Ľudská bezbožnosť Bohu neuškodí, pobožnosť neprospeje. / Wickedness of the man will not harm God and religiousness is no advantage. (SK, ENG)

16.12.2020 11:13

"Ľudská bezbožnosť Bohu neuškodí, pobožnosť neprospeje. On sám dáva rozum a múdrosť. Káže Jobovi dúfať v neho."

"A ešte odpovedal Elíhu a riekol: 2Či to považuješ za súd? Hovoríš: Moja spravedlivosť je nad silného Boha. 3Lebo hovoríš: Čo ti to prospeje? Čo mi to pomôže viac, ako keď budem hrešiť? 4Ja ti dám odpoveď i tvojim priateľom s tebou. 5Pozri na nebesia a vidz a pozoruj oblaky! Sú vyššie ako ty. 6Ak budeš hrešiť, čo mu tým urobíš? A jestli bude mnoho tvojich prestúpení, čo mu učiníš? 7Ak budeš spravedlivý, čo mu tým dáš? Alebo čo vezme z tvojej ruky? 8Tvoja bezbožnosť uškodí človekovi jako si ty, a tvoja spravedlivosť prospeje synovi človeka. 9Kričia pre množstvo útisku; volajú o pomoc pre tvrdé rameno mnohí. 10Ale človek nepovie: Kde je Bôh, ktorý ma učinil, ktorý dáva piesne vnoci, 11ktorý nás vyučuje, aby sme boli rozumnejší ako hovädá zeme, a činí nás múdrejších ako vtáctvo nebies? 12Tam potom kričia, ale sa neohlasuje, pre pýchu zlých ľudí. 13Isté je, že silný Bôh nepočuje márnosti, ani Všemohúci nebude hľadieť na to. 14A čo ešte, keď hovoríš: Neuvidíš ho. - Súd je pred ním. Očakávaj na neho! 15Ale teraz istotne navštívi jeho hnev ničotu, a on nepozná nijakej prílišnej spupnosti. 16A Job otvára svoje ústa na márnosť a množí svoje slová bez známosti." KNIHA JOBOVA (35. kapitola)

 

ENGLISH:

"Wickedness of the man will not harm God and religiousness is no advantage. Only God gives the truly understanding and wisdom. Commandment for Job from God: Trust and Hope!" (the title of the 35th chapter of the book of Job according to the ancient slovak Bible Rohacek)

 

The Book of Job Chapter 35 (KJV)

"1Elihu spake moreover, and said, 2Thinkest thou this to be right, that thou saidst, My righteousness is more than God's? 3For thou saidst, What advantage will it be unto thee? and, What profit shall I have, if I be cleansed from my sin? 4I will answer thee, and thy companions with thee. 5Look unto the heavens, and see; and behold the clouds which are higher than thou. 6If thou sinnest, what doest thou against him? or if thy transgressions be multiplied, what doest thou unto him? 7If thou be righteous, what givest thou him? or what receiveth he of thine hand? 8Thy wickedness may hurt a man as thou art; and thy righteousness may profit the son of man.

9By reason of the multitude of oppressions they make the oppressed to cry: they cry out by reason of the arm of the mighty. 10But none saith, Where is God my maker, who giveth songs in the night; 11Who teacheth us more than the beasts of the earth, and maketh us wiser than the fowls of heaven? 12There they cry, but none giveth answer, because of the pride of evil men. 13Surely God will not hear vanity, neither will the Almighty regard it.

14Although thou sayest thou shalt not see him, yet judgment is before him; therefore trust thou in him. 15But now, because it is not so, he hath visited in his anger; yet he knoweth it not in great extremity: 16Therefore doth Job open his mouth in vain; he multiplieth words without knowledge." The book of Job chapter 35, King James Version (KJV)