PERLY Z KATOLÍCKEHO KALENDÁRA (PRE POKROČILÝCH)

04.06.2019 16:48

"Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať tvoje stezky." Príslovia 3:5-6

"Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej."
 

-   -   -

Biblické varovanie, či skôr dobré odporúčanie z horeuvedených veršov platí samozrejme aj pre rozumnosť katolíckej cirkvi. Človek, ktorý vážne hľadá Boha, by sa nemal spoliehať ani na rozumnosť študovaných farárov. Raz tuším Eistein o nejakých vedcoch povedal: "Oni nevedeli, že sa to nedá postaviť, a postavili to!" Tým chcel najskôr povedať, že v škole sa častokrát učia veci, ktoré prestávajú platiť. To, o čom by mohli byť celé knihy, biblické verše hovoria jednou vetou: "Odovzdaj sa celý Bohu a viac sa o nič nestaraj!" Aj tak by sa dal preložiť biblický verš Príslovia 3:5 Je to o absolútnej dôvere Bohu, nie o absolútnej dôvere nejakému človeku, dokonca ani k farárovi! Tí, ktorí označovali ľudí za heretikov, zločincov, odpadlíkov a modloslužobníkov (ako napísali na mitru Jane z Arcu - Hérétique, relapse, apostate, idolâtre) vlastne nimi sami odjakživa boli. Kedysi upaľovali ľudí a predávali odpustky, dnes sami seba odporúčajú ako jedinú cestu k Bohu. Namiesto Pána Boha a Pána Ježiša Krista, Ktorý odjakživa JE, každá organizácia má nejaké predstavy o Bohu, rozvetvené do ukrutných podôb a detailov, ako keby ste ku Spáse potrebovali minimálne doktorát z teológie. A ak ho nemáte predhodia vám ako sviniam takéto pomyje:

       PERLY Z KATOLÍCKEHO KALENDÁRA:

Snáď jediná dobrá vec medzi týmito svinstvami je, že sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľvek hriechu, aj ľahkému. Ale ináč, keď to čítate, ťažko existuje kresťan, ktorému by z tých vecí o odpustkoch nebolo zle. V katolíckej cirkvi všetko dookola musí byť sväté, len človek nie! Stačí tá svätá fraška okolo - sväté prijímanie, svätá spoveď, či najsvätejšie sviatosti! Je až neuveriteľné, čo si ľudský rozum dokáže vymyslieť, nie nadarmo niektorí kazatelia už od čias Luthera otvorene považujú katolícku cirkev za oddelenú, odtrhnutú a odpadnutú od Krista. Vlastne popri armáde svätých, Márie a rôznych metód na zmazanie hriechu je Kristus už len tak dopočtu, v návode na "Odpustky" je spomínaný len tak mimochodom, ak vôbec! A hneď v úvode je vlastne napísané, že Starý zákon OKO ZA OKO ZUB ZA ZUB je možné nejakým rozumovaním obísť! Ak existuje nejaký farár, ktorý verí, že plné odpustenie hriechov je možné získať nejakými skutkami, vlastne stačí, aby ste si spravili školu, alebo nejaký kurz, alebo to "vyvážite" dobrými skutkami a kľudne môžete hrešiť ďalej, ak poznáte tú "tajnú" metódu na zmazanie hriechu, s ktorou obchoduje dodnes tá najsvätejšia cirkev!

V skutočnosti však Vesmírny Zákon nepustí, vždy za hriech bude nasledovať odplata:

 
"Hospodin je dlho shovievajúci a veľký čo do milosti, ktorý odpúšťa neprávosť a prestúpenie, ktorý však nijakým činom nenechá bez trestu vinného, ale navštevuje neprávosť otcov na synoch, na treťom i na štvrtom pokolení." Numeri 14:18

-   -   -

"6A Hospodin idúc popri ňom volal: Hospodin, Hospodin, silný Bôh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy, 7ktorý zachováva milosť tisícim a odpúšťa neprávosť, prestúpenie a hriech, ktorý však nijakým činom nenechá bez tresu vinného, ale navštevuje neprávosť otcov na svojich synoch i na synoch synov, na treťom i na štvrtom pokolení." Exodus 34:6-7

