O MODLITBE

06.09.2017 22:31

Pán Ježiš Kristus, ktorý JE jedno s Otcom, Bohom-Stvoriteľom (Ján 8:58, 14:6, 16:23) nám zanechal tieto slová:

 O modlitbe.

"A keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi stojaci modlia v synagógach a na uhloch ulíc, aby ich ľudia videli. Ameň vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Ale keď sa modlíte, nežvatlite jako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. Teda nebuďte im podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete, prv než by ste ho vy prosili. Vy sa tedy modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno! Nech prijde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi! Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpusť nám naše viny, jako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Ameň. Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec; ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov." (Matúš 6:5-15)

 

Toto je modlitba "Otče Náš" zo Svätej Biblie. Pán Ježiš Kristus prednáša svoju známu Kázeň na Vrchu (Svätá Biblia-Evanjelium podľa sv. Matúša kapitoly 5., 6. a 7.)

Pán Ježiš hovorí, že si na modlitbu máme nájsť komôrku-aby sme pri modlitbe neboli ľuďom na očiach. Pretože ešte aj dnes chodia ľudia spínať ruky pred nemocnicu-vraj modlia sa tam za chorých. Pokrytci - môžete to robiť aj doma, alebo choďte tých chorých radšej navštíviť!

 

Určite patrí k základnému vzdelaniu poznať Kázeň na Vrchu. Od školského systému nemôžeme čakať, aby ľudí viedol premýšľať. Ťažko môžeme čakať, že by sa tieto veci oficiálne vyučovali v škole na náboženstve. Možno vás naučia recitovať Otče Náš, ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo hovoríte? 

1.) Náš Otče, ktorý si v nebesiach - Koho alebo Čo vlastne oslovujete? (Exodus 3:14)

2.) Nech sa posvätí Tvoje Meno! - Koľkí poznáte Jeho Sväté Meno a čo vlastne znamená, alebo čo tým vy máte na mysli, keď vravíte, aby sa posvätilo Jeho Meno?  (Skutky 4:12)

3.) Nech príde Tvoje Kráľovstvo - a čo je to Božie Kráľovstvo podľa vás? A kde a kedy má podľa vás prísť to Kráľovstvo? Má to Božie Kráľovstvo nejaké geografické súradnice? Alebo čakáte, že z neba príde nejaký Deus ex machina urobiť na Zem poriadok a nastoliť demokraciu?

("KINGDOM OF HEAVEN IS WITHIN YOU - KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ JE VO VÁS!" Lukáš 17:21)

4.1.) Nech sa stane Tvoja Vôľa... naozaj si prajeme úplne sa odovzdať Pánu Bohu a plniť Jeho Svätú Vôľu? (Leviticus 19:2) a (Matúš 12:50)

4.2.) Nech sa stane Tvoja Vôľa jako v nebi tak aj na zemi - to čo znamená? Kde je toto nebo? Marí sa mi, že sa tam kedysi niekto proti Bohu búril v tomto nebi, a bol zhodený z neba na Zem. Nie je to náhodou aj prípad človeka, akási vzbura proti Bohu? Premýšľate nad tým?

A čo je to Boh? BOH JE LÁSKA. (A čo je to diabol? Egoizmus bez lásky.)

V Nebi-Božom Kráľovstve je Pokoj Boží, na Zemi môže byť ten Pokoj jedine vtedy, ak Ho budeme mať ten Pokoj v sebe (1.list Jánov 5:9-21)

Človek sa musí snažiť byť príkladom pre všetkých, aj vtedy, keď ho druhí nevidia. Snažme sa teda byť dokonalými a svätými, pretože na Obraz Boží sme boli našim Pánom stvorení! U Boha je možné všetko, Spasení sme nie z našich skutkov, ale z Božej Milosti. [Ef 2:8-10] Ak o túto Božiu Milosť a Lásku Pána Ježiša Krista človek prijme, môže byť raz každý hriešnik svätý. "CHCEŠ BYŤ ŠŤASTNÝ? BUĎ!"  Lev Nikolajevič Tolstoj. -nehovorí buď šťastný, buď svätý, buď dokonalý atď... hovorí: "BUĎ!" Vieme čo znamená BYŤ?  Snažme sa na to prisť: Kto, alebo čo vlastne sme?  Známa Otázka: KTO SOM JA? Odpoveď je ukrytá: Exodus 3:14-15  a  Žalm 82:6)

5.) Daj nám náš každodenný chlieb - to sa myslí aký chlieb? (Lukáš 4:4)

6.) A odpusť nám naše hriechy, lebo aj my sami odpúšťame všetkým svojim vinníkom - Ako čakáme od Pána Boha odpustenie svojich hriechov, keď sme sami neodpustili?

