OBCIANSKYTRIBUNAL.SK

20.03.2019 19:08

obcianskytribunal.sk

https://www.mojevideo.sk/video/2f420/ustava_je_nasa_zbran.html

 

Článok do jednotlivých  regionálnych novín v rámci SR :

                                                     

S p ô s o b , ako sa OSLOBODIŤ od  EXEKÚCIÍ - DLHOV a  z  OTROCTVA  BIEDY !

„Na Slovensku je cca 4 milión exekúcií, ktorými je postihnutá priemerne skoro každá rodina“

S p ô s o b , ako  ZACHRÁNIŤ  ďalšie životy a utrpenie našich spoluobčanov SR !!!

 

        Podľa dostupnej štatistiky na Slovensku len za rok 2017 spáchalo samovraždu 506 našich spoluobčanov a pokúsilo sa o samovraždu 841 ľudí ! Počet týchto obetí je alarmujúci, u pokusoch o samovraždu je skutočne oveľa vyšší, no do štatistiky sa to  n e d o s t a l o !   

      Verejnoprávne média mlčia a politici, ktorí túto neslobodu a tyraniu spôsobili s tým nerobia nič, ale práve opačne naďalej ju prehlbujú ! Národ sa čím ďalej viac potápa v sociálnej a celkovo v hmotnej kríze o čom svedči aj alarmujúca štatistika samovrážd, ich pokusov, psychických porúch a ochorení, alkoholizmu, narkománie atď., v dôsledku čoho dochádza k enormnému nárastu aj násilnej trestnej činnosti, týraniu a zanedbávaniu čo i len najzákladnejších ľudských práv u svojich blízkych príbuzných a zverených do opateri, žiaľ väčšinou aj maloletých a našich starších spoluobčanov !

     Dňa 9.11.2013 z vôle ľudu v z n i k o l Občiansky tribunál SR, ktorý je aj podľa medzinárodného práva v dobe neslobody dočasné štátne zriadenie v stave ústavnej núdze, teda je ako jediný a najvyšší legálny, legitímny ústavný aj štátny orgán SR ! Okrem iných účinných opatrení na dosiahnutie zmeny tohto neústavného stavu Občiansky tribunál  zverejnil na svojej webovej stránke www.obcianskytribunal.sk VZOR na podanie Podania na ZASTAVENIE EXEKÚCIE ! Doporučujeme spoluobčanom spracovať a podávať svoje podania podľa zverejneného vzoru s názvom „ Podanie právotvorných a štátotvorných občanov SR na  z a s t a v e n i e  neústavnej exekúcie.

           Podľa predloženého vypracovaného vzoru môžete počítačom, alebo aj ručným písmom v 3 x výtlačkoch vyhotoviť Podanie na zastavenie exekúcie, z čoho 2 x výtlačky podpísané vlastnou rukou zašlite doporučene na príslušný Okresný súd, ktorý vydal poverenie na výkon exekúcie a 1 x výtlačok zašlite doporučene na adresu povereného exekútora. Pokiaľ chcete ušetriť peniaze za poštovné, tak môžete predmetné Podanie v 3 x výtlačkoch podať aj priamo na Vašom Okresnom súde, avšak jeden navyše /4 / vypracovaný výtlačok Podania si nechajte potvrdiť na podateľní Vášho Okresného súdu pre Vašu potrebu ! Každý Okresný súd je Vaše podanie povinný prijať a odstúpiť ho na príslušný súd, ako aj príslušnému exekútorovi !

         Od tej chvíle Vášho podania v zmysle platného zákona  n e m u s í t e  ďalej splácať dohodnuté splátky exekúcie a poverený exekútor v zmysle zákona vo výkone exekúcie  ďalej konať  n e s m i e  až do konečného právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci  !

      „ Príslušný súd Vášmu podaniu na zastavenie exekúcie musí v zmysle zákona, ale predovšetkým v zmysle Ústavy SR  v y h o v i e ť  a predmetnú exekúciu  z a s t a v i ť  „ ! Akékoľvek nerešpektovanie zákona a predovšetkým Ústavy SR by bolo n e z á k o n n é a v takom prípade bude akýkoľvek štátny orgán za to niesť aj trestnoprávne následky !   

       Týmto Vás Občiansky tribunál zároveň informuje, že tieto informácie, ako aj ďalšie súvisiace dôležité informácie sú zverejnené na webovej stránke Občianskeho tribunálu SR na www.obcianskytribunal.sk  , na Facebooku zadať do kolonky hľadať: Občiansky tribunál rozumu, pravdy a lásky... , na internete - YouTube video s názvom  - Spôsob ako sa oslobodiť od EXEKÚCII a DLHOV- Občiansky tribunál SR.

                                                 Výbor Občianskeho tribunálu SR.

obcianskytribunal.sk