-     -     -

 

Bohužiaľ, aj školy pre farárov sú školy pre spodinu, miesto vzdelanie to skôr ako väčšinu školstva, kde má prístup bežný človek môžeme nazvať vzdialenie. Máloktorý poslucháč teológie nastúpi niekedy na Cestu Hľadania Boha a ak áno, bude to mať kôli "výplachu mozgu", ktorému sa dnes hovorí "štúdium" alebo dokonca "vzdelanie" ešte ťažšie ako človek, ktorý nikdy nemal ani poňatia o nejakom náboženstve. Ale každý z tých, kto hľadá, nachádza, tak hovorí náš Pán. Teda nielen kňaz, poslucháč náboženstva či cirkvi, ale každý, kto hľadá! V živote hľadajúceho človeka existuje obdobie zvané " Temná noc duše ". Vtedy, keď už si človek myslí, aký je dobrý, ako sa mu darí sebaovládanie, ako pokročil, prichádzajú všetky charakterové sklony a nedostatky a začínajú ohýbať človeka ako víchor ohýba klasy. Ako klas bezmocný pri závane vetra ohne sa na stranu kam fúka, aj človek musí pochopiť, aký je pred Bohom bezmocný a slabý. Že bez Jeho Milosti nielenže neexistuje odpustenie hriechov, ale v skutočnosti bez Neho človek neexistuje vôbec! Iba si človek myslel, že je nejaká individualita, že niečo v živote dokázal, ale ak vážne hľadá Boha, Boh mu ukáže Kto vlastne JE! Ale to by človek musel naozaj chcieť v Pravde poznať Boha a samého seba, lebo slepá praktizácia náboženstva je niečo ako ateizmus - človek si myslí, že vie - má nejaký názor a viac ho nezaujíma. Ako môže človek nejakým dobrým skutkom, či najsvätejším činom získať odpustenie, keď v skutočnosti nie je činiteľom? Či môže jediný lúč získať Slávu Slnka? Kto je to vlastne Boh, kto je to vlastne človek? A kto je váš duchovný vodca, a ako mu môžete len tak veriť? Slepou vierou v autority bez skúmania pravdivosti cirkevných (či svetských) tvrdení sa len zbavujete zodpovednosti hľadať Pravdu a skúmať Božie Slovo! Keď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla, nie je vám pohodlnejšie radšej takýmto zmýšľaním hodiť zodpovednosť na niekoho iného a slúžiť diablovi, preto, že v skutočnosti Bohu ani nechcete slúžiť? Potom vám nepomôže ukázať na diabla a tvrdiť, že ste poblúdili preto, že to on vás oklamal! Nepomohlo to ani Eve a ani Adamovi - prvým ľuďom, nepomôže to ani vám! Teda prenechať zodpovednosť za vlastnú dušu cirkvi či farárovi, bez toho, že by ste skúmali pravdivosť ich učenia - to je naivná hra! Čo by ste sa viac mali báť toho, že aj taký farár môže byť vlk v ovčom rúchu, viac sa bojíte vyjsť zo svojej zóny pohodlia a prevzatia vlastnej zodpovednosti, tak to radšej nechávate na cirkev, že hádam sa nemýli, keď je to teda už oficiálne uznané! Na to môžete doplatiť:

"Lebo takí falošní apoštolovia sú ľstivými robotníkmi, pretvarujúcimi sa na apoštolov Kristových. A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla. Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služobníci pretvarujú, ako čo by boli služobníkmi spravedlivosti, ktorých koniec bude podľa ich skutkov." II. Kor. 11:13-15

