S.N. LAZAREV: INTERACTIONS OF ENERGY FIELDS / S.N. LAZAREV: INTERAKCIE ENERGETICKÝCH POLÍ (ENG, CZ)

04.12.2018 15:12

Sergey Nikolayevich Lazarev:

"The energy fields of living and inanimate objects have the same characteristics on the subtle level, interact among themselves, and thus any negative thought, emotion or act can impact an inanimate object and can harm it.

Since human information structures interact with the information structures of inanimate objects, destructive programs can be passed on from people to the energy fields of inanimate objects. For that reason, pilots, nuclear power plant operators and other specialists in the most critical lines of work, have to be kind on the inside, with negative values for their subconscious aggression parameters, otherwise, without even knowing it, they can cause emergencies.

A global increase of aggression in the subconscious structures of humanity impacts the Earth's energy and can create conditions for catastrophe.

All psychics and healers of the highest quality have very low levels of subconscious aggresion, because, if they didn't, it would be very dangerous to contact the information field of the Universe. An attempt to "multiply" psychics using accelerated methods without any consideration for their ethical parameters can lead to sad results.

A person's subconscious mind controls the entire Universe, but it exibits the most control over the area of a sixty meter radius around the person - this is where the interaction and impact on all living and inanimate objects takes place.  If some books are constantly close to a person, his subconscious mind can read the information from them. Very active reading of informations happens while we sleep. Therefore, it is dangerous to keep crime novels close to the head of a sleeping child.

The energy field of every living and inanimate object has information not only about the object itself, but also about what was happening around it. The energy field structure of any premises accumulates information, interacts with our energy fields and influences them. People who are arguing in the room have no idea that it affects the health of everybody present in the room now, and everyone who will be there later, because of the accumulation of negative energy by the information structures of the premises.

When a person emotionally destroys the energy field structure of an object, he receives a counter attact in return. The energy structure of a living object is just as autonomous as that of an inanimate object. The inanimate object can influence a living one, actively influencing and exchanging information with it."

Sergey Nikolayevich LAZAREV,

from his book

 DIAGNOSTICS OF KARMA 1

 

 

ČESKY / CZECH:

 
 

Sergej Nikolajevič Lazarev:

"Na jemné úrovni pole mají živé a neživé objekty stejné charakteristiky a navzájem se ovlivňují, proto jakékoli negativní emoce či chování zasahují neživý předmět v jistém smyslu  a mohou mu způsobit škodu. Při vzájemném ovlivňování mezi informačními strukturami a neživými objekty mohou programy zkázy přecházet z člověka na pole neživého objektu. Proto musí být například piloti, operátoři atomových elektráren a další odborníci na zvlášť odpovědných místech vnitřně dobří a mít záporné hodnoty podvědomé agrese, jinak by mohli sice neúmyslně, ale přece jen způsobit havárii.

Globální zvýšení agrese v podvědomých strukturách lidstva ovlivňuje energetiku Země a může vytvářet podmínky pro vznik katastrofických situací.

Všem prvotřídním psychotronikům a léčitelům je vlastní mimořádně nízký stupeň podvědomé agrese, protože jinak by byl jakýkoli zásah do informačních polí vesmíru velmi nebezpečný. Pokus rozhojňovat řady psychotroniků nedbalými rychlokursy a bez ohledu na etické předpoklady adeptů může vést k přesně opačnému výsledku, než jaký je očekáván.

Lidské podvědomí kontroluje celý vesmír, ale zvlášť silná je tato kontrola v okruhu asi 60 metrů kolem každého jedince. Tam dochází ke vzájemnému ovlivňování všech živých i neživých objektů. Dokonce i knihy, které jsou nám neustále nablízku, způsobují, že z nich podvědomě těžíme informace. K velmi aktivnímu odečítáni informací dochází ve spánku, proto je nebezpečné nechat ležet vedle hlavy spícího dítěte třeba detektivku.

Pole každého živého a neživého objektu obsahuje informace nejen o objektu samotném, ale i o tom, co se odehrálo v jeho okolí. Struktura pole jakéhokoli prostoru shromažďuje informace, naše pole na ně reaguje, ovlivňuje je a samo je jimi ovlivňováno. Člověk, který se hádá v nějaké místnosti, obvykle nemá tušení, že poznamenává zdraví všech, kteří v této místnosti pobývají, protože dochází k hromaděni záporné energie v informačních strukturách této prostory.

Když člověk pocitově destruuje strukturu pole nějakého předmětu, je vystaven odvetnému útoku. Stejně jako je autonomní struktura pole živého objektu, tak je autonomní i struktura pole předmětu neživého. Neživý objekt může ovlivňovat živý, mít na něj aktivní vliv a vyměňovat si s ním informace."

Sergej Nikolajevič LAZAREV,

kniha

 DIAGNOSTIKA KARMY 1