HOLOKAUST

08.08.2018 11:16

"A Abrahám vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svojho syna, a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obidvaja spolu. Vtedy povedal Izák Abrahámovi, svojmu otcovi, a riekol: Môj otče! A on odpovedal: Čo chceš, môj synu? A Izák povedal: Hľa, máme oheň i drevo, a kdeže je ovečka na zápalnú obeť? A Abrahám riekol: Bôh si opatrí ovečku na zápalnú obeť, môj synu. A zase len išli obidvaja spolu. A tak prišli na miesto, o ktorom mu povedal Bôh, a Abrahám tam postavil oltár a poukladal drevo. Potom poviazal Izáka, svojho syna, a položil ho na oltár na drevo. A Abrahám vystrel svoju ruku a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Ale tu zavolal na neho anjel Hospodinov z neba a riekol: Abraháme, Abraháme! Ktorý odpovedal: Tu som, Pane! A riekol: Nevzťahuj svojej ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. A Abrahám pozdvihol svoje oči a videl a hľa, baran bol za ním chytený v kroví za rohy. A Abrahám pošiel, vzal barana a obetoval ho v zápalnú obeť miesto svojho syna. A Abrahám nazval meno toho miesta: Jehova-jireh, jako sa hovorí do dnes: Na vrchu Hospodinovom sa uvidí. Vtedy zavolal anjel Hospodinov na Abraháma po druhé z neba a riekol: Na seba samého som prisahal, hovorí Hospodin, lebo preto, že si učinil túto vec a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného, požehnám, áno požehnám ťa a rozmnožiť rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude jako hviezd na nebi čo do počtu a jako piesku, ktorý je na brehu mora, a tvoje semeno zdedí bránu svojich nepriateľov, a v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol na môj hlas." Genesis 22:6-18

 
-       -       -
 

Dnes je 8.8.2018, v terminológii presstitútov to nepochybne znamená "Heil Herr Hitler", teda ide o zakázaný dátum, kedy by sa nemalo nič písať ani nič premietať. Určite čoskoro bude zakázaná aj známa ľudová pesnička Haj, Husičky, Haj, nakoľko H je ôsmym písmenom abecedy a podľa Globálneho prediktora ide tak definitívne o otvorenú propagáciu fašizmu! "Haj" totižto nápadne pripomína "Hajl", niekto by sa mohol cítiť pobúrený, a aby toho nebolo málo, husi o ktoré sa jedná, sú ako naschvál väčšinou biele!

Potenciálni propagátori rasizmu: Slovenská biela hus (naše národné plemeno:-)
 
-    -    -

Čo týmto vlastne Globálny prediktor sleduje? Prečo tu máme zákon ako z dielne Reichstagu, ktorý je možné použiť proti každému, kto by sa odvážil mať na historické udalosti iný názor?

§422d

 

Popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti

 

(1) Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

 

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto verejne popiera, schvaľuje, spochybňuje, hrubo zľahčuje alebo sa snaží ospravedlniť genocídium, zločiny proti mieru, zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny spôsobom, ktorý môže podnecovať násilie alebo nenávisť voči skupine osôb alebo jej členovi, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva verejného, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, alebo právoplatným rozsudkom súdu Slovenskej republiky.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300#p422d

Čo je cieľom tohoto zákona? Bezpochyby je cieľom tohoto v princípe fašistického zákona vyvolávanie nenávisti. A predovšetkým je to vyvolávanie nenávisti voči židom, pretože jednoduchší ľudia si povedia, že to židia vydali takéto zákony, lebo chcú ovládnuť svet. A na túto návnadu ľahko skočia najmä mladí ľudia. Začnú židov nenávidieť, prípadne začnú hľadať pravdu, a z rôznych zdrojov sa dokonca môžu dozvedieť aj to, aké ťažké a nákladné je zabiť človeka pomocou jedovatého plynu.

Podľa anglickej wikipedie:

"As implemented in the United States, the gas chamber is considered to be the most dangerous, most complicated, and most expensive method of administering the death penalty." Plynová komora sa pokladá za jeden z najnebezpečnejších, najkomplikovanejších a najdrahších spôsobov vykonávania trestu smrti."

"The gas is visible to the condemned, who is advised to take several deep breaths to speed unconsciousness. Nonetheless, there are often convulsions and excessive drooling. There may also be urinating, defecating, and vomiting." "Plyn je pre odsúdeného viditeľný, poradia mu, aby sa zopár krát zhlboka nadýchol, aby nastala urýchlená strata vedomia. A aj keď odsúdený takto spolupracuje, často krát dostane kŕče a prudko slintá. U odsúdeného može nastať aj pomočovanie, defekácia, a zvracanie."

"Following the execution the chamber is purged with air, and any remnant gas is neutralized with anhydrous ammnonia, after which the body can be removed (with great caution, as pockets of gas can be trapped in the victim's clothing). Sometimes, as a safety precaution, the clothing worn by the executed person is destroyed by incineration. The undertaker who handles the body wears rubber gloves for protection against any trace amounts of cyanide that might still be present on or in the body." "Po vykonaní popravy je plynová komora previevaná vzduchom, a akýkoľvek zbytkový plyn je neutralizovaný pomocou bezvodého amoniaku, a až potom môže byť telo s veľkou opatrnosťou z plynovej komory vytiahnuté, pretože v oblečení popraveného sa vo vačkoch ešte môžu nachádzať zbytkové stopy prudko jedovatého plynu. Niekedy sa preto aj oblečenie popraveného likviduje spálením. Hrobári musia manipulovať s telom popraveného v plynovej komore v gumových rukaviciach, aby predišli kontaktu so zbytkovými stopami kyanidu, ktorý môže byť v tele popraveného stále prítomný."

