S.N. LAZAREV - ČLOVEK BUDÚCNOSTI

09.02.2018 23:07

Človek teda najprv pácha hriechy svojim telom a svojim správaním. Postupne si na to zvykne a jeho vedomie si to osvojí. Časom sa to stane súčasťou jeho pohľadu na svet, podobne ako sa to prihodilo v Sodome a Gomore. To, čo existuje dlho a stabilne v našom vedomí, sa však dostane do podvedomia, teda do našej duše, a začne to pôsobiť na budúcnosť. Agresia na úrovni tela nie je pre budúcnosť a jemné plány nebezpečná. Pokiaľ sa však dostane do podvedomia, vedie to k úplne odlišným následkom. Pokiaľ ľudia zbožšťujú materiálno a podliehajú zmyslovým pôžitkom, škodia tým svojej duši, a teda aj svojej budúcnosti. Pokiaľ ľudia zbožšťujú duchovnosť a vyššie citové prejavy, takisto sa vo vnútri stávajú agresívnymi. Zbožšťovanie čohokoľvek iného než najvyššieho Stvoriteľa má za následok, že sa ľudská duša stane agresívnou, a pripraví nás to o budúcnosť.

S.N. LAZAREV - ČLOVEK BUDÚCNOSTI 1

 

 

CZ:

Člověk tedy nejprve páchá hříchy svým tělem a svým chováním. Postupně si na to zvykne a jeho vědomí si to osvojí. Časem se to stane součástí jeho pohledu na svět, obdobně jako se to přihodilo v Sodomě a Gomoře. To, co existuje dlouho a stabilně v našem vědomí, se však dostane do podvědomí, tedy do naší duše, a začne to působit na budoucnost. Agrese na úrovni těla není pro budoucnost a jemné plány nebezpečná. Pokud se však dostane do podvědomí, vede to k naprosto odlišným důsledkům. Pokud lidé zbožšťují materiální a podléhají smyslovému štěstí, škodí tím své duši, a tedy i své budoucnosti. Pokud lidé zbožšťují duchovnost a vyšší citové projevy, také se uvnitř stanou agresivními. Zbožštění čehokoliv jiného než nejvyššího Stvořitele má za následek, že se lidská duše stane agresivní, a připraví nás to o budoucnost.

S. N. Lazarev - Člověk budoucnosti 1

www.sergej-lazarev.cz