S.N. LAZAREV: O ŽIVOTE / S.N. LAZAREV: LIVE THE LIFE (SK, ENG)

08.02.2019 18:43

SERGEJ NIKOLAJEVIČ LAZAREV

 
- otázka poslucháča: Na jednej z Vašich posledných prednášok ste hovorili, že k základnému rozvoju technického pokroku nedošlo v subtrópoch, ale v severských oblastiach, kde drsné podmienky nútili ľudí rozvíjať sa, myslieť tvorivo, prispôsobovať sa. Ale prečo potom nedosiahli všetky severské národy takého vysokého rozvoja, napríklad Čukčovia a mnohí ďalší ruskí severania?
 
-  Príliš komfortné podmienky brzdí rozvoj rovnako ako nepretržitý diskomfort. Splnenie všetkých prianí zabíja rovnako ako neustále potlačovanie.
Homeostáza, t.j. zachovanie vnútorného stavu, sa rozvíja pri zväčšení amplitúdy kolísania vonkajšieho prostredia. Ale príliš veľká amplitúda môže zabiť život. A tie oblasti na Zemi, kde človek všetko úsilie vynakladá na fyzické prežitie a nemôže sa odpútať od reality, pričom vynakladá energiu na strategické ciele, nemôžu byť, prirodzene, príkladom vysokého rozvoja.
V Indii, v zemi dosť dobre izolovanej, chránenej, s teplým podnebím, sa nachádzajú Himaláje - miesto s veľmi drsným a chladným podnebím. A mnohí pustovníci v snahe vymaniť sa z objatia komfortného sveta, odchádzali do hôr, aby tam poznali veľké pravdy, a potom sa vracali späť a rozprávali o tom ľuďom. Nepretržitá zdržanlivosť môže viesť k vyčerpaniu rovnako, ako nadbytočná bohatá strava - k obezite a chorobám. Život - to je sínusoida a cyklus, zdržanlivosť a realizácia, buď zmyslová, duchovná alebo materiálna úroveň. Také striedanie vždy pomáha rozvoju.
 
Sergej Nikolajevič Lazarev, kniha DIAGNOSTIKA KARMY 10
 

ENGLISH: quick traslate thanks to translate.google.com

- The question of the listener: On one of your last lectures, you said that the basic development of technical progress did not take place in subtropic areas, but in northern areas where harsh conditions forced people to develop, to think creatively, to adapt. But why not all Nordic nations didn't achieve such high development, such as the Chukchi and many other northern Russians?

- Extremely comfortable conditions hinder development as well as continuous discomfort. The fulfillment of all your wishes is killing you as well as a constant suppression.
Homeostasis, i.e. preservation of the inner status, develops as the amplitude of the external environment fluctuates. But too much amplitude can kill life. And those areas of Earth where one spends all their efforts on physical survival and cannot get away from reality, spending energy on strategic goals, can't be of course, an example of high development.
In India, in a country well-insulated, protected, with a warm climate, there are the Himalayas - a place with a very harsh and cold climate. And many deserters, trying to break out of the hug of a comfortable world, went to the mountains to know the great truth, and then they came back and talked the noble truths to the people. Continuous restraint can lead to exhaustion as well as rich food and overeating - to obesity and disease. Life - this is sinusoid and cycle, restraint and realization, in all levels - either sensory, spiritual or material level. Also, rotation always helps development.

 
Sergey Nikolayevich Lazarev, book DIAGNOSTICS OF KARMA 10
 
S.N. LAZAREV's ENGLISH VIDEOS HERE