ANTAR MAUNA

23.01.2018 16:29

Mnohí kresťania keď počujú slovo meditácia, majú na mysli odriekanie "zázračných" formuliek alebo mantier nejakým východným guruuom alebo čiernym mágom. Najčastejšie skloňovaným slovom takzvaného "moderného" kresťana je slovo okultizmus. Okultizmus z lat. occultus=tajný, skrytý, poznanie skrytého. Okultizmus je vlastne snaha o poznanie či praktizovanie alebo vedomé ovládnutie prírodných a duševných javov, ktoré sú bežnými zmyslami nepoznateľné. Aj Pán Ježiš Kristus mal v sebe okultné sily, napr. schopnosť premeniť vodu na víno, chodiť po hladine vody, utíšiť búrku, atď. A keby dnes Pán Ježiš uzdravil slepého tak, že by napľul na zem a spravil blato z hliny, niektorí vedúci moderných kresťanských zborov by Ho boli schopní obviňovať z praktizovania diabolského okultizmu - lebo podľa nich okultizmus - to vraj môže byť len a len od diabla - podobne ako farizeji obviňovali Pána Ježiša, že mocou démona vyháňa démonov. Tomu, čo Pán Ježiš robil (a dodnes robí) farizeji najskôr nerozumeli, a ani rozumieť nechceli, pretože sa báli najmä straty vlastného vplyvu a moci.

Meditácia býva dnes prestaviteľmi moderných cirkví považovaná za okultnú praktiku, dokonca niektorí ľudia, ktorí sa stali členmi týchto zoskupení svoje zdravé názory na numerológiu, astrológiu, homeopatiu, jogu a meditáciu vymenili za primitívne dualistiké myslenie v rámci Dobrý Boh vs. Zlý diabol. To, čo bolo pre človeka odjakživa prirodzené a normálne, teda obracanie sa človeka k Bohu v tichu (meditácia), môže byť dnes považované v niektorej z moderných cirkví dokonca za dielo diablovo!

Niektorí moderní vedci a ateisti napr. Richard Dawkins akoby sa snažili lásku k Bohu a modlitbu vyhlásiť za niečo, čo je prežitkom, v podstate veľmi rafinovane sa snažia vmasírovať do povedomia spoločnosti myšlienku, že vlastne podľa modernej vedy žiadny Boh neexistuje, a kto neverí tejto modernej vede, verí konšpiračným teóriam. Jeden černoch-kresťan v spoločnom rozhovore s R. Dawkinsom označil Dawkinsove snahy a snahy vedcov o propagáciu ateizmu výstižným slovným spojením "intelektuálna masturbácia."

Takýmto slovným spojením by sme mohli bohužiaľ označiť aj diskusie v niektorých kresťanských kruhoch o tom, ktorá forma modlitby je účinnejšia, alebo aké slovné spojenie je najvhodnejšie použiť pre efektivitu na začiatku a na konci modlitby. Tam, kde sa vytráca obsah, začína sa klásť dôraz na formu. Nenaplnené srdce hľadá naplnenie v uspokojení vlastných potrieb a snaží sa prispôsobiť si modlitbu tak, aby mala väčšie šance na vypočutie, čo je vlastne veľmi podobné uctievaniu pohanských bohov, kde nie je uctievaný v prvom rade samotný Boh, ale vlastná túžba. Nepochopné pre pohanské myslenie ostáva:

"Lebo každému, kto má, bude dané, a bude mať hojnosť; ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má." Matúš 25:29

Pokiaľ veriaci budú pripodobňovať Boha svojim predstavám, odmietajúc čo i len  pripustiť "hriešnu" myšlienku, že človek a Boh sú jedno, bude potreba dávka ateizmu ako prirodzená očista náboženstva. Vďaka Pánu Bohu veru aj za Richarda Dawkinsa a jeho prednášky!

 

Ale ako môže veriaci človek pochopiť, Kto, alebo Čo je to vlastne Boh? Väčšinou si ľudia Boha antropomorfizujú, predstavujú si Ho ako človeka, alebo ako postavu. Boh je Duch. BOH JE BYTIE. Vesmír. Existencia, Vedomie, Láska. BOH JE VŠETKÝM! Preto ani vo Vesmíre neexistuje žiadna kráľovná Vesmíru, pretože BOH JE JEDEN. Rozdeľovanie Boha na Otca a Matku ako vidíme v katolíckej cirkvi má bližšie k pohanským náboženstvám ako k monoteizmu. Ľudským okom nie je možné vidieť Boha a ľudskou mysľou nie je možné Boha pochopiť.

Pán Ježiš žiadneho človeka, ani po smrti nepovažoval za mŕtveho, iba za spiaceho. Kto sa neprebudí v tomto živote, nemôže čakať žiadne prebudenie po smrti. (precíť Ef. 5:14) Uchopiť, alebo pochopiť Večný život treba v tomto živote, na to je vhodné práve ticho: Láska, modlitba a meditácia. Znie to ako kacírstvo, no po smrti nie je kam ísť, pretože  Kráľovstvo Nebeské       nemá žiadne geografické súradnice - Lukáš 17:21; pozri aj angl. prekl. Luke 17:21 - Kráľovstvo Božie JE vo vás - JE to Pán Boh sám, ktorý vždy JE, bol aj bude. Určite existujú vo vesmíre krásne anjelské planéty, ale aj tie majú svoj začiatok a svoj koniec. Po ľudsky povedané, kedysi existovala doba, kedy tieto planéty neexistovali a príde doba, kedy nebudú existovať vôbec, čiže z najvyššieho hľadiska neexistujú vôbec. Jediná  naozaj pevná, nemenná, stála, trvalá, reálna a skutočná vec v celom vesmíre JE iba Pán Boh, z najvyššieho hľadiska okrem Pána Boha vo Vesmíre nič iné neexistuje, pretože Pán Boh JE Tým, čo v histórii nekonečných cyklov zrodu a zániku vesmírov "To" jediné, čo ostáva,  JE.

Byť ako deti znamená aj "BYŤ" - tešiť sa z BYTIA v prítomnom okamihu. Kráľovstvo Nebeské je vlastne "SOM", uvedomenie si, vedomé pochopenie svojej vlastnej existencie ako neoddeliteľnej súčasti Boha - Oceánu radosti z BYTIA. Ak toto človek neprecíti, ak neuchopí Večný život už za pozemského života, čo môže čakať po smrti? V škole tomu hovoríme reparát, v náboženstve reinkarnácia.

Pretože je človek stvorený na obraz Boží, prebýva v ňom Boh. Človek môže Boha vnímať najlepšie citom. Pre pochopenie toho, "Kto (alebo čo) Je vlastne Boh" resp. kľúčovej otázky života "Kto (alebo čo) Ja SOM" je takmer nevyhnutné stíšenie sa. Po modlitbe, ktorá vôbec nemusí mať formu textu, by mala byť meditácia pre zdravého kresťana úplne prirodzená. Ticho a sústredenie sa na Lásku, na Boha vo svojom strede. Aj ticho je modlitba. Uvedomiť si v sebe ticho, ktoré vychádza zvnútra. Vnútorné Ticho - Antar Mauna.

 

"A snažte sa všemožne byť ticho a konať svoje a pracovať svojimi vlastnými rukami, tak ako sme vám prikázali, aby ste sa chovali slušne pred tými, ktorí sú vonku, a nepotrebovali nikoho."

1. Tes. 4:11-12