take a closer look at modern humanity, observe any single person except those few enlightened - and you will see they've become victims of themselves." Dr. Eduard Tomas, czech spiritual teacher and mystic

 

"Loneliness he is thankful for and comes to regard as a blessing,

not as the misfortune."

Paul Brunton (1898-1981)

PAUL BRUNTON ENGLISH QUOTES: https://paulbrunton.org/notebooks/3/5

 "Považujeme osamotenosť za kliatbu, ale keď dosiahneme múdrosť, pozeráme sa na ňu ako na požehnanie." Paul Brunton (1898-1981)

 

"Nič nie je tak ťažké, že by sa nedalo zmeniť pri úprimnom chcení k dobrému" Abd-ru-shin

"It is no difficult task, it all depends on the will-power that animates your thoughts."

Abd-ru-shin

 

"Aj v biznise aj vo všetkom svojom úsilí, musíte si vedieť predstaviť konečný výsledok." Ján Guldán, kresťan a úspešný obchodník

"In business and in everything what are you fighting for, you have to imagine your final goal."

Jan Guldan, christian and successful businessman

 

"Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. Blázon hovorí vo svojom srdci: Niet Boha. - Porušení sú a páchajú ohavný skutok. Neni toho, kto by činil dobré."

Žalm 14:1

(Biblia o ateizme)

"(To the chief Musician, A Psalm of David.) The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good."

Psalms 14:1

(The Holy Bible about atheism)

 

 

"Každý deň sa dá objaviť niečo krásne, užitočné, nádherné."

relácia GENERÁCIA

"Everyday we can find something nice, useful, good and beautiful."

Slovak TV show GENERATIONS

 

 

Seeking love and cannot find?

You have it already, nevermind.

"Hľadáte lásku a nenašli ste? Najskôr musíte uveriť, že už ju máte."

 

 

"Nuda je čakaním na smrť."

"Boredom is like waiting for death."

Hebel

 

"Pretože mal v sebe málo skutočnej viery, bol neskutočne poverčivý." Puškin, poviedka Piková dáma

"He doesn't have the real faith, he believes everything." A.S. Pushkin, Pique Dame

 

"Položme si otázku: Čo skutočne má cenu?"

"Let's ask yourself a question: What is really worth?"

 

"Predávať drogy je návykovejšie než ich brať." Pieter Tritton, drogový díler, dokument youtube "Britský perníkový táta" (podľa kritérií modernej psychiatrie by sme teda drogových dílerov mali liečiť a nie zatvárať do väzenia :-)

"To sell drugs is more addictable than to take it." Pieter Tritton, drug dealer, documentary youtube https://www.youtube.com/watch?v=fXPT88vZIWY

(according to criteria of the modern psychiatry we shall to cure drug dealers in some kind of resocialization centre instead of jail :-)

 

"NEŽIJETE PRETO, ABY STE ZÍSKAVALI A BOLI MILOVANÍ, ALE PRETO, ABY STE DÁVALI A SAMI MILOVALI." Dr. Eduard Tomáš, predn. Prozření

"You don't live to acquire something and to be loved,

 you live to love and to give."

 Dr. Eduard Tomas, lect. Awakening

 

 

"AK NEBUDETE BOHA MILOVAŤ, NIKDY SA S NÍM NESTOTOŽNÍTE."

"IF YOU WON'T LOVE GOD, YOU WON'T BE ONE. YOU WILL NEVER REACH HIM."

"Without loving God you cannot be yourself."

 

"We are capable of controlling ourselves, so we must do it! When we can control ourselves, we can change gradually. By adjusting our behaviour or our actions we are changing our karma. Action is karma. It depends wich path you want to choose. Good or bad karma. It depends on our actions."

Phra Kia

OUR THOUGHTS ARE IN SOME KIND OF LEVEL ACTS

 

Documentary The Junkie monastery, CZ: https://www.youtube.com/watch?v=GrZxwZr7SMA

"Sme schopní sa kontrolovať, tak to musíme neustále robiť! Ak sa vieme kontrolovať, môžeme sa postupne meniť. Kontrolovaním svojho správania a činov meníme svoju karmu. Skutky sú karma. Závisí to od vás, akou cestu si vyberiete - buď si vyberiete dobrú, alebo zlú karmu. Závisí to od vašich skutkov." Mních Kia

 MYŠLIENKY SÚ V JEMNEJ ROVINE SKUTKY

"The possitive energy of this place comes from the practice of all monks and nuns"

Phra Khongsak

"Pozitívna energia tohoto miesta vychádza z (duchovnej) praxe všetkých mníchov a sestier."

 

 

"Nápravu zla nemôžeme očakávať od zmeny foriem nášho života, ale iba od rozšírenia dobra a rozumnosti." L.N. Tolstoj

 

"Netreba sa učiť viac ako nevyhnutne potrebujeme vzhľadom na život" Kraus, Kniha o Živote

 

"Bohatý panuje nad chudobnými, a ten, kto si vypožičiava, je sluhom tomu, kto mu požičiava." Príslovia 22:7

"The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender." Proverbs 22:7

(Biblia o úveroch a hypotékach /  The Holy Bible about loan and mortgage)

-   -   -

 

"Skončil v pekle? Neslýchané! Veď celý život len hovoril o pravde a láske!"

"Why he has gone to hell? What an astonishment! And he was always just speaking about truth and love!"

-   -   -

 

“That deep silence has a melody of its own, a sweetness unknown amid the harsh discords of the world's sounds.” Paul Brunton

"Bádanie znamená neustále hľadanie skutočnosti prenikaním ilúziami."

"Pokora znamená mať najvyššiu vieru a dôveru v Učiteľa i v Jeho Slová."

"Ak je vo vnútri človeka krásne, bude krásne všade."

"Akú romantiku hľadá človek na rôznych miestach sveta, keď ju nenosí v sebe?"

Paul Brunton, mystik, spisovateľ a cestovateľ

 

"Môj synu, ak bude tvoje srdce múdre, i moje srdce sa bude radovať." Príslovia 23:15

"My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine." Proverbs 23:15

 

"Buď múdry, môj synu, a obveseľuj moje srdce, aby som mal čo odpovedať tomu, kto ma potupuje." Príslovia 27:11

 

"My son, be wise, and make my heart glad, that I may answer him that reproacheth me." Proverbs 27:11

 

"Židovskí učenci čítali Tóru ako milostný dopis." Harold Kushner, rabín

 

"Jewish scholars are reading Torah as a love letter."

Harold Kushner, rabbi

Buď múdry, môj synu, a obveseľuj moje srdce, aby som mal čo odpovedať tomu, kto ma potupuje.

 

"V prázdnom priestore medzi vašou kávou a okrajom šálky je množstvo energie, ktorá môže odpariť oceány." Nikola Tesla o voľnej energii

"In such little empty space between coffee and the top of your cup is so much energy, that can vaporize all oceans" Nikola Tesla about free energy

 

"V utíšení a dúfaní bude vaša sila." Izaiáš

"Your strength will be in hope and silence." Isaiah

"Som v rukách môjho Pána a chcem v nich zostať navždy." Wilhelm Busch - kniha Pokušenia Božích služobníkov

"I am in Holy hands of my Lord and I want to stay forever." Wilhelm Busch - book Temptations of God's servants

"Urážlivosť a zvýšené nároky voči druhým - to sú príznaky nedostatku energie." S.N. LAZAREV, Diagnostika Karmy 9

"Snappishness and raising claims agaist the others = signs low energy, lacking of energy."

S.N. LAZAREV, Diagnostics of Karma 9

 

"STRACH=ZÁVISLOSŤ NA BUDÚCNOSTI"

(resp. prílišné pripútavanie sa, lipnutie na budúcnosti)

"FEAR=ADHERENCE TO THE FUTURE"

S.N. LAZAREV

"V každej, spočiatku nepríjemnej situácii je možné nájsť nové, nečakané riešenie". "In every unexpected situation we can find a new, unexpected solution."

S.N. Lazarev

 

"Čo je to mágia? Náboženstvo, ktoré stratilo vieru v Boha. Namiesto lásky tam panuje uctievanie túžob." "What is it magic? A religion, which has lost it's faith in God. Magic is worshipping desires, instead of love." S.N. Lazarev

 

"Rakovina sa lieči citom lásky, ktorá nemá svoj objekt na Zemi."

"Every cancer can be cured by the feeling of love, which has it's object outside of the Earth."

S.N. Lazarev

 

"Pokiaľ vnútorne nemiluješ sám seba, nebudeš milovať ani Boha ani druhých ľudí. Preto musíme milovať najprv seba." S.N. Lazarev

"If you don't love yourself in your heart, you won't love God, neither other people. At first you have to love yourself." S.N. LAZAREV

 

"Ak uveríte, že to najlepšie ešte máte pred sebou, to najhoršie je za vami."

"When you believe the best is waiting for you, the worst is no more."

 Billboard o rakovinovom ochorení - reklama na poisťovňu Dôvera

 

"Všetko podstatné sa odohráva v "Teraz". Ani sa nič neodohráva v budúcnosti ani nič v minulosti."

"Everything real is getting to be NOW. Nothing is real in the future, nothing real in past."

Biblik

 

"Duchovní praxe musí být prováděna na všech úrovních života."

"The spiritual practice must be done in all spheres of our life." Míla Tomášová

 

"Daňové zaťaženie bohatí ľudia vždy môžu obísť."

"THE TAX BURDEN COULD BE ALWAYS REMOVED BY THE RICH."

Thomas Piketti, fr. ekonóm / french economist, book Capital in 21st Century / kniha Kapitál v 21. storočí

 

"Čau kámo, všimol som si, že máš nové hodinky.

-Hej, otec mi lacno predal, keď bol na smrteľnej posteli."

 

"Hi, bro. I see you have a new gold watch.

-Yeah! Dad sold me, when he was lying on his death-bed."

 

-  -  -

 

"NA OBCHOD UŽ NIE JE ČAS, JE ČAS NA LÁSKU."

"THERE IS NO TIME TO DO BUSINESS, IT'S TIME TO LOVE."

-     -     -

"TIME TO CHOOSE. IT'S TIME TO CHOOSE."

"ČAS NA TVOJU VOĽBU! - JE ČAS SI VYBRAŤ!"

Half-Life, last words of the mysterious G-Man

počítačová hra Half-Life, posledné slová tajomného G-Mana

 

 

"Aby ste od Pána prijímali, musíte sami niečo dať."

Krajné Medze S06E16 - Probuzení

"Do you want to receive from God? You have to give something!" Outer Limits S06E16 - Revival

 

"NEEXISTUJE LÁSKA BEZ OBETE."

"THERE IS NO LOVE WITHOUT SACRIFICE." S.N. LAZAREV, kniha Človek budúcnosti - Výchova rodičov

 

 

"V Japonsku prišiel vysokopostavený štátny úradník za Zenovým majstrom:

- Majstre, čo je to vlastne to ego?

- No to je ale hlúpa otázka! Prečo mi dávate tak hlúpe otázky?

- Dovoľte, ako sa to so mnou rozprávate? Vy neviete kto som ja?

- No a to je to ego!"

 

-    -    -

 

 

"Chmúrne časy vyžadujú odvážnych a obetavých ľudí."

Viktor Orbán - Projev k pohraničníkům, magyar, cz tit:

https://rutube.ru/video/2f9bf7e58561692048f69f832bcd429d/

 

 

"Pokud budeme udržovat lásku, bolest postupně zmizí."

"Hlavně když se dělíte o problémy a emoce, nesmíte počítat s lítostí, soucitem a neproměňovat se v upíra." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 8

 

 

"GOD SAVE US FROM RELIGION!" "BOŽE OCHRAŇUJ NÁS OD NÁBOŽENSTVA!" David Icke - Superprednáška Cesty k sobě, 10.diel

 

 

"Vedieť hrať na hudobný nástroj znamená osvojiť si určitý typ myslenia."

 

 

"Vždycky jsem věřil, že umíni jsi-li člověk opravdu, že něco provede, a nestará se o nic jiného, musí se mu to nakonec přes všechny překážky podařit."

"Puštení žilou jsem ostatně potřeboval: Vrátilo mi spánek a zbavilo mě křečí, které mě lekali."

"Doznat nevědomost je větší částí moudrosti."

"Rozumný človek sa v šírom kraji nesmie dať vysliediť ani keby ho hľadalo 400.000 chlapov. Ak sa nevie schovať, je hlupák." Giacomo Casanova (1725-1798) Pamäte

 

"Trvalé šťastie znamená obetovanie celého života pre skutočný cieľ."

 

"Ja nepijem, ale musím sa opiť..." násťročné dievča v piatok

 

"Ešte nikdy sa nestalo, že by liberálna kultúra dokázala obstáť, že by jej eón nebol ukončený nejakým súdom alebo katastrofou." Sándor Németh, pastor, predn. youtube "Predmanželský sex" https://www.youtube.com/watch?v=SaTMlR2m61s

 

"Říká se, že když neděláte nic, dosáhnete všeho. A tak tomu paradoxně, po počátečním úsilí opravdu je." Dr. Eduard Tomáš, predn. "Završení"

 

"Kvapka po kvapke vyhĺbi aj kameň." latinské príslovie

"Dripping water hollows out stone, not through force but through persistence." latin proverb

 

"ČLOVĚK MÁ V SOBĚ MOŽNOST NEJVYŠŠÍ." Míla Tomášová, Společne za čas a prostor

 

"Najprv Ťa ignorujú, potom sa Ti smejú, potom na Teba útočia a nakoniec vyhráš." Gándhí

 

"DEMOKRACIA JE VLÁDA TYRANOV KORIGOVANÁ NOVINÁRMI."

 

"Musíme opustiť nízke materialistické motívy, na ktoré sme boli zvyknutí." Dr. Eduard Tomáš, Promluvy o integrální józe

 

"Saints believe in salvation during one's lifetime and not in salvation after death." "Svätí veria v spásu počas života a nie v spásu po smrti." Kirpal Sing Ji, book Man Know Thyself

 

"Rabín hovorí chlapcovi: Povedz mi, kde je Pán Boh a dám Ti dukát! Chlapec hovorí: Povedzte mi, kde nie je a dám Vám desať." Dr. Eduard Tomáš, predn. O dvou rovinách Pravdy

 

"To, čo ľudia nazývajú šťastím, je okamih, kedy ľudia prestanú mať strach." Gilbert Cesbron, spisovateľ (1913-1979)

 

"U fotografa: Povedal som Vám, že sa máte tváriť prirodzene a nie ako prirodzenie." :-)

 

"Láska je začiatok všetkých veľkých činov." Boris Kollár

 

"Človek častokrát živí chorobu svojimi myšlienkami. Choroba môže mať podobu bytosti."

 

"Zrelým človekom sa staneme vo chvíli, keď sa rozhodneme nežiadať o to, čo máme radi, ale začneme mať radi veci, ktoré sa dejú." Osho,  youtube: Ako môžeš milovať človeka, ktorý Ťa vlastní: https://www.youtube.com/watch?v=zzKVbOiqmjY

 

 

"Vo svojom živote všetko, čo som mohol, som aj dokončil." Nikola Tesla, youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tk-uvOPYjPc

 

 

"FREEDOM COMES WITH WISDOM"

"Sloboda prichádza s Poznaním." Osho

 

 

"Väčšina trápenia podobne ako väčšina radosti je bez príčiny."

 

 

"Zůstal inteligentní, přěstože absolvoval vysokou školu"

 

 

"Človek mravne neusporiadaný je pre mňa nevyliečiteľný." S.N. Lazarev, Diagnostika Karmy II., časť 2.

 

"TETOVANIE: ANI NA FERRARI SA NEDÁVAJÚ NÁLEPKY."

"Keby záležalo na veľkosti, kráľom džungle by bol slon."

"Život je veľmi krátky, rob preto to, čo Ťa baví."

