HLAVNÝM ZÁKLADOM V ŽIVOTE ČLOVEKA JE VZŤAH S PÁNOM JEŽIŠOM KRISTOM

05.06.2018 17:24

"Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Budete ma vzývať a pojdete a budete sa mi modliť, a vyslyším vás. A budete ma hľadať a najdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojím srdcom. A dám sa vám nájsť, hovorí Hospodin, a dovediem nazpät vašich zajatých a shromaždím vás zo všetkých národov a zo všetkých miest, kam som vás zahnal, hovorí Hospodin, a navrátim vás na miesto, odkiaľ som vás odstehoval." J eremiáš 29:11-14 

 

-    -    -

Pri počúvaní farárov na rádiu Lumen mám pocit, ako keby katolícka cirkev sama seba odporúčala ako jediného sprostredkovateľa medzi človekom a Bohom. Už tento omyl pokladám pre mnohé duše za fatálny, pretože vlastne katolícka cirkev odporúča sama seba namiesto Krista! Dôraz sa kladie na sviatosti namiesto pokánia, jakživ som nepočul hovoriť farára o nevyhnutnej zmene charakteru, o znovuzrodení, o ktorej sa píše v 3. kapitole Evanjelia podľa sv. Jána. Tieto verše je potreba poriadne premeditovať. Ľudské srdce je náchylné presadzovať samé seba - ak má človek trochu bdelosti, spozná svoj žalostný stav! Agresivita=presadzovanie samého seba; nazdávam sa, že v človeku je istá agresivita voči Bohu, akási vzbura, hnev, čo je známka ťažkého porušenia.

K náprave tohoto biedneho stavu pomáha modlitba o túžbu po Bohu, túžba po znovuzrodení, uvedomenie si, že je nevyhnutná potreba stať sa Božím dieťaťom, ktoré je od Pána Boha tak závislé ako bezbranný kojenec. My v skutočnosti sme na Bohu takto závislí, iba si to žiaľ ešte mnohí nedokážu pripustiť. Dočasu je každému dovolené akoby robiť si čo chce. Ale teraz veľmi skoro od Pána Boha prichádza požiadavka "zaplať". (bibl. vydaj počet zo svojho šafárenia: Lukáš 16. kapitola) Tieto procesy sú dnes nesmierne úrychlené. Toľko ľudí stále nič nevidí. Likvidujú svoje telá, ich myšlienky nesú v sebe zárodok obrovských dlhov. Čo od človeka chce Boh, o to akoby väčšina ľudí už ani nestála. Oni nechcú počuť. Zrovna dnes sme boli pozrieť v nemocnici na psychiatrickej klinike. Hriech a porušený charakter sa tam lieči antidepresívami! Duševná choroba-choroba duše, to je vlastne spôsob myslenia a konania nezlučiteľný so životom. Je mi ľúto, ale katolícke náboženstvo v kritickej situácii takmer nikomu nie je nič platné. Neučí nič o vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, ktorý klope na srdce každého človeka a túži, aby si dobrovoľne vybral život. Rovnako namiesto spoločnej modlitby za konkrétne ciele v oblasti duše sa bezducho odriekavajú Otčenáše. Rodičia hľadajú prve psychiatrov a psychológov. Kedy títo čítali Bibliu? Hovorí k nim Boh skrze písmo aj v núdzi? Oživujú sa v nich biblické verše, ktoré od Pána Boha prichádzajú akési jasnejšie v ťažkých chvíľach na pomoc?

 

"A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás shodnú na zemi o jakejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede." Matúš 18:19-20

 

Dobrý psychológ určite môže pomôcť, ale prvá pomoc je modlitba, ak je možnosť tak najlepšie spoločná modlitba. Chce človek naozaj odovzdať Pánu Bohu celý svoj život, alebo ešte stále trochu sem a trochu tam? Vo vzťahu dvoch zamilovaných ľudí (podobne ako vo vzťahu človek→Boh) nie je miesto pre tretieho, dokonca ani pre farára, ktorý má byť iba ukazovateľom cesty, nie záchranný bod! Jediný pevný bod vo Vesmíre je Boh, pokiaľ vás farár (alebo niekto, kto má vzťah s Pánom Ježišom Kristom) nenaučí ako sa o Neho oprieť keď ste na tom ešte dobre, v kritickej situácii už môže byť neskoro. V Pravde Majster je vždy BOH A PÁN JEŽIŠ KRISTUS, JEHO SVÄTÉ MENO. Ani žiadne iné Meno nemá tak zjavné liečivé účinky ako práve Jeho Meno, poznávajú to mnohí chorí aj dnes, ďalší to ešte spoznajú v budúcnosti a poznali to aj v minulosti:

"Ak sme my dnes vyšetrovaní pre dobrodenie, učinené nemocnému človekovi, že čím alebo kým je tento uzdravený, nech vám je všetkým známe aj všetkému ľudu izraelskému, že menom Ježiša Krista, toho Nazarejského, ktorého ste vy ukrižovali, ktorého Bôh vzkriesil z mŕtvych, tým tento tu stojí zdravý pred vami. To je ten kameň, opovrhnutý vami staviteľmi, ktorý sa stal hlavou uhla. A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení." Skutky 4:9-12

-    -    -

Raz môj kamarát Jano povedal: "Biblia je jediná kniha, ktorá číta Teba!" Biblia odhaľuje pravú podstatu života, ktorým je vrúcny vzťah s Božím Synom Pánom Ježišom Kristom. Tak ako On sa úplne podriadil Božej vôli, to isté sa vyžaduje od človeka. Budovaním vzťahu s Pánom Ježišom Kristom postupne zomiera starý človek a rodí sa nový. Apoštol Pavel, ktorý dosiahol vo svojom živote to najvyššie, čo človek môže dosiahnuť, o čo sa všetci máme usilovať ak sme sa raz dali na túto cestu, v liste Galaťanom hovorí kľúčovú vetu:

"S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa." Galaťanom 2:20  

-    -    -