MOJE NÁDHERNÁ NEVĚSTO

13.09.2018 23:02

Moje nádherná Nevěsto!

Přioděj se Mou Čistotou. Všechno Jsem Ti už připravil a dal na kříži a vše je v Mém Slově, ke kterému se potřebuješ znovu vrátit. 

Protože Já Jsem Slovo a jedině Boží Slovo je Pravda a má moc Tě vyvézt k životu v pokoji. Naslouchej jen Mému tichému hlasu.

Ptáš se a máš strach: Pane, můžu já, ač nehodná, projít k Tobě? Můžu být zrovna já vytržená? Nezůstanu tady v tom soužení?

Já Ti dnes odpovídám: Vše je připraveno pro každé z Mých milovaných dětí, které Mě vyznaly jako svého Pána, a přijaly do svého života. A i v tak těžkých chvílích Mě hledali. Vím, že jsi klesala pod tíhou světa, Moje milovaná Nevěsto.

Taky vím, že jsi kolísala a chodila po svých cestách. Naučila ses balancovat až na hraně mezi světem a Mnou. A v tom všem ses se Mnou nemohla radovat a přicházet ke Mně.

Nechala ses strhnout proudem pokušení a intrik toho zákeřníka, který oklamává každého, koho ještě může. Já vím, že jsi to tak nechtěla, jen jsi to neuměla v dané situaci jinak, přesto Jsem byl vždy s Tebou. Tak už se neobviňuj,                 ODPUSŤ VŠEM A HLAVNĚ SOBĚ.

I JÁ JSEM TI ODPUSTIL A ODPOUŠTÍM VŠE CO VYZNÁŠ, A TO JE MOJE MILOST PRO TEBE.

Není ani jeden hřích, který Bych nemohl očistit Svou Krví.

Vždyť jen kapička Mé Krve očistí všechno, a přijde úplné osvobození do Tvého života.

Ďábel chtěl, a daří se mu to, strhnout na svou stranu ještě mnoho z Mých dětí. Ty, kteří jsou slabí a nevidí. 
Nebylo ani pro Mě lehké rozhodnout se a zaplatit za ně Svým životem a vše vydat a říct: OTČE, ODPUSŤ jim, neboť nevědí, co činí. 

Byl jsem ale pohnutý Otcovou Láskou. A PROTO JSEM PŘIJAL TENTO KŘÍŽ.
Z Mých ran vytékala pro ně z čisté a opravdové lásky, Moje Krev. A moc to bolelo, když stáli pod křížem a nepochopili tu obrovskou a jedinou oběť z lásky, která má moc spasit a zachránit vaše duše.

A teď si říkáš: Neslyším Boží Hlas ani nebojuji, jak jsem bojovala, už nečtu tolik Slovo a nechválím Pána jako dřív. 
Nejsem pro PÁNA JEŽÍŠE už nijak užitečná. 

Pán říká: VRAŤ SE K PRVNÍ LÁSCE (jen Ty víš, jak jsi Mě milovala a dokázala být se Mnou hodiny ve svém pokojíku).

Napadá Tě: Nejsem hodna vejít do Nebe, protože jsem opustila svého Milého, mého Nejdražšího, kterého jsem milovala nadevše. 

Teď promlouvám do Tvého srdce: Učiň z toho pokání a v tu chvíli jsi pro Mě znovu čistá, nádherná a připravená pro svého Ženicha. 
Už se nenech obviňovat a věř jen Mně!
Jsi pro Mě vzácná perla, to nejdražší co mám a na co s láskou očekávám.
Vždyť ženich, i tělesný, se přece těší na svou nevěstu. A svatební den je pro ženicha ta nejočekávanější chvíle v jeho životě a nic ji nemůže vynahradit.

A tak, moje Milovaná, věř, že i Já se velice těším na svou nádhernou Nevěstu. 
Toužebně Tě očekávám a ničím a nikým si Tě nenechám ukrást. (Pokud se nenecháš Ty sama něčím zabavit)!!!!!

Vždyť jste Můj lid, moje Nevěsta. Miluji vás i přes vaše pády. Vím o nich a Já odpouštím každému, kdo Mě prosí. 
Není většího hříchu, než měli ti dva vedle mě na kříži.
Jeden litoval a ještě ten den byl se mnou v ráji a druhý, který se nepokořil, ztratil na věky Moji blízkost.
A tak jeden byl vzat a druhý zanechán. 
Odpustím každému, kdo lituje svého hříchu. Petr hořce plakal, když Mě zapřel a Já Jsem mu odpustil. 
Proto pros a bude Ti dáno pokání, protože Já pláču s plačícími!
A pak se začni radovat, Nevěsto, vždyť Já se raduji s radujícími. 
A Jsem pořád s Tebou a nikdy Tě neopustím. Jsi navěky Moje milovaná dcera!
Ta, za kterou Jsem dal vše, co Jsem měl.
Jsi poklad v Mém Srdci skrytý a Já se pro Tebe vracím.
A tak Mi buď podobná, Nevěsto, V OVOCI DUCHA.
A vydej i ten zbytek, který ještě zbývá, ať už si Tě můžu vzít k Sobě domů.
Volej: Zachraň mě, můj Pane, před nadcházejícím hněvem a Přijď, Pane Ježíši! 
A Já pak budu moci brzy přijít pro Svou milující a toužebně očekávající Nevěstu.

                                                                                                         Tvůj Ženich.