"Život treba žiť a nie prežívať."

"Pokiaľ chceš byť levom, musíš s levmi trénovať"

"Je jediný spôsob ako zachádzať so ženami. Bohužiaľ nikto ho nepozná."

"Už nemám sny. Mám ciele." Alexander Moskalina, kniha Dobrodruh Saša

 

"Byť vašou manželkou, nasypem vám do čaju jed!"

"-Byť vašim manželom, ten čaj by som vypil!"

britská sufražetka sa v parlamente snažila kritizovať Winstona Churchilla

 

"What's the point of having arms and legs for 90 years? When you don't even know where you going after this?" "Aký má zmysel mať ruky a nohy povedzme 90 rokov, keď ani nevieš, kam ideš?" Nick Vujicic, man without arms and legs / muž bez rúk a nôh

 

"Ty že veríš, že je jeden Bôh? Dobre robíš. Aj démoni veria a trasú sa. Ale či chceš zvedieť, ó, prázdny človeče, že viera bez skutkov je mŕtva?" Jakob 2:19, 20

 

 

"Dobre hovoria ľudia: "Nemám čas", lebo ho naozaj nemajú."

 

 

"KRISTUS JE PRÍTOMNÝ VO SVÄTOSTI, NIE VO SVIATOSTI." Walter Veith

 

 

 

"Strach - to je oheň. Pokiaľ ho ovládame, hreje, ak mu podľahneme - spáli nás, ale ak nie je vôbec, môžeme zamrznúť."

"Najlepší prostriedok proti lupinám je gilotína." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 10

 

 

"Kto nepozná Boha, je ako ryba, ktorá nevie, čo je to voda."

 

 

"Smrť nie je smutná, smutné je to, že väčšina ľudí vôbec nežije."

 

 

"BOJOVNÍK ROBÍ TO, ČO MILUJE."

"Keď nedostaneš, čo chceš, trpíš. Keď dostaneš čo chceš, aj tak trpíš, pretože si to nemôžeš udržať večne." Film Pokojný Bojovník

 

-     -     -

 

"A Ježiš im povedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu, ale teraz hovoríte: Vidíme, a preto váš hriech zostáva." Ján 9. kapitola

 

-     -     -

 

"KTO SA NA GRAJCIARI NARODIL, MÁLOKEDY PRÍDE K ZLATKE."

Slovenská ľudová múdrosť

 

 

"Jedna z najzaujímavejších vecí Biblie, ktorá každým písmenom presahuje čas a priestor - Ján 9. kapitola. Kto ju aspoň 9 krát premedituje, môže pochopiť to, čo sa nedá vypovedať ani napísať. Ján 9. kapitola - je zároveň vhodná aj pre ľudí, ktorí majú suché oči."

 

"Čo mňa teší? Mňa teší všetko, čo pochádza od Spasiteľa." Každý kvietok, každé vtáčatko a každé nové utrpenie, ale najväčšiu radosť mám zo Spasiteľa Samotného." Terézia z Konnersreuthu (1898-1962), brethariánka, preukázateľne žila bez jedla a vody (kniha Dar Kristových rán)

 

"Výchova detí začína okamihom narodenia ich rodičov." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 10

 

"Lidé, když mají klid, oni se neuvědomují, a když mají strach, okamžitě se uvědomí." Rumen Ivanov https://www.cestyksobe.cz/rumen-ivanov-vhledy-na-rok-2017/15846

"Nejkrásnější droga je láska." prvý komentár pod videom https://www.mojevideo.sk/video/16fb6/chodievate_na_huby.html

 "Mimochodom, podľa štatistiky, tí, ktorí dosiahli skutočných úspechov v biznise, majú za manželky mrchy. T.j. tým, že otravujú osobný život manželom, očisťujú ich duše a nútia ich prieviesť všetku energiu na prácu." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 10

"DEMOKRACIA = ZDOKONALENÉ OTROCTVO, KORPORÁTNY FAŠIZMUS." Marek Baláž

"Bez pochopenia toho, ako vzniká choroba, ako duša pôsobí na telo, sa bude akékoľvek liečenie obmedzovať na bombardovanie liekmi a operácie." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 12

 

"Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith." Steve Jobs (2005) "Niekedy to vyzerá, ako keby Ti život hodil do hlavy tehlu. Nestrácaj vieru!" Steve Jobs (2005)

 

"Životné skúsenosti a cenné informácie získavame vďaka okruhu priateľov, ale koľkokrát aj cez okruh nepriateľov. Aj preto je potreba naučiť sa milovať priateľov i nepriateľov rovnako."

 

"I tú najhoršiu časť Tvojho života môže Boh použiť k dobrému."

 

"FIND COMFORT IN PAIN." "Nájdite radosť aj v bolesti" James Blunt, song Tears and Rain

 

"Stvoriteľ chce mať ľudí vo Stvorení vidiacich. Ale vidiaci znamená vediaci! A k vedeniu sa nehodí slepá viera. V takej viere je len pohodlnosť, lenivosť myslenia, ale žiadna veľkosť! Výsada myslenia prináša človeku aj povinnosť skúmania." Abd-ru-shin

 

"GOD WANT US FREE." "BOH CHCE, ABY SME BOLI SLOBODNÍ." youtube, video "Daughter of satanist hight priest tells of her experiences!!" https://www.youtube.com/watch?v=ZOj76xrG62k

 

"Každý pochybovač vyslovuje celkom nevedomky to, čo si praje, a tým odkrýva svoje vnútro zrakom skúmajúceho." Abd-ru-shin

 

"Keď príde tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehršťami brať, i keby tma ti každú stopu skryla, ty musíš brat môj čisté ruky mať! Mária Rázusová-Martáková

 

"Minulosť je história, budúcnosť je fantázia, prítomnosť je dar. Budúcnosť zmeníš len prítomnosťou." Ján Guldán, kresťan

 

"Dnešní školství je horší než bylo za komunismu." MVDr. Josef Staněk, prednáška "O smyslu života" 2. díl https://www.youtube.com/watch?v=5JMGkae6vvQ

 

"Hovoria, čo máš robiť, čo je pre Teba dobré. Nechcú, aby si sám našiel odpoveď, chcú, aby si im veril." Film Pokojný Bojovník

 

"Najväčšie víťazstvá sa niekedy rodia vtedy, keď nepriateľ začína mať pocit, že dosiahol svoje."

 

"Komu je súdené, aby ostal žiť, nemôže mať vraha... a ak by ho aj mal, nezabije ho. No treba byť opatrný. Najlepšie bude, ak sa pred nepriateľmi niekam utiahneme. A Boh si už urobí po Svojom." Tisíc a jedna noc, kniha II.

 

"Základom mysle je radosť."

 

"Každá, aj tá najbezvýznamnejšia práca povznáša, keď je vykonávaná s radosťou."

"Máme tu jednu povinnosť - byť šťastní." Peter Starec, bretharián

 

"Pani sa začína obliekať, aby mohla ísť spať." Abd-ru-shin o moderných ženách

 

"Maybe she loved mysteries too much. She became one."

"Tak milovala tajomstvá, že sa jedným stala."

 

"Comfort makes more prisoners than all the jails combined."

"Pohodlnosť vyrába viac väzňov než všetky väzenia dohromady." Grant Cardone

 

"Štedrý veľmož si má protiviť a zakázať rozhadzovanie peňazí." Giacomo Casanova

 

"Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň." 2. Timoteovi 3:1-5

 

"Kedy človek nebude klesať na mysli? Keď si nájde cieľ, ktorý mu nikto nemôže vziať." S.N. Lazarev, seminár Praha, 2. deň

 

"Láska nemá protiklady a tí, ktorí hovoria, že nenávisť je protikladom lásky, skrátka nevedia rozmýšľať." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 12

 

"Vy ste nad strachom." Dr. Eduard Tomáš

 

"Živé obecenstvo s Bohom sa nedá ničím na svete nahradiť."

"Pán Ježiš seba neobhajoval - ani pred Pilátom."

"Uraziť môžno iba pýchu." R. Knap, kresťan

 

"Je treba neustálne vnímať Prítomnosť Boha. Nie je prípustné ľutovať toho, čo sa v minulosti stalo. Povedzme, že chápeme, že program sebazničenia=nespokojnosť so sebou, a to je neprípustné." S.N. Lazarev

 

"Vaše pocity teraz, to je telo a osud vášho dieťaťa v budúcnosti." S.N. Lazarev, Diagnostika Karmy 12

 

"Pravda stále činí ľudí slobodnými." Stephen Hill, názov kapitoly z jeho knihy "Srdce studené ako kameň"

 

"Môj život nesmeroval nikam. Moji druhovia (nejde ich nazvať kamarátmi, pretože v skutočnosti sme sa kamarátili iba s drogou a s našimi úletmi, a nikdy sme sa moc nezaujímali o to, čo by sme mohli urobiť jeden pre druhého) sa prepadali stále nižšie k smrti. Mnohí z nich čoskoro začali používať injekčné ihly a drogy si začali pichať. Iba obyčajným pohľadom som mohol pozorovať Ničiteľa pri práci. Teoreticky ma to malo od nich odpudiť. Ale to nepomohlo, jednoducho preto, že som nemal kam ísť." Stephen Hill, vynikajúca kniha Srdce studené ako kameň https://abstinujsrdcom.weebly.com/literatuacutera---beletria.html

 

"Nothing real can be threaten. Nothing unreal exists. Here lies piece of God."

"Nič skutočné nemôže byť ohrozené. Nič neskutočné neexistuje. Všetko je súčasť Boha."

Eckhart Tolle "What is after death" "Co sa deje po smrti" CZ, ENG:

https://www.biblik.sk/news/co-sa-deje-po-smrti/

 

"Mnohé vecí, ktoré sa vo vašom živote vyvíjajú "zle" sú v skutočnosti tie najlepšie veci. Do veľkej miery je tu svet pre vás preto, aby ste zakúsili veci, ako idú zle." Eckart Tolle

 

"They were killing themselves, because they couldn't adapt to society." youtube, Suicide forrest in Japan https://www.youtube.com/watch?v=4FDSdg09df8

"Spáchali samovraždu, pretože sa nevedeli adaptovať do spoločnosti." Dokument youtube - Les samovrahov v Japonsku: https://www.youtube.com/watch?v=4FDSdg09df8

 

"FDA-Fraud and Death Administration" Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv Food and Drugs Administration, pre Američanov známy ako Úrad podvodu a smrti

 

"Čím viac spoznávam ľudí, tým viac milujem svoje psy." Adolf Hitler, prototyp moderného filantropa. Snáď najbližšie k Hitlerovi má známy filantrop Bill Gates so svojim potratovým a vakcinacistickým programom. Bill Gates hovorí, že ak budú dobre pracovať na nových vakcínach, svetovú populáciu by mohli znížiť až o 15%

https://www.youtube.com/watch?v=6WQtRI7A064

 

"Uctievanie svojich túžob, svojho živočíšneho princípu - to je v podstate celá psychoanalýza, návod k premene človeka na zviera."

"Skutočnosťou nazývame to, čoho sa naše emócie dotýkajú niekoľkokrát za sekundu."

"Čím vyššie city potlačujeme, tým na nižších miestach sa objavujú choroby."

"V akomkoľvek nahromadení sa skrýva budúca strata, v akejkoľvek radosti - budúce rozhorčenie. Čím silnejšie sa klaniame dobru, tým rýchlejšie sa stáva zlom."

"Pochopil som, ako ľudia dosahujú v živote úspech. Je potreba správne sa chovať v kritických situáciách." S.N. LAZAREV

 

"Nájdite si kňaza, čo vie po anglicky a nevyzerá ako Rasputin."

"Bohatstvo prichádza s poznaním toho, čo nikto iný nevie."

"Tajomstvo biznisu je poznať niečo, čo nepozná nikto."

"Ak by neexistovali ženy, peniaze by na svete nemali žiadny význam."

"Hovoria o mne, že nemám úroveň. Našťastie ľudia, ktorí úroveň majú, sú ochotní tento môj nedostatok prehliadnuť, pretože som poriadne bohatý. Úroveň si nemôžem kúpiť, ale ich toleranciu pre absenciu úrovne už áno." Aristoteles Sokrates Onassis (1906-1975)

Quotes of Onassis, english:

https://www.azquotes.com/author/11107-Aristotle_Onassis

https://www.quoteswise.com/aristotle-onassis-quotes.html

 

"Hodina intenzívnej modlitby je účinnejšia než celé mesiace práce psychológa." Sergej Nikolajevič Lazarev, ruský psychológ, vedec, spisovateľ, bádateľ a jeden z najúspešnejších liečiteľov na svete. Výskumy pána Sergeja Nikolajeviča Lazareva sú už dnes na najprestížnejších svetových univerzitách vyučované a publikované v najmodernejších učebniciach psychológie

 

"Lepšie je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu." Konfúcius

 

"Netúžim ani žiť v pohodlí, ani nebažím po bohatstve. Šťastie je lepšie než bohatstvo a tulák, ktorý nemá, o čo by sa musel starať, je šťastný. Kto chce študovať z knihy prírody, musí nohami šliapať po jej listoch."  Paracelsus (1493-1541)

 

"Hľaďte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista;" Kološanom 2:8

 Hľaďte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista;

 

"Cieľom všetkej filozofie je učiť človeka ako umrieť." Sokrates

 

 

"...Pochopiť hodnotu mlčania." Peter Starec, bretharián, rozhovor s Adelou Banášovou, youtube https://www.youtube.com/watch?v=_svhwHwJrIk

 

"Kto pozná vyššie pravdy, ťažko dokáže brať vážne "vážné" hodnosti spoločnosti." Plutarchos

 

 

"Pravá láska nesie so sebou aj schopnosť nechať milovaného človeka odísť." Jonathan Black - Tajné dejiny sveta

 

 

"Keď je človek nešťastný v osobnom živote, jeho tvorivý potenciál sa posilňuje." Sergej Nikolajevič Lazarev, Láska a Žiarlivosť

 

 

"Čo znamená usilovný?" (pýta sa dieťa)

"Je to výkon vyžadujúci silu!" krásny film Barry Lyndon

 

"Nesmúť duša premilá, nebuď smutný, duch môj, miesto plaču hlasno prespevuj! Ver, ešte sa život zmení, - Pán miluje toho, kto Jemu dôveruje." Kniha N.P. Chrapov - Štastie stratených duší, II. diel

 

"Religion is what keeps the poor from murdering the rich."

"Náboženstvo je to, čo pomáha chudobným aby nepozabíjali bohatých."

"Každá stratená hodina v mladosti je zárodkom nešťastia v budúcnosti."

"Stádo baranov pod vedením leva je silnejšie ako stádo levov pod vedením barana."

"Aj život aj smrť je iba sen."

"Vláda chránená cudzincami nikdy nebude prijatá ľuďmi."

"Slabosi čakajú na príležitosť. Silní si ju vytvárajú."

"Ak robí súper chybu, netreba ho rušiť."

"Silné individuality sa vyhýbajú rozkošiam."

"Človek je ako ovca, pripojí sa vždy k prvému okoloidúcemu."

"Ability is nothing without opportunity."

"Schopnosti sú ničím bez príležitosti."

"Predtým, než dvaja ľudia uzavrú manželstvo, mali by si vyskúšať najmenej 6 mesiacov spoločne bývať."

"A true man hates no one." "Skutočný muž je prostý nenávisti." Napoleon Bonaparte

english quotes: https://www.brainyquote.com/authors/napoleon_bonaparte

 

 

"Dieťa, pokiaľ ide niečo robiť, je na to pripravené. Ide o to, či to vydržia rodičia. Dieťa je kompetentné, vie čo robí, iba to nevie vysvetliť." Jaroslav DušeK, youtube "JAK KOMUNIKOVAT S DĚTMI https://www.youtube.com/watch?v=swGkhRpYVfw

 

"Slovanom len vodku a tabak." Adolf Hitler, fašista, okupant a nepriateľ Slovanov

 

Vtip: "Kto bol prvým kozmonautom na svete? Jan Hus. Lenže zhorel na štarte... :-)"

 

"V okamihu, keď sa vzdáte svojich zásad, svojej kultúry, ste mŕtvy." Infovojna 15.12.2017

 

"Slováci majú platy ako v Nemecku. Mesačný plat Slováka je týždenný." Norbert Lichtner

 

 

"Človek bez Pána Ježiša Krista väčšinou nevidí ani na krok dopredu." Biblik

 

"Kto sa snaží o čistotu svojich myšlienok, uzdraví sa na tele i na duši." MUDr. Ivan Rusnák https://www.youtube.com/results?search_query=ivan+rusn%C3%A1k

 

"Zbabelosť a nerozhodnosť nám prinesie len porážku a istú smrť." Hannibal

 

 

"Víťazstvo sa nedá vybojovať štítom, k tomu je za potreby meč!" Hannibal

 

 

"Když se zastavíte, zemřete, děte pořád dál!" "If you stop, you will die, walk forward!" Film Hannibal (Hannibal svojim bojovníkom, pri prechode cez Alpy / Hannibal to his warriors crossing Alps)

 

 

"Indiáni hovoria, že svet je to, čo si myslí väčšina." youtube, DušeK-Šula

 

 

"Musím vlastniť to, čo chcem ponúknuť." posolstvo svätej ženy

 

 

"Akoby Boh z lásky ku mne všetky hviezdy zažal." úvaha kresťana pri pohľade na nočnú oblohu

 

"Dúfajte, JA SOM, nebojte sa!" PÁN JEŽIŠ KRISTUS

Svätá Biblia, prekl. Roháček, Marek 6:50

(Tento verš mi prišiel pre kamarátku, ktorá v ten deň bola 6. týždeň v detskom domove a celkovo 50 dní preč)

 

 

"Človek sám v sebe musí byť spokojný, to je najdôležitejšie."

Miroslav Nedoma, hudobník

 

 

"ČÍM BLIŽŠIE K CIRKVI, TÝM ĎALEJ OD BOHA. AK CHCE ČLOVEK SKUTOČNE POCHOPIŤ, ČO JE SVET, MUSÍ TO HĽADAŤ MIMO CIRKEV." V.A. JEFIMOV, predn. V.A. JEFIMOV O BOHU: https://www.biblik.sk/news/v-a-jefimov-o-bohu/

 

"Nadprirodzené pravdy sú svojou podstatou nevysloviteľné, a ak môžeme pomocou lásky podať ústami aspoň ich odblesk, prijímajú ich len tí, v ktorých tento tieň už spočíva, a aj im sa dostáva skôr tušením srdca, ako klamlivou a nedostatočnou rečou." Giovanni Papini, kniha ŽIVOT KRISTA 

 

"Musíš mať upevnené ciele, musíš ísť životom, aby si vybojoval šťastie pre seba aj svoju rodinu." Juraj Sedláček, katolícky kňaz, kniha OTCOVSKÉ RANY

 

"Inteligencia sama nestačí. Treba premeniť dušu, aby sme dosiahli šťastie. Šťastie nie je nezmyselným snom, ale je to sen večne uskutočniteľný a nám všetkým na dosah ruky. Inteligencia má nám pomáhať pri jeho dosiahnutí." Giovanni Papini

 

"ČLOVEK BEZ PÁNA JEŽIŠA KRISTA JE AKO HOROLEZEC BEZ LANA." Biblik

 

"Vačšina nábožensky založených ľudí sa chce zbaviť iba následkov hriechu, nie hriechu samotného. Mainstreamové náboženstvá im to žiaľ umožňujú." Biblik

 

"I AM IS THE FIRST PERSON SINGULAR OF THE VERB TO BE." "JA SOM JE PRVÁ OSOBA JEDNOTNÉHO ČÍSLA BYŤ." Prosím počúvajte pozorne / please listen carefully: https://ulozto.sk/live/!eRUpitgt7/eckharttolle-co-je-to-meditace-cz-avi

 

"The problem cannot survive in present moment. That's an amazing realization." Problém nemôže pretrvať v prítomnom okamihu. To je až ohromujúce uvedomenie." Eckart Tolle

 

"MEDITATION=REALIZATION THAT YOU ARE, A REALIZATION OF BEING." "MEDITÁCIA JE UVEDOMENIE SI, ŽE STE." Eckart Tolle

 

"So starými zvykmi kresťan ťažko dostane novú budúcnosť." Biblik

 

"Každá myšlienka je objekt vznikajúci vo vedomí." Eckart Tolle, prednáška ulozto.sk - Co je to meditace

 

"Přiznat omyl slouží člověku ke cti." čínsky seriál "Opičí Král"

 

"Aby Ti byla rodná půda vždycky drahší než všechno zlato světa." Opičí Král

 

"Umělecká díla předků našich dodávají sílu činům dnešním." Seriál "Opičí král"

 

"Biblia je oproti iným knihám ako Slnko v porovnaní s každým iným svetlom." nápis na pamätníku Martina Luthera pri evanjelickom kostole v Trenčíne

 

"ZLO - to je výsledok pripútanosti k dobru." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 9

 

"I believe the mindset is the number one sucessfactor." Verím, že nastavenie mysle je ako faktor úspechu číslo jedna." Saygin Yalcin,  https://www.youtube.com/watch?v=PFj67IkfurQ

 

"Levity is an irresistible temptation. But levity is also a perversion." Ľahkovážnosť je neodolateľné pokušenie. Ale ľahkovážnosť je taktiež zvhrlosť." Film Youth

 

"SKRZE LÁSKU K BOHU JE MOŽNÉ UVIDIEŤ JEDNOTU AKÝCHKOĽVEK PROTIKLADOV." S.N. LAZAREV

 

"Verím, že na poli nespravodlivosti sa musí vždy bojovať. Otázka je, či bojujete pre to, že chcete meniť alebo trestať? Myslím, že všetci sme takí hriešnici, že by sme trestanie mali prenechať Bohu." Film Gandhi

 

 

"SOMETIMES, IT IS WHEN YOU'RE QUITE WITHOUT HOPE AND IN OUTER DARKNESS, THAT GOD COMES TO THE RESCUE." "Niekedy, keď si celkom bez nádeje a ponorený do vonkajšej tmy, Boh prichádza na pomoc." Film Gandhi

 

 

"Keď chcete v živote niečo zmeniť, tak proste za tým bežte." David Icke, CESTY K SOBĚ diel 11. (www.cestyksobe.cz)

 

"Ľudia, ktorých je najťažšie mať rád, sú tí, ktorí to obvykle najviac potrebujú." Biblik

 

"TO, ŽE VÁS NEJAKÝ IDIOT NAZVE BLÁZNOM, TO JE POCHVALA!" David Icke, CESTY K SOBĚ diel 11. (www.cestyksobe.cz)

 

"Kde končia slová, tam začína hudba." Laura, gitaristka

 

"Keď je v žene agresivita voči manželovi, potom už u detí netrpí telo, ale duša." S.N. LAZAREV, kniha DIAGNOSTIKA KARMY 10

 

"Bavia sa dvaja pozemšťania:

- Ty, môže, byť na Slnku život?

- Čo Ti šibe, veď je tam 5 miliónov stupňov!

Bavia sa dve slnečné bytosti:

- Môže byť podľa Teba na Zemi nejaký život?

- To ťažko, veď je tam 500 euro v hrubom!"

 

 

"YOU ARE ALL CAPTIVED!" "MÁME VÁS VŠETKÝCH PODCHYTENÝCH!" e-bay

 

"Liberate tute me ex inferis." "Zachráňte sa pred peklom." "Save yourself from Hell." film Event Horizon

 

"MATRIX NIE JE FILM. MATRIX JE DOKUMENT." 

MATRIX IS NOT JUST A MOVIE. MATRIX IS A DOCUMENTARY!"

 

"Bol to taký chlapíček..." babka o mužovi útlej postavy

 

 

"ZMYSEL UMENIA - NAUČIŤ MILOVAŤ." S.N. LAZAREV

 

"Výška dolárovej bankovky je 6,66mm." S.N. LAZAREV, Kniha Dg. Karmy 11

 

"KEDY ČLOVEK NEBUDE KLESAŤ NA MYSLI? KEĎ SI NÁJDE CIEĽ, KTORÝ MU NIKTO NEMÔŽE VZIAŤ." S.N. LAZAREV

 

"Akýkoľvek problém, to je úloha, ktorú treba riešiť. Keď máme stres, vydávame energiu - musíme ju vydávať správne, obzvlášť pri problémoch. Niekto ju smeruje na depresiu, iný na to, aby našiel východisko." S.N. LAZAREV

 

"TEMPUS VERITATEM PARIT." "TIME BREEDS TRUTH." "ČAS RODÍ PRAVDU."

 

"VÔĽA=schopnosť koncentrovať energiu a dlho ju vyrábať."

"SCHOPNOSŤ MYSLIEŤ=schopnosť zmeniť svet." S.N. LAZAREV

 

 

"POKÁNIE= gr. METANOIA=ZMENA (zmena myslenia, správania, konania)

 

 

"Hovorí sa, že najväčšia diablova finta na ľudstvo je vytvorenie dojmu, že neexistuje." Dokument youtube "Po stopách satana" https://www.youtube.com/watch?v=HQD9DdNr-ss

 

"Ak rodič za priestupok prísne potrestá svoje dieťa a bude mu tak zároveň demonštrovať svoju lásku, bude to omnoho lepšie ako neochota pôsobiť mu fyzickú a duševnú bolesť. Dobrota bez disciplíny nie je o nič menej nebezpečná než násilie a krutosť." S.N. LAZAREV - LÁSKA A ŽIARLIVOSŤ

 

"Viera v očkovanie to je náboženstvo." Biblik

 

"Zistenia odborníkov bývajú brané do úvahy iba vtedy, ak podporujú ciele priemyslu." Biblik

 

" FAJČENIE SPÔSOBUJE ŠPAKOVINU :-) "   Biblik

 

"Hovorí papier kohttps://www.youtube.com/watch?v=PtAWao00oIM" target="_blank">MUDr. Jarmila Klímová

 

"Nedokážem žiť kľudne a bezstarostne. Niečo vo mne ma núti všetko pekné zničiť." Rocco Siffredi, pornoherec

 

"Spoločnosť je tak silná, ako sa dokáže postarať o svojich najslabších členov." Biblik

 

"Ráno je múdrejšie večera. Len my nie sme ráno o nič múdrejší." Biblik

 

"Načo mať ruky a nohy, keď ani nevieš kam ideš?" Nick Vujicic, muž bez rúk a nôh

 

"Občas zájdem k lekárovi a nechám si predpísať lieky, veď aj doktor musí z niečoho žiť. Potom zájdem k lekárnikovi a tie lieky si vyzdvihnem, lebo aj lekárnik musí z niečoho žiť. A keď prídem domov, tie lieky zahodím do koša, pretože aj ja chcem žiť." Mark Twain

 

"Melanchólia a depresia je vlastne neochota k životu, nenávisť k sebe." S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY II. časť. 1.

 

"Nemyslíš? Zaplatíš!" internet

 

"Niekedy sa musíš najskôr zblázniť, aby si prišiel k rozumu."

"Keď sa naučíš žiť v prítomnosti, budeš prekvapený, čo všetko dokážeš a ako dobre to budeš robiť." Film Pokojný Bojovník

 

"Zdravie akéhokoľvek človeka - to je v prvom rade jeho duševné zdravie, naplnenie láskou." Sergej Nikolajevič Lazarev

 

"LÁSKA K BOHU JE NAJVYŠŠÍM CIEĽOM A ZMYSLOM ŽIVOTA.

VŠETKO OSTATNÉ SÚ IBA PROSTRIEDKY K LÁSKE - K BOHU."         Sergej Nikolajevič Lazarev

 

"Hľadajte svoju vnútornú slobodu!" Míla Tomášová, manželka Dr. Eduarda Tomáša

 

"Poruč Pánovi svoje cesty a dúfaj v Neho, On všetko dobre učiní."

"Kto opustil Boha, stratil aj seba samého" Nikolaj Petrovič Chrapov - kniha Šťastie stratených duší, www.msejk.sk

 

"Čo znamená usilovný? pýta sa dieťa

"Je to výkon vyžadujúci silu!" krásny film Barry Lyndon

 

"Nehovorte všetkému sprisahanie, čomu hovorí tento ľud sprisahanie, a toho, čoho sa on bojí, sa nebojte ani sa nestrachujte." Izaiáš 8:12 (podľa nášho chápania Biblia hovorí, že nemáme nazývať všetko konšpiráciami, ani sa nemáme báť sa toho, že bez prašivých vakcín ochorieme; pozn. Biblik)

 

"Čo by ste spravili, keby ste u vašich detí našli kokaín?

-Vyšňupal by som ho sám!" Ozzy Osbourne odpovedá na otázky novinárov

 

"Dobrý hudobník má do istej miery možnosť kontrolovať myšlienky ľudí." gitarista

 

"Prečo, keď oficiálna propaganda označuje prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa za prenasledovateľa židov, má Dr. Jozef Tiso vysadený strom v Aleji spravodlivých v Izraeli?" 3.8.2018 e-mail poslucháča rádia INFOVOJNA, www.infovojna.sk

 

"Zmysel modlitby spočíva v tom, aby sme pocítili lásku."

"Pokiaľ človek nemá vieru v Boha, chýbajú mu vysoké ciele a kolektívne vedomie, stáva sa bojazlivým a chamtivým."

"Modlitba je vyznanie lásky k Bohu." Sergej Nikolajevič Lazarev

 

"Človek sa stáva tým, na čo hľadí." David Shin, video youtube: Koniec doby Milosti: https://www.youtube.com/watch?v=9KNocsqebjQ

 

"Kódex samuraja hovorí: učiň netrpezlivosť svojim nepriateľom." Nesmrteľní bojovníci - Šógun

 

"Stupid is as stupid does." "Mama hovorí: pre hlupáka je každý hlúpy." Film Forrest Gump

 

"Vždy, keď mi je najhoršie, spomeniem si, že naprieč celou históriou cesta pravdy a láska vždy zvíťazila. Vždy tu boli tyrani a vrahovia, a niekedy sa zdali nepremožiteľní, ale nakoniec vždy padli. Pamätaj na to. Vždy." Záver filmu Gandhi

“When I despair, I remember that all through history the way of truth and love have always won. There have been tyrants and murderers, and for a time, they can seem invincible, but in the end, they always fall. Think of it. Always.” Mahatma Gandhi (1869-1948)

 

"Prestaňteže čakať pomoc od človeka, ktorého dych je v jeho nozdre, lebo veď za čo má byť povážený?!" Izaiáš 2:22

"Najväčšie straty sú straty premárnených príležitostí." Robert Toru Kiyosaki, podnikateľ

 

"Povedzte spravedlivému, že bude dobre, lebo budú jesť ovocie svojich skutkov. Ale beda bezbožnému, zle bude; lebo mu bude daná odplata jeho rúk." Izaiáš 3:10-11

 

"Nie je ťažké dávať, ale vedieť dávať." Giacomo Casanova (1725-1798)

 

"Rádioaktivita=vlastnosť Ducha. Pri jadrovom štiepení dochádza k oddeleniu duchovnej podstaty od hmoty." MUDr. Jan Palouček, Malé príčiny, velké následky

 

"Americká vojenská loď za čias nepokojov na Ukrajine išla obsadiť ruskú vojenskú základňu na Kryme. Priletelo jedno SU-čko a na celej americkej lodi vyplo prúd. Američania ani nevedeli, ako doplávali do prístavu. V tom momente 50 amerických námorníkov požiadalo o uvoľnenie z funkcie." telefonát poslucháča do Rádia INFOVOJNA, 1.8.2018. www.infovojna.sk

 

"Nech je požehnaný Hospodin Bôh, Bôh Izraelov, ktorý sám jediný činí divy. A nech je požehnané meno jeho slávy na veky! A nech je celá zem naplnená jeho slávou! Ameň, ameň." Žalm 72:18-19

 

"Čiň čertu dobře, peklem se Ti odmění." české príslovie

 

"KNOWLEDGE=PROFIT." "ZNALOSŤ=ZISK." Heslo rasy Ferengi, Star Trek Voyager 07x06

 

"Bol to človek plný vrelosti a súcitu a ani na okamih neprestával sám seba ľutovať."

