S.N. LAZAREV: NOVÁ KNIHA: PREJAVY PÝCHY / S.N. LAZAREV: MANIFESTATIONS OF PRIDE (SK, ENG)

17.12.2018 16:05

"Pýcha znamená obvykle nadřazení a velebení sebe samého a opovržlivý postoj k ostatním. Ve skutečnosti se jedná jak o nechuť žít, zoufalství, nelásku k sobě, nelásku k lidem, tak i pocit, že svět je nerozumný a krutý... To vše jsou projevy pýchy. Zdálo by se, že k překonání pýchy stačí zbavit se všech těchto vlastností. Ale z nějakého důvodu se to lidem už více než dva tisíce let nedaří...

Tato kniha je výsledkem dlouholetého výzkumu a těžkých životních zkoušek. K pravému pochopení nedochází na úrovni vědomí, ale na úrovni citů. City samy o sobě ještě nejsou pochopením. Musí z nich vzniknout obraz, který spojí všechny informace do jediného celku. Tento obraz se vytváří mnohonásobným opakováním.

Aby člověk něco pochopil, musí mu být ukázána jedna a tatáž pravda z různých hledisek. Hlubokou a vážnou myšlenku je nutno vysvětlovat ze všech stran a vracet se k ní znovu a znovu."

S.N. LAZAREV, nová kniha:

PROJEVY PÝCHY

 
 

ENGLISH: quick translate thanks to translate.google.com

"Pride usually means superiority and self-esteem and disdainful attitude toward others. In fact, it's like a reluctance to live, despair, affection for one another, unlove to yourself, unlove for people, and the feeling that the world is unreasonable and cruel ... These are all manifestations of pride. It would seem that, to overcome pride, it is enough to get rid of all these qualities. But for some reason people cannot solve it for more than two thousand years...
This book is the result of years and years of research and heavy life trials. Right understanding does not occur at the level of consciousness, but at the level of emotion. Feelings itself is not yet an understanding. They have to create an image of understanding, that combines all information into a single entity. This image is created by multiple repetitions.
To understand something, one and the same truth must be shown to him from different points of view. Deep and serious thought must be explained from all sides and come back to it again and again."

 

S.N. LAZAREV, his brand new book

PROJEVY PÝCHY (Manifestations of pride)

https://www.biblik.sk/products/zdravi-cloveka-projevy-pychy/