-   -   -

Keď sa Budhu pýtali, aký má názor na reinkarnáciu povedal: "Nemám žiadny názor. Oslobodil som sa od všetkých názorov." Ale ak by ste si v nejakom dnešnom modernom kresťanskom zbore chceli ponechať niečo, k čomu ste sami dospeli (hoci by to aj bola pravda), musíte sa prispôsobiť kolektívnemu mysleniu -  pokloniť sa  niekomu inému ako Bohu! (Mat. 4:9) Akejsi kolektívnej ilúzii a životu v bubline, že iba ten oficiálny názor či oficiálny výklad Biblie preferovaný vašou organizáciou je ten jediný správny a spásonosný! V takejto bunke "Matrixu" dnes žijú obrovské skupiny ľudí. Niektorí "vedci" sa s vami nebudú baviť o prírodných javoch, pokiaľ ste neštudovali tritisíc zbytočností chodiacich okolo podstaty veci, a rovnako niektorí "duchovedci" či členovia cirkví vás budú považovať za pomýleného, pokiaľ neveríte ich kolektívnej predstave - a tak vychovali aj svoje stádo. Nie je náhodou takzvané vzdelanie tiež len náboženstvo? Keď sa dnes budúci vedci učia, že atmosféra Slnka je teplejšia ako povrch Slnka, čo je v rozpore s termodynamickými zákonmi, potom tým takzvaným vzdelaním či náboženstvom je možné vytvoriť ilúziu o čomkoľvek, aj ilúziu o rôznych pravdách a kľudne aj ilúziu o Bohu. Ale pretože Pravda, Boh a Pán Ježiš Kristus JE, v skutočnosti nikdy nemôže byť Pravda ilúziou, pretože Slová Pána Ježiša Krista v Biblii sú Svätá Pravda. Viera v Boha a Pána Ježiša Krista nie je o nejakom iluzórnom Bohu, jedná sa o niečo konkrétne a skutočné, vyžaduje to však schopnosť porozumieť, túžbu chcieť pochopiť veci z hľadiska obsahu, nie z hľadiska formy. Akékoľvek predstavy musia ísť preč, všetko naučené, a intelektuálne pochopené musí ísť preč. Tak ako farizeji nemohli pochopiť, ako je možné za tri dni postaviť chrám, ktorý stavali 46 rokov, takisto nie je možné študovať duchovedu, či nejako sa vzdelávať o Bohu. Je to vlastne strata času, pretože Boha ak človek chce, môže rovnako dobre poznávať v tom, čo práve robí. Bdieť, všímať si, hľadať a nachádzať. Je snáď ľahšie ako meditovať nad krásou kvetu či spevom vtáka 10 rokov študovať botaniku a ornitológiu? Načo je človeku vedieť, kde je aký verš v Biblii, keď mu uniká jeho význam? Hľadajú duchovní vodcovia Slávu Boha, alebo chcú oslavovať sami seba ľudskou múdrosťou, zaujímavými prednáškami, svojim umom a titulmi? Bieda duchovných vodcov a náboženský blud udržiavajú civilizáciu sterilnú! Aké plody sme ako ľudstvo priniesli Bohu? Či nie práve náboženskí vodcovia majú ľudí učiť, ako si stanovovať ciele? To by teda kresťanské spoločenstvá mali byť omnoho lepšie organizované a držať spolu a pomáhať si, budovať sa, starať sa o seba ako mravci. Treba si brať príklad od židov zo Starého zákona - keď si požičiavali navzájom peniaze, nemohol žid židovi rátať žiadny úrok!!! Ale nežidovi sa kľudne požičiavalo na úrok. O čo popredu je potom taký národ od ostatných, keď väčšina modernej civilizácie platí úroky cudzím?

