BOH JE PRÍTOMNÝ VO SVÄTOSTI, NIE VO SVIATOSTI / GOD IS PRESENT IN SACTITY OF MAN's HEART, NOT IN SANCTIFICATION OF WAFERS (SK, ENG)

04.01.2019 00:00

 

"Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí - oplakovanie krčahov a pohárov, aj mnohé iné tomu podobné veci robíte. A hovoril im: Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie." Marek 7:7-9

"Howbeit in vain do they worship me, teaching  for doctrines the commandments of men. For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do. And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition." Mark 7:7-9

-  -  -

Omyl katolíckeho náboženstva kladie dôraz na náboženské rituály namiesto zmeny charakteru

The mystification of catholic religion is accent for human rituals, there's no accent for changing your heart

"GOD IS PRESENT IN SACTITY OF MAN's HEART, NOT IN SANCTIFICATION OF WAFERS."

"BOH JE PRÍTOMNÝ VO SVÄTOSTI, NIE VO SVIATOSTI."

-  -  -