MODLÁRSTVO NA KONCI VEKOV

12.12.2018 15:17

Prv ako prijde Pán, prijde odpadnutie: antikrist a jeho doba.

"Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Bôh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vydávať za Boha."  II. Epištola sv. Pavla  Tesaloničanom 2:3-4

-   -   -

Odpadnutie od prirodzených Božích zákonov je dnes medzinárodným trendom. Politici chcú byť v jadre, z ktorého klíči všetko, čo povstáva proti Bohu. Politici a bohužiaľ ani mnohí náboženskí predstavitelia neslúžia svojmu národu ani veriacim, ale slúžia a klaňajú sa záujmom cudzích, v princípe satanských mocností, ktoré súhrnne označujeme ako "Globálny prediktor".

Modlárstvo môžeme pozorovať medzi veriacimi aj neveriacimi. Neveriaci sa obvykle klaňajú slobode a demokracii, nejakým hodnotám, čo je vyššia a nebezpečnejšia forma modlárstva. Niektorí veriaci sa klaňajú rôznym soškám či podobizni svätých a obrazom rôznych majstrov, čo je nižšia a primitívnejšia forma modlárstva. Obidve formy modlárstva znižujú Boha ako takého, ktorý Sám o Sebe nemá formu ani tvar. Boh vo svojich prikázaniach hovorí:

 
"Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré hore na nebi, ani tých, ktoré dole na zemi, ani tých, ktoré vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania." Exodus 20:4-6
-   -   -

Keď vidíme, ako sa žiaci bojových umení klaňajú obrazom rôznych majstrov, je to smutné. Ak to robí nejaká sekta a klania sa fotografii živého či zosnulého majstra, je to ešte smutnejšie. Ale veriaci by mal byť pobúrený a hoci aj ľudí napomenúť, ak niekoho vidí kľačať pred dreveným Betlehemom v kostole! Modlárstvo sa praktizuje tam, kde by sa mal uctievať Boh! Ani Kristus sa nenechal uctievať ako Boh, je zaujímavé, že východní majstri s tým nemajú problém! Ani žiakom sa nenamáhajú vysvetľovať, že treba milovať Boha v prvom rade, oni rovno sa nechajú uctievať ako bohovia! To chce poriadnu dávku drzosti a pýchy, o ktorej hovoria, že je to vraj úcta a pokora! Nemenej hlúpe ako kľačanie pred hociakou fotkou majstra je kľačanie pred ženou. Chlapci si tak myslia, že to tak má byť, lebo to videli vo filmoch. Kto ich naučil, že to tak má byť, sú to ich myšlienky, či program zvonka?

 

Morihei Ueshiba, zakladateľ Aikida so zvláštnym príveskom na krku.

Jeho obrazu sa žiaci klaňajú aj na Slovensku. Zase len náhoda, alebo prívesok skutočne pripomína hlavu kozla?

-   -   -

  Ak ľudia nemajú problém pokľaknúť pred čímkoľvek, je to podľa nás odpadnutie od Boha, ráz posledných dní. Ľudia už nemajú ani páru o zmysle Božích prikázaní, kdesi počuli, že nejaké Prikázania existujú, ale je im to jedno! Nikdy sa hlbšie nezamýšľali, prečo ich Boh ľuďom dal. Božie prikázania by mali byť dokonca aj základom všetkých svetských zákonov. Porušovanie Božích prikázaní sa nikdy nezaobíde bez následkov, človek ktorý hľadá svoj základ mimo Boha, v podstate hreší, (hriech=hebr. mieriť vedľa). To znamená, že spotrebováva svoju jemnú energiu a čas na veci mimo cieľa, píli si pod sebou konár a kráča v ústrety smrti:

"Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi." Rimanom 6:23
-   -   -

V súčasnosti blúdi celá civilizácia, ani veda, ani žiadna ideológia dodnes nedala ľudstvu správny smer. Je zaujímavé, že zo starovekých národov prežili a dlhodobo prosperujú práve Hebreji. Takisto je zaujímavé, že najvyspelejšia časť sveta je naprieč celými oficiálnymi dejinami Európa, v ktorej sa najprv rozšírilo kresťanstvo. Nikdy sa Európu nepodarilo islamizovať ani dobyť, nezvládli to ani Tatári, ktorí mali prakticky nevyčerpateľné ľudské zdroje, a nedokázali to ani Turci. Džingischán z Európy odtiahol zvláštnym Božím riadením dobrovoľne, Turka hnali naši predkovia. Králi, šľachta a vojvodovia sa postavili na čelo svojich armád, niektorí  zomreli   , napr. Ľudovít II. - kráľ český a uhorský, niektorí boli vážne ranení, napr. Juraj Thurzo - uhorský palatín. Zo súčasných politikov história spomenie snáď iba Viktora Orbána, údajne Viktora Orbána podporujú potomkovia šľachtického rodu Esterházyovcov. Historické boje pokračujú, zase je v Európe cudzia okupačná armáda, zase v čele odboja šľachta! Nie náhodou stojí proti sebe islamská armáda, a ako prvý nárazník nie náhodou uhorská šľachta! Zaujímavé, veľmi zaujímavé...

 

"Ale Hospodin vyjde a bude bojovať proti tým národom ako v deň, v ktorý bojuje, v deň bitky." 

Zachariáš 14:3

 
-   -   -