KAJAŤ SA! DEŇ HOSPODINOV JE BLÍZKO.

20.09.2019 11:26

Ohlásenie Božích trestov za hriechy. Opilci.

"Slovo Hospodinovo, ktoré sa stalo k Joelovi, synovi Petuelovmu. Počujte to, starci, a pozorujte ušami, všetci obyvatelia zeme! Či sa to stalo za vašich dní a či za dní vašich otcov? Rozprávajte o tom svojim synom, a vaši synovia nech rozprávajú svojim synom a ich synovia pokoleniu, ktoré prijde potom. To, čo zostalo po húseniciach, požraly kobylky; to, čo zostalo po kobylkách, požrali pažraví chrobáci, a to, čo zostalo po chrobákoch, požrali chrústi. Prebuďte sa, opilci, a plačte, a kvíľte všetci, ktorí pijete víno, nad novým vínom sladkým, pretože bude vyťaté z vašich úst. Lebo prišiel národ hore na moju zem, mocný, a niet mu počtu; jeho zuby sú zubami ľva, a má črenové zuby ľvice. Obráti môj vinič na pustinu a môj fík na rázgy, olúpe ho docela a odhodí; jeho letorasty obelejú. Kvíľ ako panna, opásaná smútočným vrecom, nad mužom svojej mladosti! Vyťatý bude obetný dar obilný i liata obeť z domu Hospodinovho; kňazi budú smútiť, svätoslužobníci Hospodinovi. Spustošené bude pole, smútiť bude zem, pretože spustošené bude obilie, vyschne vínna šťava, uvädne olej. Oráči sa budú stydieť, vinári budú kvíliť, pre pšenicu a pre jačmeň, lebo zhynie žatva poľa. Vinič uschne, a fík uvädne, granát i palma i jabloň; všetky stromy poľa poschnú, lebo radosť sa bude stydieť a utečie od synov človeka.

Kajať sa! Deň Hospodinov je blízko.

Prepášte sa a nariekajte, kňazi! Kvíľte, svätoslužobníci oltára! Vojdite, nocujte v smútočnom vreci, svätoslužobníci môjho Boha! Pretože bude odňatý obetný dar obilný i liata obeť z domu vášho Boha. Zasväťte pôst, svolajte shromaždenie, shromaždite starších, všetkých obyvateľov zeme do domu Hospodina, svojho Boha, a kričte k Hospodinovi. Beda toho dňa! Lebo je blízko deň Hospodinov a prijde od Všemohúceho jako lúpež. Či nebude vyťatý pokrm pred našimi očami, z domu nášho Boha radosť a plesanie? Splesneje zrno pod svojimi hrudami, spustnú zásobárne, zborené budú obilnice, pretože zahanbí obilie. Oj, ako bude stonať dobytok, ako budú zmätené stáda hoviad, lebo nebude pre ne paše, i stáda drobného dobytka budú pykať. K tebe, ó, Hospodine, volám, lebo oheň žerie pasienky pustiny, a plameň páli všetky stromy poľa. Ešte i poľná zver práhnuc reve k tebe, pretože vyschly potoky vôd, a oheň strávil pasienky pustiny."

Svätá Biblia - Prorok Joel, 1. kapitola

-   -   -

Poznámka Biblik: Vzhľadom na pokračujúce geoinžinierske aktivity (rozprašovanie chemikálií z lietadiel) a nečinnosť (či skôr bezmocnosť) štátnych orgánov, ktoré sú ovládané cudzími mocnosťami a ktorých úlohou je v prvomrade umožňovať beztrestnosť akýchkoľvek záujmov Globálneho prediktora a nie záujmy Svätého Boha a vlastného národa, dostali sme sa na pokraj globálnej katastrofy, ktorú s najvyššou pravdepodobnosťou väčšina ľudstva neprežije.

Ovzdušie je s čoraz väčšou intenzitou náletov posýpacích lietadiel kontaminované biotechnologickými časticami, podľa našich výskumov týmto časticiam na rozmnožovanie stačí obyčajná pramenitá voda. V ľudskom tele tento samorozmnožovací biotechnologický materiál (na jednej strane v podstate pleseň) tvorí štruktúry, vyčerpáva imunitný systém a oberá telo o dôležité prvky (predovšetkým o železo a kyslík). Väčšina prachu vo vašom byte je materiál rozsýpaný z lietadiel, všimnite si najmä tie drobné čierne a červené vlákna. Bývajú vrastené už aj v oblečení. Niektorým ľuďom môžu tieto umelé vlákna vyrastať z aj z tela - pokiaľ človek nevie, čo presne má sledovať, všimne si to málokto.

Chemtrails v kombinácii s elektromagnetickým žiarením podstatne zvyšuje možnosti kontroly myšlienok. Kôli kontaminácii ľudského tela tzv. inteligentným prachom rozprašovaným z lietadiel je čoraz viac ľudí citlivých na elektromagnetické žiarenie. Ako sa intenzita rozprašovania inteligentného prachu z lietadiel zvyšuje, podobne sa zvyšuje aj intenzita elektromagnetického žiarenia. Aby mal každý vo vrecku mobil, v izbe Wi-Fi žiarič, na streche BTS-ku... A v aute aktívny radar, bluetooth a navigáciu! A po novom ešte aj po uliciach 5G - posledná rana pre ľudstvo, aby bol zdroj elektromagnetického žiarenia na každom kroku! (aj LED dióda je zdroj EM žiarenia, zaujímavé, že zrovna LED bola vybraná ako podsvietenie televízorov, PC monitorov, a aj ako svetlá do auta... Odporné chladné prudké svetlo LED presadzujú ako moderné verejné osvetlenie, a to ako niektorí s tým svieta ešte aj v domácnosti - povedali tým, ktorých považujú za spodinu, že s LED budú moderní a ešte aj ušetria!)

Chemicko-radiačný holokaust umožňovaný vládami národov, ktoré dávno nie sú vládami národov pripravuje pôdu na nové usporiadanie sveta. Bolo treba Pearl Harbor, bolo treba odpáliť dvojičky, bolo treba vždy nechať pozabíjať toľko vlastných ľudí? Tí, ktorí chceli dosiahnuť svoje lokálne ciele, vyvolali katastrofu lokálnu, tí ktorí chcú dosiahnuť globálne ciele, práve vyvolávajú katastrofu globálnu:

-   -   -

"A dom Izraelov hovoria: Nie je pravá cesta Pánova. Ale či moje cesty nie sú pravé, dome Izraelov? Či azda nie sú to vaše cesty, ktoré nie sú pravé? Preto vás budem súdiť, každého podľa jeho ciest, dome Izraelov, hovorí Pán Hospodin. Navráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich prestúpení, a nebude vám neprávosť na závadu, klesnúť. Odvrhnite od seba všetky svoje prestúpenia, ktorými ste prestupovali, a zadovážte si nové srdce a nového ducha! Lebo veď načo máte zomrieť, dome Izraelov? Lebo nemám záľuby v smrti zomierajúceho, hovorí Pán Hospodin. Obráťte sa tedy a žite!" Ezechiel 18:29-32

"Yet saith the house of Israel, The way of the Lord is not equal. O house of Israel, are not my ways equal? are not your ways unequal? Therefore I will judge you, O house of Israel, every one according to his ways, saith the Lord GOD. Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin. Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord GOD: wherefore turn yourselves, and live ye." Ezekiel 18:29-32