"Clevinger vášnivo veril v celý rad zásadných vecí. Bol to proste cvok." Kniha Hlava XXII

 

"Dokiaľ žijete, máte nádej." kapitán Kathryn Janeway, Star Trek Voyager 04x26

 

"Trápenie je ďalší priestupok." MUDr. Ivan Rusnák

 

"Neobrátite sa k veštcom, vyvolávajúcim duchov, ani sa nepojdete pýtať k vedomcom zanečisťovať sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh." Leviticus 19:31

 

"Žiadna stoka nie je taká hlboká, aby z nej človek nevyliezol." Krížovka EXTRAPLUS

 

 

"Osobne neverím na beznádejné prípady. Kde je odhodlanie, tam sa nájde aj cesta." Dr. Natasha Campbell-McBride, autorka knihy SYNDRÓM TRÁVENIA A PSYCHOLÓGIE

 

"Očkovanie? Špinavý biznis!" Mahátmá Gándhí (1869-1948)

 

"Očkovanie je preventívne opatrenie mocných pre spodinu, aby sa im nestavali do cesty." Biblik

 

"Otec mi ako malému chalanovi vravel: "Nedovoľ, aby sa Ti strach a pochybnosti stavali do cesty!"

"Keď strach klope na dvere a viera otvorí, tak zistíš, že tam skutočne nikto nie je!" Steve Yager, syn Dextera Yagera

 

"KRESŤANOV SPÁJA VZŤAH K PÁNU BOHU A K BOŽIEMU SYNOVI - NÁŠMU PÁNOVI JEŽIŠOVI KRISTOVI." Biblik

 

"Ak ste nič nespravili, nemáte sa čoho báť." Reakcia Polície na otázku kamaráta, sa pýtal na dôvody nečakanej návštevy Polície

 

"CASTIGANS CASTIGAVIT ME DEUS, ET MORTI NON TRADIDIT ME." "Potrestať bol ma potrestal Hospodin, ale ma nevydal smrti." Žalm 118:18

 

"Nestavajte sa na odpor protivníkovej sile. Poddajte sa a zvíťazíte." Múdrosť východných bojových umení

 

"Calamitosus est animus futuri anxius." "Nešťastná je myseľ, ktorá sa znepokojuje budúcnosťou."

"Vo veľkej knihe skúseností som sa dočítal, že o rozhodujúcich podnikoch sa nemá premietať, ale sa do nich pustiť a pritom neuprierať šťastene vládu nad všetkým, čo ľudia podnikajú." 

"Pri veľkých podnikoch úspech závisí na niektorých predmetoch a najskôr ho získa ten, kto na nikoho nespolieha a všetko si sám overí." Giacomo Casanova

 

"Vašu budúcnosť tvorí to, čo robíte dnes, nie to, čo robíte zajtra." Robert Toru Kiyosaki

 

"NOBODY CAN DIE, BECAUSE NOBODY IS BORN, NOTHING CAN DIE, BECAUSE NOTHING IS BORN." Zomrieť nemôže nikto, pretože nikto sa nenarodil, a ani nič nemôže zomrieť, pretože nič skutočné sa nenarodilo."

 

"She believied she could and than she did." "Verila, že to dokáže a nakoniec to dokázala." Nápis na tričku dievčaťa v autobuse

 

"Existuje tisíce spôsobov, ako zabiť čas, ale žiadny, ako ho vzkriesiť." Albert Einstein

 

"Ak nebudem pracovať na svojom sne, zamestná ma niekto iný, aby som pracoval na tom jeho." Alexander Moskalina - kniha DOBRODRUH SAŠA

 

Nové európske testy na vodičák:

Pod vplyvom alkoholu môžte:

1.) riadiť auto

2.) riadiť bicykel

3.) riadiť Európsku Úniu

 

Načo žijeme? Aby sme od srdca s radosťou volali:

"HalleluJaHVH - Jedinému Bohu Sláva!"

 

"Aj karhanie je kliatba." Ján Guldán, kresťan

 

“Diet, injections and injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, and any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible.” – Bertrand Russel – The Impact of Science on Society"

"Strava, nariadenia a očkovania sa budú kombinovať už od veľmi útleho detstva, na to, aby u ľudí vytvorili určitý typ charakteru, určitý typ presvedčenia, ktorý autority považujú za žiadúci. Takto sa akákoľvek objektívna kritika záležitostí mocných stane psychologicky nemožná." Bertrand Russel - dielo Vplyv Vedy na Spoločnosť

Globálne zločiny ako očkovanie, chemtrails, či glukózový sirup pridávaný do stravy sú naďalej vykonávané, a ľudia, ktorí na tieto zločiny poukazujú, bývajú nálepkovaní ako konšpirační teoretici, odporcovia vedy a pokroku, či dokonca teroristi ; pozn. Biblik. Viac v článku GLOBÁLNE ZLOČINY: https://www.biblik.sk/news/globalne-zlociny/

"Tabak=zotročovateľ národov." 25.7.2018 22:35

 

"Nosiť masku sa u mnohých ľudí stalo profesiou. Keď im ju strhnete, zistíte, že za ňou vôbec nič nie je." Christopher Morley (1890-1957) novinár, spisovateľ a básnik

 

"Najväčšie kúzlo satana je to, že ľudia nevedia, že existuje." Vynikajúci Dokument "SATANIZMUS A ROZPAD SR, ČR" https://www.youtube.com/watch?v=VKtik20Jl_U

 

"Múdry človek nikomu nehovorí o svojich záležitostiach." Giacomo Casanova

 

"Človeku, ktorý dokáže vládnuť sám sebe, nemusí nikto vládnuť."

"Keď nerozlúštite písmo nejakej kultúry, tá kultúra je vyššie než vy." 

POVSTANIE=POVSTANIE Z PÚT SVOJEJ VLASTNEJ MYSLI" Pjér la Šé'z

 

"Zlý človek hľadá iba spúru; ale ukrutný posol býva poslaný na neho. Nech nadíde osirelá medvedica na človeka, ale nie blázon vo svojom bláznovstve. Kto odpláca zlým za dobré, z domu toho človeka neuhne zlé. Počiatok zvady je, ako keď pretŕha voda hať; preto prv, ako by sa rozmohol, nechaj spor. Ten, kto ospravedlňuje bezbožného, jako i ten, kto odsudzuje spravedlivého, obidvaja ohavnosťou Hospodinovi." Svätá Biblia-Príslovia 17:11-15

 

"Neni múdrosti ani umnosti ani rady proti Hospodinovi."

"Lživý svedok zahynie, ale človek, ktorý čuje, bude hovoriť vždycky."

"Pyšný človek nadutý, ktorého meno je posmievač, robí všetko v drzej pýche."

"Lepšie je bývať v pustej zemi ako so svárlivou ženou a mrzutou." Svätá Biblia-Príslovia 21.kapitola

 

"NAUČIL SOM SA PREŽÍVAŤ KAŽDÉ SLOVO BIBLIE. V KAŽDOM SLOVE JE SPÁSA." Ján Guldán, kresťan

 

"Aby člověk mohl žit šťastně, potřebuje pochopit zákony vesmíru - toto hlásá a učí známý psychoterapeut, spisovatel S.N. Lazarev" Ruda Špaček, farár: https://www.youtube.com/watch?v=K4SPohPnaMw

"Utrpenie je odtrhnutie od toho, k čomu sme pripútaní." S.N. LAZAREV https://www.youtube.com/watch?v=51gLNzV862w

 

"PŘÍČINOU NAŠI BÍDY JE JEN A JEDINĚ EGO." Dr. Eduard Tomáš, vynikajúca prednáška Bhaktijoga-Joga Lásky

 

"Šach je všetko: umenie, veda i šport." Anatolij Karpov

 

"LIVE LONG AND PROSPER." "ŽI DLHO A ŠŤASTNE." Star Trek - The Vulcan Greeting / Pozdrav Vulkáncov

 

"Žiadať a vyžadovať pomoc od ostatných je nevyhnutné, preto hovoril Kristus-Klepte a otvorí sa vám." S.N. Lazarev, ČLOVEK BUDÚCNOSTI

 

"Ak sa spisovateľ neocitol blízko smrti, ťažko môže popísať pocit radosti zo života." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 6

 

"To, či civilizácia alebo štát prežije, závisí na tom, čo si myslí každý jednotlivý človek." S.N. LAZAREV, ČLOVEK BUDÚCNOSTI

 

 

"Tak poď sem s tou hlavou, nech to máme z krku." Kat upokojuje odsúdeného

 

"Nebojte sa, ide Vám len o život." právnik radí zločincovi, ktorému hrozí trest smrti

 

 

"Ak nežiješ to, čo kážeš, sám sa tým vyradíš z práce na Božej Vinici." 9.7.2018 21:24

"If you don't live what you're preaching, you will be fired from God's Vineyard." 9.7.2018, 21:24

 

"Nežiješ-li to, co kážeš, sám se tím vyradíš z Božího Povolání." 9.7.2018, 21:24

 

"Psychiatrická liečba je obvykle žatvou toho, čo človek sial."

"Na obchod už neni čas, je čas na lásku." úvaha podnikateľa

"Premeňte svoj život v sen a svoje sny na skutočnosť." Neobyčejná letadla AN-225 Mrija: https://www.youtube.com/watch?v=epC_OZTeUUY

"V žádnem okamžiku života nezapomínejte, že Království Nebeské JE ve Vás."František Drtikol

"Protože pokud si člověk ponechá sebemenší závislost na čemkoli, i když se nakonec dotkne Pravdy, jeho vásany ho z Ní vyženou. Teprve úplná nepřipoutanost ho učiní schopným Pravdu dokonale realizovat." Dr. Eduard Tomáš, Aštavakragíta

"Člověk má být velmi opatrní v posuzování charakteru jiných lidí - On říkal, že se tím vnitřne aniž by to vědel spojí a přenáší ten charakter na sebe." Dr. Eduard Tomáš, o výrokoch Františka Drtikola, Pamäti Mystika 13

"Remember, death penalty is a murder." "Pamätajte si, trest smrti je vražda." Robert Drew, vrah, posledné slová pred popravou: https://www.youtube.com/watch?v=tNtRBTbQMkU&t=0m3s

"Cit sa vo mne prebudil skôr než myšlienka. Nič som nechápal rozumom, všetko som cítil." L.V. Beethoven (1770-1827)

"Žiadny človek sa nemôže považovať za bohatého, pokiaľ nie je schopný financovať vlastnú armádu." Marcus Crassus, dokument Odhalený Rím: https://ulozto.sk/!pEFXV6VANjAa/1-6-odhaleny-rim-caesar-mp4

"Aj ďaleké cesty začínajú prvým krokom." Lao-c' (604-517 pred Kristom) čínsky filozof, zakladateľ taoizmu

"Iba hlupák, keď robí to isté, očakáva iný výsledok." N.N.

"Aby sme porozumeli duševne chorým, je nutné sa hlboko vcítiť do psychológie a duší chorých." Břetislav Kafka

"Človek, ktorý sa osmelí propagovať myšlienky, o ktorých ľudia doposiaľ nepočuli, je považovaný za blázna." Břetislav Kafka

"Kresťan=živý medzi mŕtvymi." úvaha kresťana po návšteve McDonaldu. Ľudia, ktorí jedia mŕtve jedlo, najprv musia zabiť v sebe cit, aby voľačo také dokázali zjesť. Bohužiaľ, aj pizza v talianskej reštaurácii bola naposledy úplne mŕtvym jedlom. Ako hlboko spadol človek, ak tieto veci vyhľadáva? Chceli by sme teraz napísať stručný článok o vplyve stravy na myšlienky človeka: Hamburgery, pizza, cola - hneď z človeka máme vola!

"Hádanka: - Čo môže byť čierne ako uhol a zároveň biele ako sneh? Černoch v nočnej košeli" :-)

"Všetko slabé a bezbranné poráža tvrdé a silné." Lao-c'

"Povedať pravdu je povstalecký čin: nebol by som spisovateľom, keby som klamal alebo mlčal. Písať znamená vidieť, počúvať, dýchať, pomenúvať, svedčiť, preniknúť ku skutočnému a všeobecné povzdvihnúť v pôvodnosti štýlu." Richard Millet, časopis EXTRAPLUS, febr. 2015, str. 23 "Partizáni Pravdy." www.extraplus.sk

"Hledat Pravdu znamená žít Pravdu." Dr. Eduard Tomáš

"Pěstujte charakter." Dr. Eduard Tomáš

"Bez Boží Milosti jsem nevědel ani hříchy litovat, litoval jsem jen sebe, že mě opustila manželka,..." Matěj Nový

"Nechtěl jsem se dostat na psychiatrii, toho jsem se bál, protože odtud se lidi nevrací normální." Matěj Nový, evanjelista, ktorého vo väzení kôli radosti v Pánovi podozrievali z užívania drog a chceli ho dať na psychiatriu

"Meditácia je našou pravou prirodzenosťou." Mahariši z Arunáčaly

"Ach, Pane Ježišu Kriste, nepoznal SOM Tvoju Lásku, dokiaľ SOM nepochopil Význam Tvojej Smrti."

"Najväčšou radosťou kresťana je robiť radosť Pánovi Ježišovi Kristovi."

"Boh pomáha tým, ktorí si nemôžu pomôcť sami."

"Dôsledkom slabej viery je silný strach."

"Boh dáva mnoho v mále."

"Nezastavuj pluh kôli tomu, aby si chytil myš."

"Ten, kto chce ísť dvomi smermi súčasne, nebude nikdy napredovať." Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

"NENECHÁM ŤA BEZ POMOCI, ANI ŤA NEOPUSTÍM." Jozua 1. kap.

"Vy tedy buďte dokonalí, jako váš Otec, ktorý je v nebesiach je dokonalý." Matúš 5:48

"Dúfajte, JA SOM, Nebojte sa!" Pán Ježiš Kristus, Marek 6. Kap.

