ĽUDSKÉ OBETE PRE HOSPODINA? / HUMAN SACRIFICES FOR JeHuVaH? (SK, ENG)

18.02.2019 15:08

ŠTVRTÁ KNIHA MOJŽIŠOVA, ktorá sa tiež zovie NUMERI

 

31. kapitola

 

Porážka Madianov.

1A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 2Pomsti synov Izraelových na Madianoch. Potom budeš pripojený k svojmu ľudu. 3Vtedy hovoril Mojžiš ľudu a riekol: Vyzbrojte si zpomedzi seba mužov do vojny, a pojdú na Madiana dať na neho pomstu Hospodinovu. 4Po tisíci mužov z pokolenia, zo všetkých pokolení Izraelových, vyšlete do vojny. 5A tak boli vydaní z tisícov Izraela po tisíci z každého pokolenia, spolu dvanásť tisíc vyzbrojených do vojny. 6A tedy ich vyslal Mojžiš, tisíc mužov na jedno pokolenie, do vojny, ich a Pinchasa, syna Eleazára, kňaza, do vojny, a sväté nádoby i trúby na trúbenie v jeho ruke. 7A viedli vojnu proti Madianovi, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi, a pobili všetkých mužského pohlavia. 8Pobili aj madianských kráľov medzi inými ich pobitými, Eviho, Rekema, Cúra, Chúra a Rebu, piatich madianských kráľov, aj Baláma, syna Beorovho, zabili mečom. 9A synovia Izraelovi zajali ženy Madianov aj ich drobné deti a všetky ich hovädá aj všetok ich dobytok aj všetok ich majetok ulúpili. 10A všetky ich mestá, v ktorých bývali, i všetky ich hrady popálili ohňom. 11A pobrali všetku korisť i všetko, čo sa dalo vziať na ľuďoch i na hovädách. 12A doviedli zajatých k Mojžišovi a Eleazárovi, kňazovi, a k obci synov Izraelových dopraviac i pobrané i korisť do tábora, do Arbót-moába, ktoré je pri Jordáne, naproti Jerichu.

Zvodné ženy modlárske pobité. Očistenie sa.

13A vyšli, Mojžiš a Eleazár, kňaz, i všetky kniežatá obce oproti nim von za tábor. 14Ale Mojžiš sa rozhneval na vodcov vojska, na tisícnikov a stotníkov, ktorí prichádzali z borby toho boja. 15A Mojžiš im povedal: Či ste zachovali všetky ženy živé? 16Hľa, veď ony boly synom Izraelovým na radu Balámovu pokušením, aby ich zviedly do hriechu proti Hospodinovi, pre vec modly Peora, pre ktorú príčinu potom prišla tá porážka na obec Hospodinovu! 17Preto teraz pobite všetko mužského pohlavia medzi deťmi a zabite aj každú ženu, ktorá poznala muža čo do súlože s mužským pohlavím. 18A všetky deti medzi ženami, ktoré nepoznaly súlože mužského pohlavia, zachovajte si živé. 19A vy táborte vonku za táborom sedem dní. Každý, ktorý ste niekoho zabili, jako i každý, ktorý ste sa dotkli zabitého, očistovať sa budete od hriechu tretieho dňa i siedmeho dňa, vy i vaše zajaté. 20Taktiež očistíte od hriechu i každé rúcho i každú vec z kože i všetko, čo je spravené z kozej srsti, jako i každú vec z dreva. 21A Eleazár, kňaz, povedal vojakom, ktorí boli išli do boja: Toto je ustanovenie zákona, ktoré prikázal Hospodin Mojžišovi: 22Avšak zlato, striebro, meď, železo, cín a olovo, 23každú vec, ktorá vojde bez škody do ohňa, prepustíte cez oheň, a bude čistá, len že vodou oddelenia na očisťovanie očistí sa od hriechu; a všetko, čo neznesie ohňa, prepustíte cez vodu. 24A siedmeho dňa operiete svoje rúcha a budete čistí, a potom vojdete do tábora.

Korisť spočítaná a rozdelená.

