S.N. LAZAREV: DIAGNOSTIKA KARMY 9 - NÁVOD NA PREŽITIE / S.N. LAZAREV: THE SURVIVAL GUIDE

01.03.2019 18:23

Sergej Nikolajevič LAZAREV:

    

Otázka poslucháča: Ako sa môžem naučiť Vašu metódu?

Odpoveď Sergej Nikolajevič Lazarev: "Podstata mojej metódy spočíva v rozvoji myslenia. Kedysi som sa naivne domnieval, že je možné nájsť posvätnú knižku alebo sa dostať do kontaktu s nejakou nadpozemskou bytosťou, ktorá mi odhalí všetky tajomstvá Vesmíru. Potom som s údivom pochopil, že odhaliť tajomstvo - to je iba jedna polovica práce, ešte je potreba pochopiť, čo je práve odhalené.

Všetky tajomstvá Vesmíru sú už odhalené okolo nás. Skrátka, nevšímame si ich a nechápeme ich podstatu. Ráno som vstal, nalial si čaju, zjedol chlebík, vyšiel na ulicu, kúpil si noviny a odišiel do práce. V tejto situácii, ako aj v akejkoľvek bezvýznamnej udalosti je ukryté celé tajomstvo Vesmíru. Tajomstvá sú odhaľované podľa našeho vývoja."

Sergej Nikolajevič LAZAREV, DIAGNOSTIKA KARMY 9 - NÁVOD NA PREŽITIE

    

Question: How can I teach your diagnostics?

Answer: S.N. LAZAREV: "The basis of my method is a development of thinking. I once naively believed that it was possible to find a sacred book or to get contact with an extraterrestrial being that reveals all the mysteries of the Universe. To reveal the mystery - that's only a half part of the work, yet it is necessary to understand what is just revealed.

All the mysteries of the Universe are already revealed around us. In short, we don't see them and we don't understand their essence. I wake up in the morning, pouring tea, eating bread, walking on the street, buying a newspaper and going to work. In this situation, as in any trivial event, the whole mystery of the Universe is hidden. Mysteries are revealed according to our development. "