"Čo urobil Gándhí, keď mu začali vylievať splašky pod nohy? Vyzul si topánky!" Biblik

"DEMOKRACIA=HRIECH. Najdemokratickejšie mesto na svete bola Sodoma a Gomora" Sergej Nikolajevič Lazarev

 

"Čím viac je muž, ktorého žena miluje, talentovanejší, duchovnejší a mnohostrannejší, tým nebezpečnejšie je to pre ženu a jej potomkov." Sergej Nikolajevič Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 5

 

"Je treba raz a navždy pochopiť jednu vec: Neexistujú nevyliečiteľné choroby." Sergej Nikolajevič Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 5

 

"Základom zdravej výživy je Božie Slovo." Biblik

 

"Človek vo svojom vnútri vždy vie, čo chce. Člověk chce lásku a jednotu s Bohom. A keď sa človek stará o svoju dušu, má lásku, vieru a mravnosť, tak uskutočňuje svoje želania bez problémov, pretože sú jeho priania harmonické" Sergej Nikolajevič Lazarev

"Jaký je podle vás úkol člověka, jeho cíl zde na Zemi, proč jme tady? Úkolem lidské bytosti je nabrat kapacitu, ne se učiť. Kapacita znamená úroveň vědomí, vlastně toho, jak moc jsme si vědomi, kým jsme." Jiří Ledvinka, liečiteľ. Jeho motto: "Dělám vše, co třeba k uzdravení a navrácení lidské bytosti do Božího řádu." rozhovor Jiří Ledvinka, Časopis Sféra (nepôsobí na nás dobre iba tento symbol Diochi)

 

"Zo starých vyše 90-ročných čo poznám, snáď ani jeden nebol nikdy očkovaný. Oni ľuďom dávajú v tých očkovaniach niečo, čo telo nemôže zniesť." Rozhovor babky s dcérou, ktorá ťažko ochorela na chrípku po očkovaní proti chrípke, rovnako ako jej dcéra. Podľa slov tej babky, očkovanie, ktoré bolo pre dôchodcov zadarmo, jej lekári vtedy nielen odporúčali, ale až nútili! Ešte aj ľudí v strednom veku podobne "zadarmo" očkovali v robote, mnohí ťažko ochoreli a majú poškodené zdravie, veru dobre za ich špinavú vakcínu zaplatili! Očkovaní ľudia majú pocit, že im vakcína poškodila telo. Obidve na niekoľko dní po očkovaní veľmi ťažko ochoreli. Napr. dcéra spomínala, že odvtedy už pri chorobe nemáva horúčky. Babka tiež hovorí, že ona sama po štyroch absolvovaných očkovaniach odvtedy nie je celkom v poriadku! Obidve ženy majú pocit, že im vakcíny strašne ublížili, vakcíny sú nebezpečné a poškodzujú telo aj mozog. Tak to je. Každá vakcína je špinavosť, a tento zákrok by mal byť trestný aj pre lekárov! Ak by som bol zdravotnícky pracovník, odmietol by som zdravému človeku podať akúkoľvek vakcínu! Miroslav Raninec, Biblik.sk

"You were created to love and  to be loved. Living unloved is like to clipping a bird's wings." Bol si stvorený, aby si miloval a bol milovaný. Život bez lásky je ako odstrihnúť vtáčikovi krídla." Film "The Shack" (Chatrč)

"Považovať za svätého a dokonalého by sme nemali ani Bibliu ani Krista. Každá ľudská predstava je obmedzená a nedokonalá, iba Boh je dokonalý, preto Kristus hovorí: "Nikto nie je dokonalý iba Boh" pozr.  Marek 10:17-31, zvlášť verše Marek 10:18, Matúš 19:17, Lukáš 18:19 (z toho vyplýva, že ani Pán Ježiš Kristus nechcel byť nazývaný dobrým a svätým, teda dokonalé a sväté nie je možné poňať mysľou, ako to robil ten bohatý mládenec v biblických veršoch. Ak povieme, že Pán Ježiš Kristus bol dobrý a svätý lebo... už sme mimo, pretože Božia Láska sa nedá pochopiť mysľou a Láska nepotrebuje dôvody. Pán Ježiš Kristus JE, On JE Syn Boží, a teda JE odvekou súčasťou Pána Boha, pri myšlienke na Neho by sme teda nemali myslieť osobu, v tomto prípade by sme teda nemali hľadať oporu v myšlienkach, ale priamo v srdci, v našom Bytí, ktoré JE)

"What's the point of having arms and legs for 90 years, when you don't even know where are you going after this?" "Načo mať ruky a nohy celých 90 rokov, keď ani neviete kam v živote idete?" Nick Vujicic, man without arms and legs (KTO SOM?, ODKIAĽ SOM?, KAM IDEM? - kľúčové otázky života. Nick Vujicic hovorí, že je zbytočné mať ruky a nohy ľuďom, ktorých tieto otázky nezaujímajú. "WHO I AM? WHERE I AM FROM? WHERE DO I GO?" - the key questions of life. Nick Vujicic said, it is useless to have arms and legs, if you don't ask yourself these questions)

"To, čo máme robiť, je milovať svet a zdieľať túto lásku čo najviac to ide" Nick Vujicic

"Nemôžete povedať 17-ročnému chlapcovi umierajúcemu na rakovinu v nemocnici - "Maj pozitívny postoj!" Pozitívny postoj je následkom zmeneného srdca! Nick Vujicic, muž, ktorý nemá ruky ani nohy

"Nepotrebujem ruky ani nohy, potrebujem Boha" Nick Vujicic

"Nezarobíš, zasmeješ sa" koment chlapca ku profilovej fotografii

"We know for a fact today, that Cold Fusion (low energy nuclear reactions) are real." "Dnes vieme s istotou, že Studená fúzia (nízkoenergetické nukleárne reakcie) sú skutočnosťou." Eugene Mallowe; video tu: https://www.youtube.com/watch?v=6y98YwJ2GEE

"Je pravda, že len nevedomý človek sa pokúša využiť iných alebo manipulovať s nimi, ale rovnako je pravdou aj to, že len nevedomý človek môže byť využívaný a manipulovaný." Eckhart Tolle

"Kňazi skôr vyvolávali povery a nevedomosť, než aby sa snažili ich vykoreniť." "FILOZOFIA PRIKAZUJE: NOSCE TE IPSUM. POZNAJ SÁM SEBA." "Jediné obete, ktoré môžu Bohu vyhovovať sú vlastné vášne." Giacomo Casanova

 

"Slnko mi svieti na hlavu, aby som žil, písal a tvoril Bohu na slávu." Ivan Milý

"AK NIE SI VO VZŤAHU SO ŽIVÝM BOHOM A PÁNOM JEŽIŠOM KRISTOM, TVOJE NÁBOŽENSTVO JE DAROMNÉ" Posolstvo (11.7.2018 21:12)

"Dievčatá nepáchajú samovraždu preto, že ich chlapci nemilujú, ale preto, že rodinu postavili vyššie než Pána Boha, a absolutizácia rodiny je jedným z najsilnejších článkov závislosti na pozemskom." S.N. LAZAREV: https://www.youtube.com/watch?v=-G-jx_Tb1oo

(podľa nášho názoru absolutizácia jedného z rodičov môže byť u dieťaťa príčinou porúch príjmu potravy v prípade smrti rodiča. Je úplne jedno, akého ste náboženstva, pokiaľ nemáte Vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Ak Vedomie o Vzťahu so Živým Bohom a Pánom Ježišom Kristom neodovzdáte dieťaťu, prakticky mu nemáte v takejto situácii čo ponúknuť)

 

"ZMYSEL MODLITBY SPOČÍVA V TOM, ABY SME POCÍTILI LÁSKU." S.N. LAZAREV - DIAGNOSTIKA KARMY 10

 

"Obeť má právo vidieť len svojich vrahov!" (nariadenie psychiatra, že dieťa smie vidieť len svojich rodičov, ktorí hrubou absenciou citov a uprednosťnovaním nízkych pudov vyše 15 rokov mrzačili svoju dcéru)

 

"Aj choroba má svoju hrdosť!" (matka, na adresu svojej dcéry, ktorá jediná v rodine neochorela na chrípku)

 

"Šťastie, to nie je cieľ, ale vedľajší produkt."

"Takže ten, kto činí svojim cieľom potešenie, bude vždy ich otrokom. A zdravie si zachová, iba ak bude týchto potešení málo." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 12

 

"You never know, how strong you are, until being strong is your only choice" Nikdy nevieš, aký si silný, pokiaľ byť silným nie je tvoja jediná voľba" Bob Marley

 

 

"Pýcha sa objavuje vtedy, keď už je všetko preplnené žiarlivosťou" S.N. Lazarev, DIAGNOSTIKA KARMY 8

 

 

"STÁVAME SA TÝM, O ČOM PREMÝŠĽAME" Randy Alcorn, kniha Princíp čistoty

 

"Peklo to jest lačnosť po neukojených vášních" Dr. Eduard Tomáš, prednáška Znovuzrozování a Znovuzrození

 

"Nikoho nemôžeš vytiahnuť z bahna, keď doňho práve vchádzaš."

"Nechaj vec zajtrajška na zajtra. Náš Boh bude Bohom aj zajtra."

"Úspech či neúspech veľmi často spočíva v tom, či cieľ stojí za to."

"Samozrejme, že mám veľa chýb, keď ty máš málo lásky!"

"Každé obrátenie, ktoré nie je obrátením ku Kristovi potrebuje nové obrátenie."

"Ten, kto zažil, čo sú reťaze hriechu, ten si vie vážiť slobodu, ktorú mu vydobil Pán Ježiš Kristus."

"JE LEPŠIE BYŤ KRISTOVÝM PACIENTOM AKO DOKTOROM TEOLÓGIE." Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

 

"Kto miluje nejakého človeka opravdivou láskou, miluje všetkých, miluje svet, miluje život." Erich Fromm

 

"Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac Ti zostáva."

"Miluješ preto, že miluješ. Láska nemá dôvodu." Exupéry

 

"Najväčšie víťazstvo, ktoré si človek vydobil od prírody, je láska na celý život.

"Kto naozaj miloval a je sklamaný, je ochotný skôr nežiť než nenávidieť."

"Bozkávanie je neodstrániteľný sklon človeka k človeku." Auguste-Marseille Barthélemy

 

"Aj, zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím, někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj noho! posvátná místa jsou kamkoli kráčíš, k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled, neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku, jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům. Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou v těchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil. Horší nežli divé války, hromů, ohně divější, zaslepenec na své když zlobu plémě kydá." Ján Kollár, Slávy Dcéra

 

 

"Hnev sa neprekonáva hnevom, ale láskou." Buddha

 

"WITHOUT GOD WE HAVE AN EMPTY SPOT. Bez Pána Boha máme v srdci prázdno." Biblik

 

"Niektorí ľudia nič nemajú preto, že všetko vedia." Biblik

 

"NOVÝ ŽIVOT VO VIERE A SLUŽBE - A NEW LIFE THROUGH FAITH AND SERVICE." Krajné medze S7E03, bod 3.) Nový Život

 

"Čistota-pol života, stráveného umývaním"  :-) N.N.

 

"Aj zo siriek sa dá postaviť pontónový most." N.N.

 

"Na vojenských školách sa učí: ak si vydal zlý rozkaz, neruš ho, inak Ťa potom prestanú Tvoji podriadení poslúchať. Vojenská psychológia je zo svojej podstaty do určitej miery závadná" S.N. Lazarev DIAGNOSTIKA KARMY 8

(v súvislosti s týmto nás napadlo: čo môže byť horšie ako vojak? Jedine americký vojak! :-) pozn. Biblik

 

"I believe the mindset is the number one successfactor" Verím, že myšlienkové nastavenie je hlavným faktorom úspechu." Saygin Yalcin

 

"Neúspech je matkou geniality." Napoleon Bonaparte

 

"Odvaha umožňuje rozvoj všetkých ďalších kvalít" Viktor Orbán

 

"You don't fight for peace. You peace for peace. Nebojujte za mier. Milujte za mier!" (you peace for peace dosl. mierujete za mier) Davick Icke

 

"Za starých čias (keď neexistovala tlač) Bibliu smeli prepisovať iba v pravom zasvätení a rituálnej čistote." Bible - dokument o nejčtenější knize světa: https://www.youtube.com/watch?v=gPe9KC3eR8g

 

"Strach - to je oheň. Pokiaľ ho ovládame, hreje, ak mu podľahneme - spáli nás, ale ak nie je vôbec, môžeme zamrznúť."  S.N. Lazarev Diagnostika Karmy 10

 

"Najlepší prostriedok proti lupinám je - gilotína." S.N. Lazarev Diagnostika Karmy 10

 

"Dar duševnej sily pochádza od Boha, Božskej bytosti, a ak sústredíme svoje myslenie na túto pravdu, naladíme sa na túto veľkú silu. Moja matka ma naučila hľadať všetku pravdu v Biblii" Nikola Tesla ; https://citaty-slavnych.sk/autori/nikola-tesla/

 

"Vedomosti ešte neprinášajú rozum!" Herakleitos

 

"Zo všetkých vecí som mal najradšej knihy!" Nikola Tesla

 

"Peniaze sú vec, ktorú môžete použiť ako univerzálny pas, s ktorým sa dostanete všade okrem Neba, a môžete si za ne kúpiť všetko, okrem šťastia." The Wall Street Journal

 

"Láska nevyčíta!" R. Knap, kresťan, inšp. 13. kap. Korinťanom

 

"Keď sa človek priatelí s Bohom, má sklon byť prísny k sebe a nenáročný k druhým. Keď sa s Ním však nepriatelí, je nenáročný k sebe a prísny k druhým." John Newton

 

"DILIGO ERGO SUM. MILUJEM, TEDA SOM."

 

 

"Králik pri pohľade na gazdu tiež neverí tomu, že ho chcú zjesť." I. Milý

 

 

"Trojdimenzionálni ľudia nepochopia multidimenzionálne veci." N.N.

 

"Živil sa afrodiziakami a čudoval sa, že na neho prichádzajú pokušenia." N.N.

 

"Život bez viery v Boha stráca istotu a silu." T.G. Masaryk

 

"Jediným spoľahlivým dôkazom, že sme pravými kresťanmi je náš skutočný život. V Božích očiach je aj zlo nástrojom dobra. Život využijeme najlepšie vtedy, keď ho venujeme niečomu, čo trvá dlhšie ako život sám." James

 

"Keď sa človek dlho neumýva, veľmi to škodí mydlu." Anglické príslovie

 

"Len život, ktorý žijeme pre ostatných stojí za to." Albert Einstein

 

"To, čo dáva Boh, je vždy lepšie než to, čo prosí človek." N.N.

 

"Lám si hlavu nad tým, čo máš naozaj rád." Sabina, FB

 

"Umeniu vnímať nešťastie pocitovo ako čosi zoslané zhora sa v kresťanstve hovorí pokora." S.N. LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 2, časť II.

 

"Keď človek vyjde z hriechov na svetlo - pred Pána Ježiša Krista, hriech skôr či neskôr zahynie, ako pleseň vystavovaná slnku." Biblik

 

"Pôžitky by sme si nemali ani odopierať, ani ich uspokojovať."                                       Dr. Eduard Tomáš, mystik

 

"Keď Boh dlho mlčí, chystá sa prehovoriť."  Gertrúda von Le Fort

 

"Musíš sa veľa učiť, aby si spoznal, ako málo vieš." Montaigne

 

"Boh rozdáva, ale človek musí otvoriť dlaň." N.N.

 

"Peniaze sú skvelá vec, ale niekedy za ne zaplatíte príliš vysokú cenu!" Mark Hambourg

 

"Žijem aby som ďakoval Bohu, že nevypočul všetky moje prosby." Jean Ingelow

 

"Bodaj by sa Ti splnili všetky Tvoje priania." staré čínske prekliatie

 

"Človek má predsa len svoje hranice a bude ich mať vždy" Einstein

 

"Najvyššou odmenou tu na Zemi je poznať Boha - a tú môže získať každý." Dave Johnson

 

"Zo seba nemám nič." úvaha kresťana

 

"Prečítal som mnoho múdrych a dobrých kníh. Ani v jednej som nenašiel nič, čo by ma tak uspokojilo aa potešilo moje srdce, ako slová 23. Žalmu: "Ty Pane, si so mnou!" Immanuel Kant (1724-1804)

 

"Najdôležitejšie je, aby každý zúročil to, čo má." Schweitzer

 

"Človek, ktorý mal zbožnú matku, nemôže byť chudobný." Abraham Lincoln

 

"Nevieš, kto je Tvojim priateľom, kým sa pod Tebou neprelomí ľad." Eskimácke príslovie

 

"Často zabúdame, že ľudia, s ktorými musíme žiť, musia tiež žiť s nami" Ricarda Huchová

 

"Najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale chvíle." Art Buchwald

 

"Tak sa snažíme dať svojim deťom to, čo sme nemali, že im zabúdame dať to, čo sme mali." James Dobson

 

"Pracujme, ako by sme mali žiť naveky, a žime, ako by sme mali zomrieť dnes" Don Bosco

 

"Keď ráno vstaneš, poďakuj za svetlo, za svoj život a silu, poďakuj za jedlo a za radosť zo života. Ak nevidíš dôvod, prečo by si mal ďakovať, dávaj vinu sám sebe." Tecumseh

 

"Mozog je obdivuhodný orgán: začne pracovať, len čo ráno vstaneme a neprestane, kým neprídeme do práce." Robert Frost (1874-1963) americký básnik

 

"Lekárska veda dosiahla taký pokrok, že nikto na svete už nie je zdravý." A. Huxley

 

"Ak sa dobre darí Tvojim nohám, chrbtici a bruchu, viac Ti už nemôže dať ani bohatstvo kráľov." Horácius

 

"Až keď Ty sám budeš mať dieťa, pochopíš, koľko dlhuješ svojim rodičom." Japonské príslovie

 

"Srdce básnika rozumie prírode lepšie než hlava učenca." Novalis

 

"Každý básnik musí byť zamilovaný, ináč - načo by žil?" Ivan Milý

 

"Najlepšími lekármi na svete sú MUDr. Pokojný, MUDr. Striedmy a MUDr. Veselý." J. Swift

 

"Kto má rozum, nespolieha sa na seba" Lao-C'

 

"Čím je telo slabšie, tým viac rozkazuje, čím je telo silnejšie, tým viac poslúcha." J.J. Rousseau

 

"Pre zdravý, šťastný a bohatý život je dodržiavanie Božích prikázaní nevyhnutné." Biblik

 

"Na to, aby sa chlapec stal mužom, potrebuje ženu." N.N.

