JARON LANIER: 10 DÔVODOV, PREČO ZRUŠIŤ ÚČET NA FACEBOOKU / 10 ARGUMENTS FOR DELETING YOUR FACEBOOK ACCOUNT (SK, ENG)

22.11.2018 09:33

Poznáte scény z filmov, kedy umelá inteligencia prevzala kontrolu nad ľudstvom? Nie je to presne tak ako vo filmoch, kde roboty hrubou silou ovládli či vyhladili ľudstvo... ale stroje a technika dnes ovláda myšlienky ľudí na takej úrovni, že človek sa dnes stáva strojom - androidom, so značným stupňom možnosti naprogramovať jeho správanie, konanie a návyky. Využívajú sa k tomu predovšetkým vysoké frekvencie, mobily, wi-fi, GPS, ktoré sami o sebe menia mozgové vlny ľudí, dnes za účasti účinnej pomoci technológie tzv. inteligentného prachu, ktorý na nás takmer denne rozprašujú posýpacie lietadlá chemtrails.

-    -    -

Jaron Lanier - americký počítačový expert, spisovateľ a hudobník, autor pojmu virtuálna realita. Napísal knihu "Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now" (10 argumentov, prečo hneď vymazať svoj účet na sociálnej sieti)

Zaujímavý článok tu:
"Ke skutečné změně chování lidstva dochází až v posledních pěti letech, kdy většina obyvatel planety nosí po kapsách smartphony umožňující algoritmickou modifikaci chování (Bummer). Jsme hypnotizováni technikami, které nevidíme, za účely, které neznáme. Algoritmy sbírají data každou vteřinu." https://www.flowee.cz/civilizace/4728-expert-predstavuje-10-duvodu-proc-vymazat-sve-ucty-na-socialnich-sitich?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
 

ENGLISH: 

quick translate from Slovak thanks to https://translate.google.com

Do you know the scenes from the movies when the artificial intelligence took control of humanity? It's not exactly like in movies where robots have rushed or destroyed mankind with brute force ... but machines and technology today dominate people's thoughts at such a level that man is now a machine - android, with a considerable degree of possibility to program his behavior, and habits. In particular, high frequencies, mobiles, wi-fi, GPS, which change the brain waves of people themselves, are now used, with the help of the intelligent dust that sprayed us almost daily with the chemtrails airplanes.
 

-    -    -

Jaron Lanier - american computer expert, writer and musician, author of virtual reality. He wrote the book "Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now" (10 arguments why immediately delete your account on the social network)

Interesting article here:
"The real change in human behavior is only happening in the last five years, when most of the planet's inhabitants wear the algorithmic modifiers of behavior (Bummer) in their pockets, and we are hypnotized by techniques we do not see for purposes we do not know." Algorithms collect data every second." article CZ: https://www.flowee.cz/civilizace/4728-expert-predstavuje-10-duvodu-proc-vymazat-sve-ucty-na-socialnich-sitich?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu