Evanjelium podľa sv. Jána: Ako vyzerá Boh

02.10.2019 11:21

EVANJELIUM PODĽA SVÄTÉHO JÁNA

14. kapitola

Pán teší svojich učeníkov a pripravuje ich na svoj odchod. Otec.

1Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, 3pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. 4A kam ja idem, viete, aj cestu viete. 5Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš, a jako môžeme vedieť cestu? 6A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa. 7Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca; ale odteraz ho znáte aj ste ho videli. 8Na to mu povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť. 9Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Otca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Otca? 10Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. 11Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. A jestli nie, pre samy tie skutky mi verte. 12Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť, a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k svojmu Otcovi. 13A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. 14Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním.

Ak ma milujete... Tešiteľ.

15Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania, 16a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, 17toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. 18Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám. 19Ešte krátku chvíľu, a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete. 20Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. 21Kto má moje prikázania a ostríha ich, to je ten, kto ma miluje; a ten, kto mňa miluje, bude milovaný od môjho Otca, i ja ho budem milovať a zjavím mu seba. 22Na to mu povedal Júdas, nie ten Iškariotský: Pane, čo sa stalo, že máš nám zjaviť seba a nie svetu? 23Ježiš odpovedal a riekol mu: Keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prijdeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. 24Kto ma nemiluje, ten neostríha mojich slov. A slovo ktoré čujete, nie je moje slovo, ale toho, ktorý ma poslal, Otcovo. 25Toto som vám hovoril, kým som ešte bol u vás. 26Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. 27Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje! 28Počuli ste, že som vám ja povedal: Idem a zase prijdem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že som povedal: Idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. 29A povedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili. 30Už nebudem viacej mnoho s vami hovoriť, lebo ide knieža tohoto sveta, a nemá na mne ničoho; 31ale aby svet poznal, že milujem Otca, a že jako mi prikázal Otec, tak činím. Vstaňte, poďme odtiaľto!

   Svätá Biblia - Roháček, Ján 14. kapitola https://proxy.ceit.sk/wwwisis/biblia.htm

-   -   -

Poznámka Biblik: Budeme Boha niekedy vidieť? Možno budú mnohí sklamaní, ale s najväčšou pravdepodobnosťou Boha pre človeka obvykle nikdy nie je možné vidieť. V nasledujúcom 6., 10. a 19. verši podľa nášho chápania Biblie Pán Ježiš nemyslí seba ako osobu, ale svoje pravé JA SOM, Ktoré najdeme a "uvidíme" všetci, ak Ho hľadáme celým Srdcom:

6A Ježiš mu povedal: JA SOM cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

"10Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky."

19Ešte krátku chvíľu, a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete."