O TALENTOCH

03.09.2018 13:16

"A keď to počúvali, pokračoval a povedal podobenstvo, pretože bol blízko Jeruzalema, a že sa oni domnievali, že sa naskutku zjaví kráľovstvo Božie. A tak povedal: Akýsi znamenitého rodu človek odcestoval do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a zase sa navrátil. A pred svojím odchodom zavolal svojich desiatich sluhov, dal im desať hrivien a povedal im: Kupčite, kým neprijdem. Ale jeho občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: Nechceme, aby tento kraľoval nad nami. A stalo sa, keď prijal kráľovstvo a navrátil sa, že rozkázal, aby mu zavolali sluhov, ktorým dal tie peniaze, aby zvedel, čo ktorý získal. A prišiel prvý a povedal: Pane, tvoja hrivna získala desať hrivien. A on mu povedal: Dobre, dobrý sluha; že si bol v mále verný, maj moc nad desiatimi mestami. Potom prišiel druhý a povedal: Pane, tvoja hrivna zarobila päť hrivien. A pán povedal i tomu: Aj ty buď nad piatimi mestami. A iný prišiel a povedal: Pane, tu hľa, tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v ručníčku. Lebo som sa ťa bál, pretože si prísny človek: berieš, čoho si nepoložil, a žneš, čoho si nesial. A pán mu povedal: Z tvojich úst ťa súdim, zlý sluha. Vedel si, že som ja prísny človek, že beriem, čoho som nepoložil, a žnem, čoho som nesial, a tak prečože si nedal mojich peňazí na stôl bankára, a ja prijdúc bol by som ich vzal s úrokami? A tým, ktorí tam stáli, povedal: Vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má desať hrivien. A oni mu povedali: Pane, má desať hrivien. Lebo hovorím vám, že každému, kto má, bude dané; ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. Ale tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som kraľoval nad nimi, doveďte sem a pobite ich predo mnou!" Lukáš 19:11-27

-   -   -

Svätí ľudia dnes hovoria: "Boh daj aby väčšina z týchto ľudí vrátila aspoň tú jednu hrivnu!" Život je veľký dar, teda čo sme my ochotní ponúknuť Bohu za tento dar? Aká je protihodnota za dar života? Nie je to náhodou iba život sám? Aby človek odovzdal svoj život Pánu Bohu a Jeho Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi, nemusí sa stať farárom. Každá oblasť života by mala byť v úprimnej snahe podriaďovaná Bohu. Bez osobného vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, je tento prirodzený kontakt, Božie Vedenie, vnútorný hlas a "videnie" na niekoľko krokov dopredu, úplne zatemnený. Príchuť tohoto žalostného stavu ľudských duší sajú už kojenci v materskom mlieku. Načo bezbožný človek vychováva dieťa? Načo pozýva do svojej spoločnosti ľudskú dušu? Aké ciele má dnes vlastne materstvo a rodičovstvo? Útoky zo strany satananových služobníkov pod falošnou vlajkou "kvázi homosexuálov" sú iba následkom tohoto žalostného stavu rodiny a morálky. Vnucovaná propagácia homosexuality škodí najviac samotným homosexuálom, ak niekto útočí na rodinu, rodina by sa mala zastaviť, zamyslieť sa, či je pre ľudské duše skutočnou pevnosťou založenou na pevných základoch:

 

Dom na skale a dom na piesku.

 

"Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak, a prišly rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak a prišly rieky, a zavialy vetry a zavadily o ten dom, a padnul a jeho pád bol veliký. A stalo sa, keď dokončil Ježiš tieto reči, že žasly zástupy nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako ich zákonníci." Matúš 7:24-29

 

-    -    -

 

Každý talent, každú schopnosť človek raz stratí. V rodinách sa dbá o rozvoj talentu, o vzdelanie, o materiálne zabezpečenie. Pokiaľ tento vývoj nekráča ruka v ruke zároveň s rozvojom ľudskej duše, pre ktorý je v našej kultúre a našom národe Svätá Biblia takmer nevyhnutnou pomôckou, z detí vyrastajú často krát materiálne zabezpečení a vzdelaní mrzáci. Pán Boh jasne stanovil pravidlá, v ktorých pulzuje náš Vesmír. Tieto pravidlá nie je možné obísť. Je možné iba žiť s Nimi v harmónii.

