DISKUTUJÚ AKO TERORIZOVAŤ TÝCH, ČO ODMIETAJÚ OČKOVANIE / THEY'RE DISCUSSING ABOUT SACTIONS FOR PEOPLE REFUSING VACCINATION AGAINST COVID (SK, ENG)

05.08.2020 19:29

V prípade očkovania detí sa na terorizovanie rodičov odmietajúcich očkovanie doteraz využívali komisie, na ktoré by vraj rodičia mali prísť vysvetľovať, prečo nechcú dať svoje dieťa očkovať... Zvláštna vec, že niekto im chodí niečo vysvetľovať, na niečom takom by som odmietol sa zúčastniť.

Z ľudí, ktorí odmietajú očkovanie sa robí hrozba, pritom vakcínou sa do tela vpravujú choroboplodné zárodky, po ktorých buď dieťa ochorie hneď, alebo nemá vonkajšie príznaky choroby, pričom však môže byť prenášačom. Všetko, čo o očkovaní potrebujete vedieť je pochopiť citát nášho Pána Ježiša Krista z Matúša 9:12: "ZDRAVÍ NEPOTREBUJÚ LEKÁRA, ALE CHORÍ."

 

Zaujímavé perly z článku na hlavnespravy.sk:

"Ak ľudia pochopia, že nezaočkovaním môžu ohroziť nielen najbližšie okolie, ale poškodiť aj svoje pracovisko, môže to zohrať dôležitú rolu v ich rozhodovaní. Samozrejme, sú skupiny, pri ktorých si neviem predstaviť, že by zaočkované neboli, napríklad ľudia v domovoch sociálnych služieb. Tam by malo dôjsť k plošnej vakcinácii.

Jarčuška dodal, že osobne je zástancom očkovania a optimálny scenár podľa neho by bol, aby sa zaočkovali všetci. Doplnil ale, že diskusia sa v tomto prípade ešte len rozbieha. Za dôležitú označil silnú, kvalitnú a správne načasovanú očkovaciu kampaň do ktorej by sa podľa neho mal zapojiť každý, kto dokáže osloviť väčšie skupiny ľudí.

„Jednoznačne teda tvrdím, že rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvní, či sa dajú ľudia zaočkovať, bude spôsob, akým sa téma komunikuje. Treba poukázať na účinnosť vakcíny a riziká jej odmietnutia. A už teraz sa diskutuje aj o obmedzeniach pre tých, ktorí sa zaočkovať nedajú,“ uviedol v ďalšej časti rozhovoru infektológ.

V rozhovore tiež povedal, že sa zhoduje s názorom, že nezaočkovaní by museli napríklad naďalej nosiť rúška alebo dodržiavať odstupy.

„Určite, a to sú len tie menšie nevýhody. Ak trebárs budú chcieť cestovať do zahraničia, budú si musieť sami zaplatiť test na koronavírus. Alebo to môže vyzerať napríklad tak, že futbalový klub nepustí na štadión diváka, ktorý sa nepreukáže potvrdením o očkovaní. Zaočkovanie môže byť aj jednou z podmienok prijatia do zamestnania.“ https://www.hlavnespravy.sk/infektolog-poradneho-timu-premiera-uz-teraz-sa-diskutuje-obmedzeniach-tych-ktori-sa-zaockovat-nedaju-zaockovanie-moze-byt-aj-jednou-podmienok-prijatia-do-zamestnania/2252352#

top koment:

Ja sa chcem opýtať ľudí od polície, prokuratúry, súdu, vojakov atď., to vám nevadí, že sa vám nejaký pošuk, ktorý sa dostal do funkcie ani nevie ako, že sa vám verejne vyhráža, že ak sa nedáte zaočkovať, tak prídete o prácu? To skutočne čakáte aby niekto výpalníckym spôsobom vás dotlačil k tomu, čo asi nechcete? Veď to je jasné vydieranie. To už sme v takom srabe, že si kadejaký chňup dovolí verejne sa vyhrážať ľuďom?

 

ENGLISH: quick translate thanks to translate.google.com, corrections Biblik

In the case of vaccinating children, commissions have so far been used to terrorize parents refusing vaccination. In Slovakia parents are supposed to come explain to the regional commision why they don't want to have their child vaccinated... Personally, I would refuse to cooperate with such nazi commision. I will not go to explain some people why I don't want poison my child with their satanic vaccines. I strongly disagree with any vaccination for healthly people! Even my dog will never be vaccinated!

Any vaccination of a healthly man/woman/child/dog/animal means sickness, suffering and death.

People who refuse to be vaccinated are in eyes of "experts" considered as a threat for the other, but the truth is, every single vaccinated person could have in his body multiple infections from vaccines!

Vaccination means injecting pathogens into the body, after which the child either becomes ill immediately or has no external signs of the disease, but can transmit the disease. Everything what you need to know about vaccination is to understand the quote of our Lord Jesus Christ from Matthew 9:12: "But when Jesus heard that, he said unto them, THEY THAT BE WHOLE NEED NOT A PHYSICIAN, BUT THEY THAT ARE SICK."

-   -   -

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    -    -

 

 

Interesting pearls from the article on hlavnespravy.sk:
"If people understand that not being vaccinated can endanger not only their immediate surroundings but also their workplace, it can play an important role in their decision-making. Of course, there are groups I can't imagine not being vaccinated, such as people in social care homes. "There should be widespread vaccination."

The Slovak infectologist Jarcuska added that he is personally a supporter of vaccination and that the optimal scenario according to him would be for everyone to be vaccinated. He added, however, that the discussion is still underway in this case. He described the importance of a strong, high-quality and well-timed vaccination campaign, which he said should involve anyone who can reach larger groups of people.

"So I clearly say that the decisive factor that will influence whether people can be vaccinated will be the way the topic is communicated. The efficiency of the vaccine and the risks of rejection should be pointed out. And restrictions on those who cannot be vaccinated are already being discussed, "said an infectologist in the next part of the interview.

He also said in an interview that he agreed with the view that the unvaccinated would, for example, have to continue to wear a veil or keep their distance.

"It simply came to our notice then. If they want to travel abroad, they will have to pay for a coronavirus test themselves. Or it may look like, for example, that a football club does not let a spectator into the stadium who does not show proof of vaccination. Vaccination can also be one of the conditions for recruitment.https://www.hlavnespravy.sk/infektolog-poradneho-timu-premiera-uz-teraz-sa-diskutuje-obmedzeniach-tych-ktori-sa-zaockovat-nedaju-zaockovanie-moze-byt-aj-jednou-podmienok-prijatia-do-zamestnania/2252352

top comment from discussion under article:
I would like to ask people from the police, the prosecutor's office, the court, soldiers, etc., you don't mind that this bastard is publicly threaten you that if you can't get vaccinated, you'll lose work? Are you really waiting for someone to make his own will over you agaist your will? This is clear blackmail. Are we already in such a mess that any motherfucker in office thinks, he can publicly threaten to people?