-pokiaľ nie sme schopní milovať a odpúšťať ľuďom, hoci aj nepriateľom, ktorí nám ublížili, je našou povinnosťou to trénovať a naučiť sa to. (Nemôžeme hneď čakať, že bez tréningu sa nám podarí  hneď zdvihnúť 200 kilovú činku, ale ak budeme trénovať, pôjde to.) Naučme sa milovať aj priateľov aj nepriateľov rovnako, a snažme sa všetkým ľuďom odpustiť. Ak to hneď nepôjde, tak to trénujte každý deň-hovorte si: "Pane Bože milujem Ťa viac než čokoľvek na svete, viac ako seba, viac ako svoju priateľku/priateľa, Tvoja vôľa je mi prednejšia než moja vlastná!" "Pretože Ťa milujem, odpúšťam všetkým...odpúšťam aj tomu, aj tomu..." Pomoc Pána Boha a Pána Ježiša Krista je vždy nablízku, poproste o Jeho Pomoc, hoci aj o túžbu po Jeho Milosti, ak ju nepociťujete, poproste Ho, proste aj na kolenách. Študujte Svätú Bibliu, zvlášť Kázeň na Vrchu, Matúš kap. 5.,6.,7 a zvlášť Matúš 7:7-12.

 Proste, a bude vám dané; hľadajte a najdete; klepte, a otvorí sa vám; 8 lebo každý, kto prosí, berie; kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klepe, sa ot

7.) A neuvoď nás v pokušenie ale zbav nás zlého - Koho tým myslíme aby nás neuvádzal v pokušenie? Môže nás Svätý Pán Boh uvádzať v pokušenie, alebo sa v pokušenie uvádzame sami? (Jakob 1:13-15) A kto nás môže zbaviť fajčenia, drog, opilstva, smilstva, keď to sami svojím hlúpym konaním podporujeme?

 

Ako sa to vlastne my modlíme? Mnohí nevedia ani vysloviť Božie Meno s láskou, a namiesto JEDINÉHO PÁNA BOHA A PÁNA JEŽIŠA KRISTA vzývajú Máriu, kadejakých svätých a andelíčkov! Čo povedal ten svätý  apoštolovi Jánovi, keď sa mu ukázal v nebeskej podobe, komu Jedinému sa máme modliť a klaňať? (Zjavenie 19:1-10)

Dokážeme pochopiť nasledovné slová Pána Ježiša Krista?

  "ČUJ, IZRAELU, PÁN, NÁŠ BÔH JE PÁN BOH JEDEN!"

(Mar 12:29) 

 

Vieme vysloviť Jeho Sväté Meno s láskou? Lebo už deti sa naučili hovoriť: "ježišmaria, ježiši-kriste" -ľudia berú do úst Božie Meno nadarmo a učia svojim hlúpym príkladom vlastné deti porušovať Božie Prikázania!

 

 

BOH=LÁSKA=PÁN JEŽIŠ KRISTUS

 

Vieme aké je Jeho najdôležitejšie prikázanie?

 

Najväčšie prikázanie.

"Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, keď ich bol počul dohadovať sa, a vediac, že im dobre odpovedal, opýtal sa ho: Ktoré prikázanie je najprvšie od všetkých? A Ježiš mu odpovedal, že najprvšie od všetkých prikázaní je: Čuj, Izraelu, Pán, náš Bôh, je Pán jeden! A: milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé podobné je toto: Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba! Iného prikázania väčšieho nad tieto niet. A zákonník mu povedal: Dobre, Učiteľu, pravdu si povedal, že je len jeden Bôh, a nieto iného krome neho, a milovať ho z celého srdca a z celého umu a z celej duše a z celej sily a milovať blížneho jako samého seba je viac ako všetky zápaly a iné obeti. A Ježiš vidiac, že rozumne odpovedal, riekol mu: Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. A nikto sa ho už viacej neopovážil opytovať." (Marek 12:28-34)

 

PÁN BOH JE JEDEN! Ku koľkým iným bytostiam sa dnes mnohí modlíte a prečo? Tak vás to naučili, tí ktorí sami Pána Boha a Jeho Prikázania v Pravde nepoznali! Svätí, anjeli aj Mária majú toho istého Pána a Boha, ako by ste mali mať aj vy. Rozhodne by ani anjeli neboli nadšení, keby sa im niekto modlil a klaňal, povedali by vám najskôr, rovnako ako aj tá Mária, keby ešte žila ako osoba-kľaňajte a modlite sa Bohu! (čo hovorí sv. Ján v Zjavení 19. kap.?!!)