 

"Závislosť od Boha nie je známkou slabosti. Svedčí o tom, akí silní v skutočnosti ste." N.N.

 

"Starajúc sa o šťastne iných nachádzame svoje vlastné." Platón

 

"Úsmev má hodnotu milión korún, a pritom nestojí ani halier." N.N.

 

"Všetci sme spoluvinníci, ale iba niektorí majú výčitky svedomia" Michal Patarák, píše na blogu Denníka N (výstižný citát, najmä pre všetkých presstitútov)

 

"Všetkým, čo rozprávaš, hovoríš o sebe, aj keď hovoríš o iných." Victor Hugo

 

"Manželstvo sa môže stať ostrovom lásky a slobody, rovnako ako peklom vzájomnej nenávisti a zotročenia" Daniel Kroupa, český politik

 

"Prvých sto rokov života je najťažších." Addison Mizner, architekt

 

"Človek sa nemôže nepretržite smiať, ale nech ho stretne čokoľvek, nemá právo na smiech zabudnúť." Adolf Branald (1910-2008) český spisovateľ

 

"Ľudská bezbožnosť Bohu neuškodí, pobožnosť neprospeje. On sám dáva rozum a múdrosť. Káže Jobovi dúfať v neho." Svätá Biblia - Roháček, názov 35. kapitoly knihy Job

 

"Neni tmy a neni tône smrti, kde by sa skryli činitelia neprávosti. Lebo ani nevzkladá viacej na človeka, aby išiel k silnému Bohu. Láme mocných bez vyšetrovania a stavia iných na ich miesto. Pretože on zná ich skutky, a len čo sa obráti noc, bývajú zdrtení." Job 34:22-25

 

"Prekonať zlé zvyky je možné len dnes, zajtra už nie." Konfucius

 

"Prívetivosť je signál, ktorí môžu počuť aj hluchí a prečítať aj slepí." Mark Twain

 

"Venuj pozornosť svojim nepriateľom, pretože prví objavia Tvoje nedostatky." Antisthenes

 

"Kto sa opil vínom, vytriezvie, ale kto sa opil bohatstvom, ten nikdy triezvy nebude." Africké príslovie

 

"Úspešní ľudia nemali o nič menej problémov než my. Iba sa rozhodli, že nedovolia, aby im niečo bránilo v postupe vpred." Ben Carson

 

"Ľudia často dôstojnejšie znášajú chudobu než bohatstvo."  Miloš Horanský

 

"Život je ako cibuľa: šúpeš šupku za šupkou a občas si aj poplačeš." N.N.

 

"Není na světe človek ten, aby vyhověl lidem všem." Božena Němcová

 

 

"Ten, ktorý Ťa stvoril, Ťa aj ponesie  - dokonca i ponad priepasť." Johanna von Bismarck

 

"Bohatstvo nespočíva v tom, že niečo vlastníme, ale v tom, ako s tým nakladáme." Napoleon Bonaparte

 

"Milovať, veriť, dúfať - to sú piliere života" N.N.

(VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ - M.R. Štefánik)

 

"Ak Ti leží na srdci blaho Tvojich detí, daj im zakúsiť trochu zimy a hladu" Čínske príslovie

 

"Dokonalosť spočíva v maličkostiach, ale dokonalosť nie je maličkosť." Michelangelo Buonarotti

 

"Jeden deň života má väčšiu cenu než hora zlata."                     Kenko Yoshida (1284-1350) japonský budhistický mních, autor diela Tsurezuregusa

 

"Najväčším šťastím života je istota, že sme milovaní." Victor Hugo

 

"Čas letí, ale pamätaj, že Ty si jeho navigátor." N.N.

 

"Ak chceš mať na niečo čas, musíš si ho urobiť" Charles Burton

 

"Šťastie nepramení z toho, že máš z čoho žiť, ale že máš pre čo žiť." William Arthur Ward

 

"Žiadny človek nie je taký múdry, aby vedel o všetkom zle, ktoré koná." Robert de la Rochefoucauld

 

"Problémom našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka." Albert Einstein

 

"Ľuďom, ktorí pijú, aby utopili svoj žiaľ, by ste mali pripomenúť, že žiaľ vie dobre plávať." Ann Landersová

 

"VIERA SA ZAČÍNA TAM, KDE KONČIA MOŽNOSTI ČLOVEKA" George Müller

 

"Existujú pokusy vytvoriť z človeka ľahko nahraditeľný článok reťaze, ktorú niekto cudzí používa na spútavanie sveta!" https://www.biblik.sk/news/drogy-policia-vodicak/

Existujú pokusy vytvoriť z človeka ľahko nahraditeľný článok reťaze, ktorú niekto cudzí používa na spútavanie sveta!

Viac tu:
https://www.biblik.sk/news/drogy-policia-vodicak/

 

"Najdôležitejšia hodina je tá prítomná. Najdôležitejším človekom je vždy ten, ktorý práve stojí predo mnou. Najnevyhnutnejším činom je vždy láska." Majster Eckhart z Hochheimu

 

"Daniel sa rozhodol radšej stráviť noc v jame s levmi, než prežiť jeden deň bez modlitby" (N.N.)

 

 "Keď rozmýšľame o živote, najväčší údiv by u nás malo vyvolať to, že žijeme." Shneider

 

Snaž sa, aby ľudia po stretnutí s Tebou odchádzali vždy trochu šťastnejší." Matka Tereza

 

"Celý život je ustavičnou príležitosťou na stretnutie sa s Pánom Ježišom Kristom"  Romano Guardini, taliansky kňaz a filozof

-   -   -

 

"Time is                                       Čas plynie...

Too Slow for those who Wait,  prílíš pomaly, tomu, kto čaká,

Too Swift for those who Fear, príliš rýchlo, tomu, kto má strach,

Too Long for those who Grieve, smutnému sa každá chvíľa zdá príliš dlhá,

Too Short for those who Rejoice; radujúcim sa všetko ubehne rýchlo,

But for those who Love, Time is not."

Ale Tí, ktorí milujú, nepoznajú čas.  Henry van Dyke

 

-    -    -

 

"Buďte radi, že žijete, pretože život vám dáva príležitosť milovať, pracovať, hrať sa a hľadieť na oblohu plnú hviezd." Henry van Dyke, americký pastor, spisovateľ, básnik

 

"Niektorí ľudia sa tak boja smrti, že ani nezačnú žiť" Henry van Dyke (1852-1933)

 

"Šťastie nie je cieľ, je to vedľajší produkt." https://www.biblik.sk/news/stastie-nie-je-ciel-stastie-je-vedlajsi-produkt/

 

ŠŤASTNÝMI ALEBO NEŠŤASTNÝMI SA NESTÁVAME ŽIVOTNÝMI OKOLNOSŤAMI, ALE SVOJIM POSTOJOM K ŽIVOTU." Inayat Khan

 

"Oveľa ťažšie ako povedať pravdu je povedať ju v pravej chvíli." Kurt Tackmann

 

"Keď vyrábaš rebrík, nesmieš počúvať, čo Ti hovorí kdejaká opica. Opice totiž lezú na strom bez rebríka." Sinhalské príslovie

 

"Hvezdár, ktorý nie je zbožný, musí byť blázon" William Herschel, hudobník, astronóm, objaviteľ planéty Urán

 

"Ten, kto má trpezlivosť môže dosiahnuť všetko, čo chce." Benjamin Franklin

 

"Milovať Boha znamená potiť sa pre človeka." Vicent z Paula

 

"Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo čo najviac počuť je záhubou každého orchestra." Adam Miczkiewicz

 

"Dajte mi moc vydávať a ovládať peniaze národa, a potom mi bude jedno, kto robí zákony." Mayer Amschel Rothschild, bankár https://afinabul.blog.cz/0912/vyroky

 

"Pre Slovanov žiadnu hygienu, len vodku a tabak." Adolf Hitler https://www.youtube.com/watch?v=ABjE8hcZeEg

 

"Sme povinní využiť svoj talent z úcty k ľuďom, ktorý nám veria" Theiss

 

"Len ten, kto vie niesť porážky, vie niesť aj úspechy" Karel Čapek

 

"Umenie života spočíva v tom, že sa učíme trpieť a usmievať sa" Hermann Hesse

 

"GENIALITA sa skladá z 1% INŠPIRÁCIE a 99% POTU" Edison

 

"Rečník, ktorý chce zapáliť svojich poslucháčov musí sám horieť." Quintilianus

 

"Podľa činov je treba posudzovať každého človeka, nie podľa jeho slov." Valerij Pjakin https://www.youtube.com/watch?v=QycPDPmYsts

 

"Každá pravda prechádza troma fázami: Najprv je zosmiešňovaná. Potom je násilne odmietaná, nakoniec je akceptovaná ako samozrejmosť." Arthur Schopenhauer

 

"Jediným mužom, ktorý nemôže žiť bez žien je gynekológ" Arthur Schopenhauer

 

"Oženiť sa znamená zdvojnásobiť svoje povinnosti a napoly obmedziť svoje práva." Arthur Schopenhauer

 

"Mýliť sa je ľudské. Odpúšťať je Božské." Alexander Pope, anglický básnik

 

"Keby s deťmi neboli nijaké starosti, čo by sme robili?" J.W. Goethe

 

"Človek poznáva sám seba, keď zápasí s prekážkami" Exupéry

 

"Ľudský život je ako železo. Ak ho používaš, opotrebováva sa, ale ak ho nežiješ, ničí ho hrdza." Marcus Porcius Cato


"I feel that the most important step in any major accomplishment is setting a specific goal. This enables you to keep your mind focused on your goal and off the many obstacles that will arise when you're striving to do your best." "Cítim, že najdôležitejším krokom k akémukoľvek výsledku je určiť si konkrétny cieľ. To vám umožňuje sústrediť myseľ na tento cieľ, a nie na prekážky, ktoré sa vyskytnú, kým človek bojuje o najlepší výkon." Kurt Thomas

 

 -     -     -

 

"A Ježiš mu povedal: JA SOM CESTA I PRAVDA I ŽIVOT, NIKTO NEPRIJDE K OTCOVI LEN SKRZE MŇA." Pán Ježiš Kristus, Svätá Biblia-Roháček, Ján 14:6

 

"Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja." Pán Ježiš Kristus, Svätá Biblia-Roháček, Ján 8:48 (všimnite si, že Pán Ježiš nehovorí "ja som bol", hovorí "JA SOM")

 

"VERIŤ, MILOVAŤ, PRACOVAŤ." Milan Rastislav Štefánik

 

"ĽUDIA NETRPIA TÝM, ČO SA DEJE, ALE SVOJIM VZŤAHOM K TOMU ČO SA DEJE." Montaigne (cit. z knihy Mirzakarim Norbekov-Tréning tela a ducha)

 

"TRÁPENIE JE ĎALŠÍ PRIESTUPOK." MUDr. Ivan Rusnák, CSc.

 

"KTO SA SNAŽÍ O DOBRO A ČISTOTU SVOJICH MYŠLIENOK, TEN UŽ NAŠIEL CESTU K NAJVYŠŠIEMU. VŠETKO OSTATNÉ MU BUDE PRIDANÉ. ON SA UZDRAVÍ NA TELE AJ NA DUŠI." MUDr. Ivan Rusnák, CSc.

 

"ČO ZASEJEŠ TO ZOŽNEŠ. SEJBA TO SÚ NAŠE ROZHODNUTIA. ŽATVA SÚ NÁSLEDKY NAŠICH ROZHODNUTÍ." MUDr. Ivan Rusnák, CSc.

 

"REALITU SI TVORÍME TÝM, ČO MÁME V SEBE, ČO VYŽARUJEME. A KEĎ TO ZMENÍME, TAK SA ZAČNE MENIŤ AJ NAŠA REALITA." Hani Růžičková, Cesta ke štastnému bytí - Terapie pocitu  ← cit čas videa 8:50

 

"PRAVDIVÉ SLOVÁ NEBÝVAJÚ PRÍJEMNÉ. PRÍJEMNÉ SLOVÁ NEBÝVAJÚ PRAVDIVÉ. VŠETCI MAJÚ KRÁSNE ZA KRÁSNE, A V TOM JE JEHO OŠKLIVOSŤ, VŠETCI MAJÚ DOBRÉ ZA DOBRÉ, A V TOM JE JEHO ZLO."     Lao 'C   (6. stor. pred Kristom)

 

"Bůh povolal člověka do svobody a obecenství lásky se svým Synem Ježíšem Kristem." Matěj Nový, kazateľ (Kol 3:14-16)

 

"Věríme, že všichni lidi jsou bratři a že by se měli snažit porozumět jeden druhému." Old Shatterhand  (Film Winnetou III.)

