PÁN ČISTÍ CHRÁM / CLEANSING OF THE TEMPLE (SK, ENG)

05.06.2020 13:12

"A bola blízko Veľká noc Židov, a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema a našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomencov tam sediacich a spravil zo šarinových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal a tým, ktorý predávali holubov, povedal: Odneste toto odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnice! A jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané: Revnivosť za tvoj dom ma zožiera. Vtedy odpovedali Židia a riekli mu: Jaké znamenie nám ukážeš, že toto činíš? A Ježiš odpovedal a riekol im: Zborte tento chrám, a vo troch dňoch ho postavím. Vtedy povedali Židia: Štyridsaťšesť rokov staväli tento chrám, a ty ho postavíš vo troch dňoch? Ale on hovoril o chráme svojho tela. A potom, keď vstal z mŕtvych, rozpamätali sa jeho učeníci, že im to povedal, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. A keď bol v Jeruzaleme na Veľkú noc, na ten sviatok, uverili mnohí v jeho meno vidiac jeho divy, ktoré činil. Ale on, Ježiš, sa im nesveril, pretože on znal všetkých a že nepotreboval, aby mu niekto vydal svedoctvo o človekovi, lebo on vedel, čo bolo v ktorom človekovi." Ján 2:13-25

___________________________________________________________________________

 

"And the Jews' passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem,

And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting:

And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep, and the oxen; and poured out the changers' money, and overthrew the tables;

And said unto them that sold doves, Take these things hence; make not my Father's house an house of merchandise.

And his disciples remembered that it was written, The zeal of thine house hath eaten me up.

Then answered the Jews and said unto him, What sign shewest thou unto us, seeing that thou doest these things?

Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up.

Then said the Jews, Forty and six years was this temple in building, and wilt thou rear it up in three days?

But he spake of the temple of his body.

When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them; and they believed the scripture, and the word which Jesus had said.

Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did.

But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men,

And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man." John 2:13-25