S.N. LAZAREV: PRÍČINY DROGOVEJ ZÁVISLOSTI / S.N. LAZAREV: THE CAUSES OF DRUG ADDICTION (SK, ENG)

09.07.2020 17:59

Sergej Nikolajevič LAZAREV

"Situácia, ktorá sa dnes vo svete vytvorila, presne zodpovedá súčasnej duchovnej úrovni ľudstva. Stále väčšie peniaze sa vynakladajú jak na drogy, tak na boj proti nim, ale efekt je úplne nepatrný a drogy získavajú stále novú klientelu. Je to výsledok našej neschopnosti uvedomiť si, že bojovať je treba nie proti drogám, ale proti príčinám, ktoré vedú k návyku na drogy. Tou príčinou je znížená úroveň lásky v celom ľudstve.  A preto, že bude rozmnožená neprávosť, ochladne láska mnohých; ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený.“ (Mat24:12-13) bolo o nás povedané už pred 2000 rokmi. Zrieknutie sa lásky k Bohu a božským citom, k svojim rodičom a deťom, k milovanému človeku, k neživej prírode a vôbec k celému svetu, ktorý nás obklopuje – to sa v našom živote stalo celkom bežné. Všetky tieto poklesky spúšťajú program zničenia lásky a dôsledkom je lavínovitý rozvoj krutosti, ktorý sa nedá utlmiť alkoholom ani drogami. Aby sme vybŕdli z dnešnej krízy a zbavili sa svojich vredov, musí sa ľudstvo naučiť milovať Boha, seba navzájom, vesmír, okolitý svet, minulosť, prítomnosť i budúcnosť. „Boh je láska.“ Niektorí sa domnievajú, že to je to najjednoduchšie: „Povedal som, že milujem, a preto milujem.“ Láska je zložité umenie, ktorého sa musí dosahovať vytrvalou prácou.

Každá bunka nášho organizmu musí s ohľadom na svoju plnohodnotnú existenciu nielen nepretržite pracovať, ale tiež dodržovať zákony jednoty s celým organizmom. Človek je bunkou Všemohúceho a jeho úlohou je nielen správne si plniť funkcie, ale aj nepretržite usilovať o kontakt a jednotu s vesmírom, o lásku k Bohu. Náš kontakt s Božským princípom je daný nielen prianím a vierou, ale i čistotou ducha a tela. Všetcia sme v kontakte s Božským princípom, ale miera tohoto kontaktu je rôzna: čím je človek čistejší, tím je kontakt úplnejší." S.N. LAZAREV, kniha SYSTÉM KTORÝ LIEČI https://www.biblik.sk/diagnostika-karmy/

 

 

ENGLISH:

Sergey Nikolayevich LAZAREV
(quick translate of the above slovak article with traslate.google.com)
"The situation that has developed in the world today corresponds exactly to the current spiritual level of humanity. More and more money is being spent on both drugs and the fight against them, but the effect is very small and drugs are gaining new clients. It is the result of our inability to realize "It is necessary to fight not against drugs, but against the causes that lead to drug addiction. This is due to the reduced level of love in all mankind. "And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved." (Matthew24:12-13) This was told about us 2.000 years ago: the renunciation of love for God and divine feelings, for one's parents and children, for a loved one, for inanimate nature, and for the whole world - all these failures trigger a program of destruction of love, and the result is an avalanche of cruelty that cannot be quenched by alcohol or drugs, so that in order to get out of today's crisis and get rid of our ulcers, we must learn to love God, love each other, the universe, the world around you, the past, the present and the future. "God is love." Some think it's the simplest: "I said I love, and that's why I love." Love is a complex art that must be achieved through persistent work.
Every cell of our organism, with regard to its full existence, must not only work continuously, but also observe the laws of unity with the whole organism. Man is the cell of the Almighty and his task is not only to perform his functions properly, but also to constantly strive for contact and unity with the universe, for the love of God. Our contact with the Divine Principle is given not only by desire and faith, but also by the purity of spirit and body. We are all in contact with the Divine Principle, but the degree of this contact is different: the purer a person is, the more complete the contact." S.N. LAZAREV, the book DIAGNOSTICS OF KARMA 1 https://www.biblik.sk/products/diagnostics-of-karma-english/