RNDr. EMIL PÁLEŠ: KONEČNÝM CIEĽOM ĽUDSKÉHO SNAŽENIA JE ŠŤASTIE / Dr. EMIL PALES: THE FINAL GOAL IS HAPPINESS (SK, ENG)

20.01.2021 11:59

"Všetky jednostranné ciele sa menia na ilúzie." RNDr. Emil Páleš, cit. z knihy ČO JE POKROK

- - -

Konečným cieľom ľudského snaženia je šťastie. To nám však napriek vonkajšiemu pokroku stále uniká. Táto esej ukazuje, ako sa všetky jednostranné ciele menia na ilúzie. Svetové javy sú cez človeka, cez ľudskú psychiku previazané do celku ako spojené nádoby. Udržateľný pokrok môže napredovať iba v rovnováhe. Trvalý je len pokrok hodnôt. Jednostranné technické opatrenia bez mravnej ašpirácie prinášajú progres vždy za cenu regresu v inej oblasti. Jednostranné programy vrhajú spoločnosť do cyklov. Každý technologický pokrok či prírodné bohatstvo musia byť vyvážený cnosťami.

Práca má hlbší zmysel než len živobytie - integruje zdravú psychiku a je prameňom ľudskej dôstojnosti. Technologická nezamestnanosť sa nedá riešiť blahobytnou spoločnosťou. Ľudstvo odbremenené od materiálnej výroby robotizáciou musí nájsť nový orientačný bod v myšlienkovom svete, ktorý mu bude dávať objektívnu spätnú väzbu. Inak sa rozrastá pseudosvet a nové neduhy, ktoré opäť pohltia všetky benefity. Etiku treba začleniť do ekonomiky ako reálnu produktívnu silu. Šťastie pramení z duševných procesov, ktoré nezávisia od technickej podoby sveta. RNDr. Emil Páleš, kniha ČO JE POKROK https://www.biblik.sk/products/co-je-pokrok/

 

 

ENGLISH:

 

"All single-sided goals turns into illusions." Dr. Emil Pales, slovak sophiologist

- - -

"The final goal of human endeavor is happiness. However, despite external progress, we still miss happiness. All single-sided goals turns into illusions. World phenomena are all connected as communicating vessels to the whole - through man, through the human psyche. Sustainable progress can only move forward in balance (harmony and holistic views; note Biblik) Only the progress of values ​​is permanent. Unilateral technical measures without moral aspirations are always a progress at the cost of regress in another area. Unilateral programs are throwing society into cycles. Every technological advancement or natural wealth must be balanced by virtues.

Work has a deeper meaning than just gain a livehood - it integrates a healthy psyche and it's a source of human dignity. Technological unemployment cannot be solved by a prosperous society. Mankind, relieved from the material production by robotics, must find a new orientation point in the world of inventions, which will give us an objective feedback. Otherwise, the pseudo-world will grow and new inventions will absorb all the benefits. Ethics must be incorporated into the economy as a real productive force. Happiness is developed from spiritual processes that are independent of the technical level of civilization." Dr. Emil Pales, BOOK WHAT IS PROGRESS - slovak: https://www.biblik.sk/products/co-je-pokrok/