S.N. LAZAREV: MODELY SPRÁVANIA SA K DRUHÝM ĽUĎOM

30.10.2019 11:04

Sergej Nikolajevič LAZAREV

Kristus povedal: "Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé; (Mat. 5:39) Je mhoho ľudí, ktorí chápu kresťanstvo ako absolútne neprotivenie sa zlu, celkové nenásilie: uderili ťa po jednom líci, nastav im aj druhé.

V skutočnosti je to mýtus. Dvetisíc rokov bolo kresťanstvo vnímané iba v jednom kľúči - ako zákaz reagovať na zlo zlým. Mnoho svätých sa snažilo toto prikázanie Ježiša Krista naplniť, ale môžete na prstoch spočítať tých, ktorým sa to v priebehu dvetisíc rokov podarilo naplniť.

Sme zvyknutí myslieť v stereotypoch, vnímame a osvojujeme si len to, čo je nám jasné, a všetko ostatné proste odmietame. V skutočnosti Kristus predstavuje vo vzťahu k ľuďom najmenej štyri vzorce správania:

Prvý model: "Nedávať svätého psom. Nehádzať perly pred svine, lebo ich nohami zašliapu, otočia sa a roztrhajú vás." To znamená, že by ste nemali strácať čas snahou presvedčiť niekoho, kto sa nechce zmeniť.

Druhý model: "A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, idi potresci ho medzi sebou a ním samým. Keď ťa počúvne, získal si svojho brata. A keby nepočúvnul, pojmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby na ústach dvoch svedkov alebo troch bolo postavené každé slovo. A keby ich nepočúvnul, povedz to cirkvi; a keby nepočúvnul ani cirkvi, nech ti je ako pohan a publikán." (Mat 18:15-17) Kristus hovorí, že trikrát môžete pokarhať svojho brata, ktorý zhrešil: najprv medzi štyrmi očami, potom v prítomnosti niekoľkých ľudí, a potom na stretnutí veriacich. Ak sa ani potom nebude chcieť zmeniť, tak potom "nech ti je ako pohan a publikán", to znamená, že s takou osobou by sa malo zaobchádzať veľmi tvrdo.

Tretí model: "Vystríhajte sa! A keby zhrešil proti tebe tvoj brat, potresci ho; a jestli sa pokaja, odpusť mu. A keby sedem ráz za deň zhrešil proti tebe a sedem ráz za deň by sa obrátil k tebe a povedal: Kajam sa, odpustíš mu!" (Luk 17:3-4) Pokiaľ teda brat zhreší hoci aj sedemkrát za deň, ale potom činí pokánie a žiada o odpustenie, znamená to, že sa pokúša zmeniť a je potreba mu odpustiť.

Švrtý model: "Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, koľko ráz zhreší proti mne môj brat, a odpustím mu? Či do sedem ráz? Ježiš mu rečie: Nehovorím ti, že do sedem ráz, ale až do sedemdesiatsedem ráz." (Mat 18:21-22) Inými slovami, pokiaľ sa človek identifikuje s dušou, chce sa zmeniť, ale nie vždy sa mu to podarí, mali by sme mu odpúšťať mnohokrát. V skutočnosti sa tu hovorí o úplnom zbavení sa ukrivdenosti, odsudkov a tvrdého postoja k hriešnikovi.

V zásade existuje aj piaty model správania. To je model správania takého človeka, ktorého možno nazvať synom Božím. To je absolútne prijatie Božej vôle bez čo i len najmenšej agresie: "Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé; (Mat. 5:39)

 

úryvok z knihy S.N. LAZAREV - UZDRAVENIE DUŠE

https://www.biblik.sk/zdravie-cloveka-s-n-lazarev/