Veľké tajomstvá Biblie dokáže citom pochopiť dokonca i dieťa. Ako je možné, že na základných školách a stredných školách nie je ani zmienka o našom národnom poklade - Svätej Biblii, najvzácnejšieho slovenského prekladu Biblie pána profesora Roháčka? Ale v škole sa učí matematika, fyzika, chémia, telesná výchova, etická výchova, zemepis, hospodárstvo Južnej Ameriky a ťažké tony naskutku nepotrebných informácií... ale ani na náboženstve okrem kadejakých tendenčných cirkevných kníh za desať rokov absolvovania náboženstva v školách, ktoré som navštevoval, nepadla o žiadnej Biblii ani zmienka! Katastrofálne zlyhanie katolíckej cirkvi, alebo účel, či dokonca strach, že by aj duša dieťaťa mohla vycítiť možnosť osobného vzťahu s Bohom? 

 

-      -      -

 

Život je iba jednou epizódou z kozmického cyklu inkarnácií. Málokomu je z Božej Milosti dovolené tento rozsah, ktorý presahuje hranice ľudskej mysli "vidieť". Ale to nie je až také dôležité, človek by sa o to nemal snažiť. Ak Pán Boh dá, príde to v pravý čas, akoby samé od seba. Snahy o získanie mystických schopností sú na ceste k Bohu stratou času.

Je jasne napísané, čo máme robiť a o čo sa má človek v živote snažiť:

 
"Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno, žeby vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy, skrze svojho Ducha, mocou zosilnieť na vnútornom človekovi, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenený v láske, a pevne založení, dokonale vládali pochopiť so všetkými svätými, jaká je to šírka a dĺžka, hĺbka a výška, a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. A tomu, ktorý môže učiniť nad všetko, nesmierne viac než prosíme alebo rozumieme, podľa moci ktorá pôsobí v nás, tomu sláva v cirkvi v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia veku vekov. Ameň." Efežanom 3:14-21
 

-    -    -

Aj keď je možné niektoré schopnosti prenášať do nasledujúcich životov, prvotným cieľom, o čo by mal človek usilovať je láska k Bohu. Dokonca aj výber povolania a záujmov by mal byť u dieťaťa smerovaný s orientáciou na túto odvekú Pravdu.

Staroveké civilizácie stavali po celom svete pyramídy, aby elita spoločnosti dosiahla nové vtelenie v pozícii, z ktorej mohla ďalej ovládať svet. Vidíme, čo zo starých civilizácii ostalo. Jednoducho zmizli, svet a Boh sú jedno, nad Bohom nie je možné vládnuť, aj keď niekedy niekto má tú drzosť sa o to zubami-nechtami a často krát fascinujúcimi technológiami pokúšať. Skupiny Božích nepriateľov - zavrhnutých a zvhrnutých ľudí a často krát aj entít infiltrovaných na Zem z iných častí Vesmíru, (resp. iných časopriestrových dimenzií) majú svoju odplatu.

A svoju odplatu majú aj tí, ktorí Boha milujú, dokonca aj tí ktorí sa Ho snažia milovať celým srdcom. Náš Dobrotivý Pán Boh oceňuje aj snahu! HalleluJaHVH! Amen!

Vedomie ľudí, ktorí pracujú na hromadení lásky v duši, jedného dňa z Božej Milosti dosahuje stupňa, kedy sa oddeľuje zrno od pliev. Tak zmizli staroveké civilizácie. A práve toto obdobie dnes žijeme.

Podľa môjho chápania Biblie sa Vesmírne cykly periodicky opakujú. Zmiznutie starovekých civilizácii je uzavretím jedného Kozmického cyklu a zároveň začiatkom druhého.

Dokonca aj jeden z hlavných účelov chemtrails je odtieniť určitý typ žiarenia, ktoré citilivejší ľudia začali vnímať intenzívnejšie okolo roku 2012. Tým, ktorým ide o život, a ktorých toto svetlo oslepuje, teraz už neváhajú riskovať život na celej planéte...

Stupeň žiarenia ľudskej duše podľa môjho chápania udalostí zmiznutia dávnych civilizácií rozhoduje, či človek, resp. civilizácia bude môcť žiť v tomto svetle. Už mnohé civilizácie zažili Príchod Pána. Je veľmi pravdepodobné, že Príchod Pána zažijú už niektorí z nás.

Božie Slovo, zvlášť v Svätej Biblii zaznamenané Slová Božieho Syna Pána Ježiša Krista - Je Pravda, ktorej bez výhrad verím, zároveň povzbudenie, varovanie a istota:

 
"Vtedy budú dvaja na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú mlieť vo mlyne; jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Teda bdejte, lebo neviete, v ktorú hodinu a v ktorý deň prijde váš Pán." Matúš 24:40, 42
 
-   -   -