ĎALŠIE NAUČENIA, ČO NECHAŤ A JAKO ŽIŤ. POZNÁVAŤ A ČINIŤ ĽÚBE PÁNOVI. / WHAT TO LEAVE AND HOW TO LIVE. PROVING WHAT IS ACCEPTABLE UNTO THE LORD. - - - SK, ENG

05.09.2019 10:45

Ďaľšie naučenia, čo nechať a jako žiť. Poznávať a činiť ľúbe Pánovi.

"A tak buďte nasledovníkmi Božími jako milované deti a choďte v láske, jako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvätný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu. A smilstvo a vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani nemenuje medzi vami, jako sa sluší svätým, ani mrzkosť a bláznivé reči alebo šprýmy, čo sa nepatrí, ale radšej ďakovanie, Lebo to viete, že niktorý smilník alebo nečistý alebo lakomec, čo je to isté jako modlár, nemá dedičstva v kráľovstve Krista a Boha. Nech vás nikto nezvodí prázdnymi rečami, lebo pre také veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti. Teda nebuďte ich spoluúčastníkmi. Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Choďte jako deti svetla - Lebo ovocie Ducha záleží v každej dobrote, spravedlivosti a pravde - zkúšajúc, čo sa ľúbi Pánovi." Efežanom 5:1-10

 

What to leave and how to live. Proving what is acceptable unto the Lord.

"Be ye therefore followers of God, as dear children; And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour.

But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints; Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks. For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light: (For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;) Proving what is acceptable unto the Lord. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them." Ephesians 5:1-11