BIBLIA O VOĽBE PREZIDENTA

22.03.2019 17:23

Len ak sa budú báť Hospodina, bude dobre.

 

"Tak teraz hľa, tu je kráľ, ktorého ste si zvolili, ktorého ste si žiadali. A tedy hľa, Hospodin ustanovil nad vami kráľa. Jestli sa budete báť Hospodina a budete mu slúžiť a budete poslúchať jeho hlas a nebudete sa spierať reči Hospodinovej, a jestli budete i vy i kráľ, ktorý kraľuje nad vami, kráčať za Hospodinom, svojím Bohom, bude všetko dobre; ale ak nebudete poslúchať hlasu Hospodinovho a budete sa spierať reči Hospodinovej, vtedy bude ruka Hospodinova proti vám i proti vašim otcom. I teraz tedy stojte a vidzte tú veľkú vec, ktorú učiní Hospodin pred vašimi očami. Či nie je dnes žatva pšenice? Budem volať k Hospodinovi, a dá, že bude hrmieť a bude padať dážď, a tak poznajte a vidzte, že je veľké vaše zlo, ktoré ste vykonali v očiach Hospodinových, žiadať si kráľa. Tak volal Samuel k Hospodinovi, a Hospodin dal, aby hrmelo, a aby padal dážď toho dňa. A všetok ľud sa veľmi bál Hospodina i Samuela.

Modlí sa za svojich služobníkov...

 

Vtedy povedal všetok ľud Samuelovi: Modli sa za svojich služobníkov Hospodinovi, svojmu Bohu, aby sme nezomreli, lebo sme pridali ku všetkým svojim hriechom i toto zlé, že sme si žiadali kráľa. A Samuel riekol ľudu: Nebojte sa. Vy ste pravda učinili všetko toto zlé, ale už len neodstupujte od Hospodina, tak aby ste ho nenasledovali, lež budete slúžiť Hospodinovi celým svojím srdcom! A neodstupujte od Hospodina, lebo by ste sa obrátili po márnosti, po veciach, ktoré neprospejú ani nevytrhnú, pretože sú márnosť. Lebo Hospodin neopustí svojho ľudu pre svoje veľké meno, pretože Hospodinovi sa zaľúbilo učiniť vás sebe ľudom. Ale aj odo mňa nech je to preč, aby som zhrešil proti Hospodinovi tým, že by som prestal modliť sa za vás, ale vás budem vyučovať dobrej ceste a priamej. Len sa bojte Hospodina a slúžte mu v pravde celým svojím srdcom, lebo veď len vidzte tie veľké veci, ktoré učinil s vami! Ale ak by ste predsa len robili zlé, zahyniete i vy i váš kráľ."

 

Svätá Biblia (Roháček) 1. Samuelova 12:13-25