BILLY GRAHAM: PUT YOUR HEART INTO THE RIGHT PLACE (A CURE FOR HEART TROUBLE) / BILLY GRAHAM: MAJTE SRDCE NA PRAVOM MIESTE (LIEK NA SMUTNÉ A BOĽAVÉ SRDCE) (SK, ENG)

15.08.2020 00:56

BILLY GRAHAM:

PUT YOUR HEART INTO THE RIGHT PLACE

A Cure for Heart Trouble | Billy Graham Classic

https://www.youtube.com/watch?v=ZIU5KDr-oHA

1.| Repent of your sins. CHANGE YOUR WAY OF YOUR LIFE. Put Lord Jesus Christ first in your life.

2.| Receive Lord Jesus Christ by faith into your heart. Faith means trust. Make all decisions with Him.

3.| Obey Him. Study the Scriptures and pray and obey Him.

        Do what He says. Be His follower.

"And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say?" Luke 6:46

- we are never His followers if we don't do what He says

 VERSES - READ AND UNDERSTAND: Jer 17:9-10, Proverbs 21:2

 

1.) Čiň pokánie zo svojich hriechov. Zmeň svoj život, svoje myslenie a celkový spôsob svojho života. Daj Pána Ježiša Krista na prvé miesto v Tvojom živote a popros Ho o nové, verné srdce, ktoré Ho bude milovať a nasledovať.

2.) Prijmi vierou Pána Ježiša Krista do svojho srdca. Viera znamená dôveru. Rob všetky rozhodnutia s Ním.

3.) Poslúchaj Ho. Študuj Písma a modli sa a poslúchaj Ho. Uvedom si, že Ty potrebuješ Boha. Rob, čo Ti Pán Ježiš Kristus Hovorí. Buď Jeho nasledovníkom.

 

 VERŠE - ČÍTAJTE A ROZUMEJTE:

LUKÁŠ 6:46 , Jeremiáš 17:9-10, Príslovia 21:2