KTO? JEŽIŠ. ČO? BIBLIA. PREČO? ŽIVOT.

11.06.2018 17:54

"Za svedkov volám dnes proti vám nebesia i zem, že som ti predložil život i smrť, požehnanie i kliatbu. A vyvolíš si život, aby si žil ty i tvoje semeno, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, aby si počúval na jeho hlas a aby si sa ho držal, lebo on je tvojím životom a dĺžkou tvojich dní, aby si býval na pôde, o ktorej prisahal Hospodin tvojim otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, povediac, že im ju dá." Deuteronomium 30:19-20

-    -    -

 

Cirkevní učitelia hovoria, že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy. Ale čo to znamená? Nie celkom to, že sa obetoval za nás. Ukrižovanie Pána Ježiša bola sprostá vražda, za ktorú ľudstvo pyká dodnes. Čiže Pán Ježiš zomrel kôli našim hriechom! Jeho krv máme na rukách vlastne my všetci hriešnici. Nie je to celkom tak, že by Boh chcel smrť svojho Syna:

 "Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí, a oboznámený s nemocou, a jako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili, kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili jako ovce; každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás."  Izaiáš 53:3-6

-    -    -

 

Naprieč celou Bibliou hovorí Boh "SOM KTORÝ SOM" prostredníctvom Mojžiša a prorokov, varuje národy pred nedodržiavaním Božích zákonov. Stručne povedané, ak tieto Zákony nebudete brať vážne a do bodky sa nimi riadiť, padnete do žumpy a utopíte sa v tom, čo ste si svojim zvráteným chcením navarili. Ľudstvo bolo toľko krát varované... Nepočúvali sme, takto sa rodí utrpenie generácií, takto miznú civilizácie. Ale Boh dal ľudstvu ešte jednu šancu:

Do tohto svinstva prišlo Božie svetlo v ľudskom tele - Pán Ježiš Kristus. Boh vedel, ako to dopadne, keď sem príde. Išiel sem aj tak. Pán Ježiš pochádza z čistého Božieho svetla, ako súčasť Boha, s človekom ani s anjelmi vo svojom pôvode Pán Ježiš nemá vôbec nič spoločné! On je vo svojej podstate nezrodený a nestvorený, odveká súčasť Boha! On nie je žiadne stvorenie, ako sú napríklad anjeli, Pán Ježiš Kristus je odvekou večnou súčasťou Boha! Aká veľká je Božia Milosť, už len tým, že vzal na seba ľudské telo! Bolo jasné, čo s Baránkom títo vlci urobia, ale rozhodne si to nesmieme vykladať len tak, že nás Pán Ježiš len prišiel zbaviť hriechov!

Človek svojim nesprávnym chcením uplietol si na seba závoj z tmy, do ktorého zahalil celú planétu. Keď prišlo Božie svetlo v osobe Pána Ježiša, ľudí to príliš oslepovalo. Stali sa alergickými na Pravdu, preto nám Pán Ježiš ani nemohol povedať všetko:

"Ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť." Ján 16:12

Aby mohlo byť ľudstvu darované posolstvo Biblie, za to zomrel Pán Ježiš, apoštola Pavla sťali, ukrižovali Petra, ukameňovali Štefana... Biblia obsahuje Posolstvo kritickej dôležitosti. Naliehavá správa pre ľudstvo, pre každého človeka, za ktorú mnohí Boží ľudia boli a sú dodnes ochotní vyliať vlastnú krv. Čo je teda v Biblii také dôležité? Na to sa už musí pozrieť každý sám, pokiaľ chce žiť. Zdá sa, že máme na výber medzi životom a smrťou. To vôbec neznamená, že by sme sa mali zatvárať do kláštora, izolovať sa a zriekať sa sveta! Človek môže zároveň pracovať, zabávať sa, podnikať a poznávať Božie zákony, vpísané do srdca človeka. Tichom, modlitbou, meditáciou sa dajú z Božej milosti vycítiť. V knihách sú popísané predovšetkým v Biblii. Biblia je takmer nevyhnutná pomôcka pre každého hľadajúceho, ktorý túži poznať zmysel svojej existencie. Božie zákony to nie sú iba Božie prikázania. Tie sú napísané stručne, jednou vetou. Pri hlbšej úvahe by sa z nich dala vytvoriť podrobná kniha zákonov, ale Božie zákony sú tak jasné a jednoduché, aby im rozumel každý, kto rozumieť chce.

Svet nie je taký, ako ho vidíme cez svoju myseľ. Neviditeľné Božie zákony sa týkajú každého človeka a kto chce žiť, mal by sa s Nimi dôkladne oboznámiť a žiť Nimi celým svojim životom.

Biblia hovorí v Novom zákone v 3. kapitole Evanjelia podľa sv. Jána o znovuzrodení. Týmto sa nemyslí fakt reinkarnácie, ale akási vnútorná zmena zmýšľania a charakteru človeka. Prijať Pána Ježiša Krista je prvým krokom - znamená to uznať fakt, že ako človek som sa tak porušil, že niekto kôli mne musel zomrieť. Za vraždu Pána Ježiša sa cítim zodpovedný. Moje zmýšľanie a konanie zasluhovalo smrť. Prišla však záchrana, z Božej milosti som uvidel svoj žalostný stav. Vlastne Pán Ježiš človeku ponúka život, ak človek uzná fakt, že za svoje prestúpenia Božích zákonov by zaslúžil smrť!

Kto usiluje žiť vo svetle Božej milosti, ten má nádej na Večný život. Kto sa odvráti z tejto úzkej cesty, zahynie. Jednoducho charakter človeka sa buď úplne podriadi Bohu, alebo bude strhnutý do ničoty vlastnými túžbami. Teraz sa vnútorný kolaps jednotlivca prejavuje globálne, hrozí zánik civilizácie. Kedysi jasné nebo dnes husto zatemňované jedmi z chemtrails odráža pôvodne čistú dušu človeka, ktorú pošpinil svojimi nesprávnymi rozhodnutiami, tým sebeckým "6 6 6 = chcem, chcem, chcem". Čo človek nosí v sebe skryte, odhaľuje sa na nebi zjavne, aby uvideli tí, ktorí majú oči. V diaľke začuli hlas posledného zatrúbenia tí, ktorí majú uši - svätí už pred rokmi hovorili, že sme na začiatku konca...

Až do smrti človeka je to vlastne neustály boj. Ak veríte v Pána Boha, stretávajte sa spoločne hoci aj každý deň na modlitbách. Ináč by ten svet vyzeral, keby sa v práci každé ráno ľudia stretávali na modlitbe, alebo hoci aj po práci doma. Veď modlitba vlastne znamená vyjadrenie lásky k Bohu, odovzdanou modlitbou veriaci zároveň vyznáva, že si vybral život.