FAŠIZMUS vs. COVIDIZMUS (+OBČIANSKA VÝZVA NA ODMIETNUTIE FAŠIZMU)

01.12.2021 19:25

FAŠIZMUS vs. COVIDIZMUS (+OBČIANSKA VÝZVA NA ODMIETNUTIE FAŠIZMU)

https://www.biblik.sk/obrazky/#fasizmus-vs-covidizmus-jpg1

 

https://www.biblik.sk/obrazky/#fasizmus-vs-covidizmus-jpg

______________________________________________________________________________________

OBČIANSKA VÝZVA NA ODMIETNUTIE FAŠIZMU:

https://zlatyspendlik.cz/wp-content/uploads/2021/09/desatero_zlaty_spendlik.pdf

Nie sme chorí. DESATORO.


1. Zakroč proti obmedzovaniu vlastnej slobody.
(čl. 17 Listiny základných práv a slobôd - Osobná sloboda sa zaručuje.)

■ Nepripusťme právo cestovať, navštevovať reštaurácie či divadlá len pre ľudí s covid- pasom
■ Nepripusťme nové zákazy vychádzania, zákazy návštev príbuzných v inom okrese či v domovoch pre seniorov

2. Chráň svoje súkromie a súkromie svojej rodiny.
(čl. 16 Listiny základných práv a slobôd - Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.
čl. 19 Listiny základných práv a slobôd - Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života. Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.)

■ Zamestnávatelia, riaditelia škôl, ochranky obchodných centier ani ďalšie osoby nemajú právo na informácie o Vašom zdravotnom stave - platilo to vždy a je nutné sa k tomuto princípu vrátiť
■ Rodičia sú povinní chrániť súkromie svojich detí - len tak zabránia možnej šikane, diskriminácii a ďalšiemu porušovaniu práv detí

3. Zastaň sa slabších ako sú deti, starší ľudia a chorí.
(čl. 12 Listiny základných práv a slobôd - Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody.)

■ Dospelí ľudia sa nemôžu nečinne prizerať tomu, že naše deti sú v školách rozdeľované na rôzne skupiny, sú nútené dlhodobo nosiť respirátory alebo sa v školách testovať
■ Musíme chrániť aj starších ľudí a ich slobody - nikto nesmie byť nútený k očkovaniu, nikto nesmie byť nútený k zásahom do svojej integrity bez svojho súhlasu. Seniori trpia oveľa viac, pokiaľ ich opustíme a necháme ich samých
■ Postavme sa šíreniu strachu, ktorý viac ako čokoľvek iné ohrozuje fyzický aj psychický stav našich detí a seniorov

4. Bráň svoje právo rozhodovať o svojom živote.
(čl. 19 Listiny základných práv a slobôd - Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.)

■ Každý sa musí sám vlastným spôsobom postaviť nátlaku zo strany zamestnávateľov, vysokých škôl a iných inštitúcií na očkovanie
■ Ak stratíme právo voľby, stratíme demokraciu

5. Rešpektuj spôsob života druhých.
(Každá sloboda jednej osoby je ohraničená slobodou osoby inej)

■ Dospelí ľudia by sa vzájomne nemali vychovávať, okrikovať v MHD alebo dokonca udávať - to sú nástroje totality
■ Rešpektujme rozhodnutie druhých - či už rozhodnutie sa očkovať, neočkovať, jesť nezdravo apod. - aj to je súčasť slobôd, ktoré si musíme chrániť
■ Pokiaľ som chorý či mám strach, nemôžem obmedzovať druhých a chcieť po iných, aby oni chránili mňa, ale musím chrániť sám seba. Súčasne je treba zachovať ohľaduplnosť a nesebeckosť

6. Vyjadri sa bez strachu, zverejni svoj názor.
(čl. 26 Listiny základných práv a slobôd - Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.)

■ Nebojme sa hovoriť otvorene a verejne, nebojme sa nálepkovania (dezinformátor, popierač apod.) - nálepky boli vždy nástrojom k umlčiavaniu diskusie a mlčiaci ľudia boli vždy tichým podporovateľom totality
■ Rešpektujme právo druhých na ich názor - nikto z nás nemá "právo na tú jedinú pravdu" a iba vzájomná diskusia, otvorenosť a vnímavosť náš môže vrátiť k normálu

7. Vystúp proti jedinej ideológii nepripúšťajúcej iný názor.
(čl. 1 Listiny základných práv a slobôd - Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.)

■ Nedovoľme médiám ani politikom zrušiť diskusiu, ale hľadajme zdroje informácií - za vlastnú informovanosť sme zodpovední len my sami - aj v časoch, keď médiá zlyhali vo svojej roli strážcov demokracie
■ Médiá slúžia určitej skupine ľudí, k naplňovaniu ich cieľov, ľuďom predkladajú iba to, čo im táto skupina povie, kto má iný názor, je okamžite označený a dehonestovaný. Ľudia sú prostredníctvom médií manipulovaní iba jednou určitou skupinou. Sociálne siete sú blokované, pokiaľ tam niekto prejaví odlišný názor
■ Mnohí novinári už nie sú strážcovia demokracie, ale predĺžená ruka politikov

8. Nedovoľ, aby s Tebou niekto narábal ako s vecou.
(čl. 19 Listiny základných práv a slobôd - Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.)

■ Každý má právo sám rozhodnúť, čo zasahuje do jeho ľudskej dôstojnosti - to, čo nevadí jednému, môže vadiť druhému
■ Nariadenie povinnosti nosenia respirátorov či rúšok zdravým ľuďom môže zásadne porušiť právo na ochranu ľudskej dôstojnosti citlivému človeku
■ Ľudia stratili právo na vlastný postoj (k očkovaniu, testovaniu, noseniu respirátorov) - stali sa objektmi opatrení vydávaných vládou bez akýchkoľvek odborných dôvodov

9. Postav sa všetkým snahám Ťa ponižovať alebo vyčleňovať zo spoločnosti.
(čl. 12 Listiny základných práv a slobôd - Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.)

■ Oddeľovanie netestovaných detí od detí testovaných je neprijateľné
■ Povinnosť sedieť v izolácii pri stravovaní je neprijateľné
■ Ľudia sú si rovní

10. Bojuj proti diskriminácii a segregácii ľudí.
(čl. 32 Listiny základných práv a slobôd - Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.)

■ Akékoľvek formy diskriminácie či segregácie sú konečným znakom totality - akokoľvek zvýhodniť alebo znevýhodniť určitú skupinu osôb ide iba za veľmi výnimočných podmienok
■ Segregácia neočkovaných ľudí je bezdôvodná a úplne protiprávna
■ Zvýhodňovanie očkovaných ľudí v situácii, keď je preukázané, že aj oni môžu nákazu prenášať, je neprijateľné.
■ Pokiaľ zlyhá obrana právnymi prostriedkami, každý má právo postaviť sa tomu, kto ignoruje či porušuje demokratické princípy štátu. Preto je na čase obnoviť spoločnosť slobodných a zodpovedných občanov, spojiť sa a vystúpiť z bubliny súčasnej ideológie.

prevzaté od našich bratov Čechov zo stránky zlatyspendlik.cz a preložené do slovenčiny / listina základných práv a slobôd je Ústava SR - zdroj diskusia IV