POCHOD ZA RODINU KAŽDÝ PIATOK AJ V TRENČÍNE (AKTUALIZOVANÉ 1x)

30.11.2018 16:20

Z iniciatívy Mariána Kuffu sa v slovenských mestách pravidelne konajú piatkové pochody za rodinu. V Trenčíne sa pochod za rodinu koná každý piatok po omši v kostole Notre Dame (omša sa začína o 17:00)

 

Začiatok pochodu je cca o 17:45 pred kostolom Notre Dame 

(ul. 1. Mája, kostol Notre Dame sa nachádza oproti Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne)

Pochod pokračuje smerom do centra mesta, 1. zastávka je pri budove Laugaricio, 2. zastávka pred Verejnou knižnicou, 3. zastávka na Štúrovom námestí pred okresným úradom.

Pochodu sa v piatok 23.11.2018 zúčastnilo asi 30 ľudí, vrátane katolíckeho kňaza a rehoľných sestier. Pochod sa začal zhromaždením pred kostolom Notre dame a následne modlitbou Verím v Boha. Potom nasleduje modlitba Otče náš a po skončení krátkych modlitlieb sa skupina ľudí vydáva na pochod. Ľudia za pochodu spievajú chorál Ave Maria, niektorí nesú transparenty a sviečky:

 
   POCHOD ZA RODINU - zastávka pred VKMR v Trenčíne na ul. Jaselská

 

Na každej z minimálne troch zastávok ľudia ticho odriekajú najprv modlitbu Otče náš a potom opakujú modlitbu Zdravas' Mária, modlia sa tzv. Ruženec. Na poslednej zastávke pred Okresným úradom si môžete vypočuť aj príhovor kňaza, ktorý je vždy originálny, na záver dáva kňaz ľuďom požehnanie. Na pochode si môžete vypočuť skrátené vyhlásenie SLOVENSKÉHO DOHOVORU ZA RODINU:

"My, občania Slovenskej republiky, vyzývame predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády SR a ministra spravodlivosti, aby oznámili Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru a tak „vzali späť“ podpis zástupcu Slovenskej republiky pod diskriminačným a rodovo-ideologickým Istanbulským dohovorom.

Muž a žena sa vzájomne dopĺňajú a obohacujú, a preto:

• odmietame, aby sa naše deti na všetkých stupňoch škôl učili tzv. „nestereotypným“ rolám a odmietame snahu vykoreniť tzv. „stereotypné“ roly; (čl. 14, bod 1 Dohovoru),

• odmietame, aby Výbor GREVIO založený Istanbulským dohovorom dostal právo vykladať čo bude „stereotyp“ (čl. 66 až 70 Dohovoru),

• odmietame cieľ Dohovoru: odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien. (čl. 12, bod 1 Dohovoru). Stereotypy nie sú vždy niečo zlé. Ľudové tradície, veľkonočné zvyky či ľudové tance, ktoré sú založené na stereotypných rolách mužov a žien, spolutvoria naše historické bohatstvo a národnú identitu. Sme suverénny štát a nemienime o týchto stereotypoch debatovať s nejakým výborom GREVIO.

• odmietame zavádzanie tzv. „rodovej identity“ nezávislej od pohlavia do legislatívy SR (čl. 4 bod 3 Dohovoru)

To ako si muž a žena budú deliť úlohy v rodine je ich rozhodnutie. Či si rozdelia úlohy stereotypne alebo nestereotypne, do toho sa štát nemá čo starať. Podporujeme odstraňovanie násilia na ženách bez diskriminácie obetí, ale odmietame rodovú ideológiu, ktorú chce vnútiť Istanbulský dohovor do škôl. Nikto nemá právo experimentovať na našich deťoch. Muž je muž a žena je žena, lebo sa takí narodili." Celé znenie tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/vyhlasenie-iniciativy-slovensky-dohovor-za-rodinu/

 

Pochod za rodinu môžete prísť podporiť svojou účasťou aj vy.

Viac informácií tu:

https://slovenskydohovorzarodinu.sk/piatkove-ruzencove-svieckove-pochody/

 

AKTUALIZÁCIA 30.11.2018 18:52: Pochod za rodinu sme prišli svojou účasťou podporiť aj dnes. Najviac sme sa tešili na príhovor jednoho zo známych kňazov, žiadny kňaz však na dnešný trenčiansky Pochod za rodinu výnimočne neprišiel. Atmosféra však bola aj dnes pokojná a uvoľnená, skrátka nevyzeralo to ako stádo bez pastiera. Mladý kňaz, ktorý sa pochodov zúčastňuje a ktorý dnes neprišiel, sa nehrá na žiadneho vodcu, obvykle ticho kráča uprostred ľudí ako jeden z nich. Možno si aj on uvedomuje, že je iba jeden Pastier - Kristus. Pochodu sa dnes zúčastnilo rovnako asi 30 ľudí, medzi nimi aj skupina mladých ľudí. Ako sme sa dozvedeli, chcú niečo urobiť so súčastnou situáciou. Podľa slov jedného mladého chlapca je lepšie prísť a podporiť dobrú vec ako vysedávať v krčme. Dnešná situácia je však už boj o prežitie a obstojí iba človek v plnej Božej výzbroji, teda ten, kto celým svojim životom neustále smeruje k láske a k Bohu:

 

Duchovná výzbroj.

"Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie, modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých, i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, za ktoré posolstvujem v reťazi, žeby som ho zvestoval prosto a smele, jako mi náleží vravieť."

Efežanom 6:10-20