OBCHODNÉ PODMIENKY

19.07.2018 14:21

OBCHODNÉ PODMIENKY

Vymedzenie pojmov

         1.     Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.biblik.sk je spoločnosť WEBNODE AG, www.webnode.

         2.     Predávajúcim a Správcom www.biblik.sk (ďalej len Správca) je Miroslav Raninec – biblik.sk,  so sídlom:

        Soblahovská 1108/21, 911 01 Trenčín, tel.: 032/240 00 65, e-mail: biblik(zavináč)biblik.sk; IČO 41859545, DIČ:  1122806113

3.     Dodávateľom tovarov,  služieb a poskytovateľom rady a pomoci ponúkanej na e-shope www.biblik.sk  je spoločnosť Miroslav Raninec – biblik.sk, so sídlom Soblahovská 1108/21, 911 01 Trenčín, tel.: 032/240 00 65, e-mail: biblik(zavináč)biblik.sk;    IČO 41859545, DIČ:  1122806113

4.     Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

5.     E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6.     Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7.     Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

8.     Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

9. Kupujúci je povinný riadiť sa predovšetkým dobrými mravmi, žiadame našich zákazníkov o normálnu komunikáciu, informovanosť, diskrétnosť a korektnosť, ktorá je samozrejmosťou rovnako aj u nás.

10. E-mailovú adresu uverejňujeme v tvare biblik(zavináč)biblik.sk, kôli spamovej ochrane. Prosíme vás zmažte (zavináč) a napíšte @

 

Podmienky používania internetovej stránky

Vážený návštevník, vitajte na našej internetovej stránke www.biblik.sk

Vstupom na www.biblik.sk, jej používaním a prehliadaním súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok a ste nimi viazaní. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, stránku www.biblik.sk, prosím, nepoužívajte. Správcom stránky je spoločnosť Miroslav Raninec – biblik.sk, so sídlom Soblahovská 1108/21, 911 01 Trenčín, tel.: 032/240 00 65, e-mail: biblik(zavináč)biblik.sk; IČO 41859545, DIČ:  1122806113

 

Správca je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom oprávnený vykonávať majetkové práva k tejto internetovej stránke.

Tento dokument obsahuje rôzne informácie a právne informácie týkajúce sa obsahu stránky a vzájomnej komunikácie. Tu uvedené právne informácie sú platné pre túto stránku a nemusia platiť a vzťahovať sa na ďalšie internetové stránky správcu.

Spôsob objednávania

Objednávať tovar si môžete on-line priamo na www.biblik.sk. Pokiaľ Vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu biblik(zavináč)biblik.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, Vašu presnú adresu a telefónne číslo. Upozorňujeme, že pre zrealizovanie objednávky je preferovaná registrácia na stránke, registrácia však nie je vyžadovaná. Ak chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne - na adresu uvedenú v kontaktoch, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo a my vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, k uzavretiu ktorej sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim, a zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

 

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou, prípadne kuriérskou spoločnosťou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou, prípadne kuriérskou službou.
 4. Obsahovú náplň knihy oficiálne vydanej vydavateľom.
 5. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 6. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, nemôžeme to považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb ich bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 2. Zaplatiť  za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci na základe objednávky tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého aj opätovného doručenia tovaru.

Ceny tovaru

Zľavy na www.biblik.sk  nemožno kombinovať s inými zľavami. Zákazníkom garantujeme výšku ceny platnú pri zadaní záväznej objednávky. Vyhradzujeme si právo na zmenu poštovného na základe zmeny ceny zo strany Slovenskej pošty, prípadne kuriérskej spoločnosti. O zmene ceny Vás budeme bezodkladne informovať. Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny cien na internetovej stránke. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a slúži zároveň ako dodací a záručný list. Ak nie je stanovené inak, k cene tovaru je na faktúre pripočítané aj poštovné.

Reklamačné podmienky a vrátenie tovaru

Zákazník je povinný dôkladne sa zoznámiť s dodaným tovarom a o zistených chybách informovať predávajúceho do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Poškodený tovar zašlite späť obyčajnou zásielkou na adresu: Biblik.sk, Soblahovská 1108/21, 911 01 Trenčín

 

Písomné oznámenie o zistenej chybe zaslané predávajúcemu musí obsahovať stručný popis chyby a spôsobu, akým sa prejavuje. Pri CD a DVD treba uviesť stopu a čas, pri ktorom sa chyba prejavuje,  pri knihách Vás prosíme vyznačte čísla poškodených alebo chýbajúcich strán. Tovar nesmie byť mechanicky poškodený nesprávnym zaobchádzaním, prípadne prehrávacím zariadením kupujúceho. K reklamácii je potrebné priložiť kópiu dokladu o zaplatení a kópiu faktúry. Reklamovaný tovar vám vymeníme za nový, prípadne za iný podľa Vášho výberu, alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Na všetok u nás zakúpený tovar sa vzťahuje 24-mesačná záručná lehota. Predávajúci si v zmysle zákona vyhradzuje 30-dňovú lehotu na posúdenie reklamácie. V prípade vrátenia bezchybného tovaru je kupujúci povinný poslať ho do 7 pracovných dní od doručenia na adresu v nepoškodenom pôvodnom obale. Vzťahuje sa to aj na produkty balené v ochrannej fólii – ak je fólia poškodená alebo odstránená, vrátenie bezchybného tovaru nemôžeme akceptovať (DVD a CD nesmie byť poškodené, týka sa to aj plastového obalu).

 

Ochrana osobných údajov

Správca si cení Váš záujem o obsah www.biblik.sk a rešpektuje Vaše súkromie. Niektoré údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú návštevníci stránky správcovi, môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len zákon)

Správca okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava žiadne ďalšie informácie o používateľoch/návštevníkoch stránky. Všetky údaje, ktoré návštevníci poskytnú správcovi, budú spracované v zmysle zákona a nebudú poskytnuté tretím osobám. Spoločnosť Miroslav Raninec-biblik.sk, so sídlom Soblahovská 1108/21, 911 01 Trenčín, nezodpovedá za porušenie dobrých mravov, týchto obchodných podmienok, ani za zhromažďovanie osobných údajov, ani za porušenie platnej legislatívy Slovenskej republiky zo strany prevádzkovateľa stránky www.biblik.sk - spoločnosti WEBNODE AG.

Vlastníctvo

Všetky materiály, ktoré sú použité na tejto stránke (dokumenty, logá, grafiky, zvuky, obrázky, videá atď.), sú chránené obchodnou úpravou a inými zákonmi. Práva súvisiace s duševným vlastníctvom prislúchajú správcovi a/alebo prípadnému poskytovateľovi tretej strany.

Linky na externé stránky

Správca stránky nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah stránky tretích strán, na ktoré existujú prepojenia zo stránky správcu. Uvedenie akéhokoľvek hypertextového odkazu na stránky iných subjektov v nijakom prípade neznamená, že správca schvaľuje stránky iných subjektov a/alebo ich obsah.