25A Hospodin riekol Mojžišovi: 26Spočítaj sumu vzatého do zajatia z ľudí aj z hoviad, ty a Eleazár, kňaz, i hlavy otcov, obce. 27A rozdelíš korisť na poly medzi tých, ktorí sa boli chopili boja, ktorí boli vyšli do vojny, a medzi celú ostatnú obec. 28Potom vyzdvihneš dávku pre Hospodina od bojovníkov, ktorí boli vyšli do vojny: jednu dušu z päťsto, z ľudí, z rožného statku, z oslov i z drobného dobytka. 29Z ich polovice to vezmete, a dáš to Eleazárovi, kňazovi, obeť pozdvihnutia Hospodinovu. 30A z polovice koristi synov Izraelových vezmeš jedno zajaté z päťdesiatich, z ľudí, z rožného statku, z oslov a z drobného dobytka, zo všetkých hoviad, a dáš ich Levitom, ktorí strážia stráž príbytku Hospodinovho. 31A Mojžiš a Eleazár, kňaz, urobili tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 32A bolo koristi, zvýšenej z lúpeže, ktorú ulúpil ľud čaty: drobného dobytka šesťsto sedemdesiatpäť tisíc, 33rožného statku sedemdesiatdva tisíc, 34oslov šesťdesiatjeden tisíc 35a ľudských duší, zo žien, ktoré nepoznaly súlože s mužským pohlavím, všetkých duší bolo tridsaťdva tisíc. 36A polovice, podielu tých, ktorí boli vyšli do vojny, bolo, čo do počtu drobného dobytka, tristo tridsaťsedem tisíc päťsto. 37A dávky pre Hospodina bolo z drobného dobytka šesťsto sedemdesiatpäť, 38a rožného statku bolo tridsaťšesť tisíc a ich dávka pre Hospodina sedemdesiatdva kusov, 39oslov tridsať tisíc päťsto a ich dávka pre Hospodina šesťdesiatjeden kusov. 40Ľudských duší bolo šestnásť tisíc a ich dávka pre Hospodina tridsaťdva duší. 41A Mojžiš dal dávku, obeť to pozdvihnutia Hospodinovu, Eleazárovi, kňazovi, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 42A z polovice synov Izraelových, ktorú vzal Mojžiš od mužov, ktorí bojovali.- 43A polovice koristi obce bolo z drobného dobytka tristo tridsať sedem tisíc päťsto, 44rožného statku tridsaťšesť tisíc, 45oslov tridsať tisíc päťsto 46a ľudských duší šestnásť tisíc - 47a tedy Mojžiš vzal z polovice synov Izraelových jedno zajaté z päťdesiatich, z ľudí i z hoviad, a dal ich Levitom, ktorí strážili stráž príbytku Hospodinovho, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

Obeť vojevodcov, z vďaky.

48Potom pristúpili k Mojžišovi vodcovia, ktorí boli ustanovení nad tisícami vojska, tisícnici a stotníci, 49a riekli Mojžišovi: Tvoji služobníci spočítali sumu bojovníkov, ktorí boli v našej ruke, a nechýba z nás ani jeden. 50Preto obetujeme obetný dar Hospodinovi, každý z toho, čo ktorý dostal, už či zlatú nádobu či záponu na nohu či náramok či prsteň či náušnice a či retiazku, pokryť hriech na našich dušiach pred Hospodinom. 51A Mojžiš a Eleazár, kňaz, vzali od nich zlato, všelijaké klenoty, umele vypracované. 52A bolo všetkého zlata tej obeti pozdvihnutia, ktorú obetovali Hospodinovi, šestnásť tisíc sedemsto päťdesiat šeklov, od tisícnikov a stotníkov. 53Mužovia vojska totiž ulúpili každý sebe. 54A tedy vzal Mojžiš a Eleazár, kňaz, zlato od tisícnikov a stotníkov a vniesli ho do stánu shromaždenia na pamiatku synom Izraelovým pred Hospodinom.

https://www.bible.sk/sk/rohacek/numeri/31

 

ENGLISH:

Numbers
Chapter 31

1 And the LORD spake unto Moses, saying,

2 Avenge the children of Israel of the Midianites: afterward shalt thou be gathered unto thy people.

3 And Moses spake unto the people, saying, Arm some of yourselves unto the war, and let them go against the Midianites, and avenge the LORD of Midian.

4 Of every tribe a thousand, throughout all the tribes of Israel, shall ye send to the war.

5 So there were delivered out of the thousands of Israel, a thousand of every tribe, twelve thousand armed for war.

6 And Moses sent them to the war, a thousand of every tribe, them and Phinehas the son of Eleazar the priest, to the war, with the holy instruments, and the trumpets to blow in his hand.

7 And they warred against the Midianites, as the LORD commanded Moses; and they slew all the males.

8 And they slew the kings of Midian, beside the rest of them that were slain; namely, Evi, and Rekem, and Zur, and Hur, and Reba, five kings of Midian: Balaam also the son of Beor they slew with the sword.

9 And the children of Israel took all the women of Midian captives, and their little ones, and took the spoil of all their cattle, and all their flocks, and all their goods.