Osobne mi je nesympatická aj teológia a zvlášť teozofia, akákoľvek ľudská múdrosť snažiaca sa uchopiť, vtesnať do formy hoci aj najskvelejšieho rozumu Samého Boha! Ľudské cesty to sú cesty, ktoré k Bohu a Pravde vedú obrovskou okľukou, ak vôbec. Pravda, o čomkoľvek je jednoduchá a prostá. Aj jadrový fyzik či molekulárny biológ keď chcú, vedia podať človeku informácie tak, aby im rozumel a pochopil, aká je pravda o určitom jave. Pre kresťanov nestačí Bibliu kdesi počúvať v kostolíčku a najhoršie je, keď vás niekto učí, ako jej máte rozumieť (cirkev, zbory a pod.) Pretože nie je možné slovom vystihnúť hĺbku a šírku obsahu, zase by ste dospeli najskôr iba k nejakému podobenstvu. Nabudúce, ak Boh dá, pokúsime sa podobenstvom vysvetliť podobenstvá, ale to by ste mali skúšať sami, či je možné ináč ako je už pôvodne napísané vôbec zapísať verš z Biblie! Jedna veta, nad ktorou sa hodiny a hodiny namáhate, aby ste jej význam pochopili, keď ju precitnete, je lepšia ako celé hodiny štúdia či prednášok. Skrátka sa musíte namáhať, aby ste tú Bibliu správne pochopili a najlepšie je úplne zabudnúť na všetko, čo vám o Biblii či Bohu vôbec niekedy hovorili, nech to boli aj ľudia, ktorých ste považovali za svätých. Vy môžete (aj keď nie ste študovaný, či nemáte zrovna vysoké IQ - ak viete čítať, môžete dosiahnuť úroveň chápania Božieho Syna). Najvyšší Pán slúžil a umýval nohy, a kdejaký teológ či filozof sa považuje za pastiera, vyhlási seba alebo svoje učenie za pravdivé a sväté! Na základe čoho vlastne ľudia veria katolíckej cirkvi? Na základe domnienky, že hádam oni sú tí praví vysvätení odborníci?

"Ktorýže z tých dvoch učinil vôľu otcovu? Povedali mu: Ten prvý. A Ježiš im povedal: Ameň vám hovorím, že publikáni a smilnice vás predchádzajú do kráľovstva Božieho. Lebo prišiel k vám Ján cestou spravedlivosti, a neuverili ste mu, ale publikáni a smilnice mu uverili. A vy ste to videli, ale ani neskoršie ste toho neľutovali, aby ste mu boli uverili." Matúš 21:31-32

-   -   -

V možnosti Poznania Boha sú si podľa mňa všetcia ľudia rovní, ak vedia aspoň čítať, či majú čas a možnosti modliť sa a meditovať, lebo aj keď to dnes už tak nevyzerá, hlboko v Srdci má každý cit a jedine tak je možné "pochopiť" Bibliu a nájsť Cestu k Bohu, lebo  všetko ostatné  okrem toho, že človek uvidí niečo dobré zo svojej práce (a práce na sebe) je  márnosť , vrátane ľudskej múdrosti, ako keby každá múdrosť, a každé dielo či vzdelanie človeka bolo pred Bohom prach. Iba to, čo On robí, má skutočný význam. On dal Svojho Syna Pána Ježiša Krista - vlastne Samého Seba ako Živú Vodu ľudstvu, to nemôže sám od seba urobiť žiadny človek - žite zo Mňa, aj keby SOM mal umrieť! Najedzte a napite sa zo Mňa! Veď vám to má utíšiť hlad a smäd, tak nech Ma kôli vám aj roztrhajú! (akoby Boh stvoril celý Vesmír pre dobro a prospech človeka) Ale pretože Boh JE, nerodí sa a ani neumiera. Ľudské "JA" môže aj musí zomrieť, veď na to sa vlastne narodilo, ale SOM neumiera. Čím sa Mu chce smrteľník rovnať, akým činom bez plnej moci vládnuť nad životom a smrťou každého atómu vo Vesmíre? Či dokáže niekto zničiť všetky vesmíry a znova ich stvoriť kedy chce?

-   -   -

"Čím predídem Hospodina, skloním sa pred Bohom výsosti? Či ho predídem so zápalnými obeťami, s ročnými teľcami? Či azda bude mať Hospodin záľubu v tisícoch baranov, v desiatkach tisícov potokov oleja? Či dám svojho prvorodeného za svoje prestúpenie, plod svojho lona za hriech svojej duše? Oznámili ti, človeče to, čo je dobré, a čo požaduje Hospodin od teba; iba to, aby si činil súd, miloval milosrdenstvo a chodil pokorne so svojím Bohom." Micheáš 6:6-8