S.N. LAZAREV: KAPITALIZMUS SA NEVYHNUTNE PREMIEŇA NA FAŠIZMUS / S.N. LAZAREV: CAPITALISM WILL ALWAYS TURN INTO FASCISM (SK, ENG)

30.12.2018 20:59

Sergej Nikolajevič LAZAREV

"Zvykli sme si myslieť, že kapitalizmus je "súkromným vlastníctvom výrobných prostriedkov." V Sovietskom zväze nebol žiadny súkromný majetok. Bol to otrokársky štát, kde existovala otrokárska elita a národ bol celkom zbavený svojich práv.

Prečo sa v Sovietskom zväze objavila otrokárska spoločnosť? Faktom je, že bez viery, bez dodržiavania prikázaní, bez mravnosti nemôže spoločnosť dosiahnuť vysokú úroveň vývoja. Otrokársky systém je systémom pohanským. Pokiaľ by nebolo judaizmu a kresťanstva, žili by sme v otrokárskom systéme. Technický pokrok pri nízkej mravnosti by priviedol našu civilizáciu k rýchlemu zániku. Príznaky harmonickej spoločnosti sú mravnosť, viera, dodržiavanie prikázaní. Pokiaľ tomu tak nie je, bez ohľadu na to, aká vysoká je technická úroveň spoločnosti, bez ohľadu na to, aká prísna je morálka, táto spoločnosť je odsúdená k zániku.

Kapitalistická spoločnosť je spoločnosť, ktorá odmietla vieru v Boha a slúži mamonu. Konzumentstvo, ziskuchtivosť, podvod, lož, zdrada sú pre takúto spoločnosť charakteristické. Najvyšším štádiom kapitalizmu je fašizmus. Kapitalizmus sa nevyhnuteľne premeňuje na fašizmus, pretože strata viery v Boha vedie k strate mravného postoja k ľuďom.

Pokiaľ v duši človeka nie je láska ku Stvoriteľovi, človek prestáva milovať ľudí. Atrofia lásky k ľuďom, atrofia mravnosti, milosrdenstva a súcitu - to práve je fašizmus. Ideálna spoločnosť s amputovaným milosrdenstvom, súcitom a mravnosťou je spoločnosť fašistická.

Čím je človek talentovanejší a chytrejší, čím viac má zaistený život, čím častejšie sú naplňované jeho túžby, tým ľahšie je pre neho zabudnúť na Boha. Dnešná situácia vo svete je taká, že pokiaľ sa každý človek nezmení k lepšiemu, budúcnosť našej civilizácie môže byť žalostná. Súčasná rozvinutá civilizácia, ktorá ovláda vedecké myslenie a, zabúdajúc na náboženstvo, klania sa vede, sa blíži do finále. Od viery v jedného Boha sa vracia k pohanstvu a k mágii, kedy si svoje túžby už musí naplňovať pomocou ovládania vyšších rovín. Veda sa teraz začína zbližovať s mágiou a ezoterikou, čo je veľmi nebezpečný proces.

K dnešnému dňu  vo svete existujú iba dva ideologické systémy: socializmus a kapitalizmus. Socializmus odumrel, kapitalizmus zomiera. Čínsky socializmus nie je doslovným socializmom, nakoľko sú tam porušované hlavné princípy socializmu. Aká by mala byť životaschopná spoločnosť, nikto nevie; ľudstvo nemá model harmonického štátu.

Naša civilizácia má šancu vytvoriť model harmonickej spoločnosti a harmonického človeka. Ale k tomu je potreba pochopiť príčiny vzniku a zániku socializmu a fašizmu, a až potom vzniká jasné pochopenie toho, ako vybudovať nový štát."

Sergej Nikolajevič LAZAREV,

 ZDRAVIE ČLOVEKA - PROJEVY PÝCHY

 

ENGLISH:

quick translate from Slovak thanks to translate.google.com

Sergey Nikolayevich Lazarev:

"We used to think that capitalism is "a private ownership of production capacities" There was no private property in the Soviet Union: it was a slave state where there was a slave elite, and the nation was totally deprived of its rights.
Why did a slave society appear in the Soviet Union? The fact is that without faith, without following Ten Commandments, without morality, the company can not achieve a high level of development. The slave system is a pagan system. If there were no Judaism and Christianity, we would live in the slave system. Technological advances in combination with low morality would lead our civilization to a rapid extinction. The symptoms of a harmonious society are morality, faith, following Ten Commandments. If that is not the case, no matter how high the technical level of society is, no matter what morality is, this society is condemned to extinction.
Capitalist society is a society that has rejected faith in God and serves the mammon. Consummation, profitability, deceit, lie, health are characteristic of such a society. The highest stage of capitalism is fascism. Capitalism is inevitably transformed into fascism, because the loss of faith in God leads to the loss of moral attitude towards people.
If in the soul of man there is no love for the Creator, man ceases to love people. The atrophy of love for people, the atrophy of morality, mercy and compassion - that is just Fascism. The ideal society with amputated mercy, compassion and morality is a fascist society.
The more talented and smart the person is, the more secure he lives, the more often his aspirations are fulfilled, the easier it is for him to forget God. Today's situation in the world is such that if everyone does not change for the better, the future of our civilization can be pitiful. The current developed civilization, which controls scientific thinking and, by forgetting about religion, worshipping science, is approaching the final. From faith in one God, they return to paganism and magic, when they trying to fulfill their desires by taking control over the higher spiritual levels. Science is now beginning to converge with magic and esoterics, which is a very dangerous process.
Till to this day, there are only two ideological systems in the world: socialism and capitalism. Socialism has died, capitalism is dying. Chinese socialism is not literal socialism, as the main principles of socialism are violated. What a viable society should be, no one knows; humanity has no model of a harmonious state.
Our civilization has the chance to create a model of harmonious society and harmonious man. But to do this, it is necessary to understand the causes of the birth and death of socialism and fascism, and then there is a clear understanding of how to build a new state."

Sergey Nikolayevich LAZAREV, his new book
ZDRAVIE CLOVEKA - PROJEVY PYCHY

1st LAZAREV's book in english available here