HĽADAŤ VECI HORE, MŔTVIŤ ÚDY NA ZEMI, NELUHAŤ; NOVÝ ČLOVEK ANI GRÉK ANI ŽID. / SEEK THOSE THINGS WHICH ARE ABOVE (SK, ENG)

03.09.2019 17:36

Hľadať veci hore, mŕtviť údy na zemi, neluhať; nový človek ani Grék ani Žid.

"A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha; na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu, a keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti, medzi ktorými ste aj vy kedysi chodili, keď ste v nich žili. Ale teraz složte aj vy to všetko: hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst. Neluhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti, podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril, kde už niet ani Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýtu, sluhu, slobodného, ale všetko a vo všetkom Kristus."

EPIŠTOLA SVÄTÉHO PAVLA KOLOŠANOM 3:1-11

 
Seek things above, mortify bonds of earth, don't lie; be a new man, no Greek nor Jew.
"If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Mortify therefore your members which are upon the earth; fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry: For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience: In the which ye also walked some time, when ye lived in them. But now ye also put off all these; anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds; And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him: Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all."  Colossians 3 : 1 -11