S.N.LAZAREV: ČO ROBIŤ V KRITICKEJ SITUÁCII? / S.N. LAZAREV: WHAT TO DO IN A CRITICAL SITUATION (SK, ENG)

15.07.2020 17:01

otázka čitateľky:

"Nachádzam sa v kritickej situácii a naliehavo potrebujem vašu pomoc. Čo mám robiť?"

odpoveď S.N. LAZAREV:

"V každej kritickej situácii by ste sa mali najprv snažiť udržať v duši lásku. Navštívte kostol, pomodlite sa a snažte sa všetkým i sebe odpustiť. Snažte sa vo všetkom, čo sa vám deje, uvidieť Božiu vôľu. Nebojujte s ňou, ale prijímajte ju a akceptujte. Oprostite sa od všetkého. Veľmi starostlivo prehodnoťte svoj život, svoje skutky, jednanie, city, pocity, emócie. Pokúste sa nájsť vzájomné súvislosti medzi vašim správaním a tým, čo sa s vami deje. Keď v duši zavládne mier, kľud, pocit lásky a tepla, keď z duše zmizne strach, skľúčenosť, nenávisť alebo ukrivdenosť, potom začnete čítaŤ moje knihy a pozerať sa na semináre a prednášky." S.N. LAZAREV - DIAGNOSTIKA KARMY 1 - SYSTÉM, KTORÝ LIEČI

 
- - -
 
 
ENGLISH:
question:
"I am in a critical situation and I urgently need your help. What should I do?"
 
answer S.N. LAZAREV:
"In every critical situation, you should first try to keep love in your soul. Visit the church, pray and try to forgive everyone and yourself too. Try to see God's will in everything that happens to you. Do not fight with it, but open for God's will your heart and accept it, free yourself from everything, re-evaluate your life, your deeds, actions, feelings, senses, emotions very carefully. Try to find the interrelationships between your behavior and what is happening to you.  Let the fear, despondency, hatred and cruelty disappear from your soul. Let the peace enter and feeling of love and warm - then start reading my books and watching seminars and lectures." S.N. LAZAREV - DIAGNOSTICS KARMA 1   https://www.biblik.sk/products/diagnostics-of-karma-english/