NEBUĎ SMUTNÝ. :-) TEŠ SA!

30.08.2018 13:08

Nebuď smutný. :-) Teš sa!

Z každého okamihu, z každej chvíle v Tvojom živote.

Lebo Pán Boh Je tu s Tebou!!! 

Pán Boh Je stále pri Tebe, stačí tak málo. Stačí Mu dôverovať, stačí sa radovať a prijať Ho ako Pána svojho života. Tešme sa. Tešme sa z každej maličkosti,  pomáhajme druhým, modlime sa, podporujme sa navzájom, ale nezabúdajme na Pána Boha. Obráťme sa Naňho v každom probléme, On Je Jediný, Ktorý nás pozná dokonale. On Je tu pre nás, tak buďme aj my tu pre Neho. On zomrel na kríži za naše hriechy, tak buďme Mu za to vďační. Ďakujme,  prosme, chváľme Ho. On Je Jediný, Ktorý nás privedie do Božieho kráľovstva a kde budeme žiť na veky. 

HalleluJaHVH! Chvála Ti Pane! AMEN

-    -    -

...Deti sú rady, keď sa cítia bezpečne, keď sú objímané, milované, chcené, nie sú niečím zaťažené. Keď sú malé, bezbranné, nikto vtedy nie je pre nich dôležitejší ako rodičia. Vo vzťahu dieťa rodič nie je najdôležitejší rodný list, ale láska a starostlivosť, ktorú dieťa dostáva. 

Pán Ježiš Kristus dnes smeruje moju pozornosť ku môjmu vzťahu k Pánu Bohu, môjmu Nebeskému Otcovi. Povzbudzuje ma, aby som ku Nemu prichádzal ako malé dieťa. Tak, ako sa Pán Ježiš Kristus dotýkal detí a požehnával ich, chce sa aj mňa Nebeský Otec dotýkať Svojou Láskou a Svojím Milosrdenstvom sa túži dotknúť najhlbších miest môjho srdca. Chce, aby som cítil Jeho Otcovské objatie, Jeho Lásku a Starostlivosť o mňa. 

Pozerá sa do mojich očí s veľkou Láskou, aby som si bol istý, že som pre Neho veľmi dôležitý, že Je šťastný, že Mu patrím, že Mu dôverujem, že ku Nemu prichádzam. 

Pán Boh si želá, aby som nasledujúc Jeho Syna Pána Ježiša Krista, správal sa ako dieťa, ktoré neustále potrebuje Pomoc svojho Nebeského Otca. Pozrite, akú veľkú Lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. (1Jn 3,1) Dnešný deň chcem objavovať zmysel Božieho detstva. Som dieťaťom Mocného a Láskavého Pána Boha! Mojím Otcom Je Pán Boh! Čo viac si môžem priať? Iba dovoliť Mu, aby ma naplno mohol milovať!...

 

e-mail od kamarátky, 28.8.2018, 15:16