10 And they burnt all their cities wherein they dwelt, and all their goodly castles, with fire.

11 And they took all the spoil, and all the prey, both of men and of beasts.

12 And they brought the captives, and the prey, and the spoil, unto Moses, and Eleazar the priest, and unto the congregation of the children of Israel, unto the camp at the plains of Moab, which are by Jordan near Jericho.

13 And Moses, and Eleazar the priest, and all the princes of the congregation, went forth to meet them without the camp.

14 And Moses was wroth with the officers of the host, with the captains over thousands, and captains over hundreds, which came from the battle.

15 And Moses said unto them, Have ye saved all the women alive?

16 Behold, these caused the children of Israel, through the counsel of Balaam, to commit trespass against the LORD in the matter of Peor, and there was a plague among the congregation of the LORD.

17 Now therefore kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him.

18 But all the women children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves.

19 And do ye abide without the camp seven days: whosoever hath killed any person, and whosoever hath touched any slain, purify both yourselves and your captives on the third day, and on the seventh day.

20 And purify all your raiment, and all that is made of skins, and all work of goats' hair, and all things made of wood.

21 And Eleazar the priest said unto the men of war which went to the battle, This is the ordinance of the law which the LORD commanded Moses;

22 Only the gold, and the silver, the brass, the iron, the tin, and the lead,

23 Every thing that may abide the fire, ye shall make it go through the fire, and it shall be clean: nevertheless it shall be purified with the water of separation: and all that abideth not the fire ye shall make go through the water.

24 And ye shall wash your clothes on the seventh day, and ye shall be clean, and afterward ye shall come into the camp.

25 And the LORD spake unto Moses, saying,

26 Take the sum of the prey that was taken, both of man and of beast, thou, and Eleazar the priest, and the chief fathers of the congregation:

27 And divide the prey into two parts; between them that took the war upon them, who went out to battle, and between all the congregation:

28 And levy a tribute unto the LORD of the men of war which went out to battle: one soul of five hundred, both of the persons, and of the beeves, and of the asses, and of the sheep:

29 Take it of their half, and give it unto Eleazar the priest, for an heave offering of the LORD.

30 And of the children of Israel's half, thou shalt take one portion of fifty, of the persons, of the beeves, of the asses, and of the flocks, of all manner of beasts, and give them unto the Levites, which keep the charge of the tabernacle of the LORD.

31 And Moses and Eleazar the priest did as the LORD commanded Moses.

32 And the booty, being the rest of the prey which the men of war had caught, was six hundred thousand and seventy thousand and five thousand sheep,

33 And threescore and twelve thousand beeves,

34 And threescore and one thousand asses,

35 And thirty and two thousand persons in all, of women that had not known man by lying with him.

36 And the half, which was the portion of them that went out to war, was in number three hundred thousand and seven and thirty thousand and five hundred sheep:

37 And the LORD'S tribute of the sheep was six hundred and threescore and fifteen.

38 And the beeves were thirty and six thousand; of which the LORD'S tribute was threescore and twelve.

39 And the asses were thirty thousand and five hundred; of which the LORD'S tribute was threescore and one.

40 And the persons were sixteen thousand; of which the LORD'S tribute was thirty and two persons.

41 And Moses gave the tribute, which was the LORD'S heave offering, unto Eleazar the priest, as the LORD commanded Moses.

42 And of the children of Israel's half, which Moses divided from the men that warred,

43 (Now the half that pertained unto the congregation was three hundred thousand and thirty thousand and seven thousand and five hundred sheep,

44 And thirty and six thousand beeves,

45 And thirty thousand asses and five hundred,

46 And sixteen thousand persons;)

47 Even of the children of Israel's half, Moses took one portion of fifty, both of man and of beast, and gave them unto the Levites, which kept the charge of the tabernacle of the LORD; as the LORD commanded Moses.

48 And the officers which were over thousands of the host, the captains of thousands, and captains of hundreds, came near unto Moses:

49 And they said unto Moses, Thy servants have taken the sum of the men of war which are under our charge, and there lacketh not one man of us.

50 We have therefore brought an oblation for the LORD, what every man hath gotten, of jewels of gold, chains, and bracelets, rings, earrings, and tablets, to make an atonement for our souls before the LORD.

51 And Moses and Eleazar the priest took the gold of them, even all wrought jewels.

52 And all the gold of the offering that they offered up to the LORD, of the captains of thousands, and of the captains of hundreds, was sixteen thousand seven hundred and fifty shekels.

53 (For the men of war had taken spoil, every man for himself.)

54 And Moses and Eleazar the priest took the gold of the captains of thousands and of hundreds, and brought it into the tabernacle of the congregation, for a memorial for the children of Israel before the LORD.

https://www.kingjamesbibleonline.org/Numbers-Chapter-31/