PURURAMBO: SVET KTORÝ JE DOBRÝ.

30.10.2019 18:56

- PURURAMBO. SVET, KTORÝ JE DOBRÝ. -

-

Pururambo. Svet, ktorý je dobrý. Tak hovoria domorodci z Papuy Novej Guinei. Vaša predstava o svete - to nie je svet. Svet - to nie je Vaša predstava.

Ako je možné, že ľudí, ktorých žerú červy za živa, umierajú v boji medzi sebou alebo na love v boji o každodenné živobytie s divokými zvieratami, v súžení, v rôznych chorobách, bez základnej lekárskej pomoci odkázaní na Milosť Božiu, oni bývajú častokrát oveľa šťastnejší ako my?!
Podľa ich tradícií rozhodujú a zasahujú do každodenného diania sveta duchovia! Ich pohľad na svet je duchovný. A napriek tomu oni chcejú žiť tak ako my! A my zase, by sme chceli byť tak šťastní, slobodní a nepripútaní ako oni.

S rozvojom rozumu začínali názory tzv. "deizmu", vraj Boh od Stvorenia sveta do priebehu svetového diania nezasahuje. Ale dodnes navonok primitívny domorodec je celou dušou presvedčený, že svet riadia duchovia!

Aká je vlastne pravda?

V džungli dažďových pralesov nemôžeme obstáť so zbraňami a prostriedkami tohoto sveta, ako sú napr. peniaze, vzdelanie, vlastnenie komunikačných prostriedkov a zručností ako je napr. schopnosť používať telefón a internet. Tam treba inú výzbroj: v prvomrade rozvinutú intuíciu, potom dobrú fyzickú kondíciu a znalosť prírodných zákonov a podmienok na prežitie v navonok veľmi nebezpečnom prostredí... Tam v ich džungli, ak človek náhodou na niečo pozabudne, oveľa častejšie (a to obvykle aj dosť vážne) býva poznačené telo. V džungli moderného sveta, ak človek pozabudne udržiavať si v dobrom stave duchovnú výzbroj, obvykle aj dosť vážne (a to aj vďaka modernej psychiatrii, psychofarmakám a najmä metóde elektrošokov) býva poškodená psychika. [v ich svete prežitie závisí na jednej strane dosť silno od tela, u nás zase veľmi silno od rozumových schopností. Každý jednotlivec dávajúci na piedestál čokoľvek okrem Boha spadne aj so svojim idolom. Kto si príliš zakladá na tele, býva ponížené telo, kto si príliš zakladá na svojej pravde, sebalepších ideáloch a rozumových schopnostiach, býva ponížená psychika, deje sa mu doočíbijúca nespravodlivosť a okolo seba máva obvykle preto samých idiotov]

Takéto až príliš často sa opakujúce "drobné" nedostatky, (na ktorých je dokonca dnes postavené akoby naschvál fungovanie modernej spoločnosti a celých štátov) sa v každej džugli málokedy odpúšťajú bez následkov. Určité veci sú zákonité, preto na zachovanie zdravia a vôbec prežitie civilizácie je nevyhnutná dôkladná znalosť duchovných zákonov. Svet nespasí žiadny hmatateľný a dokonca ani duchovný ideál, ani filozofia, ani rozum, ani prosperita, ani rast, ani blahobyt, ani peniaze, ani sloboda, ani rovnosť, ani bratstvo, ani niekto, kto by sa tu len tak zrazu sám od seba objavil, ale iba Ten, Ktorý JE, Ktorý bol a Ktorý príde: Pán Ježiš Kristus.

A Kto JE Ten, KTORÝ JE? Ste to vo svojej najhlbšej podstate Vy sami! K tomuto Poznaniu Boha, sveta a seba ste sa narodili:

"S O M  j a "  Hovorí  JE Ten, KTORÝ JE, teda tak existujte odjaživa: Počúvajte a verte v Toho, Ktorý JE →Jn 8:42-47←

On JE "zrodený z Panny" z Čistého Bytia; Sám zo Seba; z "ničoho" nezložený; nezrodený; nestvorený, Večný ŽIVOT.

(Pozr. knihy Exodus a Evanjelium podľa sv. Jána (Ján a Marek zrejme pochopili podstatu "zrodenia" Krista, a preto sa o tele vôbec nezmieňujú, veď študujte tie evanjeliá všetky)

Priatelia, namáhajte sa prosím vás aspoň 5 minút denne, čo tým chcel básnik povedať, najmä ak sa jedná o svätých básnikov, ktorí majú úzky kontakt s Božími plánmi a vážte si ich posolstvo, lebo bolo ťažko vybojované a zaplatené ich krvou:


Duchovná výzbroj.

"Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie, modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých, i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, za ktoré posolstvujem v reťazi, žeby som ho zvestoval prosto a smele, jako mi náleží vravieť." Efežanom 6:10-20