 

"Lačnému je milšia ryba na stole ako trón o rok." Giovanni Papini, kniha ŽIVOT KRISTA str. 346

"Kto má málo chce mnoho. Kto má mnoho, chce viac. Komu sa dostalo najviac, ten chce všetko.“ Giovanni Papini, kniha ŽIVOT KRISTA str. 357

 

"NOMEN EST OMEN." "V MENE JE OSUD." latinské príslovie


"Přijetím Pána Ježíše, začíná cesta do Nebe. On podstoupil oběť, která uspokojila Boží spravedlivý soud. Všechen trest za naše provinění Bůh uvalil na Něj , tím vymazal náš dlužní úpis a zrušil soud nad člověkem který uvěří a činí pokání." Matěj Nový, kazateľ

 

"NIE JE MOŽNÉ DUŠEVNE ALEBO SOCIÁLNE ZOTROČIŤ ĽUDÍ, KTORÍ ČÍTAJÚ BIBLIU" Horace Greeley (1811-1872), publicista, novinár a zakladateľ New York Tribune

"NENÍ MOŽNÉ DUŠEVNĚ NEBO SOCIÁLNĚ ZOTROČIT LIDI, KTERÍ ČTOU BIBLI" Horace Greeley (1811-1872)

BIBLE KNIHA KNIH - dokument o nejčtenější knize světa - CZ https://www.youtube.com/watch?v=gPe9KC3eR8g

 

"Všechno dobré od Spasitele světa přijímáme prostředníctvím Bible" Abraham Lincoln (1809-1865)

BIBLE KNIHA KNIH - dokument o nejčtenější knize světa - CZ

https://www.youtube.com/watch?v=gPe9KC3eR8g

 

"Kdo prokáže milosrdenství chudému, půjčuje Hospodinu." Matěj Nový, (pozr. Príslovia 19:17; ale nemali by sme očakávať odmenu ani od Pána Boha ani od ľudí, pretože z najvyššieho hľadiska my nie sme činiteľmi, mali by sme pochopiť, že sme iba nástroj v Božích rukách)

 

"KTO SA SÁM NEOPÚŠŤA, NEBÝVA OPUSTENÝ." ĽUDOVÍT ŠTÚR

 

"KTO ŽIJE DUCHOM, V TOM ŽIJE CELÝ SVET A ON V CELOM SVETE." ĽUDOVÍT ŠTÚR (reč k ústave v r. 1842)

 

"MY CHYTILI SME SA DO SLUŽBY DUCHA A PRETO PREJSŤ MUSÍME CESTU ŽIVOTA TŔNISTÚ."                   ĽUDOVÍT ŠTÚR (list Hurbanovi)

 

"KAŽDÁ VAŠA MEDITÁCIA ALEBO MODLITBA BY MALA BYŤ PREDÝCHNUTÁ LÁSKOU A ZBOŽNOU ODDANOSŤOU" Mahariši z Arunáčaly

 

"NENÍ TRVALÉHO ŠTĚSTÍ V ŽÁDNÉM Z PRĚDMĚTŮ SVĚTA" Dr. EDUARD TOMÁŠ, PAMĚTI MYSTIKA https://www.youtube.com/watch?v=e8rpQ8I6qG0&list=PLm1DMYkC7tQQNT94KQKhjZ3nXG1Mtx1R8

 

"MILUJEM PÁNA BOHA A ĽUDÍ A SOM TU AJ PRE TEBA!" Ján Guldán, priateľ

 

"AK BOHA NEBUDETE MILOVAŤ, NIKDY SA S NÍM NESTOTOŽNÍTE" Dr. Eduard Tomáš

 

"PLYTKÝ ČLOVEK NEMÔŽE VYORAŤ HLBOKÚ BRÁZDU." Pani Anna, aktívny evanjelista na dôchodku

 

"Umeniu vnímať nešťastie pocitovo ako čosi zoslané zhora sa v kresťanstve hovorí pokora." Sergej Nikolajevič LAZAREV, Diagnostika Karmy 2, časť II.

 

"Na to, aby jeden mohol siať, orať a žať, musí sa druhý modliť, čítať sväté knihy a meditovať." S.N. Lazarev, Diagnostika Karmy 2

 

"Existuje veľmi jednoduché pravidlo: vnútorne nešťastný človek nikdy nemôže byť šťastný na vonkajšej úrovni. Vonkajšie citové, duchovné a fyzické šťastie je odrazom vnútorného stavu." Sergej Nikolajevič LAZAREV

 

"KEĎ SA BUDEME ĽÚBIŤ HOSPODINOVI, VOVEDIE NÁS DO TEJ ZEME A DÁ NÁM JU, ZEM KTORÁ TEČIE MLIEKOM A MEDOM." Svätá Biblia-Roháček, Numeri 14:8

 

"DÔKLADNÁ ZNALOSŤ BIBLIE MÁ VÄČŠIU CENU NEŽ VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE" Theodore Roosevelt, americký prezident

 

"DILIGO ERGO SUM. MILUJEM TEDA SOM." Biblik

"DILIGO ERGO SUM. I LOVE THEREFORE I AM" Biblik

 

"MUSÍ BYŤ CÍTIŤ, ŽE SA VO MNE VARÍ KRISTOVA POLIEVKA" Alexander Barkóci, evanjelista

 

"UDRŽUJTE KRB SVOJICH MYŠLIENOK ČISTÝ" Abd-ru-shin

 

"IBA MÁLO MYSLE JE V TELE, ALE CELÉ TELO JE V MYSLI" Hira Ratan Manek, bretharián (článok o ňom tu a tu)

 

"TENTO KAMEŇ VÁS OCHRÁNI PRED LEVMI! -A AKO VIETE, ŽE TO FUNGUJE?  VIDÍTE TU NEJAKÉ LEVY?" CITÁT O GLOBÁLNOM PODVODE A ŠPINAVOM ZLOČINE S NÁZVOM OČKOVANIE (aby sme mohli informácie o zločine očkovania bezplatne šíriť medzi ľudí v tlačenej a digitálnej podobe potrebujeme vašu podporu)

 

"OČKOVANIE? ŠPINAVÝ BIZNIS!" Mahátmá Gándhí

 

"Nezriadenosť v ekonomike je rovnako nebezpečná ako absolútne plánovanie" Theodore Roosevelt, americký prezident (kapitalizmus a voľný trh bez jasne daných pravidiel je rovnako nebezpečný ako ten najtvrdší komunizmus s jeho päťročnicami, pozn. Biblik)

 

"Ani tá najmúdrejšie napísaná ústava, ani tie najmúdrejšie zákony nezabezpečia slobodu a šťastie ľuďom, ktorí sú určitým spôsobom správania skorumpovaní. (Samuel Addams najskôr myslí úroveň duše, manners je možné preložiť aj ako mravy, v tomto prípade uvoľnenie mravov, napr. bezbožnosť, homosexualita, egoizmus a  úpadok morálky, pozn. Biblik) Neither the wistest constitution, nor the wisest laws will secure the liberty and happiness of a people whose manners are universally corrupt." Samuel Adams (patrí medzi Otcov-zakladateľov Spojených štátov)

 

"Keď človek vyjde so svojim hriechom na Svetlo-pred Pána Ježiša Krista, hriech skôr či neskôr zahynie, ako pleseň vystavovaná Slnku." Ivan Milý

 

"It is easier to find men who will volunteer to die, than to find those who are willing to endure pain with patience." Je ľahšie nájsť mužov, ktorí dobrovoľne zomrú, ako nájsť ľudí, ktorí sú odhodlaní niesť bolesť s trpezlivosťou." Iulius Caesar, rímsky cisár

 

"JE PRAVDA, ŽE NAPR. ZNEUŽÍVANIE OMAMNÝCH LÁTOK SA MNOHOKRÁT SPÁJA S MASKOVANÍM BOLESTI, KTORÁ PRICHÁDZA S REÁLNYM ŽIVOTOM. KEĎ TRÁVITE ČAS S PÁNOM JEŽIŠOM, ZISTÍTE, ŽE SA MU ZAČÍNATE STÁLE VIAC PODOBAŤ. BIBLIA HOVORÍ, ŽE ON VŽDY ÚSPEŠNE ZVÍTAZIL NAD KAŽDÝM POKUŠENÍM" SHAWN BOONSTRA-VÍŤAZSTVO NAD POKUŠENÍM: https://www.youtube.com/watch?v=LsOh_PCoDmI

 

"NESTÁVATE SA NIČÍM, ČÍM NIE STE UŽ TERAZ! (!)

You're not becoming something that you are not now!" Majster Eckhart Tolle: https://www.biblik.sk/news/majster-eckhart-tolle-co-je-to-osvietenie-cz/

 

"Pán Ježiš učí: Hľadajte pravdu a pravda vás oslobodí. Ak nasledujete učenie vašej cirkvi, ťažko sa dostanete do Neba. Ak celým srdcom nasledujete učenie Pána Ježiša Krista, Inša-Alláh-ak Boh dá, pôjdete do Neba." Dr. Zakir Naik-moslim https://www.youtube.com/watch?v=cdj33GuY-h8

Dr. Zakir Naik in his video said there is not a single statement in Bible that Lord Jesus Christ is a God. Follow verses: John 8:58 (!!!!!!) - "Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am." He said I am, not is was before something, he said I AM! John 12:28 (!), John 10:30 "I and my Father are one." John 10:8-9, John 14:20 (!), John 14:6 - "Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me." John 15:5, Luke 11:20-23 "He that is not with me is against me: and he that gathereth not with me scattereth." Acts 2:22-which God did by Him!, John 5:23 (!) - "That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him." His own verses (and many other verses from the same chapter) judging him and all muslims! Lord Jesus Christ shall be forever worshiped as Almighty God!

 

"BOH DAJ ABY SA TI SPLNILI VŠETKY TVOJE PRIANIA" (staré čínske prekliatie)

 

"AGRESIA=PRESADZOVANIE SAMÉHO SEBA" (Dr. Eduard Tomáš, prednáška Bhaktijoga-Joga Lásky)

 

"LEVA NEZAUJÍMA, ČO SI O ŇOM MYSLIA OVCE" (facebook)

 

"ODPORÚČA SA VETRAŤ A KEFOVAŤ" (kvalitný návod od paplóna:-)

 

NEPOCHOPENIE PRÍTOMNOSTI PRAMENÍ Z OSUDNEJ NEZNALOSTI MINULOSTI" MISUNDERSTANDING OF THE PRESENT GROWS FATALLY FROM THE IGNORANCE OF PAST" Marc Bloch (z filmu Bitka pri Viedni)

 

"MODLITE SA K BOHU AJ KEĎ STE ŠŤASTNÍ AJ KEĎ TRPÍTE NO PREDOVŠETKÝM SA MODLITE K BOHU ABY NAPLNIL VAŠE SRDCIA LÁSKOU." Film Bitka pri Viedni https://www.csfd.cz/film/320597-bitva-u-vidne-1683/prehled/

 

"-PREČO SI SA TAM VONKU NEBRÁNIL ABUL?" "-NAČO? ALLÁH ROZHODUJE O NAŠOM OSUDE!" (z filmu Bitka pri Viedni)

"V Koráne sa píše, že pred zničením treba dať neveriacim šancu sa vykúpiť" (z filmu Bitka pri Viedni)

 

"JE NIEČO NEZRODENÉ, NEPOČATÉ, NESTVORENÉ  A NEZLOŽENÉ. A KEBY TOHO NEBOLO, NEBOLO BY ANI NIČ ZRODENÉ, POČATÉ, STVORENÉ A ZLOŽENÉ. A KEBY TOHTO NEBOLO, NEBOLO BY ÚNIKU ZO STRASTÍ." Budha

Buddha řekl: Mniši, je něco nezrozeného, nepočatého, nestvořeného, nesloženého, a kdyby toho nebylo, nebylo by ani nic zrozeného, počatého, stvořeného a složeného. A kdyby tohoto nebylo, nebylo by úniku ze strasti. Tím nám Buddha říká, že je tu něco, co ani nemůžeme pojmenovat. Kdybychom totiž řekli „něco“, tak už z toho vlastně vystupujeme a už bychom to chtěli nějak posuzovat. Přesto pro naši potřebu musíme říci, že tu „něco je“. Nic jiného se nedá říci, než že „něco je“, a dokonce i to je vystoupení do jakési dvojnosti. https://www.lampa.cz/prednasky/vedomi.html

 

Jeden mocný šľachtic raz napísal opátovi stručný list:
"Cede!" (odstúp)
Opát odpísal:
"Kým som sa stal tým, čo znamenajú prvé dve písmenká v abecede (Abbé-Otec) trvalo mi to štyridsať rokov. Prosím Vás, dajte mi na Cede rovnaký čas!"
 

"DON'T TALK JUST KISS WE'RE BEYOND WORDS AND SOUND."

"UŽ NEHOVOR, LEN MA POBOZKAJ, SME ZA HRANICOU SLOV A ZVUKU."

refrén piesne DON'T TALK JUST KISS od skupiny RIGHT SAID FRED

 

"KAŽDÉMU, KTO MÁ ASPOŇ JEDNU MOZGOVÚ BUNKU MUSÍ BYŤ JASNÉ, ŽE KATOLÍCKA CIRKEV BOLA INFILTROVANÁ." Norbert Lichtner, Infovojna 23.10.2017 https://www.infovojna.sk/ 

 

"ARGUMENT NEMÁM ČO SKRÝVAŤ, NECH MA SLEDUJÚ JE PRIMITÍVNY ARGUMENT, KAŽDÝ MÁ ČO SKRÝVAŤ!" Edward Snowden, film SNOWDEN (2016)

 

"OBCHODOVANIE JE NEBEZPEČNÝ ŠPORT." film SNOWDEN (2016)

 

"Being a good soldier comes down to one thing. To one single question: What are you prepared to sacrifice?" ...... "BYŤ DOBRÝM VOJAKOM ZNAMENÁ ZODPOVEDAŤ SI JEDINÚ OTÁZKU: ČO VŠETKO SOM OCHOTNÝ OBETOVAŤ?" Počítačová hra CRYSIS 3

 

"Hlavným cieľom masívneho prílivu migrantov do Európy bolo zničenie jej kresťanskej a národnej identity. Nikdy by sme nemali podceňovať silu temnej strany." Viktor Orbán https://www.infovojna.sk/article/viktor-orban-varoval-nepodcenujme-temne-sily

 

"NAJVIAC ŤA MILUJE TEN, KTORÉMU SI SPÔSOBIL NAJVÄČŠIU BOLESŤ." Ivan Milý

 

"LÁSKU A PRAVDU V ÚCTĚ MĚJ." (CESTY K SOBĚ)

https://www.cestyksobe.cz/mandala-na-43-tyden-ivana-stonjekova-lasku-a-pravdu-v-ucte-mej/22464

https://www.mandala-cz.com/

 

"VO SVOJEJ PRAXI PSYCHIATRA SOM SI UVEDOMIL JEDNU VEC: VŠETCI MOJI PACIENTI SA ZA NIEČÍM NAHÁŇAJÚ. (moc, sláva, peniaze, atď.) Dr. Raymond Moody, Život po živote https://www.cestyksobe.cz/raymond-moody-zivot-po-zivote-3/22335

 

"MYŠLIENKOVÉ NASTAVENIE, tzv. MINDSET PSYCHIATRICKÝCH PACIENTOV JE NEZLUČITEĽNÝ SO ŽIVOTOM. MUSELI OCHORIEŤ, ABY SI TO UVEDOMILI." Biblik

 

"Get a grip. People hate sissies. No one's ever gonna shag you if you cry all the time!"

"-Yeah. Absolutelly. Helpful!" Film Love Actually

"VZCHOP SA! ĽUDIA NEMAJÚ RADI MÄKCOV! ŽIADNA SA S TEBOU ANI NEVYSPÍ KEĎ BUDEŠ FURT LEN PLAKAŤ!"

"-Hej! Máš pravdu! Naozaj mi to pomohlo!"

 

"V TEJTO DOBE NEJDE O TO AKÝ SI, ALE ČO MÁŠ." správa od kamarátky, 14r. S takýmto myslením mladí ľudia nemajú príliš veľké šance na prežitie...

 

"SOM RÁD, ŽE SOM ROBIL V TEPLE." bezdomovec, ktorý v zime nastúpil do práce

-     -     -

 

Zopár vtipov:

Pýtajú sa americkej pornohviezdy v čase prezidentských volieb:

"Čo by ste ako prvé spravili, keby ste sa práve vy dnes stali prezidentom Spojených štátov?"

"-Uzákonila by som povinnú súlož!" (angl. a mandatory fuck - bolo by to pravdepodobne prvé skutočne verejno-prospešné nariadenie od novodobého politika:-)

 

"VAROVANIE MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA:

- FAJČENIE SPÔSOBUJE ŠPAKOVINU."

 

"Anketní otázka:

-Jak se díváte na lesbičky?

-Většinou v HD rozlišení..."

 

"Prečo Nemci prehrali bitku pri Stalingrade?

- Lebo Rusi pri -40°C skonštatovali: akosi sa ochladilo!"

 

"Pán doktor, koľko života mi ešte ostáva?

- To neviem, ale trvanlivé mlieko si už nekupujte!"

 

"Kedy sa začal koniec sveta? Keď ženy začali nosiť nohavice!"

 

"Cigáň, kde robíš?

- v elektrárni.

A čo tam robíš?

- kladiem odpor."

