PRECITNITE A VŠIMNITE SI, AKÝMI PUTAMI VÁS ZVIAZALI HRIECHY, DIABOL A SVET! / WAKE UP AND LOOK AT YOURSELF, SEE THOSE SHACKLES OF SIN, PEOPLE ARE BOUNDED AND ENSLAVED BY SINS, DEVIL AND WORLD (SK, ENG)

22.05.2021 19:25

Prusi boli gniavení pod Napoleonom, slúžili mu. Avšak jedného dňa sa začala oslobodzovacia vojna. Potom prestala nadvláda francúzskeho cisára. Bolo to následkom porážky, bol to výsledok boja.

Ale už mu viac neslúžili, postavili sa na odpor.

Podobne je to so slobodou, ktorou Ježiš oslobodzuje. Moc hriechu je zlomená. Čo predtým bolo u mňa v obľube, je teraz nepriateľom. V Starom zákone je veľmi dojímavá udalosť, ktorú mám veľmi rád. Rozpráva o veľkom požehnanom, duchaplnom mužovi Samsonovi, ktorý bol zasvätencom Pánovým a ktorého nepriatelia Božieho ľudu chceli jedného dňa uväzniť. Tí, čo ho išli vydať Filištíncom do rúk, poviazali ho dvoma medenými reťazami a odviedli zo skalnej rokliny do tábora Filištíncov. A keď Filištínci videli poviazaného sluhu Božieho, spustili víťazný jasot. 

Svet sa raduje vždy, keď vidí služobníka Božieho poviazaného v reťazách hriechu. Avšak v tejto chvlíľke prichádza Samson k sebe a uvedomuje si:

"SOM VLASTNÍCTVOM PÁNA V HANEBNÝCH OKOVÁCH!" Vtom ho prenikol Duch Hospodinov a jedným pohybom zhodil zo seba tie putá.

Milí priatelia, to je to najlepšie, čo sa vám môže stať. Precitnite a všimnite si, akými putami vás zviazali hriechy, diabol a svet. Vytriezvejte z toho, aby ste si nad svojim vlastným životom robili ilúzie. Vidíte hanlivé putá, ktorými každý skryto alebo aj úplne otvorene je spútaný. Na veci sa nič nezmení, ak by ste povrazy ovenčili ružami, zostanú putami hriechu. Vzhliadnite na Pána Ježiša! S pohľadom na Neho môže človek putá zlomiť. Nuž, zostávajte v slobode, ktorou vás Pán Ježiš oslobodil." Wilhelm Busch, farár (*27.3.1897 †20.6.1966) horeuvedený text je úryvok z knihy WILHELM BUSCH - JEŽIŠ NÁŠ KRÁĽ

___________________________________________________________________________

-na biblik.sk nájdete od tohoto požehnaného talentovaného farára knihu Ježiš Náš Osud. Ako vidíte, myšlienky tohto farára sú hlboké a predsa veľmi jednoducho až detsky podané, čo je spôsob vyjadrovania, ktorému by sa mohli naučiť aj vedci, ak by vôbec mali záujem byť normálni, nepovyšovať sa a robiť veci zrozumiteľnými

-      -      -

ENGLISH: quick translate with translate.google.com, corrections Biblik

The Prussians were oppressed by Napoleon, they served him. However, one day the liberation war was started. Then the domination of the French Emperor stopped. The result of fighting means sometimes a lot of defeats, but the final result of the fight for freedom is victory. They won't serve Napoleon anymore, they built the opposition.

Similarly, it is with the freedom by which Jesus liberates. Power of sin is broken. What we like yesterday, today it becomes an enemy. There's a very sympathetic event in the Old Testament, I like this story very much. The story tells about the great, blessed, spiritual man  Samson . Samson was a Nazarene - the man chosen for God. The enemies of the Holy God wanted to imprison him. Those who gave Samson into the hands of the Philistines, shook him with two copper chains and they brought him into the camp of Philistines. And when the Philistines saw the humiliated servant of God, they launched their winning cheering.

The world will rejoice when he sees the servant of God's coiled in sin chains. However, Samson woke up and realized: "I am the ownership of the Holy God and I wear this shameful shackles!" In a moment he was enlighted by the spirit of the Holy God and by one single movement he broke all bonds.

Dear friends, that's the best thing you can happen.

"Wake up and look at yourself, see those shackles of sin, people are bounded and enslaved by sins, devil and world!" Jump out from your illusions and take an ownership over your own life!
You see those shameful handcuffs, almost everybody wears them, totally or partially.

    Nothing changes where the chains of sin still remains.   

See Lord Jesus! Take a look at Him, a man who can break your chains! Well, remain in freedom that Jesus free you." Wilhelm Busch, Purious (* 27.3.1897 † 20.6.1966) The above text is an excerpt from the book Wilhelm Busch - Jesus Our King