AKÉ JE BOŽIE MENO?

27.02.2018 11:20

"Ježiš im povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že prv než bol Abrahám, som ja." Ján 8:58

"A Mojžiš povedal Bohu: Hľa, ja prijdem k synom Izraelovým a poviem im: Bôh vašich otcov ma poslal k vám. A keď mi povedia: Aké je jeho meno? Čo im poviem? A Bôh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM. A ďalej riekol: Takto povieš synom Izraelovým: SOM ma poslal k vám. A ešte riekol Bôh Mojžišovi: Takto povieš synom Izraelovým: Hospodin, Bôh vašich otcov, Bôh Abrahámov, Bôh Izákov a Bôh Jakobov, ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky, a to je moja pamiatka z pokolenia na pokolenie." Exodus 3:13-15

 

Vo verši Ján 8:58 Pán Ježiš hovorí :"SOM JA"

Vo verši Exodus 3:14 Bôh hovorí: "SOM, KTORÝ SOM"

V knihe Genesis 22:14 je napísané: 

"A Abrahám nazval meno toho miesta: Jehova-jireh, jako sa hovorí do dnes: Na vrchu Hospodinovom sa uvidí." (Jehova-jireh Hospodin-uvidí alebo opatrí)

Podľa rešerše Božieho Mena JEHOVA je v starozákonných knihách Svätej Biblie napísané namiesto JEHOVA už iba Hospodin. Zo slovenských prekladov Biblie sa Božie Meno JEHOVA nachádza iba v Roháčkovej Biblii. V katolíckom, evanjelickom a ekumenickom preklade nikde Božie Meno JEHOVA nenájdete a dokonca sa nenachádza ani v českom kralickom preklade!

V relácii na Slobodnom vysielači som zachytil, že Biblia, v ktorej by chcel niekto použiť namiesto Hospodin Božie Meno Jehova, taká Biblia by vraj nevyšla! (správne sa mi javí byť JeHuVaH, Jahuva - JahuVaH, IEOUA. JHVH podľa poradia numerologicej abecedy znamená kód 1848, čo spolu dáva súčet 1+8+4+8=21, čo spolu dáva súčet 2+1=3. Je to nesmierne zaujímavé, že Pán Boh Svoje Meno JHVH zakódoval ako číslicu 3!)

 

Božie Meno je možné pochopiť iba citom. Niektoré sekty si myslia, že keď vyslovujú Jehova, je to spásonosné. V skutočnosti však záchrana, spása je v Mene Pána Ježiša Krista, nad ktorého významom musíte hlboko meditovať, ak Ho chcete pochopiť. Meno Pána Ježiša Krista vyslovované s láskou má liečivé účinky, pretože JE to Božie Meno dané ľuďom!

"A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení." Skutky 4:12

 

V knihe Genesis 12:8 čítame o vzývaní Mena Hospodinovho:

"Potom sa poberal odtiaľ k vrchu, ktorý je od východu Bét-ela, kde postavil svoj stán, takže mu bol Bét-el od mora, od západu, a Haj od východu, a postavil tam Hospodinovi oltár a vzýval meno Hospodinovo."

 

V článku na https://www.catholicdoors.com/faq/qu903.htm JHVH znamená Jahveh alebo Jahweh, čo znamená JA SOM.

 

Ak by sme chceli spievať Božie Meno, spievali by sme najskôr IEOUA, (Hudobníci tušia alikvótne tóny pri speve ii-ee-oo-uu-a) Alebo Hallelujahvh. Dnes sa spieva Aleluja, a vôbec ľudia neberú do úvahy, že chvália Božie Meno, ktoré by mali chváliť predovšetkým svojim vlastným životom, pretože človek je tu pre Pána Boha. Celé stvorenie, každý vták svojim spevom, každá ryba svojim tichom a celá príroda velebí a oslavuje Pána Boha. A tu si ľudia myslia, že Boh je tu na to, aby im plnil priania. Človeku úplne stačí, aby si plnil svoju základnú funkciu. Miloval Pána Boha, ľudí a seba.Mat. 22:36, 37 nasl.

K pochopeniu Božieho Mena "JA SOM" je potreba pochopiť samého seba, nájsť podstatu svojho Bytia, cieľ, zmysel svojej existencie. Bez tohoto pochopenia, bez pochopenia "KTO, alebo ČO JA SOM?", bez hľadania odpovedí na tieto otázky je každé náboženstvo márne!