 

"Aký je rozdiel medzi koňom a dôchodcom? Kôn je obrok a dôchodca obdeň."

 

"Ako sa zdravia nemeckí počítačoví technici?  Zip - File! "

 

"Prosím vás, nevošiel dnu taký s kozou briadkou? Vošiel, ale mal svoju!"

 

"Pán doktor, ja strašne zabúdam!

- a ako často sa Vám to stáva?

- Čo ako často sa mi stáva?"

 

"Miláčik, keby som tu teraz skočila do tejto dravej rieky, skočil by si za mnou?

- A keď poviem áno, skočila by si?"

 

"V noci z kríkov sa ozývajú hlasy: Milujem Ťa... Ja Teba tiež! Chcem sa s Tebou milovať... Ja tiež! Mňa volajú Janko... Mňa tiež!-)"

 

"Dôchodca hovorí predavačke: Prosím Vás odvážte mi tu dve deká syra.

- Si robíte zo mňa sradu?

- keby som si robil srandu, tak Vám ho dám nakrájať..."

 

Telefonát na linku dôvery:

"Dobrý deň, tu je Vol pri telefóne, inžinier Vol!"

 

"Letia dve stíhačky a jedna nestíha..."

 

"Pilot hlási kontrolnej veži: Zlyhali nám všetky prístroje, motory nereagujú, lietadlo je neovládateľné, rútime sa kolmo k zemi, prosím pomôžte nám!

- z mikrofónu sa ozve: Opakujte po mne: Otčenáš, ktorý si na Nebesiach..."

 

"Pilot vybehne z kabíny a reve:

Hó-rí nám lietadlóó!

a cestujúci:

Šáá-la-la-la-la

 

- Mladý muž, hádajte, koľko ja mám rokov?

- Teda pani, rozhodne na toľko nevyzeráte!

:-)

-    -    -

 

"Ak je učiteľ v hmle, deti budú v tme" (Sam Doherty, kniha Ako učiť deti Biblické doktríny)

 

"Hlavnou chybou neskúsených poradcov je, že príliš veľa rozprávajú a málo pučúvajú." (Sam Doherty, kniha Ako viesť dieťa k Pánu Ježišovi)

 

"Keď čas nemá hranice, a vesmír je nekonečný, každá situácia je nevyhnutná a každé prianie sa raz splní." N.N.

 

"I keď to znie ako kúzlo, vy si tvoríte budúcnosť. Človek môže zmeniť svoj život, keď zmení svoju myseľ. Ste to, na čo celý deň myslíte." Film THE FOUNDER (2016)

 

"Úlohou kresťana je dobojovať deň." R. Knap, kresťan

 

V lietadle nastal neobvyklý hluk. Pilot lietadla vstal a išiel skontrolovať pasažierov. Pilot povedal: "Všetci boli na pravej strane lietadla a dívali sa pod krídlo. Bol tam lietajúci tanier, ale nepozeral som sa naň, neverím na také veci!"

 

"Kto pije ohnivú vodu, nedrží sľuby." Winnetou o ľuďoch požívajúcich alkohol (film Winnetou III)

 

"POLOVIČNÝ KRESŤAN JE CELÝ PODVODNÍK" Wilhelm Busch, farár

 

"PENIAZE ODHAĽUJÚ CHARAKTER." Ján Guldán, kresťan

 

"KTO JE CELÝM SRDCOM ODOVZDANÝ V RUKÁCH PÁNOVÝCH, UVAŽUJE V "RÁMCI" NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ. SVETLO, KTORÉ PRENIKÁ RUKAMI ŽIVÉHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA SKRZE DIERY PO KLINCOCH JE TOHO JASNÝM DÔKAZOM"

 

"Ľudia, ktorí preukazujú väčší rešpekt bohatému podliakovi než čestnému a statočnému človeku, ktorý žije v chudobe, si zaslúžia byť zotročení, pretože jasne ukazujú, že bohatstvo, nech už je získané akýmkoľvek spôsobom má podľa nich väčšiu hodnotu než poctivosť." John Hancock (1737-1793), obchodník, guvernér a patriot, signatár Deklarácie nezávislosti USA

 

"CHCETE VYRIEŠIŤ PROBLÉMY? MUSÍTE SI ICH PRIZNAŤ, DISKUTOVAŤ O NICH A HĽADAŤ RIEŠENIE." Ľubomír Huďo, Rádio Infovojna, relácia Infovojna 17.1.2018, 20:00 www.infovojna.sk

 

"Je to ale smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm než zničiť predsudky." Albert Einstein https://youtu.be/QQNwigVE52g

 

"Neexistuje jiná rozumná forma výchovy než být príkladem - nelze-li jinak, tedy odstrašujícim. " Albert Einstein https://youtu.be/QQNwigVE52g

 

"MAJSTRE, NEODCHÁDZAJTE!

- A KAM BY SOM IŠIEL?" Mahariši z Arunačály na smrteľnej posteli

 

 

"ŽIŤ PÁNU BOHU NA SLÁVU ZNAMENÁ ŽIŤ V PRÍTOMNOSTI." Biblik

 

"MEDICÍNA JE DRUH NÁBOŽENSTVA" MUDr. Tomáš Lebenhart

 

"NAUČTE ĽUDÍ SPRÁVNE MYSLIEŤ A NEBUDETE ICH MUSIEŤ UČIŤ SPRÁVNE ŽIŤ" Mahátmá Gándhí

 

"ĽUĎOM JE POTREBA DÔVEROVAŤ, ALE TREBA SA K NIM SPRÁVAŤ AKO K NAJVÄČŠÍM PODVODNÍKOM" kardinál Mazarin

 

"JEDNA Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH VECÍ V HRE ALEBO V BOJI JE ZACHOVAŤ K SÚPEROVI LÁSKU A VZDAŤ SA TÚŽBY VYHRAŤ" Biblik

 

"Hlboko s vami nesúhlasím, ale urobím všetko preto, aby ste svoj názor mohli slobodne hlásať." Voltaire

 

"Homosexualita to je ako ľavorukosť!" povedal doktor-psychiater, s ktorého názorom hlboko nesúhlasíme! Tiež to svedčí o žalostnom stave, v ktorom je súčasná mainstreamová veda a psychiatria...

 

"Sudičství přivází na mizinu mnohem víc rodin, než kolik jich uživí, a lidí, které lékaři zabíjejí, je mnohem víc než vyléčených. Z toho následuje, že bez toho dvojího plemene by svět byl mnohem méne nešťastný." Giacomo Casanova (Benátky 1725-1798)

 

"Liek v rukách človeka nerozvážneho sa stane jedom, kdežto jed v rukách múdreho je liekom." Giacomo Casanova

 

"Nenávisť nakoniec zabíja nešťastníka, ktorý ju dlho živil." Giacomo Casanova


Posledné slová pred smrťou: "Mama, ja zomieram."  "Mom, I'm dying." Brittany Murphy, krásna mladá americká herečka (1977-2009)

 

"Dva najdôležitejšie dni v Tvojom živote sú deň kedy si sa narodil a deň, keď prídeš na to prečo." Mark Twain

 

"Kresťan je človek, ktorý pochopil, že na nebi sú aj cez deň hviezdy." Ivan Milý, kresťan

 

"BE STRONG. BUĎ SILNÝ." Kofi Botchway, uvítacia obrazovka nového mobilu

 

"Think and act big! Mysli vo veľkom a podľa toho sa správaj!" Udoji Nze

 

"Človek v skutočnosti nikdy nie je sám. A je to tak správne. Niekedy sa vám možno zdá, že sme úplne sami, no nie je to pravda. Som rád, že to tak je a vždy bude." Matej Valuch - Univerzita Samoty

 

"Ani nie som tak ohyzdný: nedávno som sa na brehu videl, keď more bolo kľudné." Vergílius, Eclog II. 25-26

 

"VZŤAHY NIE SÚ NA TO, ABY VÁS UROBILI ŠŤASTNÝMI, VZŤAHY SÚ NA TO, ABY VÁS UROBILI VEDOMÝMI." Eckhart Tolle (dokonca aj každý vzťah aj každé ľudské šťastie je na to, aby nás priblížilo k Pánu Bohu, pozn. Biblik)

 

"NENÍ HODEN BÝT U MOCI TEN, KDO TÉTO MOCI ZNEUŽÍVÁ" "Nie jest godzien sprawowania władzy ten, kto tej władzy nadużywa" Wincenty Kadłubek (1150-1223), Krakovský biskup XIII. stor. (cit. z filmu Keď Slnko Bolo Bohom)

 

"NOSIŤ MASKU SA U MNOHÝCH ĽUDÍ STALO PROFESIOU. KEĎ IM JU STRHNETE, ZISTÍTE, ŽE ZA ŇOU VÔBEC NIČ NIE JE." Christopher Morley (1890-1957) novinár, románopisec, esejista a básnik. Zdroj cit.: https://www.youtube.com/watch?v=zraBi9q3lyk Ďalšie citáty Morleya: https://citaty.net/autori/christopher-morley/

 

"KEBY MÔJ OTEC BOL KACÍR, IDEM ZBIERAŤ DREVO ABY SOM HO UPÁLIL." "Kdyby byl kacířem můj otec, šel bych sbírat dřevo abych ho upálil." Pavel IV. (1476-1559) pápež a inkvizítor

 

"Človek ako taký je nepriateľom filozofie, pretože filozofia prikazuje Nosce te ipsum: (poznaj sám seba) Jeho vlastné chyby, ktoré má rád, sú príčinou jeho nechuti ich odhaliť; odtiaľ pochádza jeho sklon nemyslieť: lenivým duchom spôsobuje myslenie úplné muky: privykli si na temnotu a paprsky svetla ich zraňujú: dokonca sa vyhýbajú tým, ktorí sa k nim chcejú priblížiť s pochodňami, ktoré ich oslepujú. Všetok pôvab, ktorý filozof nachádza v pravde, lenivec nachádza v omyle: z toho vyplýva, že dôverčivosť (orig. lehkověrnost) umožňuje vládu podvodu, ktorý si  časom medzi ľuďmi privlastnil práva, ktoré náležia pravde." Giacomo Casanova (1725-1798) o ateizme a pôvode náboženstva

 

"Pre človeka je tak nevyhnutné spojiť sa so sebe podobnými a vytvoriť spoločenský útvar, ako je pre včely nevyhnutné spojiť sa v roj." Giacomo Casanova (1725-1798)

 

"TAM, KDE MUŽ NIE JE SCHOPNÝ VZHLIADNUŤ NA ŽENU V JEJ PRAVEJ ŽENSKOSTI, TAM NEMÔŽE ROZKVITAŤ ANI NÁROD, ANI ĽUĎ!" Abd-ru-shin

 

"ŽIADNA STOKA NIE JE TAK HLBOKÁ, ABY Z NEJ ČLOVEK NEVYLIEZOL." tajnička časopisu EXTRAPLUS www.extraplus.sk

 

"AKÝ JE DÔKAZ, ŽE BOH EXISTUJE? PODÁVAŤ VEDECKÝ DÔKAZ O EXISTENCII LÁSKY BY BOLO ÚBOHÉ." Biblik

 

"KOHO ZABIJÚ, NEBOL NEVINNÝ A KOHO OKRADNÚ, TEN SI O TO KOLEDOVAL" CHALÍL DŽIBRÁN, arabský básnik, spisovateľ, autor diela PROROK

"TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE MILOVAŤ, ROVNAKO AKO TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE BYŤ MILOVANÉ. INDE AKO V BOHU NEMÔŽE BYŤ SKUTOČNÁ LÁSKA." Vivékánda (1863-1902)

Viac tu: https://www.biblik.sk/news/vivekananda-o-laske-a-tajnych-spolkoch/

 

"TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE MILOVAŤ, ROVNAKO AKO TO, ČO JE KONEČNÉ, NEMÔŽE BYŤ MILOVANÉ. INDE AKO V BOHU NEMÔŽE BYŤ SKUTOČNÁ LÁSKA." Vivékánda (1863-1902)

 

"Buďte prostými obyčajnými dobrými ľuďmi."  Vivékánda (1863-1902)

 

"ŤAŽKO NA CVIČISKU, ĽAHKO NA BOJISKU." generál Suvorov, výnimočný a geniálny vojvodca, ktorý vyhral všetkých 60. bitiek ktoré viedol! Študujte životopisy, knihy a myšlienky výnimočných ľudí.

 

"Predstava, na ktorú sme dobre sústredení má tendenciu realizovať sa" N.N.

 

"Pevná vôla a predstavivosť dokážu premôcť akúkoľvek realitu, pretvoriť svet na svoj obraz." Ignác z Loyoly (1491-1556). Člen Rádu jezuitov, ktorých tendencie ovládať svet sú pokusom o nadvládu nad Bohom (pokus o vládu nad svetom=pokus o vládu nad Bohom) Takéto tendencie mnohých rádov a tajných spoločností môžeme právom nazvať satanské.

 

"Som hrdý, že budem vo svete známy ako zakladateľ Iluminátov" Adam Weishaupt (1748-1830), jezuita. (pozn.: Jezuita je aj pápež František, argentínsky žid) zdroj citátu: Lucifers Temple inside the Vatican (Luciferove Zámky vo Vatikáne) https://www.youtube.com/watch?v=GQhW9vAwCqM Je pozoruhodné, že autor videa zrovna hovorí o tom, že tam pália kadidlo Baalovi a v čase videa 11:58 je počuť hlas démona.

 

"TEN, KTO MÁ TAKÚ VNÚTORNÚ SILU, KTORÁ HO ČINÍ NEZÁVISLÝM NA JEHO PROSTREDÍ, MÔŽE NÁJSŤ SLOBODU AJ V ŽALÁRNEJ KOBKE." Paul Brunton (1898-1981), mystik, cestovateľ a duchovný učiteľ Dr. Eduarda Tomáša

 

"COMFORT MAKES MORE PRISONERS THAN ALL THE JAILS COMBINED. POHODLNOSŤ VYRÁBA VIAC VÄZŇOV NEŽ VŠETKY VÄZENIA DOHROMADY" Grant Cardone, milionár

"JED V RUKÁCH MÚDREHO MÔŽE BYŤ LIEKOM. LIEK V RUKÁCH HLUPÁKA MÔŽE BYŤ JEDOM." Sergej Nikolajevič Lazarev

 

"Že spravedlnost neexistuje křičí nejvíc ten, koho právě dostihla." Patricie Holečková

 

"Vašu budúcnosť tvorí to, čo robíte dnes, a nie to, čo robíte zajtra." Robert T. Kyiosaki

 

"Aké myšlienky máš večer keď zaspávaš, také máš aj ráno keď vstávaš."  J.G.

 

"Na hodinu matematiky chodil s Malým slovníkom cudzích slov a čudoval sa, že jeho žiaci nevedia narátať do tri!" Biblik

 

"Zvíťazí len ten, kto bojuje." Robo Knap, kresťan

"Daj na prvé miesto Pána, a financie nie sú problém!" Robo Knap, kresťan, podnikateľ a otec šiestich detí

 

"Božie Slovo - Svätá Biblia to je pre človeka možnosť spoznať, za akých podmienok môže žiť s  Oceánom Bytia v pokoji a v mieri." Biblik

 

"Hovorí sa, že nikdy nie je neskoro. Poznal som však ľudí, ktorí boli v ťažkých stavoch, zomierali a plakali, veľmi chceli aby im niekto pomohol. Vedeli, že Boh je, vedeli, že im modlitba môže pomôcť, no už sa nedokázali ani modliť a preto nad sebou plakali. Na povrchných ľudí náhle príde moment, kedy už je neskoro!" Biblik

 

"Človek, ktorý hľadá Boha, študuje a vzdeláva sa, a to v Božích veciach" Joyce Meyer https://www.biblik.sk/news/joyce-meyer-dajte-boha-na-prve-miesto-kratke-video/Viac tu: https://www.biblik.sk/citaty