HUDBA AKO JEDEN Z NÁSTROJOV NA KONTROLU MYŠLIENOK

26.03.2019 20:10

 

"Nech tedy rozkáže náš pán svojim služobníkom tu pred tebou, aby vyhľadali muža, ktorý vie hrať na harfe, aby, keď prijde na teba zlý duch od Boha, hral svojou rukou, a bude ti dobre." Svätá Biblia - Roháček       1. Samuelova 16:16

"A bývalo, že kedykoľvek napadol zlý duch od Boha Saula, Dávid vzal harfu a hral svojou rukou, a Saulovi sa uľahčilo, a bolo mu dobre, a zlý duch odstúpil vtedy od neho."

Svätá Biblia - Roháček 1. Samuelova 16:23

-  -  -

Súčasná, tzv. moderná hudba v skutočnosti vôbec nie je moderná, nová. Nie je nová čo sa týka základov, z ktorých vyrastá a na akých stojí, a princípov, akých využíva. Táto hudba je v podstate veľmi stará. Objavila sa všade tam, kde človek, skupiny, ľudstvo opustilo Božie svetlo, teda už skoro po Potope. Začalo dochádzať k prejavom degenerácie každej skupiny, kmeňa, civilizácie, ku ktorej dochádza zákonite vždy keď človek opustí cesty Boha, Jeho svetlo, Slovo – keď prestáva byť pod vplyvom Božej milosti.

Tento jav je možné ilustrovať napr. na svedectvách o svetovej potope, ktoré sa zachovali vo veľkom počte v takmer všetkých etnických skupinách. Najzreteľnejšie a nedeformované svedectvo je v Biblii, tak ako ho zaznamenal Mojžiš z rodových prameňov Noeho pod vedením Ducha Svätého.

Čím viac sa vzdialil jednotlivý národ od Boha behom rozptýlenia po stavbe Babylonskej veže, tým deformovanejšie a zmätenejšie sú jeho spomienky na Boží súd skrz Potopu. Sumerský "Epos o Gilgamešovi" ešte celkom zreteľne popisuje tieto udalosti. Legendy ostatných, vzdialenejších národov sú už však plné bizardných udalostí a legendy Mayov, afrických a austrálskych domorodcov či Eskimákov sú už len okultné vízie plné démonických javov.

Je zaujímavé, že tento úpadok sa neprejaví iba "stratou pamäti" čo sa týka svedectva o Bohu a Jeho jednania s človekom, ale zasiahne všetky oblasti života človeka: intelektuálnu, mravnú, sociálnu dokonca i telesnú (viď úroveň dnešných primitívnych kmeňov, ktoré boli súčasťou vyspelej ľudskej spoločnosti v oblasti Mezopotámie, pochádzajúcich z potomkov Noeho a jeho synov)

Ako je to možné?

Od vyhnania z Raja žije človek v určidom duchovnom prostredí, i keď si ho obvykle neuvedomuje. Je to démonický svet a satanovo kráľovstvo – Biblia hovorí, že "celý svet je pod mocou toho zlého."  A kde satan a jeho démoni získajú právo ovplyvňovať človeka, tam je výsledkom deformácia, degenerácia. V tomto duchovnom svete je všetko zamerané na to, ako získať ešte väčšie možnosti k oddeleniu človeka od Božej Pravdy a spôsobiť tak degeneráciu ľudskej spoločnosti. To je realita, ktorá veľmi výrazne ovplyvňuje všetko, o čom chceme hovoriť.

Z knihy HUDBA - MODERNÁ A POPULÁRNA HUDBA A JEJ PÔSOBENIE NA ČLOVEKA

 

Poznámka Biblik: dnes sa používa viacúrovňová kontrola myšlienok pomocou očkovaní, chemikálií v strave, chemikálií vo vode, v kozmetike (napr. jedovatý fluorid), v ovzduší - vrátane jedovatého prachu, tzv. chemtrails, ktorý rozprašujú lietadlá nad mestami. V kombinácii so žiarením z mobilov, Wi-fi a bezdrôtových zariadení dostávame "nového" degenerovaného jedinca. Cieľom je ovplyvniť určité časti mozgu tak, aby človek reagoval žiadúcim spôsobom a aby bol hypnabilný, t.j. aby sa podriadil "programu" (obvykle programu "nerieš" a programu autodeštrukcie). Kombinácia hliníka v každej očkovacej látke a zdrojov fluóru (zubné pasty, voda, nápoje, cigaretový dym) veľmi účinne narušuje funkciu nervových buniek, teda jedná sa o chemikálie významne ovplyvňujúce myseľ a správanie človeka. Ak Pán Boh dá, napíšeme o tom samostaný článok. Spoločnosť Biblik nemusí súhlasiť so všetkými publikovanými informáciami a názormi.