Múdrosť je Božia. / But where shall wisdom be found? (SK/ENG)

12.02.2019 13:39

Múdrosť je Božia.

Ale kde sa nájde múdrosť? A kde je miesto rozumnosti?

Smrteľný človek nezná jej ceny, ani sa nenajde v zemi živých.

Priepasť hovorí: Neni jej vo mne. A more hovorí: Nie je u mňa.

Nedáva sa za ňu rýdze zlato, ani sa neváži striebro za jej menu. 

Nevyváži sa za zlato z Ofíra, za drahý onyx a safír.

Nevyrovná sa jej v cene zlato ani sklo, ani sa nedá zameniť za nádobu z čistého zlata.

Nespomína sa koral a kryštal, a nadobudnúť múdrosť je nad perly.

Nevyrovná sa jej smaragd z Ethiopie, ani sa nevyváži za čisté zlato.

A tedy odkiaľže prichodí múdrosť? A kde je miesto rozumnosti?

Pretože je skrytá pred očima každého živého i pred nebeským vtáctvom je ukrytá. Zahynutie a smrť hovoria: Svojimi ušami sme počuly jej povesť.

Sám Bôh rozumie jej ceste a on zná jej miesto.

 Lebo on zrie na všetky končiny zeme, vidí všade všetko pod všetkými nebesami. 

Keď robil vetru váhu a meral vody mierou robiac dažďu právo a cestu blesku hromov, vtedy ju videl a vyrozprával ju; pripravil ju i prezkúmal ju. 

A človekovi riekol:

 Hľa, bázeň Pánova je múdrosť, a odstúpiť od zlého je rozumnosť.

-    -    -
 
 
But where shall wisdom be found? and where is the place of understanding?

Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of the living.

The depth saith, It is not in me: and the sea saith, It is not with me.

It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof.

It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx, or the sapphire.

The gold and the crystal cannot equal it: and the exchange of it shall not be for jewels of fine gold.

No mention shall be made of coral, or of pearls: for the price of wisdom is above rubies.

The topaz of Ethiopia shall not equal it, neither shall it be valued with pure gold.

Whence then cometh wisdom? and where is the place of understanding?

Seeing it is hid from the eyes of all living, and kept close from the fowls of the air.

Destruction and death say, We have heard the fame thereof with our ears.

God understandeth the way thereof, and he knoweth the place thereof.

For he looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven;

To make the weight for the winds; and he weigheth the waters by measure.

When he made a decree for the rain, and a way for the lightning of the thunder:

Then did he see it, and declare it; he prepared it, yea, and searched it out.

And unto man he said,

Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding.

-    -    -

THE HOLY BIBLE - KING JAMES VERSION, JOB 28:12-28