https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_chamber

 

Teda prečo Globálny prediktor vyžaduje od ľudí, aby verili, že fašisti boli tak sprostí, že si vybrali jeden z najkomplikovanejších, najnebezpejších a ešte k tomu aj jeden z najdrahších spôsobov vraždenia ľudí? No preto, že Globálny prediktor ľudí pokladá za dobytok a hovorí, že to tí židia vravia nežidom "gójovia" - dobytok. To je v rámci náboženského fašizmu bohužiaľ smutná pravda! Bezpochyby existujú skupiny naprieč všetkými náboženstvami, ktoré môžeme považovať za sekty a ich učenia za nebezpečné. Rovnako však aj bránenie možnosti otvorene popierať holokaust je učenie veľmi nebezpečné a vykazuje  znaky učenia náboženskej sekty, teda podozrenie padá opäť na židov.

Každý človek má možnosť holokaust poprieť, s odvolaním sa na Bibliu, že k holokaustu nedošlo. Holokaust-zápalná obeť Abraháma - bola obeť, ku ktorej na jednej strane nedošlo, pretože Pán a Boh JeHuVaH zachránil Izáka, no na druhej strane má každý človek možnosť holokaustu veriť, pretože Pán a Boh JeHuVaH zoslal Abrahámovi miesto Izáka na holokaust barana.

Ako novinár teda celý holokaust jednoznačne popieram, pretože som presvedčený, že táto možnosť musí byť vždy a všetkým ľuďom ponechaná.

Iba Boh chcel od Abraháma absolútnu dôveru, avšak Globálny prediktor sa tu hrá na Boha, a vyžaduje od ľudí, aby verili tomu, čomu on chce aby ľudia verili. To je pre mňa dôvodom, prečo holokaust popieram, tým pádom zároveň popieram, že Globálny prediktor je môj Boh. Týmto spochybňujem holokaust a zákonu, ktorý v tomto práve má ľuďom brániť sa klaňať nebudem. Každý kto ctí takýto zákon, sa vlastne klania Globálnemu prediktorovi, v princípe sa klania samotnému diablovi.

Tí, ktorí majú iného Boha ako Pána Boha JeHuVaH a Jeho Syna Pána Ježiša Krista, nech si uctievajú aj §422d.

Ten ohavný §422d z dielne zločincov a vrahov, ktorý v princípe slúži na vyvolávanie nenávisti voči židom, a teda je otvoreným pokusom aj na vyvolávanie nenávisti voči Biblii-Božiemu Slovu, pretože každý pozorný poslucháč Biblie-Božieho Slova môže Abraháma, Jakoba a Izáka považovať za svojich otcov.

Cieľom Globálneho prediktora je zničiť židov, ktorí sa predpoklám ako jediný národ naprieč celou históriou nikdy dobrovoľne otrokárom a dobyvateľom nepodrobili, a ani sa nikdy nepodrobia. Rovnako je cieľom Globálneho prediktora zničiť Izrael, preto Globálny prediktor pod vlajkou Izraela dodnes vykonáva genocídu na Palestínskom národe. Globálny prediktor zneužíva krásnu modro-bielu vlajku Izraela s Dávidovou hviezdou na presadzovanie svojich vlastných záujmov, ktoré majú za cieľ zničenie Izraela a vyhladenie v prvom rade židov a potom aj vyhladenie väčšiny civilizácie. Teda Globálny prediktor a jeho prisluhovači zneužívajúc vlajku Izraela akože pod hviezdou kráľa Dávida vykonávajú po celom svete na ľudoch holokaust. Ale všetko, čo zhubca kedy vytvoril, slúžilo mu na záhubu. Teda všetko, čo Globálny prediktor kedy vytvoril, nakoniec sa aj tak VŽDY obrátilo proti nemu! Globálny prediktor vyvolal 2. svetovú vojnu, aj na to, aby si mohol vytvoriť štát Izrael a vlastne tak ďalej ustavične viesť vojnu proti celému svetu.(Arabsko-izraelský konflikt - podľa wikipédie je v tejto vojne dodnes zapojená minimálne 1 miliarda ľudí; podľa nás teraz celý svet)

Ale v Izraeli každým dňom rastie počet Mesiáškych židov, ktorí prijali Pána Ježiša Krista - Božieho Syna, za svojho Pána a Spasiteľa. To Globálnemu prediktorovi vôbec nevyhovuje, má z toho strach a preto chce, aby svet židov ešte viac nenávidel. Aj preto sa priostrujú zákony za popieranie holokaustu, a predovšetkým sa teraz už Globálny prediktor cielene snaží zničiť Izrael. Ľudia skrátka už neveria, že za všetkým zlom vo svete stoja židia, Izrael už nevyhovuje, boli isté pokusy zo strany Globálneho prediktora, po novom miesto židov začať používať za pôvodcu všetkého zla scientológov.

Spoločným nepriateľom židov, moslimov i kresťanov je Globálny prediktor. Globálny prediktor je nepriateľom sveta, a teda aj Božím nepriateľom. Pokus o vládu nad svetom je pokus o vládu nad Bohom.

Kresťania žehnajú Izraelu:

Nech žije Izrael, nech je požehnaný národ, ktorému bolo zverené Slovo Božie.

Amen.
PÁN BOH NECH ŽEHNÁ IZRAEL
GOD BLESS ISRAEL
Amen.