S.N. LAZAREV, PRÍČINY POHLAVNÝCH CHORÔB (CZ, ENG)

10.08.2017 17:50

Sergej Nikolajevič Lazarev:

Pohlavní nemoci mívá ten, kdo je příliš urážlivý, žárlivý, kdo má koncentraci na sex, vztahy v rodině mnohem vyšší než je norma. Zvýšená připoutanost způsobuje oslabení lásky a v souladu s tím vysokou agresi a snížení imunity. Jednodušeji řečeno, člověk, který nemůže překonat stresy v sexuální sféře, tíhne jak k pohlavním nemocem, tak i k rakovině. Když jsem prohlížel ženy s rakovinou, na úrovni pole jsem zpravidla odhaloval základní příčinu: byla to oblast genitálií, zejména tam docházelo k prvotní deformaci. A potom to již mohla být rakovina prsu a jiných orgánů. Ze začátku potlačujeme cit lásky, kvůli tomu dochází k poklesu úrovně energie v hlavní energetické zóně. Čím narušujeme, to pak i bolí. Slovně jsme uráželi milovaného člověka – může z toho být rakovina úst, jazyka nebo dásní. Nepřetržitě jste hodnotili, kritizovali – může z toho být žloutenka a rakovina jater. Jestli jste se neustále uráželi na milovaného člověka, na sebe, osud – rakovina prsu. Jestli jste přísně, špatně, agresivně smýšleli o blízkých – může z toho být rakovina žaludku. Jaká je agresivní emoce, taková je i nemoc, vyvolaná emocí. Když člověk nemiluje okolní svět, mohou trpět plíce. Na přednášce jsem uváděl takový případ. Koupili jsme nový byt a ložnice tam byla dvakrát tak menší než v předchozím bytě. Nelíbila se mi a neměl jsem ji rád. Nepřijetí bylo natolik silné, že po pěti minutách v této místnosti se mi spouštěl silný kašel a já se dusil. Velmi to připomínalo astmatický záchvat. Byl jsem udiven, nakolik rychle se nepřijetí situace projevovalo na mém zdravotním stavu. Jestliže člověk dlouho nepřijímá a nemiluje situaci, zapomínaje na to, že není náhodná, ale daná Bohem, může to přejít v zápal plic, astma, rakovinu plic. Jakákoliv emocionální agrese se dříve či později obrací proti svému zdroji.

Venereal disease has the one who's too offensive, jealous, who has sex concentration, relationships in the family much higher than Norma. Increased attachment causes the weakening of love and consistent with the high aggression and the reduction of immunity. In Simpler Terms, a man who can't overcome the stresses of the sexual sphere, lies both to sexual illness and to cancer. When I examined women with cancer, I was generally revealing the underlying cause of the field: it was the genital area, in particular there was an initial distortion. And then it could have been breast cancer and other organs. At the beginning of the we affection of love, there is a decline in energy levels in the main energy zone. The what, it hurts. We verbally abused a loved one - it could be cancer of the mouth, tongue or gums. You've consistently evaluated, criticized - it may be jaundice and liver cancer. If you were constantly insulted by a loved one, to yourself, fate - breast cancer. If you're severely, badly, aggressively thought about close, it could be stomach cancer. What's aggressive emotions, that's the disease, the by of emotion. When a man doesn't love the outside world, he can suffer the lungs. I had a case in class. We bought a new apartment, and the bedroom was twice as small as the previous apartment. I didn't like her, and I didn't like her. The rejection was so strong that after five minutes in this room, I had a strong cough, and I was choking. It was like an asthma attack. I was astonished to see how quickly the situation was not on my health. If a man doesn't take a long time and doesn't love the situation, he thinks it's not random, but given by God, it can go through pneumonia, asthma, lung cancer. Any emotional aggression, sooner or later, turns against its source.

S.N. LAZAREV - Diagnostics of Karma 10
www.sergej-lazarev.cz