Sám Pán Ježiš Kristus nijako svojej matke Márii zvláštnu úctu nepreukazoval (Ján 2:4; Lukáš 8:19-21),

Katolícka cirkev Máriu povyšuje na roveň Pánu Bohu! Robia z nej-zo ženy, kráľovnú vesmíru, najsvätejšiu, najčistejšiu, nepoškrvnenú, vlastne katolíci sa rúhajú priamo na omši! Uctievanie ženského princípu nie je monoteizmus, dáva ženu na roveň Pána Boha a Jeho Syna a je v rozpore s 1. Božím Prikázaním!(Exodus 20:3)

Podľa výkladov katolíckeho náboženstva by aj Mária mala mať ako každý človek dedičný hriech!

Podľa učenia katolíckej cirkvi ale Mária vraj bola počatá bez poškrvny dedičného hriechu! (týmto vlastne katolíci vyvyšujú ženu na roveň Bohu!)

Iba jediný človek nikdy nemal dedičný hriech , pretože prišiel od Pána Boha a Jeho Meno JE Pán Ježiš Kristus!

(dedičný hriech=karma človeka, ktorú si nesieme so sebou z minulých životov - dedí sa aj po rodičoch a po predkoch. Jedine Pán Ježiš Kristus, ktorý sám bol bez karmy, mohol na seba zobrať a niesť ťarchu karmy toľkých hriešnikov. Žiaden iný človek by to nedokázal-iba Boh)

 

Mama Pána Ježiša, Mária, ktorá mala okrem Pána Ježiša podľa Svätej Biblie deti, bola pravdepodobne obyčajným jednoduchým dedinským dievčaťom. Božiemu zámeru Mária podobne ako bratia a sestry Pána Ježiša vôbec nerozumeli, doslova je napísané, že vraveli, že pošiel z rozumu a snažili sa Pána Ježiša zastaviť, preto za ním prišli. (Mar 3:20-35)

Pán Ježiš mal bratov a sestry (Marek 6:3)

Mária, matka Pána Ježiša si žiadnu úctu ako Boh nezaslúži, ona je stvorenie, nie Stvoriteľ! Prečo vzývajú ľudia anjelov, svätých alebo nejakú mŕtvu ženu pri modlitbe? Veď podľa primitívneho katolíckeho náboženstva by Mária mala kdesi čakať spoločne s inými mŕtvymi ľuďmi na zmŕtvychvstanie! Nie, toto nie je útok na katolícke náboženstvo, bohužiaľ je pravda, že dogmy a tvrdenia katolíckej cirkvi nemajú oporu vo Svätom Písme (Sväté Písmo=Svätá Biblia=Božie Slovo) Bohužiaľ mnohé tvrdenia katolíckej cirkvi o výnimočnosti oplatky (o eucharistii a transsubstanciácii) alebo o očiste dedičného hriechu krstom - nemajú ani logiku a sú výslovne v rozpore so Svätým Písmom!

Dovolíme si uviesť celú 1. kapitolu 1. Epištoly sv. Jána, pretože nie oplatka, nie krst a ani spovedanie sa farárovi podľa Písma neočisťuje od hriechu, pretože je napísané:

 

O slávnom obecenstve veriacich s Bohom. Význam krvi Kristovej. Vyznávanie hriechov.

"Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali, a čoho sa naše ruky dotýkaly, o slove života - a ten život sa zjavil, a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám -, teda čo sme videli a počuli, zvestujeme vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami. A naše obecenstvo je s Otcom a jeho Synom, Ježišom Kristom. A to vám píšeme nato, aby bola vaša radosť naplnená. A toto je zvesť, ktorú sme počuli od neho a ktorú vám zvestujeme, že Bôh je svetlo, a že niet v ňom nijakej tmy. Keď povieme, že máme obecenstvo s ním a chodíme vo tme, luháme a nečiníme pravdy; ale keď chodíme vo svetle, jako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým, a krv Ježiša Krista, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu. Keď povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás pravdy. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Keď povieme, že sme nehrešili, robíme ho lhárom, a niet v nás jeho slova."

(1. epištola sv. Jána 1:1-10)

 

(Krv Pána Ježiša Krista je Jeho Život, Jeho Milosť, Jeho prirodzenosť, ktorú si máme obliecť a chodiť v nej, dosl. piť Jeho Krv, pretože Je to ON Sám:

 

„JEŽIŠ KRISTUS TEN ISTÝ VČERA I DNES I NAVEKY.“