POHĽAD KRESŤANA NA KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO

01.03.2018 16:03

„Božie Písma sú pre mňa to jediné, z čoho môžem vychádzať aj v každej veci, ktorá má váhu a dôležitosť.“ John Knox, zakladateľ škótskej presbyteriánskej cirkvi o Biblii

-     -     -

V katolíckom náboženstve je dodnes uznávaný rituál premieňania oplatky na telo a krv Kristovu, tzv. transsubstanciácia. Ak tomu niekto verí, je to jeho náboženstvo.

Ak pozorne počúvate slová kňaza, katolícka omša má blízko k starým pohanským rituálom. Rozdvojené čapice niektorých predstaviteľov katolíckej cirkvi mi pripomínajú hlavu ryby s otvorenými ústami, čo môže naznačovať pôvod od uctievania pohanských bohov, konkrétne kultu ryby (z Biblie poznáme názov rybieho božstva "Dágon" (Bibl. odk. "Dágon" Jozua 15:41, 1.Sam 5:3-4)

Na katolíckej omši podľa toho, čo som mal možnosť pri občasnej návšteve kostola počuť z úst kňaza, vlastne dochádza k znovuzabitiu Krista. Je veľmi ťažké pre kresťana takú omšu počúvať. Je smutné vidieť v kostole už mŕtveho Pána na kríži, pretože Pán je Živý, ale vidieť ho stále ako mŕtveho, to katolíkom ani nevadí! Takisto katolíkom nevadí uctievanie ženského princípu - Matky Božej Márie. Uctievanie Márie a svätých ako Boha je v rozpore s Božími prikázaniami:

"A Bôh hovoril všetky tieto slová a riekol: Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré hore na nebi, ani tých, ktoré dole na zemi, ani tých, ktoré vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania." (Exodus 20:1-6)

-     -     -

Podľa Božích prikázaní človek nemá okrem jediného Boha a Pána Ježiša Krista uctievať ako Boha žiadneho iného!

Všimnime si aj v apoštolskom pozdrave trojjedinosť Boha:

"milosť vám a pokoj od Boha, našeho Otca, a od Pána Ježiša Krista." Efežanom 1:2

Boh=Existencia, Bytie; náš Otec=Vedomie, uvedomenie si Boha; Pán Ježiš Kristus=Láska

-     -     -

Ale ako vysoko sú v očiach mnohých katolíkov rôzne obrázky a sošky svätých, anjelíčkov a Márie! Takisto by človek nemal vytvárať podobu Pána Ježiša Krista na kríži, za účelom klaňať sa tejto podobe. Je nehoráznosť keď v kostole ľudia na Vianoce kľačia aj pred drevenými podobami Jozefa a Márie! Ak by to videl Mojžiš, roztrepal by tieto modly ako roztrepal zlaté teľa:

"Potom vzal teľa, ktoré spravili, a spálil ho v ohni a rozdrvil až na prach a vysypúc to na vody dal piť synom Izraelovým." (Exodus 32:20)

-     -     -

Je dobre prečítať si celú 32. kapitolu knihy Exodus a dôkladne si naštudovať Božie prikázania (Exodus 20. kap., Deuteronomium 5. kap.) Každodenné čítanie, či skôr preciťovanie Svätej Biblie - Božieho Slova je kresťanská meditácia. Ale aj kresťan si môže sadnúť do lotosového sedu a pravidelne vyciťovať Božiu prítomnosť v tichu - to je tiež spôsob na "čítanie" Božieho Slova, ktorého mystický význam je možné pochopiť iba citom. Ak chce človek v živote niečo dosiahnuť, za žiadnu cenu sa nesmie prestať modliť a meditovať! Jediné, čo si človek-teda duša zo sveta odnáša, sú vzťahy, ktoré vytvoril. Ten najcennejší zo všetkého je vzťah k Bohu. Je dôstojné a správne vzdávať Bohu vďaku aj modlitbou aj celým svojim životom a je to aj prirodzené a normálne pre každého tvora v prírode. Sme stvorení na Boží Obraz, Boh je Bytie, Vedomie a Láska. Čiže o čo sa máme usilovať? Nie o premenu oplatky na telo a krv Kristovu, ale o premenu seba na charakter Pána Ježiša Krista. Čistý charakter a snaha "obliecť" si telo Pána Ježiša Krista, premenením svojho myslenia, správania a konania - usilovať sa žiť tak, akoby nám v žilách kolovala Jeho krv - to je jediná vstupenka do Kráľovstva Božieho:

 

"A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Hovor celej obci synov Izraelových a povieš im: Svätí budete, lebo ja som svätý, Hospodin, váš Bôh." (Leviticus 19:1-2)