OBČANIA MAJÚ PRÁVO POSTAVIŤ SA NA ODPOR VLÁDE, KTORÁ ZAVÁDZA FAŠIZMUS A LIKVIDUJE ĽUĎOM ŽIVOBYTIE

20.10.2020 11:13

“All men recognize the right of revolution; that is, the right to refuse allegiance to, and to resist, the government, when its tyranny or its inefficiency are great and unendurable.” Henry David Thoreau

"Každý človek pozná, že má právo na revolúciu, teda právo odoprieť poslušnosť a postaviť sa proti vláde, vtedy keď tyrania vlády a jej neužitočnosť sú obrovské a neznesiteľné." Henry David Thoreau

-   -   -

Vzhľadom k tomu, že občania boli (sú) dokladovane okradnutí (okrádaní) o obrovský majetok, z ktorého mali prosperovať, majú právo v zmysle Ústavy SR, čl. 2, vziať späť delegovanú moc v štáte a to v zmysle ďalšieho čl.Ústavy SR čl. , 32...!!! Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Ak sa štátna zastupiteľská moc postaví primárnym nositeľom moci na odpor, majú občania právo použitia sily v takej miere, aby dosiahli svoj cieľ...!!! A ak štátna moc použije proti občanom silu, musí si byť každý vedomý, že sa za zneužitie právomoci bude zodpovedať...!!!

čl26 (1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

čl. 12 (4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody zaručené Ústavou SR !

Občianska neposlušnosť a právo na odpor majú svoje veľmi významné miesto v repertoári demokracie. Umožňujú, v krajnom prípade, zabrániť nielen tyranii väčšiny, ale tiež akejkoľvek systémovej nespravodlivosti. Obracajú sa pri tom na prirodzené právo a tiež ideu, že ak sa deje neprávosť, nie je potrebné, aby menšina čakala na to, kým si to uvedomí väčšina.

Samotné právo na odpor je zakotvené v Ústave SR, podľa článku 32: „Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

Z dikcie vyplýva, že sa jedná o základné ľudské práva uvedené v článkoch 14-25, teda pod túto ochranu formálne nespadajú (na rozdiel od Českej republiky, ktorá si ponechala Listinu práv z pôvodnej Ústavy ČSFR) napríklad politické práva. Zaujímavosťou je, že v Listine základných práv a slobôd (ktorá bola súčasťou Ústavy ČSFR) sa toto uznesenie objavilo na návrh SNR a ČNR s ním pôvodne nepočítala. Treba tiež uviesť, že právo na odpor môžu na území SR v krajnom prípade uplatniť iba občania SR.

Právo na odpor má za cieľ odvrátenie útoku smerujúceho proti samotným základom demokratického poriadku, ktoré sú založené na rešpektovaní ľudských práv. Ako podotýka Thoreau "Každý človek pozná, že má právo na revolúciu, teda právo odoprieť poslušnosť a postaviť sa proti vláde, vtedy keď tyrania vlády a jej neužitočnosť sú obrovské a neznesiteľné." Henry David Thoreau

Viac tu: https://www.facebook.com/139060432783052/photos/ob%C4%8Dianska-neposlu%C5%A1nos%C5%A5-a-pr%C3%A1vo-na-odpor-vzh%C4%BEadom-k-tomu-%C5%BEe-ob%C4%8Dania-boli-dokladov/447153541973738/