IZAIÁŠ 45.

16.01.2020 11:09

PROROK IZAIÁŠ

45. kapitola

 

Hospodin povoláva Cýra pre svojich služobníkov.

1Takto hovorí Hospodin svojmu pomazanému, Cýrovi, ktorého pojmem za jeho pravicu, aby som pred ním podmanil národy a rozopnem bedrá kráľov, aby som pred ním otvoril dvere, a brány sa nebudú zamykať: 2Ja pojdem pred tebou a vyrovnám to, čo je nerovné, skrúšim medené dvere a železné závory posekám. 3A dám ti poklady, skryté vo tme, a ukryté klenoty, aby si poznal, že som to ja Hospodin, ktorý ťa volám po tvojom mene, Bôh Izraelov, 4pre svojho služobníka Jakoba a pre Izraela, svojho vyvoleného! A tedy pomenoval som ťa tvojím menom a dal som ti krásne prímeno, hoci ma neznáš. 5Ja som Hospodin, a niet viacej nikoho; neni Boha krome mňa. Opásal som ťa, hoci ma neznáš, 6aby poznali od východu slnca aj od západu, že nieto nikoho krome mňa. Ja som Hospodin, a niet viacej nikoho, 7ja, ktorý formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím pokoj a tvorím zlo, ja Hospodin činím to všetko! 8Dajte rosu, nebesia, s hora, a vysoké oblaky nech lejú spravedlivosť; nech sa roztvorí zem, a nech plodia spasenie, a spravedlivosť nech vydá plody spolu! Ja Hospodin som to stvoril!

Beda reptákom.

9Beda tomu, kto sa pravotí so svojim tvorcom, črep s inými črepmi zeme! Či azda povie hlina svojmu hrnčiarovi: Čo to robíš? A o tebe tvoje dielo, vraj nemá rúk! 10Beda tomu, kto hovorí otcovi: Načo plodíš? A žene: Načo rodíš? 11Takto hovorí Hospodin, svätý Izraelov, a jeho tvorca: Pýtajte sa ma na to, čo prijde! Starosť o mojich synov a o dielo mojich rúk ponechajte na mňa! 12Ja som učinil zem a stvoril som človeka na nej; ja, moje ruky roztiahly nebesia, a velím všetkému ich vojsku. 13Ja ho zobudím v spravedlivosti a urovnám všetky jeho cesty; on vystaví moje mesto a mojich zajatých prepustí, a to nie za mzdu ani nie za úplatný dar hovorí Hospodin Zástupov. 14Takto hovorí Hospodin: Trud Egypta a zisk obchodu Ethiopie ako i Sebejci, mužovia vysokej postavy, prejdú k tebe a budú tvoji; za tebou pojdú, v putách prejdú a budú sa tebe klaňať, tebe sa budú modliť a povedia: Len u teba je silný Bôh, a nieto viacej, niet viacej nijakého Boha. 15Aj si ty skutočne silný Bôh, skrývajúci sa, Bôh Izraelov, spasiteľ. 16Ale tamtí sa budú hanbiť, aj rumenieť budú od studu, všetci ta pojdú spolu v stude tí, ktorí vyrábajú obrazy.

Izrael bude spasený Hospodinom.

17Ale Izrael bude spasený Hospodinom spasením vekov; nebudete sa hanbiť ani nebudete rumenieť od studu až na veky veku. 18Lebo takto hovorí Hospodin, stvoriteľ nebies, a on je Bôh, tvorca zeme a jej učiniteľ; on ju postavil tak, aby stála; nestvoril jej prázdnej; utvoril ju nato, aby sa bývalo na nej. Ja Hospodin, a niet viacej. 19Nehovorím niekde v úkryte, na tmavom mieste zeme; nepovedal som semenu Jakobovmu: Hľadajte ma na pustine! Ja Hospodin hovorím spravedlivosť, zvestujem to, čo je pravé. 20Shromaždite sa a poďte, priblížte sa spolu vy, ktorí ste unikli z pohanov! Nevedia ničoho tí, ktorí nosia drevo svojej rytiny a modlia sa bohu, ktorý nezachráni. 21Oznámte a dajte sem, áno nech sa poradia spolu a povedia kto to ohlasoval od pradávna, oznamoval to od dávna? Či azda nie ja Hospodin? Lebo niet viacej nijakého Boha krome mňa, niet silného Boha spravedlivého a spasiteľa krome mňa!

Pán volá k spaseniu všetky končiny zeme.

22Obráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všetky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho. 23Prisahal som sám na seba, slovo vyšlo z úst spravedlivosti, ktoré sa nevráti zpät, že sa mne skloní každé koleno, že na mňa bude prisahať každý jazyk. 24A povie: Len v Hospodinovi mám každú spravedlivosť a silu. - K nemu prijdú. A hanbiť sa budú všetci, ktorí sú zapálení proti nemu. 25V Hospodinovi budú spravedliví a budú sa chváliť všetko semeno Izraelovo.

-   -   -

Poznámka Biblik: Doslova z angl. prekladu Biblie Boh hovorí: Obrátiť sa k Bohu a byť spasený - poznať samého seba, svoju podstatu a zobudiť sa do Života - Znovunarodiť sa (Ján 3. kap) a ostať súčasťou Večného Bytia, nie po smrti, ale ešte za života. Život = Boh. Život = Bytie, Vedomie, Láska - nikto "TO" nestvoril, hovoríme Ja, Ty, On, Ona, Ono... JE! Okrem "Toho" niet ničoho. Okrem Boha nič nie je, niet viacej nikoho, v.22:

"Obráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všetky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho." Izaiáš 45:22

"Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else." Isaiah 45:22

Voľný preklad: / "Vhľaďte sa do "Mňa" vy všetci na Zemi, ak chcete Byť (zachránený, večne žiť), pretože iba JA SOM a ani nie je ničoho iného."