S.N. LAZAREV: ČO JE TO POKÁNIE? (SK, CZ, EN)

28.08.2017 17:14
SERGEJ NIKOLAJEVIČ LAZAREV

NENÁVIDIEŤ SA ZA MINULOSŤ NEMÁ ZMYSEL.

"Prečo činíme pokánie? - pýtam sa. - Aby sme neopakovali svoj hriech. A aby sme ho neopakovali, musíme sa zmeniť. Aby sme sa zmenili, musíme sa zamerať na lásku, spájajúcu nás s Bohom. Preto je zmyslom pokánia bolesť z vykonaného a láska, ktorá nám ju pomôže prekonať. Ale ty namiesto lásky strašne ľutuješ svojej minulosti a nenávidíš sa. Veď to je priam vražda lásky! Čo je to ľútosť nad minulosťou? Neprijatie Božej Vôle, teda skrytá nenávisť voči Bohu. Mimochodom práve u ľudí, ktorí lipnú na šťastnom osude, často krát dochádza k nekontrolovateľnému neprijatiu toho, čo sa stalo. Preto si zapamätaj:

 ČINÍŠ POKÁNIE PRETO, ABY SI SA ZMENIL. 

Keď sa kajáš, si už iný človek, čo znamená, že:

NENÁVIDIEŤ SA ZA MINULOSŤ NEMÁ ZMYSEL."

www.sergej-lazarev.cz

DIAGNOSTIKA KARMY 12

S.N. Lazarev - Diagnostika karmy 12. Každá kniha je samostatným celkom a obsahuje iné cenné informácie. Vyberte si ktorúkoľvek, podľa toho aké číslo od 1-12 je vám sympatické.


ČESKY:

NENÁVIDĚT SE ZA MINULOST NEMÁ SMYSL

„Proč činíme pokání? – ptám se. – Abychom neopakovali svůj hřích. A abychom ho neopakovali, musíme se změnit. Abychom se změnili, musíme se zaměřit na lásku, spojující nás s Bohem. Proto je smyslem pokání bolest z vykonaného a láska, která nám ji pomůže překonat. Ale ty místo lásky strašně lituješ svoji minulosti a nenávidíš se. Vždyť to je již vražda lásky! Co je to lítost nad minulostí? Nepřijetí Boží vůle, tedy skrytá nenávist vůči Bohu. Mimochodem, právě u lidí, kteří lpí na šťastném osudu, často dochází k nekontrolovatelnému nepřijetí toho, co se stalo. Proto si zapamatuj:

ČINÍŠ POKÁNÍ PROTO, ABY SES ZMĚNIL.

Když se kaješ, jsi již jiný člověk, což znamená, že

NENÁVIDĚT SE ZA MINULOST NEMÁ SMYSL."

S.N. Lazarev - Diagnostika karmy 12

www.sergej-lazarev.cz

Všechy knihy série DIAGNOSTIKA KARMY jsou u nás v češtině:

 https://www.biblik.sk/diagnostika-karmy/
 

ENGLISH:

TO HATE OURSELVES FOR THE PAST IS MEANINGLESS

I have a question for you: "Why do we repent? To never repeat our sin anymore. And to never repeat our sin anymore, we must to change ourselves. To change ourselves, we must following His love in our heart, because love is fixing us to God. Therefore, the purpose of repentance is to feel guilty for the past sins and love that will help us overcome our guilt. But instead of love, you regret over the past and hate yourself. It's the murder of love! What really means to regret over the past? It is a disagree with God's will and the hidden hatred of God. By the way, a man who is strongly depending on a happy destiny, he could be found in a situation where he cannot accept himself, again and again. So remember: 

TO REPENT=CHANGE MYSELF. 

You repent - in that moment you are a different person immediately, which means hating the past is pointless."

S.N. Lazarev - Diagnostics Diagnostics 12
www.sergej-lazarev.cz

On our page Biblik.sk we have books in slovak, czech and english language. THE DIAGNOSTICS OF KARMA 1 is in now in english language! We hope we will have all books in your language soon. Book number 1 you can buy by clicking "here"