S.N. LAZAREV O KRESŤANSTVE-S.N. LAZAREV ABOUT THE CHRISTIANITY (SK, CZ, ENG)

05.04.2018 13:52

 Sergej Nikolajevič Lazarev:

 "V hinduizme sa hovorí o tom, že sa karma meniť nedá, že pokiaľ niekto ochorie, musí si tým prejsť a prispôsobiť sa. V judaizme je to trochu ináč. Pokiaľ človek dodržuje Božie prikázania a chová sa mravne, môže zmeniť osud a vyliečiť sa. Všetko závisí na vnútornom stave človeka. Kresťanstvo ponúka ďaleko najviac možností zmien osudu. Dokonca i podľa Biblie nie je zmena osudu rozhodne vylúčená, ba skôr naopak."

https://www.youtube.com/watch?v=TkU_myWDySE

Sergej Nikolajevič Lazarev:

"V hinduismu se mluví o tom, že se karma měnit nedá, že pokud někdo onemocní, musí tím projít a přizpůsobit se. V judaismu je to trochu jinak. Pokud člověk dodržuje Boží přikázání a chová se mravně, může změnit osud a vyléčit se. Vše záleží na vnitřním stavu člověka. Křesťanství nabízí daleko nejvíce možností změn osudu. Dokonce i podle Bible není změna osudu rozhodně vyloučena, ba spíše naopak."

https://www.youtube.com/watch?v=TkU_myWDySE

Sergey Nikolayevich Lazarev:

"According to some hinduism beliefs karma can not be changed - if someone gets sick, he must just accept it. In Judaism, we see a little difference - if one obeys God's commandments, thinks and acts morally, he can change his fate and he can be cured. Everything depends of an internal state of that man. The Christianity offers furthermore options for changing the fate. Even according to the Holy Bible the chance for changing fate isn't closed, but open."

 https://www.youtube.com/watch?v=TkU_myWDySE